ايران مقاله
دانلود مقاله بازاریابی کارآفرینانه عامل کلیدی اقتصاد دانش بنیان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بازاریابی کارآفرینانه عامل کلیدی اقتصاد دانش بنیان در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازاریابی کارآفرینانه عامل کلیدی اقتصاد دانش بنیان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بازاریابی کارآفرینانه عامل کلیدی اقتصاد دانش بنیان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بازاریابی کارآفرینانه عامل کلیدی اقتصاد دانش بنیان در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
تعداد صفحات: 2
چکیده:
توجه به کارآفرینی و ایجاد و توسعه آن گام مثبتی در جهت ایجاد فضای مناسب جهت توسعه، افزایش منابع ملی، کاهش نرخ بیکاری، تعادل ساختاری و توسعه در شهرها و روستاها خواهد بود. در کشور ما تاشروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان نشده بود تا اینکه در دهه 1380 در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. بازاریابیکارآفرینانه عبارت است از بکارگیری اصول و مبانی بازاریابی و تحقیقات بازار کلاسیک و رایج به صورت خلاقانه با استفاده از روش های غیر رایج و فرصت گرایانه درمورد ایده ها و محصولات (خدمات) جدید،افراد و شرکت های تازه تاسیس به منظور رشد سریع آنها. این مقاله ضمن تبیین کارآفرینی و ابعاد آن به تشریح ویژگیهای کارآفرینانه و انواع کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصاد دانش بنیانپرداخته شده است. سپس بازاریابی کارآفرینانه و تفاوت آن با بازاریابی کلاسیک تحلیل شده است. نهایتا شاخصهای فرهنگ کارآفرینانه تدوین شده و موانع و مشکلات فرهنگ کارآفرینانه سازمانی نقد شدهاست. مقاله شناخت نسبتا جامعی از بازاریابی کارآفرینانه دانش بنیان ارئه می دهد و چارچوب بنیادی مناسبی برای پژوهشهای آتی در این زمینه فراهم می کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اهمیت پالایش سبز و مروری بر پژوهشهای انجام شده در این زمینه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد GPC در بهینه سازی نسبت اکتیویتور به مونومر در فرآیند تولید پلیمر اکریلیک به روش پلیمراسیون تعلیقی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد GPC در بهینه سازی نسبت اکتیویتور به مونومر در فرآیند تولید پلیمر اکریلیک به روش پلیمراسیون تعلیقی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد GPC در بهینه سازی نسبت اکتیویتور به مونومر در فرآیند تولید پلیمر اکریلیک به روش پلیمراسیون تعلیقی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد GPC در بهینه سازی نسبت اکتیویتور به مونومر در فرآیند تولید پلیمر اکریلیک به روش پلیمراسیون تعلیقی در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

ا Aqueous Suspension Polymerization یکی از دو روشی است که در شرکت پلی اکریل ایران برای تولید پلی اکریلونیتریل استفاده می شود. در گذشته از تزریق گاز SO2 جهت کنترل pH راکتور استفاده می شده که با توجه به مشکلات کار با گاز SO2 خصوصا در زمان جنگ تحمیلی ، محلول 4% اسید سولفوریک جایگزین SO2 شد . با توجه به حذف گاز SO2 به عنو ان یک منبع تامین کننده یون بی سولفیت یا اکتیویتور ، فلوی محلول بی سولفیت سدیم به راکتور برای جبران کمبود حاصله بای د افزایش داده می شد . با توجه به واکنش نامطلوب یون سولفیت با اکریلونیتریل و تولید سولفوپروپیونیتریل ، افزایش بیش از حد فلوی اکتیویتور موجب افزایش Waste اکریلونیتریل می شود . لذا برای یافتن بهترین نسبت اکتیویتور به مونومر ، پارامتر Polydispersity (Pd) پلیمر به عنوان معیار در نظر گرفته و در چهار نسبت مختلف سیستم ، Run و با استفاده از روش GPC پارامتر مذکور اندازه گیری و نسبتی که کمترین Pd را داشت به عنوان فلوی بهینه اکتیویتور در نظر گرفته شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله رتبه بندی تکنیکهای مدرن مدیریت بر بهره وری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری درس علوم در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری درس علوم در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری درس علوم در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری درس علوم در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 8
چکیده:
این پژوهش به بررسی تأثیراستفاده از نرم افزار چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم راهنمایی پرداخته شده . هدف آن بررسی تاثیر بکارگیری و استفاده از چند رسانه ای محقق ساخته بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم و مقایسه آموزش با چند رسانه ای و روش سنتی است. جامعه آماری، دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهرری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،تعداد 35 نفر دانشآموز در گروه آزمایش و 35 نفر هم در گروه گواه قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس اهداف ، کاربردی و روش تحقیق ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. برای تعیین روایی ابزار گردآوری اطلاعات ،از نظرات متخصصان و استادان استفاده شد و پایایی آزمون با روش آلفاب کرانباخ 83 درصد محاسبه شد. نتایج حاصل ازتحلیل داده ها ،همسان بودن گروه ها را تایید کرد.یک هغته پس از اجراب تدریس و متغییر مستقل، پس آزمون یادگیرب و حدود چهار هفته بعد، پس آزمون یاددارب انجام گرفت. براب تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد طبق نتایج بین پیش آزمون روش های معمول و چند رسانه ای. بین آزمون یادگیرب و یاددارب به روش چند رسانه ای با روش سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله حساسیت سنجی روش های متداول اعمال بار برکنش در سدهای وزنی نسبت به ارتفاع سد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه عملکرد الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و درختان تصمیم‌گیری در پیش‌بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ها – مطالعه موردی : رودخانه کارون در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه عملکرد الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و درختان تصمیم‌گیری در پیش‌بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ها – مطالعه موردی : رودخانه کارون در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه عملکرد الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و درختان تصمیم‌گیری در پیش‌بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ها – مطالعه موردی : رودخانه کارون در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه عملکرد الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و درختان تصمیم‌گیری در پیش‌بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ها – مطالعه موردی : رودخانه کارون در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 12

چکیده:

رودخانه‌ها به عنوان مهمترین منابع تامین و انتقال آب مصرفی بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به علت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می‌گذرند، نوسانات کیفی زیادی دارند. اکثر مدل‌های موجود در زمینه پیش‌بینی و شبیه‌سازی شرایط موجود و آتی وضعیت کیفی رودخانه‌ها نیازمند پارامترهای ورودی بسیاری هستند که یا دسترسی به آن‌ها مشکل است و یا اینکه اندازه‌گیری آن‌ها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد. در این میان ابزارهای داده‌کاوی می‌توانند با حداقل پارامترهای اندازه‌گیری شده و با دقت قابل قبولی تغییرات متغیر مورد نظر را پیش‌بینی نمایند. در این مقاله، عملکرد دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه و درخت تصمیم‌گیری رگرسیونی در پیش‌بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ کارون مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های استفاده شده مربوط به ایستگاه ملاثانی در بازه سال‌های 1347 تا 1384، شامل غلظت‌های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات، بی‌کربنات، pH، و دبی بعنوان پارامترهای ورودی مدل‌ها و کل مواد محلول (TDS) بعنوان پارامتر خروجی می‌باشد. مقایسه عملکرد مدل‌ها نشان داد که با وجود دقت بالاتر شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در پیش‌بینی غلظت مواد محلول، خروجی درخت تصمیم‌گیری رگرسیونی که در قالب قوانینی ارائه می‌گردد، قابل تفسیر تر می‌باشد. بطور کل استفاده از چنین الگوریتم‌هایی در پیش‌بینی تغییرات شوری می‌تواند دقت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله (Blu Ray)بلودرری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله (Blu Ray)بلودرری در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله (Blu Ray)بلودرری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله (Blu Ray)بلودرری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله (Blu Ray)بلودرری در word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله (Blu Ray)بلودرری در word

تاریخچه دیسکها و BLU-RAY

BD ها چه وقت در دسترس عموم قرار می گیرند؟

مزایای دیسکهای Blu-Ray

معایب دیسکهای Blu-Ray

ذخیره سازی در بلو ری
نمودار مقایسه ظرفیت های DVD وBD
دیسک های Blu-ray چگونه کار می کنند؟
مقایسه ساختار DVD و BD

تولید یک BD

مراحل ساخت یک دیسک DVD و BD

منابع

تاریخچه دیسکها و BLU-RAY

ازاواسط دهه 90 ، با ظهوریک تکنولوژی جدید، صوت وتصویر دیجیتال به خانه های سراسر جهان پا گذاشت ،هنگامی که دیسکهای فشرده (cd)و dvdها به بازار آمدند چه بلایی بر سر صنعت فیلمهای VHS که در آن زمان حرف اول را می زدند آوردند.آن موقع سی دی ها و دی وی دی ها دارای مزایایی مانند کوچک بودن , زیاد بودن ظرفیت پذیرش اطلاعات به نسبت اندازه خود و قیمت ارزانتر بودند و به سرعت توانستند جای خود را در بین مشتریان پیدا کنند. محبوبیت آنها بسیار بالا بود و اغلب اطلاعات بوسیله آنها انتقال پیدا می کرد. البته این دیسکها معایبی مانند ظرفیت کم , آسیب پذیری زیاد و پایین بودن کیفیت اطلاعات را داشتند . هر سی دی حدود 700 مگابایت اطلاعات در خود جای می دهد.
این تکنولوژی ، همانا ظهور پدیده نوپای رسانه CD های دیجیتال و پس از آن DVD بودکه تحولی عظیم در صنعت چند رسانه ای و صوت و تصویر ایجاد کرد.
اکنون و در حال حاضر با پیدایش دیسک های Blu-ray یا به اختصار BD ها، این صنعت درآستانه تحولی دیگر قرار دارد. BD ها با توانایی بالایی که در ذخیره اطلاعات دارند، می توانند حجم بالایی از صدا و تصویر دیجیتال ، با کیفیت بالا و همچنین عکس و سایر اطلاعات را ضبط و پخش کنند.
نام این تکنولوژی (Blu-ray) بر گرفته از Blue بخاطر رنگ آبی لیزری که در آن مورد استفاده قرار می گیرد، و ray به معنای پرتو ( پرتو لیزر) می باشد. دلیل حذف e پایانی در کلمه blue این است که طبق نظر تولید کنندگان آن ، یک لغت عادی و روزمره نمی تواند یک علامت تجاری باشد.
Blu-Ray
Blu rayنام فرمت جدید نسل بعدی دیسک های DVD می باشد که توسط گروه BDA blu ray disk Association که زیر نظر دو شرکت بزرگ Sony و Philips فعالیت می کند ایجاد شده است.
در سال 2002 ، دو شرکت سونی و فیلیپس بعد از مدتها همکاری در ساخت دیسکهای نوری ، تکنولوژی جدید که بر اساس اساس پرتوهای لیزر آبی کار می کند ، Blu-Ray و HD-DVD نامگذاری شده است.
لیزر آبی : تکنولوژی جدیدی برای نسل آینده Home Video هستش که در سال 2003 توسط شرکتSONY اختراع شد.عملکرد Blu-Ray نسبت به DVD دقیقا مثل نسبت DVD به CD است، یعنی همانطور که در CD آمدند و Track ها رو باریکتر کردند که حجم از 700MB به 4700MB افزایش پیدا کند، در DVD هم دوبارهTrack ها رو باریکتر کردند و حجم را از حدود 4.5GB به 25GB رساندند. البته اینکار براحتی تبدیل CD به .DVD نبود. چون در این دو لیزری برای خواندن Track ها استفاده می شد، از نوع قرمز با طول موج 780nm و 650nm بود. این لیزر به اندازه کافی باریک نبود که بتواند Track های فوق العاده باریک این Media جدید رو بخواند... در نتیجه آمدن لیزر جدیدی با نور آبی ساختند که چون طول موج آبی از قرمز کمتر است طول موج لیزر آبی به 405nm کاهش پیدا کرد و این مشکل حل شد.منفعت استفاده از لیزر آبی 405 نانومتری نسبت به لیزر قرمز 650 نانومتری، کوتاهتر بودن طول موج آن است که باعث میشود در یک نقطه خاص دقت بیشتر به عمل بیاورد. به همین دلیل میتوان اطلاعات را بهتر فشرده کرد و در مکان کوچکتری ذخیره نمود. در نتیجه امکان جای دادن اطلاعات بیشتری در یک DVD یا CDبا همان سایز قبلی وجود دارد. مسئله اخیر و تغیر روزنه عددی 0.85آن چیزی است که باعث شده ظرفیت این دیسکها تا 25G یا 50GB بالا رود.

Blu-Ray هم مثل DVD میتواند Dual-Layer باشد در نتیجه Blu-Ray های Dual Layer که قرار است به عنوان Media استاندارد فیلمهای مختلف باشد از 50GB فضا برخوردار است.
لازم بذکر است شرکت معروف TDK جدیداً تکنولوژی ای را معرفی کرد که تعداد لایه ها رو به عدد و حجم هر لایه رو 33GB افزایش دادند، در نتیجه Blu-Ray با حجم 200GB تولید کردند و البته این Blu-Ray در تمامی دستگاه های دارای BD-ROM قابل پخش است. یکی از بزگترین اشکالات Blu-Ray پشتیبانی نکردن از CD و DVD بود. یعنی یک Blu-Ray Player قادر نبود که CD یا DVD شما را هم پخش کند و این واقعا داد همه را در آورده بود.‌ (البته این برای سال قبل است که هنوز هیچ دستگاهی درنیامده بود، Sony برای رفع این مشکل آمد یک Optic جدید طراحی کرد که Dual Lens بود و میتوانست هر دو لیزر را تولید کند. قرمز برای CD و DVD و آبی برای bluray همچنین از یک Protector یا قطر 0.8mm در لنزاستفاده شده که از آسیب رسیدن به خود لنز جلوگیری میکند. یک دستگاه Blu-Ray Player در حال حاضر1000$قیمت دارد که 550$ آن پول لنزش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ایمنی و بهداشت حرفه ای دراره های برش سنگ و بلوک های سیمانی درصنعت ساختمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ایمنی و بهداشت حرفه ای دراره های برش سنگ و بلوک های سیمانی درصنعت ساختمان در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ایمنی و بهداشت حرفه ای دراره های برش سنگ و بلوک های سیمانی درصنعت ساختمان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ایمنی و بهداشت حرفه ای دراره های برش سنگ و بلوک های سیمانی درصنعت ساختمان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ایمنی و بهداشت حرفه ای دراره های برش سنگ و بلوک های سیمانی درصنعت ساختمان در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

تعداد صفحات: 17

چکیده:

بشرازابتدای آشنایی باابزارنخستین وسیله راکه درزندگی خودبرای ابزارودرواقع ساخت وسایل برگزید سنگ بود بررسی های باستان شناسی خود گواهی براین موضوع می باشد به گونه ای که بخشی ازتاریخ تمدن انسان مربوط به عصرحجر می باشددراین دوره کلیه وسایل ،مصنوعات وحتی نوع زندگی بشردرغارهای طبیعی و یا دست ساخت بشر بود ولی باپیشرفت بشرهمچنان سنگ و مصنوعات آن درزندگی مان نقش بی بدیلی را دارد .امروزه بخش عمده ای ازمصالح ساختمانی را سنگ تشکیل می دهدکه کشف استحصال و فرآوری این کانی معدنی درسطح جهان گویای این واقعیت می با شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله نور و امواج الکترومغناطیس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار مالکیت با نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار مالکیت با نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار مالکیت با نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار مالکیت با نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: 12
چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای نسبت های مالی از نظریه فاستر یا طبقه بندی نسبت هاینقدینگی نسبت های فعالیت های نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری استفاده شده که در ساختار مالکیت از چهار دسته سرمایه گذاران شرکتی، بنیادی، مدیریتی و خارجی طبق ماده 4 قانون تجارت استفاده گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و هارمونیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی روش های مختلف ذخیره سازی برق در ایستگاه های برق قدرت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی روش های مختلف ذخیره سازی برق در ایستگاه های برق قدرت در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی روش های مختلف ذخیره سازی برق در ایستگاه های برق قدرت در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی روش های مختلف ذخیره سازی برق در ایستگاه های برق قدرت در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 13
چکیده:
در دهه اخیر سیستمهای ذخیره ساز انرژی با انگیزه های متفاوتی به منظور بهبود عملکرد سیستم قدرت، مورد توجه قرارگرفته- اند. بطورمعمول در سیستم قدرت بین قدرتهای الکتریکی تولیدی و مصرفی تعادل لحظه ای برقرار است بنابراین لازم است میزان تولید شبکه، منحنی مصرف منطقه را دنبال کند. بروز اغتشاش های مختلف در شبکه به عدم تعادل سیستم میانجامد. اما اگر در سیستم مقداری انرژی ذخیره شده باشد، مواقع مورد نیاز به حد قابل توجه ی میتوان مشکلات فوق را کاهش داد. به عبارت دیگر، ذخیره ساز انرژی را میتوان در بهبود عملکرد دینامیکی سیستم نیز بکار برد. استفاده از ذخیره سازیهای انرژی با ظرفیت بالا به منظور متوازن سازی منحنی مصرف و افزایش ضریب بار میباشد. امروزه انواع مختلف روشهای ذخیره سازی انرژی مورد استفاده قرار می گیرند که از روشهای عمده ذخیره سازی برق میتوان به ذخیره ساز هوای فشرده، ذخیره ساز چرخ طیار، ذخیره ساز حرارتی، ذخیره ساز مغناطیسی ابر رسانا و ذخیره ساز ابر خازن و ; اشاره کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در حوزه آبخیز آق تقه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در ایران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در ایران در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: 10
چکیده:
خشکسالی یکی از بلایای طبیعی می باشد که خسارت های زیادی را به زندگی انسان و اکوسیستم‌های طبیعی وارد می آورد. از طرفی نبود تعریف دقیق و قابل قبول جهانی از خشکسالی به پیچیدگی این پدیده افزوده است. خشکسالی ها در حالت کلی شامل: خشکسالی هواشناسی، خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی کشاورزی. خشکسالی هواشناسی یا آب و هوایی اساسا خشکی ناشی از کمبود بارندگی می باشد که در صورت تداوم منجر به خشکسالی هیدرولوژی و کشاورزی می‌گردد. بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی به کار می رود و کمبود یا فقدان آن آستانه رخداد خشکسالی می باشد. در این تحقیق خشکسالی هواشناسی ایران به صورت سالیانه و فصلی با توجه به آمار بارندگی 40 ساله(2005-1967) چهل ایستگاه در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت. آزمون صحت و همگنی داده ها به روش ران تست صورت گرفت. سپس فراوانی و شدت خشکسالی بر اساس پنج شاخص: آستانه 60 درصد، درصدی از نرمال، استاندارد بارش، انحراف از معیار و کلاسه بندی دامنه بارش در مقیاس فصلی و سالانه مطالعه گردید. با توجه به کاهش نزولات جوی مشخص گردید که خشکسالی در برخی موارد به صورت فصلی و در برخی موارد نیز به صورت سالیانه رخ داده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Predicting central genes in proteinدرprotein interaction network during mouse fibroblast to cardiomyocyte conversion در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه دو روشPCR و LAMP در تشخیص پنبه تراریخته در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه دو روشPCR و LAMP در تشخیص پنبه تراریخته در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه دو روشPCR و LAMP در تشخیص پنبه تراریخته در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه دو روشPCR و LAMP در تشخیص پنبه تراریخته در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

با افزایش توسعه و کاربرد گیاهان تراریخته روشهای تشخیص و شناسایی آنها بسیار مهم میباشد. روش های مولکولی برای تشخیص و شناسایی به کار میروند. اما این روش دارای محدودیتهایی مانند نیاز به تجهیزات PCR مختلفی از جمله توسعه یافته است. در LAMP گران آزمایشگاهی میباشد. اخیرا روشی سریع و حساس به نام تکثیر هم دمای وابسته به حلقه وجود ندارد و تکثیر تحت یک دما انجام میگیرد. به این دلیل به دستگاه DNA نیازی به واسرشته سازی الگوی LAMP روش از پنبه تراریخته PCR و LAMP های گران قیمت مانند ترموسایکلر نیازی ندارد. در تحقیق حاضر جهت مقایسه دو روشPCR استفاده شد. نتایج نشان داد که این روش صد برابر از روش chitinase(chi) و پنبه حاوی ژن cryIA(b) حاوی ژن معمولی برای تشخیص تراریخته ها PCR در مقایسه با LAMP حساستر میباشد. با توجه به نتایج به دست آمده روش سریعتر و ارزانتر و اختصاصیتر و حساستر است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و نهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X