ايران مقاله
دانلود مقاله بررسی تأثیر افزودنیهای معدنی بر خواص عملکردی مخلوطهای آسفالتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان (نمونه موردی: فضای زیرزمینی شوادان در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان (نمونه موردی: فضای زیرزمینی شوادان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان (نمونه موردی: فضای زیرزمینی شوادان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان (نمونه موردی: فضای زیرزمینی شوادان در word :

مقدمه

جنبههای متفاوتی از تعامل انسان بـا محـیط، موضـوع تحقیـق در حـوزههـای وسـیعی از روانشناسـی، جغرافیا، معماری و شهرسازی است. مطالعه در مفهوم مکان به معنای فضایی که تجربه یا با آن مواجهه میشود (Relph, 1976, 168)، یکی از این جنبههاست که این تعامل را از دو زاویه مهم میکند. یکی تأکیـد بر جایگاه استفادهکنندگان در شکلگیری معماری است؛ و دیگری، بیان سطحی عاطفی از این تعامل که با

مواجهه یا تجربه مذکور میتوان درک کرد و انتقال داد. هر فرد زمانی که در مکانی زندگی میکند، در آن محــیط غوطــهور مــیشــود .(Buttimer , 1980 , 171-172) ایــن تعبیــر از غوطــهوری از مفــاهیم اصــلی
پدیدارشناسی است. در توضیح این مفهوم، سطحی از ارتباط فرد و مکان مطـرحمیشود که با عواطـف و احساسات تعامل دارد (Seamon, 1982)؛ و درک عمیقی که افـراد از چنـین ارتبـاطی بـا مکـان بـه دسـت میآورند بالاتر از تجارب یا مواجهههای ظاهری و عملکردی با مکان است » .(Relph, 1976)مفهوم مکـان در هر پدیده، همبعد جسمی و فیزیکی پدیدهها را در بر میگیرد، و همبعد معنایی آنها را. بعد معنـایی را

میتوان به کمک احساس آدمی از مکانی که در آن قرار میگیرد، از تعاملی که با آن محـیط و اجـزای آن برقرار میکند، فهمید «.(Ardalan & Bakhtiar , 1974, 13)

در این مقاله نیز که به روش پدیدارشناسانه مبتنی بر تجربه حضور یـا بـودن انجـام مـیشـود، بعـد عاطفی تعامل انسان و مکان بررسی میگردد. مکان و اشیا و فعالیتها بخش مهمـی1 از جهـان و زنـدگی هر روزه جامعهانـد .(Proshansky et al., 1983) زنـدگی روزمـره تجربـهای عمیـقتـر از مکـان را نـشان

21 میدهد و در برخی از وضعیتهای دیگـر، ارتبـاط فـرد و محـیط در درجـه شـناخت و خودآگـاهی بـاقی میماند .(Gussow in Relph, 1976) شولتز نیز فهم انسان از محیطی را که با آن مواجه میشود یا تجربه میکند، متأثر از تناظر او در جایگاه روحی و کششهای طبیعی محیط میداند. این ارتباط را شولتز نظیـر ارتباط فطری با طبیعت برمیشمارد که معمار در ساخت مکان، بیانی انتزاعی از محـیط را ارائـه مـیکنـد (Norberg-Shulz, 1980, 168) که میبایست در فهم آن جایگاه روحی به کـشف پدیـدههـای غیرملمـوس مکان نیز بپردازد. از سویی دیگر، در مکانهایی که عملکردهای روانشناختی محیط درسـت عمـل نکـرده باشند و شکلگیری محیط تصادفی و از روی اتفاق رخ داده باشد، نوعی حسِ از خود بیگانگی2 و تنهـایی پیش میآید که در تقابل با آن ارتباط مثبت فطری است .(Norberg-Schulz, 1996, 424) در ضرورت فهم این مطلب، کنت فرامپتون3 رابطهای را که میتواند بین معنـای درک شـده، وابـستگی بـه مکـان و طراحـی معماری برقرار شود، به گونهای بیان میکند که در صورت عدم برقراری این رابطه دیالکتیک بین فـرد و محیط، هیچ امیدی به خلق مجدد مکان نیست .(Frampton, 1996) بنباراین میتوان سطوح ادراکی مکان را با تجربیات انسانها در آن از ابعاد شناختی و هیجانی مورد تحلیل قرار داد و ضرورت ایـن تجربیـات را

در مفهوم مکان بیان کرد.

برخی از محققان در این باره، فهم مکان را با تجربه حضور یا بـودنِ افـراد درمـیآمیزنـد و جـوهره اصلی آن را با زندگی و تعامل استفادهکننـدگان در آن عجـین مـیداننـد. مکـاندوسـتی(Tuan, 1990) 4 و شخصیت مکان (Norberg-Shulz , 1980 ; Seamon, 1982) از جملـه مفـاهیم مربـوط بـه شـناخت و درک مکاناند. بنابراین ارتباط بین مفهوم مکان و تجربه بودن در مکان، پـیش از ایـن در ابعـاد مختلـف مـورد توجه اندیشمندان بوده است. فهم تجربه بودن در مکان، میتواند به شکل کـاملاً عینـی یـا ذهنـی و عمیـق نگاه صرف بیرون به درون سازنده معمار را به نگاهی از درون به بیرون تبدیل کند و ارتباط معمار را با استفادهکنندگان از محیط ساختهشده ارتقـا بخـشد. از آنجـا کـه مکـان تحقیـق در اینجـا، خانـه یـا همـان خصوصیترین فـضای زنـدگی اسـت، مفهـوم درون بـه بیـرون کـاربرد مهـمتـری مـییابـد. باشـلار، از

اندیشمندانی که نگرش درون به بیرون در خانه را مورد توجه داشته است، مفهومِ بودن یا حـضور را در پاسخِ پرسش »چگونه میتوان خانه را فهمید؟ «(Bachelard, 1997, 85) اینگونه بیان میکند:

»جهانِ خانه، که جهانی درونی یا فضایی درونی5 است، با خود انسان پیوند دارد؛ پیش از آنکه انسان در دنیای بیرون ظاهر شود، اولین جهانش خانه6 است. خانه هم روح است و هم جسم7، انـسان در خانـه، درون هستیخانه8، در بودنی درونی9، گرمایی بالینی که گشودگی بالینش برای بودنِ آدمی است10، قـرار میگیرد. این شعر فضا، فضای درونی خانه است ; بودن، خود نوعی ارزش است، و زندگی بـا آن آغـاز میشود ـ و این آغازی است خوب ـ کـه خـود شـروع گرماهـای ایمـن را در خانـه بـه همـراه مـیآورد« .(ibid, 88) پرسش دیگری که باشلار در پاسخ به آن، مفهوم »گوشهای از جهـان11« را بـرای خانـه بیـان میکند، این است که چگونه این بودن را لمس یا تجربه میکنیم؛ و اینکه با در نظر گرفتن ارتباط دیالکتیـک با زندگی، »چگونه همهروزه در این گوشه از جهان، ریشه میدوانیم.(ibid, 86) « واژه »ریـشه«، نـشان از ارتباطی نزدیک و جوهری با جهان خانه دارد. برای درک مفهوم سکونت مردم در زادگاهشـان، بـودن در منطقه و فهم زندگی، توجه به نگاه درون به بیرون با رویکـرد پدیدارشناسـانه، امـری ضـروری اسـت؛ و تحلیلهای معمارانهای که غالباً نگاهی از بیرون به درون داشـتهانـد، فـارغ از درک ارتبـاطی و هیجـانی12 مردم و زندگی آنها بودهاند .(Relph, 1985) نگاه درون به بیرون از زاویه ناخودآگاهی نوعی غوطـهوری در جهانی است که لمس و با آن مواجهه میشود .(Seamon, 2002) در این مقاله، مواجهه مردم بـا مکـان از طریق مصاحبههای عمیق با مردم، با هدف درک رابطه عاطفی آنها از مکان، مورد کنـدوکاو و بررسـی قرار گرفته است، که در ادامه ـ در روش تحقیق ـ توضیح داده میشود.

در یکی از دیدگاههای روانشناسی، توصیف تجربه بودن در خانه، ریشه در ضمیر ناخودآگـاه دارد.

آدمی در فضایی ذهنی که مملو از رویاها و خاطرات است، اجزای فضای پیرامونی را واکـاوی مـیکنـد و آن را از ضمیر ناخودآگاه به آگاه میرساند تا بتواند آن را توصیف کند. تصاویری که از محیط خانه در ذهن او نقش میبندند در مکانهای مختلف متفاوتاند .(Jung, 1969) کارل گوستاو یونگ تجربـه خـود را از فضایی زیرزمینی بیان میکند، که البته هدف او در مقـام اندیـشمندی روانشـناس، رسـیدن بـه نـوعی امتزاج و غوطهوری با موضوع تحقیق است که از منظر او این تجربه به فهم عمیق از پدیـده بـسیار کمـک میکند. وی این مواجهه را چنین بیان کرده است:

»من در خانهای بودم که نمیدانستم دو طبقه دارد. آنجا خانه من بود (یعنی احساس راحتی از محـیط داشتم) و به نظرم رسید که بقیه قسمتهای خانه را نیز ببینم. خواستم ببینم که طبقـه پـایینی چـه شـکلی است; در طبقه همکف، همه چیز قدیمیتر مینمود. دیوارهایی داشت با طاقبندی آجری زیبا که به گمـانم تاریخ آن به سبک رومی بازمیگشت ; علاقه من بسیار عمیقتر شد; من باید بقیه خانـه را بکـاوم ; درِ اتاقی را که باز کردم ; پلکان سنگی مرا به اعماقی از خانه فراخواند ; پایین رفتم ; درست ماننـد غـاری کنده شده در دلِ زمین بود .(Jung, 1963, 183) «;

یونگ این سطح از خاطرات را بازنمایی از روان آدمی میدانـد کـه بـا توجـه بـه تجربـه عمیـق خـود در زیرزمین، انـسان بـا اولیـهتـرین و سـادهتـرین نـوعِ بـودن یـا حـضورش در آنجـا مواجـه مـیشـود .(Casement, 2001) این زیستن، بسته به تجربه آدمی از اتاق زیر شیروانی تا زیرزمین متفاوت میشـود.

شخصیتی که در این مکانها نیز در اثر تعامل با مکان مییابد متفاوت خواهد بود، چون بودن او متفـاوت است؛ و این خود اهمیت پژوهش مفهوم بودن در خانه را بیش از پیش نشان می دهد.

; ابعاد فهم برای کیفی تحقیق روش کاربرد

شهرسازی و معماری نامه

121

شهرسازی و معماری نامه 89 زمستان و پاییز | پنجم شماره | هنر دانشگاه دوفصلنامه

روش تحقیق پدیدارشناسی: فهم تجربه بودن

آن گونه که از اصطلاح پدیدارشناسی ـ معادل فنومنولوژی ـ برمـیآیـد، علـم شـناخت پدیـدههاسـت، بـه نحوی کـه بـه اصـل وجـودی آن پدیـده و شـناخت عمیـق آن برسـد. ایـن تعبیـر را هوسـرل بـه عنـوان پدیدارشناسـی کلاسـیک مطـرح کـرد .(Husserl, 1960) هایـدیگر و گـادامر کـه از پیـشروان ایـن مکتـب فلسفیاند، علم پدیدارشناسی را با تأویل درآمیختند و شناخت پدیدهها را مبتنی بر درک درونی13 عمیق از پدیدهها دانستند .(Heidegger, 1982) ریشه لغوی Phenomenon14 از یونانیِ Phainomenon، به معنی هر چیزی است که نمایان است .(Oxford advanced Dictionary, 2007)

از دیدگاه شولتز، پدیدارشناسی در حوزه معماری روشی برای مقابله با ساختارهای ذهنی و انتزاعی

در برپا کردن بناست. در این باره مفهومی که او مطرح میکند، یعنی »بازگشت بـه سـوی خـود اشـیا15«، بیانگر توجه به ماهیت و معنی پدیدههاسـت (Norberg-Shulz, 1980)؛ بـه ایـن معنـی کـه فراتـر از ابعـاد

فیزیکی و شکلی که انتزاعی از واقعیت اشیا هستند، میبایـست بـه مطالعـه چیـستی و شخـصیت آنهـا در تعامل با مردم پرداخته شود. در زمان مرتبط شدن با هر پدیـدهای، ارتبـاط کـاری یـا ارتبـاط رفتـاری و ارتباط شناختی و هیجانی برقرار میشود. در روشهای تحقیق کمی و اثباتگرایانه، درک انسان از محیط مبتنی بر رابطه بین متغیرها بررسی میگردد و به تعاملی هیجانی که دربرگیرنده احساسات عمیـق اسـت کمتر توجه میشود، چون اندازهگیری این کیفیات با روشهای کمـی امکـانپـذیر نیـست. در روش کیفـی پدیدارشناسی، تعامل هیجانی و عاطفی جستوجو میشود، به نحوی که در ذهن آگاه نقش بندد. توصیف

221 پدیدارشناختی، خاطرات و داشتههای ذهنی افراد را از ناخودآگاهی، به خودآگاهی میرسـاند تـا بـروز و معنا یابند. این تعامل در همـینگونـه قالـبهـای احـساسی اتفـاق مـی افتـد، نـه بـا همـاهنگی بـا انتزاعـات روشنفکرانه و عقلانی (پرتوی، 1387، (62؛ که البته منظور این نیـست کـه جایگـاه عقـل نادیـده گرفتـه یـا کوچک شمرده شود، بلکه »هدف ارائه توصیفی از پدیدههـا در تمامیـت و کلیـت آن اسـت. ایـن توصـیف نیازمند نگاهی دقیق به پدیدهها و در عین حال تفسیر و تأویل فعالانه آنهاست« (پرتوی، 1387، .(63

محقق پدیدارشناسی با رویکرد کیفی به دنبال توصیفی16 از جوهره اصـلی پدیـدههاسـت ( Creswell, .(2007; Moustakas, 1994 روش تحقیق پدیدارشناسی به طور کلی از انـواع روشهـای کیفـی ـ بـهجـای پرسشهای از پیش تعیین شده ـ و به دنبال فهم تجربه افراد با قرارگیری در محیط است. آنچه کـه افـراد از پدیده مورد مطالعه آزموده و تجربه کردهاند، و توصیف آن به همان نحـوی کـه مـورد مواجهـه قـرار میگیرد و تجربـه یـا لمـس مـیشـود، هـدف ایـن تحقیـق اسـت ( Seamon, 2000; Seamon, 2007; Van .(Manen, 2006 این تجربه، وضعیت محیطی و نیز اتفاقات و تحرکات و معانی درک شده را همانطور که در زندگی روزمره17 انسان رخ میدهد، آشکار میسازد. تجربه »بـودن مـا فراتـر از توصـیفات لحظـهای است، و نوعی غوطهوری درون مکان است، در جایی که متولد مـیشـویم روح مکـان و انـسان در پیونـد نزدیکی قرار میگیرند، به طوری که قرابتی را در خاطره و تصورات و نیز رفتار و سلامت ایجاد میکنند. پدیدارشناسی، فراتر از مقوله توصیف ـ چه عینی و چه ذهنی ـ به دنبال کشف وابستگی ذاتـی و اولیـهای از کارکرد زیستن است.(Bachelard, 1997, 85) « توصیف این مواجهه همان فهم مواجهـه بـا زیـستن یـا بودن در محیط است .(Heidegger, 1982; Van Manen, 2006) ایـن روش، پدیدارشناسـی را در یکـی از انواع رویکرد تحقیقی در حوزه محیط ـ رفتار18 قرار میدهد .(Mugerauer, 1994; Seamon, 2000) محقق کیفی سعی بر آن دارد که از کسانی که پدیده را لمس و تجربه کردهاند، بخواهد کـه آن را بیـان کننـد، بـه این معنی که به توصیف بودن یا حضور خود بپردازند. در تحقیق حاضر، این بیان در قالب مصاحبههایی

نیمهساختاری که در محل انجام گرفت، از شرکتکنندگان پرسیده شد. به طور کلی مـصاحبه بـر پایـه دو

پرسش اصلی انجام شد: یکی مبتنی بـر چیـستی بـود، و اینکـه در همـان لحظـه بـودن در مکـان، حـال و احساس افراد چه بوده است؛ و دیگری مبتنـی بـر چگـونگی ایـن تجربـه و تعامـل فـرد بـا اجـزای محـیط
.(Moustakas, 1994)

لازم به توضیح است که فرایند انجا مصاحبه، در محیطی توأم با اعتمـاد و امنیـت، مـیتوانـد فـضای مناسبی را برای گفتوگو بین محقق و شرکتکننده به وجود آورد که میبایست از ابتدای شروع صـحبت پایهریزی شود و در سرتاسر آن حفظ گردد. تعامل در مصاحبه، در بستری از رابطه مثبت بین محقـق و پرسششونده تحقق میپذیرد. این تعامل در مسیر یافتن مفاهیم ـ که در نهایـت بـهدسـت مـیآیـد ـ نقـش

مهمی دارد. در این نوع تحقیق، در خلال چنین تعاملی واقعی است که متن یا دادهها همزمان جمـعآوری و تفسیر میشوند .(Laverty, 2003, 19)

مراحل تحقیق

مراحل انجام تحقیق بعد از تبیین مسئله، با کار میدانی در شهر دزفول و در نمونه انتخـابی تحقیـق ادامـه یافت. بنا بر ماهیت روشهای کیفی، محقق به هیچ عنوان محیط تحقیق را به سلیقه یا خواست خود اداره19

نمیکند تا شرایط موجود را تغییر دهد یا اصلاح کند. از این رو، گروه کنترل و نظارت در تحقیـق بـهکـار گرفته نمیشود. اطلاعات در میدان یا محل جمعآوری میشود، نه در آزمایشگاه یا دفتر کار. چنانچه قرار باشد اتفاقات معمول و رفتار در بستر زندگی هر روزه بررسی شود، دادهها ضمنِ مصاحبه رو در رو با مردم و مشاهده وضعیت کلی محیط ثبت میگردند. در تحقیق حاضر نیز ثبت دادههـا و حـالات مـردم بـا کسب اجازه از آنها، یادداشتبرداری و ضبط شدند. همانگونه کـه اشـاره شـد، گـردآوری بـا محوریـت

مصاحبههای نیمهساختاری20 و تحلیل کیفی مـتن مـصاحبههـا، بـه روش ون مـن بـا رویکـرد کـلنگـر و جزءنگـر، بـه صـورت فراینـد تحلیـل درونمایـهای(Van Manen, 2006, 92-93) 21 انجـام گرفـت. مراتـب

برداشتهای میدانی، گردآوری دادهها و تحلیل آنها را میتوان بدین شکل برشمرد:

-1 انتخـاب مکـان مناسـب؛ -2 زمـان انجـام مـصاحبه و امکـان حـضور شـرکتکننـدگان؛ -3 انجـام مــصاحبه؛ -4 پیــاده کــردن مــتن مــصاحبههــا؛ -5 مــرور مــتن (بــه کــرّات) و پرســشهــای تکمیلــی از مصاحبهشوندگان؛ -6 تحلیل محتوایی، خوشهبندی و فرموله کردن معانی؛ -7 بروز درونمایـه مبتنـی بـر کاویدن عنصر تجربه؛ -8 دستهبندی درونمایـههـای هـممعنـی؛ -8 کنتـرل روایـی دادههـا؛ و -9 بحـث و جمعبندی .(Creswell, 2007)

مکان انتخاب شده: خانه دزفولی ـ شوادان

شوادان به عنوان فضای زیرزمینی در خانه که برای خنک شدن در گرمای دزفول مورد استفاده سـاکنان بوده است تعریف میشود. وجه تسمیه واژه شوادان، چنانچه بررسی شد، عبارتی است به نام »شـوونه« در ادبیات شوشتری که به معنی آبی است که در اثر وزش نسیم خنک میشود (ربوبی و رحیمیه، 1353، .(82 نیز در متون نزدیکتر نعیما با سابقه کاوشهای میدانی در دزفول و نویسنده کتـاب »دزفـول، شـهر آجر« آن را اینگونه معنا کرده است: »در لغت به معنی شو به معنی تاریک و سیاه و شیب میباشـد، دان پسوند است که در معنی میشود اینجا را تاریک بدان« (نعیما، 1368، .(28 در شهر دزفول به دلیل گرمای شدید، در معماری اغلب بناها خصوصاً منازل مسکونی، فضای زیرزمینی با عمق متوسط 12 متـر در دل زمین حفر میکردند (ربوبی و رحیمیه، » .(1353در هنگامی که گرمای هوا به حـد نهایـت خـود مـیرسـد فضای تمامسایه ایوان هم برای زیست مناسب به نظر نمیرسد و بادهای گرم شبهای تابستان هم باعث

; ابعاد فهم برای کیفی تحقیق روش کاربرد

شهرسازی و معماری نامه

123

شهرسازی و معماری نامه 89 زمستان و پاییز | پنجم شماره | هنر دانشگاه دوفصلنامه

124

میشود که مردم نتوانند روی بام بخوابند؛ ساکنان خانه به شوادانها میروند و مادامی که شـدت گرمـا ادامه داشته باشد ـ و شاید تا پایـان روز ـ بـه سـطح زمـین نیاینـد« (کـرزن، 1362، .(444 محـیط داخلـی شوادان در حد آسایش و دارای اختلاف حرارت حدود 20 درجه با هوای طبیعی است و خنکای مطبـوعی را برای ساکنان فراهم میآورد (شکل .(1 ساکنان دزفول در اغلب ساعات بعد از ظهر روزهای گرم سـال در این مکان زندگی میکردند. مکان شوادان به چند دلیل برای این تحقیق انتخاب شـد. ارتبـاطی کـه بـین زندگی ساکنان و فضای شوادان وجود داشت، و نیز ویژگیهای محیطی در آن از جمله دلایل انتخـاب آن بوده است. اینکه پژوهش در تعامل عاطفی مردم و مکـان، در سـاختارهای فـضایی مـدرن22 کمتـر دیـده

میشود و اغلب در بناهای سنتی و بومی انجام شده است، دلیل دیگری اسـت کـه مـیتوانـد انتخـاب ایـن مکان را توجیه کند .(Alexander, 2002) از ویژگیهای محیطی شوادان، دستنخورده بودن بدنههـای آن

محیط با اندودهای ساختمانی و عدم ارتبـاط غیرمـستقیم بـا فـضای بیـرون زمـین اسـت، کـه مـیتوانـد ساختاری زنده23 را در محیط انسانساخت با ظاهری متفاوت به وجود آورد (شکل .(2


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی روند تغییرات آلاینده های هوا و تأثیر پارامترهای هواشناسی در شهر شیراز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکSWOT در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکSWOT در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکSWOT در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکSWOT در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
سیامک آزادی – عضو پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
مسلم حدیدی – عضو پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
بهروز بادکو – عضو هیأت علمی پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
بیتا حامد – عضو هیأت علمی پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه

چکیده:
امروزه از گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی- اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد میکنند. به همین سبب مسئولان امور گردشگری و شهری در پی ارتقا و گسترش آن برآمدهاند. شهر کرمانشاه از جملهشهرهای تاریخی کشور است که از ویژگیهای لازم برای توسعه گردشگری شهری برخوردار است. با وجود ظرفیتها و پتانسیلهای موجود و بالقوه، محدودیتها و نقاط ضعفی نیز در ارتباط با تأسیسات زیربنایی و راهها و ارتباطات وجود داردکه میباید به طرق لازم برای رفع و از بین بردن آنها برنامه ریزی و اقدام شود. در پارهای موارد نقاط ضعف و محدودیتهابه شکل و ساختار فضایی و طبیعی استان، مانند کوهستانی بودن و در برخی موارد به کمبودها و عدم برنامه ریزی و توسعه-نیافتگی استان مربوط میگردد. به هر حال ضروری است از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود بهره جست و برای رفعکمبودها و نیازها برنامه ریزی و اقدام نمود. در این پژوهش سعی شده است با روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری از اسناد و مدارک کتابخانهای، ضعف توسعه گردشگری شهری و راهبردهای بهبود آن مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت آنچه به عنوانیک ضعف کلی در طی سالهای گذشته و یک عامل بازدارنده در توسعه گردشگری استان قابل توجه است، لحاظ نکردن الزامات و ضرورتهای توسعهبخش گردشگری در تدوین برنامه های جامع شهری و اسناد کلان استانی است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بهینه سازی شبکه اندازه گیری ارتفاع سطح آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ،مطالعه موردی: دشت مهر واقع در جنوب استان فارس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آنالیز اقتصادی احداث ایستگاه های خورشیدی فتوولتائیک با توجه به آخرین مشوقات و برنامه حمایتی دولت ایران در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آنالیز اقتصادی احداث ایستگاه های خورشیدی فتوولتائیک با توجه به آخرین مشوقات و برنامه حمایتی دولت ایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله آنالیز اقتصادی احداث ایستگاه های خورشیدی فتوولتائیک با توجه به آخرین مشوقات و برنامه حمایتی دولت ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آنالیز اقتصادی احداث ایستگاه های خورشیدی فتوولتائیک با توجه به آخرین مشوقات و برنامه حمایتی دولت ایران در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
سعید عدالتی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
وحید نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
مهران عامری – استاد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود ایرانمنش – استادیار مهندسی مکانیک ، پژوهشکده انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده:
بخش مسکن حدود 40 درصد انرژی فسیلی مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. امروزه خانه های سبز با مصرف خالص انرژی صفر در جهان رو به گسترش هستند و یکی از شیوه های متداول تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز این خانه ها استفاده از سیستمهای فتوولتائیک است . در سیستم های فتوولتائیک توجه به افزایش بازده و همچنین کاهش هزینه های اجرا به منظور رقابت پذیر کردن این سیستم ها با سیستم های متداول تولید کننده انرژی ضروری است. در تحقیق حاضر عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر یک ایستگاه خورشیدی فتوولتائیک 10kW شناسایی شده و هزینه هر قسمت با توجه به قیمت های فعلی بازار در ایران تعیین شده است. هم اکنون با تعرفه هایی که از جانب دولت در نیمهدوم سال 1392 برای خرید برق از نیروگاههای انرژی های پاک و نو اعلام شده و همچنین با یارانه ای که به احداث این نیروگاه ها تعلق گرفته است؛ اجرای این نیروگاه ها از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مطالعه اثر مقادیر مختلف مالچ ضایعات چای و وجین دستی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک و میزان پروتئین و نشاسته توده بومی لوبیا(Phaseolus vulgaris L) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر تنش خشکی بر مراحل مختلف رشد آفتابگردان ( رقم زاریا در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر تنش خشکی بر مراحل مختلف رشد آفتابگردان ( رقم زاریا در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثر تنش خشکی بر مراحل مختلف رشد آفتابگردان ( رقم زاریا در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر تنش خشکی بر مراحل مختلف رشد آفتابگردان ( رقم زاریا در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت گیاه آفتابگردان ( رقم زاریا ) Helianthus annuus L.var zaria به تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نظر به اثرات متفاوت آب بر رشد و عملکرد اقتصادی این گیاه در مراحل مختلف رشد، سه مرحله مهم رشد که عبارت است از ساقه رفتن ، گل کردن و دانه بستن انتخاب شد و هفت تیمار مختلف حاصل از ترکیبات مراحل سه گانه فوق و سطح آبیاری به کار برده شد . پس از آبیاری خاک آب و سبز شدن گیاهان تیمارهای آزمایش به این ترتیب انتخاب شدند : -1 سه بار آبیاری در مراحل ساقه دهی ، گلدهی و دانه بندی ( -2، ( I 7 دوبار آبیاری در دو مرحله گلدهی و دانه بندی ( -3 ، ( I 6 دوبار آبیاری در دو مرحله ساقه دهی و دانه بندی ( -4، ( I 5 یکبار آبیاری در مرحله دانه بندی ( -5 ، ( I4 یکبار آبیاری در مرحله گلدهی ( -6، ( I 3 یکبار آبیاری در مرحله ساقه دهی ( -7 ، ( I 2 بدون آبیاری تا آخر آزمایش ( I1 ). در این تحقیق کارآئی مصرف آب ( 1( WUE و درصد روغن اندازه گیری شد . بالاترین میزان کارآئی مصرف آب و درصد روغن در تیمار( I4 ) مشاهده شد . همچنین مشخص شد که این گیاه بهطور قابل قبولی در تنش رطوبتی نزدیک به نقطه پژمردگی قادر به رشد و عملکرد اقتصادی می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Modeling of bubble breakage in bubble column reactors در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت (ICT) بر نحوه ی تدریس اساتید و میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت (ICT) بر نحوه ی تدریس اساتید و میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت (ICT) بر نحوه ی تدریس اساتید و میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت (ICT) بر نحوه ی تدریس اساتید و میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
مسعود آزاد – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و مدرس دانشگاه
مریم اسلام پناه – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سمیه عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سالار محمدی – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی و معاونت بنیاد نخبگان استان کرمانشاه

چکیده:
پژوهش حاضر در راستای بررسی تحول اطلاعاتی در حوزه آموزش عالی با هدف بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت فناوریاطلاعات و ارتباطات بر نحوه تدریس اساتید، میزان یادگیری و نگرش به درس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال93-92 انجام شده است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است . جامعه آماری این تحقیق اعضاء هیأت علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد. از بین 244 نفر اعضای هیئت علمی 50 نفر، به روشنمونه گیری تصادفی، انتخاب گردید. و از بین دانشجویان، که حدود 5000 نفر بودند، 250 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخابگردید. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته 5 گزینه ای به روش لیکرت با سه نوع سوال استفاده شد. روایی پرسشنامه هایمذکور توسط شش تن از متخصصین حوزه ی علوم تربیتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامههای مورد استفاده به طور متوسط، توسط آلفای کرونباخ 82 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است کهگذراندن دوره های ضمن خدمت بر نحوه تدریس اساتید موثر است ولی بین دیدگاه دانشجویانی که اساتید آنها دوره ها را گذرانده اندو انهاکه اساتیدشان این دوره ها را نگذرانده، از نظر نحوه تدریس اساتید مربوط، تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین میزانیادگیری دانشجویانی که اساتید آنها دوره ها را گذرانده ا ند و دانشجویانی که اساتید آنها دوره ها را نگذرانده اند تفاوت معنی داریدیده نشد و بالاخره اینکه بین نگرش به درس دانشجویانی که اساتید آنها دوره ها را گذرانده اند و دانشجوانی که اساتید آنها این دورهها را نگذرانده اند تفاوت معنی دار وجود داشت که نمایانگر رضایتمندی بیشتر آنها می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله An Approach to Image Separation Using NonدرSubsample Wavelet and Improved Nonدرsubsample Contour let IN Image Processing در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر پارامترهای منبع برعملکرد موتوررلوکتانسی لوله ای خطی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر پارامترهای منبع برعملکرد موتوررلوکتانسی لوله ای خطی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر پارامترهای منبع برعملکرد موتوررلوکتانسی لوله ای خطی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر پارامترهای منبع برعملکرد موتوررلوکتانسی لوله ای خطی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

علی مصلی نژاد – دانشجوی دکتری
میلاد بصیری فر – کارشناس ارشد
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درمقایسه با دیگرانواع موتورها موتوررلوکتانسی لوله ای خطی جز ساده ترین نوع ماشین ها می باشد یکی از مدلهای عملکردی موتور رلوکتانسی لوله ای خطی مدشتابدهندگی است از عوامل موثردرعملکرد موتور رلوکتانسی لوله ای خطی ولتاژ منبع تغذیه می باشد با توجه به اینکه این موتوردرمدشتابدهندگی لازم است با ولتاژ Dc تغذیه شود دامنه و عرض پالس مناسب درپارامترهای خروجی ماشین مانند سرعت شتاب نیرو و راندمان موثر می باشد دراین مقاله ضمن مدلسازی دینامیکی موتور رلوکتانسی لوله ای خطی درمدشتابدهندی تاثیر افزایش دامنه و عرض پالس ولتاژ dC برعملکرد موتور را بررسی کرده و نتایج حاصل از مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ارایه شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Tribological properties of UHMWPE/HDPE/ MWCNT nanocomposites در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها در word :

دانلود مقاله بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه) از صفحه 45 تا 69 منتشر شده است.
نام: بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مارک ایران
مقاله یونی مارک
مقاله پیایندها
مقاله نرم افزار رسا
مقاله کتابخانه ملی
مقاله ابرداده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: کوکبی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پهلو عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش، بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران با دستنامه یونی مارک برای پیایندها و ارایه راه حل های پیشنهادی برای رفع نواقص موجود در کاربرگه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (نرم افزار رسا) است.
روش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت از فیلدها، نشانگرها و فیلدهای فرعی یونی مارک و مارک ایران است که تقسیم بندی و انواع آن ها، از دستنامه یونی مارک استخراج شد. 14 فیلد ویژه پیایندها نیز از متن دستنامه 2000 یونی مارک و روزآمدهای 4 و 5 دستنامه فوق استخراج و ترجمه شد. سپس فرمت پیشنهادی، با توجه به فیلدهای اختصاصی شناسایی شده به وسیله پژوهشگر و فیلدهای الزامی یونی مارک برای تمام منابع کتابخانه ای و فیلدهای عمومی، و در مطابقت با کاربرگه رسا (به منظور حصول اطمینان از اِعمال فیلدهای مورد نظر در کاربرگه سازمان) تهیه شد. این کاربرگه دارای 102 فیلد بود.
یافته ها: یافته ها نشان داد که پنج فیلد (400 (فروست)، 411 (فروست های فرعی)، 225 (فروست)، 014 (شناسگر مقاله)، 073 (شماره بین المللی مقاله)) موجود در دستنامه یونی مارک در کاربرگه پیایندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و می بایست به آن افزوده شود. همچنین یافته ها نشان داد که فیلدهای متعددی دچار تغییرات در عنوان، تعریف، چگونگی کاربرد و فیلدهای فرعی شده اند و فیلدهای متعدد دیگری به اشتباه ترجمه شده اند و می بایست اصلاح شوند. در نهایت کاربرگه ای پیشنهاد شده که از 102 فیلد آن، 14 فیلد، فیلدهای ویژه پیایندها، پنج فیلد، فیلدهای الزامی مارک، و 83 فیلد باقیمانده را فیلدهای عمومی تشکیل می دهند.
اصالت/ ارزش: مجلات از مهم ترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز محققان و مراجعان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است و کتابداران برای انتخاب، تهیه و آماده سازی آن ها و ارایه خدمات مناسب به وسیله آن ها تلاش زیادی می نمایند. ارزش اطلاعاتی مجلات به این دلیل است که معمولا آخرین اخبار و نتایج پژوهش های علمی در این منابع منعکس می شوند. بنابراین ضروری است تا با سازماندهی درست و هماهنگ این منابع به اشاعه و دسترس پذیری آن ها همچون متون تکنگاشت چاپی توجه شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی اثرات بیولوژیکی و هیستولوژیکی استات سرب بر بافت های عصبی محیطی رتهای صحرایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بازیابی گازهای ارسالی به مشعل دربخش دفع واحد Naphta Hydrotreating پتروشیمی بوعلی سینا در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازیابی گازهای ارسالی به مشعل دربخش دفع واحد Naphta Hydrotreating پتروشیمی بوعلی سینا در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بازیابی گازهای ارسالی به مشعل دربخش دفع واحد Naphta Hydrotreating پتروشیمی بوعلی سینا در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بازیابی گازهای ارسالی به مشعل دربخش دفع واحد Naphta Hydrotreating پتروشیمی بوعلی سینا در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
غلامحسین حلیمی فرد – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سجاد دهقانی –

چکیده:
در بخش دفع واحد Naphta Hydrotreatingپتروشیمی بوعلی سینا روزانه مقادیر زیاد گاز تحت عنوان گازهای زائدبهمشعل ارسال و سوزانده می شود که این جریان محتوی ترکیبات فوق العاده با ارزشی بوده که درصورت بازیابی حداقل استفاده از آن ها،بعنوان سوخت دراین واحد صنعتی می باشد.از طرفی بازیابی گازهای ارسالی به مشعل درایجاد هوایی پاک در سطح منطقه ای و ملی موثر می باشد که موجب دور نمایی مثبت از پتروشیمی بوعلی سینا دراذهان عمومی خواهد شد دراین مقاله با استفاده از شبیه سازی با نرم افزار ASPEN HYSYS فرایندی ارائه گردیده که درصورت استفاده از آن روزانه 4/5 میلیون فوت مکعب سوخت گازی از گازهای ارسالی به مشعل بازیابی می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی روشهای جلوگیری ازاثرات زیانبار مخروطی شدن و تولید آب درمخازن گازی برمحیط زیست و ارائه راهکارها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی در word :

مقدمه :
عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که میتواند ضمن تغییر خود ، سایر نهاده های تولید را تغییر داده یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.
در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به نقش مربیگری تغییر یافته ودو مقوله کارایی واثر بخشی، محور توجه مدیران است. و باید توجه داشت در اقتصاد امروز داراییهای مجازی وناملموس همراه با داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.
روند تحولات حسابداری :
حسابداران از بدو تولد حسابداری نوین سه مرحله شامل 1- حسابداری سیاهه نویسی – 2- حسابداری مالی 3 - حسابداری مدیریت را طی کرده اند وچالش آینده حسابداری ، مرحله چهارم حسابداری یا ”حسابداری اجتماعی- اقتصادی ”است که حسابداری منابع انسانی یکی از مقولات آن است.
تعریف حسابداری منابع انسانی :
طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند وذینفع می باشد . در واقع حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی در قالب کمی وعینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسی پیرامون منابع انسانی شامل ؛شناسایی کمیت وکیفیت آن،ارزیابی واندازه گیری ارزش اقتصادی وگزارشگری مالی مناسب آن سروکار دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اکوتوریسم و توسعه پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان در word :

دانلود مقاله بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه 137 تا 154 منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری روستایی
مقاله صنایع دستی
مقاله گرگان
مقاله توسعه روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرکتولی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مصدقی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر، گردشگری و اقتصاد گردشگری به یکی از ارکان اصلی تجاری جهان تبدیل شده است. در کنار گردشگری که نقش موثری در توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای دارد، صنایع دستی نیز می تواند مکمل بعضی از جاذبه های تاریخی و گردشگری باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی است، که در دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان انجام شد. روش تحقیق به کار رفته، توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را 57 نفر صنعتگر منطقه مورد مطالعه بودند که باروش تمام شماری انتخاب گردیدند. همچنین، برای بررسی نقش گردشگری حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 228 نفر مشخص گردید که به روش طبقه بندی و تصادفی ساده به نمونه ها مراجعه شد و از آزمون کای اسکوئر برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که 766 در صد نمونه مورد مطالعه نقش گردشگری را در توسعه صنایع دستی در حد زیاد و خیلی زیاد، 197 درصد کم و 507 درصد بی تاثیر دانسته اند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه سیزدهم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X