ايران مقاله
بررسی نورو فیزیولوژی دستگاه عصبی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  بررسی نورو فیزیولوژی دستگاه عصبی فایل ورد (word) دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نورو فیزیولوژی دستگاه عصبی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طرح کلی دستگاه عصبی
نرون دستگاه اعصاب مرکزی – واحد عملکردی اصلی
دستگاه اعصاب مرکزی دارای متجاوز از 100 میلیارد نرون می‌باشد. شکل نوعی نرون را نشان می‌دهد که در قشر حرکتی مغز یافت می‌شود. سیگنالهای ورودی از طریق سیناپس‌هایی که عمدتا بر روی دندریت ها قرار دارد وارد نرون می‌شوند. این سناپس‌ها، بر روی جسم سلولی نیز وجود دارند. انواع مختلف نرون، ممکن است چند صد تا نزدیک به 200000 اتصال سیناپس از فیبرهای ورودی داشته باشند. از طرف دیگر، سیگنالهای خروجی از طریق تنها آکسونی که از نرون خارج می‌شود، حرکت می کنند. این آکسون تعداد زیادی شاخه مجزا دارد که به سایر قسمتهای دستگاه عصبی یا محیط بدن می‌رود.
یکی از ویژگیهای بیشتر سیناپس‌ها این است که اجازه می دهد سیگنال عصبی در حالت طبیعی فقط رو به جلو حرکت کند (از آکسون به دندریتها) و این امکان را فراهم می‌نماید که برای انجام اعمال عصبی لازم، سیگنال عصبی در مسیرهای مورد نیاز هدایت شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی ارتباط بین سلامت روان و نگرش مذهبی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اردبیل فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین سلامت روان و نگرش مذهبی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اردبیل فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین سلامت روان و نگرش مذهبی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اردبیل فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین سلامت روان و نگرش مذهبی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اردبیل فایل ورد (word) :

چکیده

مقدمه :مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است×؟رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند و سلامت روانی را سبب شود.

مواد وروشها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن 120نمونه به روش دردسترس ازبین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی ،فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه اردبیل انتخاب و سلامت روان و نگرش مذهبی آنان از طریق دوپرسشنامه مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار (spss.ver19)موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها ونتایج:××اکثر واحد های مورد پزوهش(( 5416 مجرد و بیشترشان ( 3916) در رشته ی علوم انسانی و(( 625 آن ها غیر بومی و( ( 40 دانشجوی سال سوم و(( 5833 آن ها در محدوده سنی بین 18-20 سال بودند. بر اساس یافته های حاصل از پزوهش بین نگرش مذهبی و سلامت روانرابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد( .(p value = .001 بین جنس و نگرش مذهبی ارتباط معنی داری وجود ندارد.( p value .(=.07بین سلامت روان و جنس رابطه ی معنی داری وجود ندارد.(.(p value =.55

بحث ونتیجه گیری: همانطورکه پژوهش های زیادی اثرات مثبت نگرش مذهبی را بر سلامت روان مورد تایید قرار دادند و نشان دادند که با افزایش نگرش مذهبی سلامت روان هم افزایش می یابد .دراین مقاله هم ارتباط معنی داربوده بطوریکه هرچه نگرش مذهبی بیشترباشدسلامت روان بالاتراست.

کلمات کلیدی :سلامت روان – نگرش مذهبی -معنویت – مذهب

1

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

استان هرمزگان

نخستین همایش اسلام و سلامت روان- بندرعباس، اسفندماه 1391

—————————————————————

مقدمه

انسان موجودی چند بعدی، پیچیده و پر رمز و راز است و علم با همه پیشرفتها و گستردگی خود، همچنان در کشف هزاران سِر از اسرار وجودی انسان ناتوان و حیران مانده است؛ دنیای روان انسان به مراتب از دنیای جسم او ناشناختهتر مانده است. این عدم شناخت، به بروز بیماریهای گوناگون منجر شده است که راه حلها و درمانهای قطعی برای بعضی از آنها حاصل شده است، ولی بسیاریاز آنها تاکنون کاملاً شناخته شده نیستند.

از آنجایی که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است، لازم است به منظور جلوگیری از افزایش شیوع بیماریهای روانی، از جمله اضطراب و افسردگی و غیره که منجر به ناتواناییهایی گسترده میشوند، اقدامات پیشگیرانه شناسایی و اجرا شود و با توصیههای لازم بهداشت روانی، از بروز این بیماریها که در آینده حیات بشریت را تهدید خواهند کرد، جلوگیری گردد. شناخت این اقدامات، نیاز به شناخت واقعیت روان انسان دارد تا توصیه ها و اقداماتی از جنس و سنخ روان انسان شناسایی و ارائه گردد .(طهماسبی وهمکاران)یکی ازمهمترین راهها نگرش مذهبی ومعنویت است..نقش دین در بهداشت و شفا از قرنهای بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال، مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک بودهاند. Suchman & (1988, 130-125Mathews ) سازمان بهداشت جهانی who سلامتی را حالت رفاه کامل جسمی و روانی و نه تنها فقدان بیماری یا معلولیت تعریف می کند .در این تعریف سه بعد جسمی از نظر پزشکی و روانی از نقطه نظر روانشناسی و اجتماعی به جهت ابعاد روابط سالم با محیط مد نظر می باشد. .(خیرآبادی ویوسفی) دور ماندن از باورهای اصیل مذهبی راه را برای ابتلا فرد به کشمکش های درونی و روانی ، احساس پوچی و بی هدفی و یاس و ناامیدی در برابر محرومیت ها، ناملایمات و فشار های روانی هموار می کنددر روان شناسی مذهبی، به لحاظ اهمیت دین در تمام شوون زندگی، به بررسی عوامل روان شناختی دین پرداخته می شود. ( شیرین کوشکی مهدی خلیلی فر).

دین ورزی قدمتی دیرینه داشته، به طوری که مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی نشان داده اند، مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است ×؟ رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی افراد گردند×؟ داشتن معنا در زندگی، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل زا، بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی،احساس تعلق داشتن به منبعی والا همگی از جمله روش هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آن ها می توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان، فشار کمتری را×متحمل شوند . (علی صحرائیان).

روشها ومواد: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در آن 120نمونه به روش دردسترس ازبین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی ،فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه اردبیل انتخاب و سلامت روان و نگرش مذهبی آنان از طریق دوپرسشنامه مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار (spss.ver19)موردتجزیه وتحلیل قرار گرفتند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله انواع نامه نگاری فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله در مورد اقتصاد در فوتبال فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اقتصاد در فوتبال فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد اقتصاد در فوتبال فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد اقتصاد در فوتبال فایل ورد (word) :

اقتصاد در فوتبال

فوتبال و اقتصاد، دو واژه ای که در دنیای امروز به یکدیگر پیوند خورده اند و حیات و بقای فوتبال را حفظ کرده اند. فوتبال با رشد فزاینده ای که در کشورهای جهان پیدا کرده است به عنوان بخشی از جریانات جامعه در اقتصاد حاصل از آن نیز تأثیر گذاشته است.

فوتبال به کمک اسپانسرهای موجود، حامی کالاهای خصوصی و دولتی است به گونه ای که قادر است در برهه های مختلف در بازار اقتصاد کالایی را در اذهان مردم به عنوان یک نمونه تأیید شده رونق بخشد. فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در آن تلویزیون نیز نقش مهمی دارد، زندگی حرفه ای را ادامه می دهد. فروش امتیاز بازی ها به تلویزیون نیز یکی از بخش های قابل بحث در اقتصاد فوتبال است. فوتبال اگر چه یکی از پردرآمدترین رشته های ورزشی است، اما مخارج

هنگفتی را نیز باید صرف نگهداری آن کرد. یکی از پرخرج ترین بخش های فوتبال ورزشگاه هاست، مکانی که تابلوهای تبلیغاتی به زیباترین شکل در آن آذین شده است. خرید بازیکنان نیز یکی از پرخرج ترین و به نوعی پردرآمدترین قسمت های تیمداری و فوتبال است. زمانی که در رشد

سالیانه اقتصاد فرانسه فوتبال 3 درصد تأثیرگذار است، نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. نگاه کنید به باشگاه های بزرگی چون منچستر یونایتد یا رئال مادرید که نام باشگاه را برخود دارند و جزو کارخانجات و تراست های درآمدزا محسوب می شوند. در دنیای امروز نمی توان بدون حمایت شرکت های بزرگ و تبلیغ کالاهای روز به ورزش به ویژه، به فوتبال ادامه داد و بخش فروش رایت بازیها به تلویزیون نیز یکی از راه های درآمدزا برای فوتبال است. گردش پول در فوتبال امروز به گونه ای سیستماتیک شده که دیگر گریزی از آن نیست، فوتبال حرفه ای ما نیز بدون این نگاه هرگز قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.
نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد که 62 مانع جدی در راه توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران وجود دارد.

به گزارش “الف”، این تحقیق که توسط دکتر علیرضا الهی استاد دانشگاه تهرا

ن، با هدف شناسایی موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارایه راهکارهای مناسب صورت گرفته است، بر استفاده از روشهای علمی و همچنین توسعه همزمان بخش ها و عناصر مختلف ورزش کشور برای صنعتی کردن فوتبال تاکید کرده است.

در این پژوهش با کاربرد روش تحقیق کیفی، ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی

صنعت فوتبال در ایران پرداخته شده و اطلاعات مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس به مطالعات تطبیقی پرداخته شده که در آن وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و ژاپن به تفصیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نتایج این بررسی نشان می دهد که 9 مولفه اعم از: سرمایه گذاری و حمایت مالی، توسعه نهادها، حمایتهای دولتی، سازماندهی و هدایت هواداران، پخش رسانه ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه علمی پژوهش، نقش محوری و اساسی در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران ایفا می کنند.

بر اساس داده های این طرح پژوهشی، صنعت فوتبال درواقع یک مقوله مهم و تأثیرگذاری در رشد اقتصاد ملی کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌گردد. به طوری که دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می‌باشد. از جهت دیگر،‌ صنعت ورزش فوتبال، اثرات مستقیم و ملموسی در حوزه‌های مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)، کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش آمار بزهکاری و ; به همراه خواهد داشت.

این تحقیق با برشمردن تاثیرات شگرف صنعت فوتبال بر تولید ناخالص داخلی(GDP) برخی کشورهای توسعه یافته و صاحب فوتبال، نوشته است: سال 2006 مقدار 481 میلیارد یورو فقط از ناحیه صنعت فوتبال به GDP آلمان اضافه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان هدف خود را از برگزاری مسابقه جام جهانی توسعه گردشگری قلمداد کرده است. این بررسی در فوتبال اسپانیا هم بسیار جالب است. به طوری که ارزش وجودی صنعت فوتبال این کشور در سال 2002، 644 میلیارد یورو بوده که تقریباً 09 درصد از GDP اسپانیا در 2002 را به خود اختصاص داده است،‌ همچنین 47 هزار شغل از صنعت فوتبال در این کشور بوجود آمده است.

این طرح تحقیقاتی در بخش دیگری، با اشاره به برخی موانع در پیشبرد توسعه اقتصادی صنعت فوتبال و بویژه مواردی که تحقق 9 مولفه ذکر شده را با مشکل مواجه می کنند، و لزوم اراده ملی برای رفع این موانع تاکید کرده است: نکته‌ای که بایستی در آسیب‌شناسی موانعی که در توسعه پشتیبانی و حمایت ملی شناسایی شده‌اند مورد توجه قرار گیرد این است

که برخی موانع خارج از محیط فوتبال است و قاعدتاً از حیطه کنترل صنعت ورزش خارج است و از جمله متغیرهای اثرگذار می‌باشند و چنانچه یک اراده و تصمیم ملی در سطح کلان کشور برای حل آ‌ن اتخاذ نگردد این معضل همچنان لاینحل خواهد ماند.

این پژوهش علمی در پایان با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی، مواردی را برای برون رفت از شرایط فعلی و تبدیل فوتبال غیرحرفه ای و غیرصنعتی ایران به یک صنعت اقتصاد

ی مفید برای جامعه، مطرح می کند.

این موارد عبارتند از:

• ایجاد منطق هزینه – فایده در باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال کشور
• تشکیل کمیته تخصصی خصوصی‌سازی در ورزش کشور زیر نظر بالاترین مقام ورزش کشور
• ایجاد سیستم جامع اطلاع‌رسانی به هواداران صنعت فوتبال
• تدوین برنامه زمانی فرایند خصوصی‌سازی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال
• ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی و اقتصادی صنعت فوتبال و افشاسازی قراردادهای بازیکنان و مربیان
• بررسی روش‌های موجود خصوصی‌سازی به منظور انتخاب مؤثرترین روش برای واگذاری باشگاه‌ها
• ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال و نیز پیوستن برخی از آنها به بازار بورس
• بهبود کیفیت و استفاده از فناوری‌های مدرن در پخش زنده مسابقات فوتبال
• پیگیری و تحقق منابع درآمدی بالقوه و جدید صنعت فوتبال نظیر موبایل رایت، پخش اینترنتی و صحه‌گذاری
• ایجاد محیط و تسهیلات مناسب برای تحقق حداکثری اهداف شرکت‌های حامی مالی
• بررسی و ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم برای حضور بانوان و خانواده‌ها در استادیوم‌های فوتبال
• تدوین طرح ملی توسعه و بازسازی استادیوم‌های فوتبال و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی
• ایجاد رابطه مشخص،‌نظام‌مند و منطقی مابین نهادهای صنعت فوتبال و مراجع دولتی
• تدوین و اجرای نظام اعتباریابی و ارزیابی باشگاه‌های فوتب

ال کشور
• امکان‌سنجی و تدوین نظام برقراری سقف حقوق و پاداش برای بازیکنان و مربیان حرفه‌ای فوتبال
• تدوین اساسنامه و تشکیل کا نون هواداران توسط هر یک از باشگاه‌ها
• تدوین و اجرای نظام ایجاد، اداره و نگهداری و توسعه باش

گاه‌های حرفه‌ای فوتبال
• تدوین نظام جامع حمایت دولت از صنعت فوتبال کشور (شامل حمایت از باشگاه‌داری، حمایت از میزبانی مسابقات بین‌المللی و ;)
• تدوین و اجرای برنامه‌های تأمین، انتخاب و توسعه نیروی انسانی در باشگاه‌ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال
• تدوین اساسنامه و تشکیل اتحادیه‌های بازیکنان، مربیان و باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال
• استفاده از رویه‌های علمی در قیمت‌گذاری بلیط
• برگزاری مسابقات فوتبال با بهره‌گیری از تحقیقات بازار و فنون بازاریابی ورزشی
• ایجاد نظام جذب، حفظ و توسعه هواداران در صنعت فوتبال کشور
• تدوین الگوی واحد برای وضعیت حقوقی و اساسنامه‌ای باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال
• ایجاد آژانس‌های تخصصی بازاریابی ورزشی به عنوان پل ارتباطی بین صنعت فوتبال با سایر صنایع
• امکان‌سنجی و ایجاد شبکه‌های خصوصی و ماهواره‌ای برای پخش زنده مسابقات فوتبال ایران
• بررسی قابلیت‌های بخش خصوصی برای واگذاری مدیریت استادیوم فوتبال به آن‌ها
• تدوین راهکارهای ایجاد فضای مناسب فرهنگی در استادیوم‌های فوتبال کشور
• تدوین برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی (سالانه) بازاریابی به طور مجزا در سطح فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه‌ها


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق پرو توپلاسم – غشای پلاسمایی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله خربزه و خرج کرد آن فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خربزه و خرج کرد آن فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خربزه و خرج کرد آن فایل ورد (word)

خربزه: 1

اصل و منشأ خربزه از کجا است؟ 2

حکایت پیدایش خربزه و هندوانه: 3

سازگاری: 5

ارزش غذایی خربزه: 7

خواص میوه ها و سبزی ها خربزه: 8

خواص دارویی: 9

خواص درمانی خربزه: 10

خواص میوه ها: 11

با خوردن خربزه می‌توان نارسایی کبد را رفع کرد: 12

هندوانه و خربزه خطرناک : 13

نگاه اجمالی: 13

یک مثال: 13

ویتامین، ماده معدنی در خربزه: 14

عروسک خربزه: 15

زیست شناسی: 16

کنترل عروسک خربزه: 17

تزئین خربزه به شکل صدف: 19

کارآفرینی: 20

استقلال طلبی: 21

خلاقیت: 21

چرخه عمر نوآوری.. 28

فرآیند حل مسأله خلاق.. 31

منابع: 41

خربزه

 خَربُزه گیاهی از تیره کدویان که میوه‌اش درشت و شیرین و آبدار است. بوته آن کوتاه و ساقه‌هایش روی زمین می‌خوابد

خربزه گیاهی از خانواده Cucurbitaceae با نام علمی Cucumis melo var.inodorus است

اصل و منشأ خربزه از کجا است؟

تقریباً بیشتر مردم به این میوه و انوع آن علاقه دارند. حالا یا طالبی باشد یا خربزه یا هندوانه. یک چنین میوه ای که امروزه این قدر محبوبیت دارد، حالا تعجب آور است که بگوئیم تاریخچه آن به هزاران هزار سال پیش باز می گردد. خربزه در حقیقت یک میوه بومی آسیاییی است

 ( میوه بومی میوه ای است که احتیاج به کشت ندارد و خود به خود در زمین می روید)

بنابراین احتمالاً این میوه در چند هزار سال پیش از آسیا به ممالک دیگر دنیا برده شده است. رومی های قدیم، و احتمالاً یونانی ها همان اندازه که ما حالا به این میوه علاقه داریم، آن را دوست داشته اند. اولین کشوری که در قرون اخیر اقدام به کشت خربزه کرده، کشور فرانسه در حدود 300 سال پیش بود

تمام انواع خربزه به خانواده کدو قلیانی تعلق دارند. که البته خیار و کدو تنبل هم از این خانواده می باشند

خربزه یک گیاه بالا رونده است که در خاک های گرم و غنی و حاصلخیز خوب رشد می کند. در آب و هوای خنک تر، خربزه را در گلخانه یا روی تخته های پهن پرورش می دهند

در حقیقت خانواده خربزه، در اصل شامل دو نوع بود. طالبی که در آسیای جنوبی می روئید و هندوانه که در قاره گرمسیری آفریقا به عمل می آمد. اما با گذشت قرنها، زراعت این میوه در تمام نقاط دنیا پراکنده و انواع مختلفی از آن پرورش داده شد

مسکملون ( یا طالبی) اسم خود را از musk که به معنی مشک است، به خاطر بوی ضعیف مشک مانندی که دارد، گرفته است. همانطور که می دانید به طالبی گرمک یا کانتالوپ نیز گفته می شود. کازابا که یک نوع خربزه بزرگ است، پوستی صاف و مایل به زرد دارد. این نوع خربزه، دیرتر می رسد و بهتر و بیشتر از سایر انواع خربزه می ماند

خربزه، دارای پوست ناصافی بوده و گوشت آن سبز روشن است. هندوانه بزرگتر و آب دار تر از خربزه است

 حکایت پیدایش خربزه و هندوانه

انوشیروان زنجیری جلوی قصرش آویزان کرده بود و نگهبانی هم برای آن گذاشته بود تا هرکس که به او ظلم شده بود و یا مشکلی داشت، آن زنجیر را به صدا درآورد. یک روز نگهبان زنجیر می بیند ماری می آید و دور زنجیر چنبره می زند. خبر به انوشیروان می برند و انوشیروان دستور می دهد در شهر جار بکشند که نجار با اره اش، بنا با تیشه اش، بزاز با قیچی اش، بقال با ترازویش، آهنگر با کوره اش، نعلبند با چکشش، در میدان جمع شوند. همه آمدند و مار هم آمد و از کنار همه گذشت تا اینکه به نجار رسید. جلوی نجار ایستاد. انوشیروان رو به نجار کرد و گفت: ای نجار. تو به فرمان مار برو، اگر این مار آسیبی به تو برساند، اولاد به اولاد، من همه شان را از مال دنیا بی نیاز می کنم. اگر هم رفتی و برگشتی که انعام بزرگی پیش من داری. نجار قبول کرد و مار به او اشاره کرد که اره ات را بردار. مار رفت و نجار به دنبالش، تا اینکه به غاری رسیدند. نجار دید آنقدر مار در اینجا جمع شده که جای سوزن انداختن هم نیست. مار رفت نزدیک شاه مارها که بالاتر از همه نشسته بود و دو تا شاخ از دهانش بیرون زده بود. نجار دید شاه مارها از قرار گوزنی را بلعیده، اما شاخ های گوزن در دهان مار مانده و نزدیک است که شاه مارها را خفه کند. نجار اره اش را برداشت و شاخ های گوزن را اره کرد و شاه مارها را نجات داد. موقع برگشتن، شاه مارها به نجار تحفه ای داد. نجار نگاه کرد و دید دو تا دانه عجیب، در دستمال پیچیده شده. دستمال را برداشت و آمد. به دربار انوشیروان که رسید، حال و حکایت را تعریف کرد و دانه ها را به انوشیروان داد. انوشیروان، بعد وزیر، بعد وکیل به دانه ها نگاه کردند و نشناختند. وزیر گفت: پادشاه به سلامت باد. این هر چه باشد، خوردنی نیست، شاید کاشتنی باشد. اینها را بکاریم تا ببینم چه می شود. انوشیروان قبول کرد و دانه ها را به باغبان ها داد و دستور داد دانه ها را کاشتند. مدتی گذشت و دانه ها سبز شدند. باغبان ها مراقبتشان کردند تا یکیشان گل داد و به بار نشست. باغبان ها خبر به انوشیروان بردند. انوشیروان با وزیر و وزرا جمع شدند که حالا چه کار کنیم؟ وزیر دوباره درآمد: پادشاه به سلامت باد. شاید اصلا خوردنی نباشد. دستور بدهید خر و بزی بیاورند و هر روز از این میوه به آنها بدهند، اگر نمردند که خوردنی است. خری و بزی آوردند و چند روزی از این میوه به آنها دادند و دیدند هر روز پروارتر می شوند. اسمش را گذاشتند خربزه و خودشان هم خوردند و دیدند طعم و مزه اش خوب است. بعد از آن، دانه دوم بار داد. گشتند و یک هندی پیدا کردند که زنده بودن و مردنش فرقی نمی کرد. آن را هم دادند او خورد و آب از لب و لوچه اش راه افتاد و باز هم خواست. اسم آن را هم گذاشتند هندوانه

 سازگاری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق خرده اقلیم فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله امام مهدی عج در کتب مقدس پیشینیان فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امام مهدی عج در کتب مقدس پیشینیان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امام مهدی عج در کتب مقدس پیشینیان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امام مهدی عج در کتب مقدس پیشینیان فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست مقاله امام مهدی عج در کتب مقدس پیشینیان فایل ورد (word)

فهـرست مطالب
عنــوان صفحه
مقدمه پ
امام مهدی(عج) در کتب مقدس پیشینیان 1
امام مهدی (عج) از نظر قرآن و احادیث اسلامی 4
مشخصات تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی 9
غیبت و فلسفه ی آن 13
علت غیبت 15
کیفیت قیام مهدی (عج) 19
جهان بعد از ظهور مهدی (عج) 21
انتظار فرج 23
منابع و مآخذ 25

امام زمان (عج) به عنوان دوازدهمین امام ما شیعیان به شمار می آید که هنوز در غیبت کبری به سر می برند و از چشم ما دور می باشند.
امام مهدی (عج) ظهور نخواهد کرد مگر هنگامی که همه ی مردم خوب باشند یعنی اعمال رفتار و کردار آن ها خداپسندانه باشد و یا هنگامی که همه ی مردم بد باشند یعنی اعمال رفتار و کردار آن ها خداناپسندانه باشد ، در این هنگام امام زمان با یاران خودش ظهور خواهد کرد و انسان های خوب به جایگاه ابدی خود یعنی بهشت و انسان های بد به جهنم خواهند رفت .
همه ما دست به دعا بر می داریم و از خدای متعال می خواهیم که هر چه زودتر ظهور امام زمان (عج) را نزدیکتر گرداند تا جهان از بدی پاک شود .
امام مهدی (عج) در کتب مقدس پیشینیان
مساله تشکیل حکومت جهانی واحد و برخورداری جهانیان از یک برنامه کامل حق و عدل ، موضوعی نیست که خاص اسلام و مسلمانان و خصوصاً شیعیان باشد . بلکه مطلبی است که اهل ادیان عموما بدان باید اعتراف داشته باشند ، زیرا در کتب مورد پذیرش و قبول آنان درباره این مساله مهم بکنایاتی قریب بتصریحات وقوع این حادثه عظیم و بی نظیر در تاریخ بشری بشاراتی ذکر گردیده که ما برای نمونه به بیان برخی از آنها اکتفا می کنیم .
بنا به نوشته ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند در کتب مذهبی هندوان قریب به این مضامین درباره حکومت جهانی قائد عظیم الشان الهی یعنی امام عصر (ع) مطالبی ذکر گردیده است :
« در اواخر جنگ چهارم ( دوران چهارم ) مردم روی زمین به فساد گرائیده و بیشترشان کفر ورزیده و مرتکب گناهان بسیار می شوند و فرومایگان به نامداری رسیده و بسان گرگ درنده به جان دیگران می افتند و هرچه را که بدست بیاورند به یغما می برند . کاهنان و روحانیان هم مانند آنها فاسد می گردند و اکثریت با دزدان می شود و مردم پرهیزکار و پارسا همه جا مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرند . آنگاه برهمن کلا ( یعنی روحانی نیرومند ) شمشیر آخته و با نیروی مقاومت ناپذیر مفسدان را از میان بر می دارد و زمین را از پلیدیها پاک می سازد و نیکان و پاکان را باقی می گذارد تا به تناسل ادامه دهند . »

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق اثرات ورزش بر قلب و عروق فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله در مورد عدالت فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد عدالت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد عدالت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد عدالت فایل ورد (word) :

پیشگفتار

نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانسته‏اند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماع‏وقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مى‏دانند. حضرت امام خمینى(قدس‏سره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مى‏فرمایند:

«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان‏دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» [2]
پرواضح است که کارکرد اجتهاد و شیوه استنباط احکام وانتظار از دین و فقه، بر اساس هر یک از این دو نوع تفکر، دچارتغییرات بنیادى خواهد شد و در جاى جاى کتابهاى فقهى اثر آن نمایان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همین تفکر، نظام جمهورى اسلامى را پایه‏گذارى کرد و در اهمیت آن فرمود:

«حفظ نظام از اهمّ واجبات است.»
شاگردان مکتب ایشان نیز عمق و آثار و برکات آن را به خوبى درک و تبلیغ کرده، به مرحله اجرا گذاشته‏اند.
از جمله، استاد شهید، حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفته‏هاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مى‏توان نام برد.
این نوشته، که به درخواست مسؤولان مجله وزین «حکومت اسلامى» قلمى مى‏گردد، در پى آن است تا با بررسى برخى از آثار مکتوب، بخشى از تفکر ایشان را در مقوله تعامل میان «فقه و عدالت اجتماعى» نمایان سازد.

پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى مفید و ضرورى است.
1 این نوشته بیشتر جنبه گزارشى دارد و براى استفاده بیشتر مخاطبان، به نوشته‏هاى استاد توجه بیشتر شده و به جهت طولانى نشدن از نقد و تحلیل و قلم‏فرسایى‏هاى معمول صرف نظر شده است.
2 استاد هر چند نوشته‏اى تحت عنوان عدل الهى دارد و عدل الهى را از منظر دانش کلام بررسى کرده است، با این وصف، مباحث مربوط به عدالت اجتماعى، در نوشته‏هاى ایشان پراکنده است.
3 سعى و تلاش شده عبارات استاد به گونه‏اى گزینش گردد که پیام نوشته، به گونه کامل رسانده شود. از این‏رو، در پاره‏اى از موارد ناچار عبارت طولانى شده است.

مفهوم عدالت

از مباحث لازم و تأثیرگذار، که معرکه آرا نیز مى‏باشد، مفهوم عدل است. پیش از آغاز پژوهش در این مطلب، باید توجه داشت این واژه، مترادف زیادى نیز دارد که در فرهنگ اسلامى؛ از جمله قرآن و احادیث به کار گرفته شده است، هر چند با دقتهاى علمى، مفهوم هر یک از آنها با همدیگر تفاوتهایى دارد؛ مانند قسط، قصد، وسط، میزان و انصاف.
در هر صورت، براى رسیدن به نتیجه مطلوب، بررسى مفهوم عدالت، امرى است ضرورى. و از سوى دیگر، در نوشته‏ها، از عدل، تفسیرهاى گوناگون شده است که برخى از آنها نادرست است و همین امر، شبهات و اشکالات فراوانى را در پى داشته که پاسخ همه آنها عبارت است از تفسیر و تبیین معناى صحیح عدالت.
استاد شهید در نوشته‏هاى خود، به مناسبت‏هاى فراوان در باره مفهوم و معناى عدالت بحث کرده‏اند و به نقش مهم تفسیر صحیح آن نیز توجه داده‏اند.
در این بخش، جهت طولانى نشدن نوشته، یکى از این موارد که جامعتر است، گزارش مى‏شود، ایشان نیز همانند دیگر صاحب نظران، احتمالاتى را در مفهوم عدل روا داشته وازمیان معانى گوناگون، چهار معنا و مورد استعمال را به تفصیل مورد بحث قرار داده وبراین باورند تا مفهوم عدل روشن نشود هر کوشش دیگرى مصون از اشتباه نیست. در این‏باره مى‏نویسند:
«چهار معنى و یا چهار موردِ استعمال براى این کلمه آورده‏اند:
الف. موزون بودن ; یک اجتماع اگر بخواهد باقى و برقرار بماند، بایدمتعادل باشد؛ یعنى هر چیزى در آن به قدر لازم (نه به قدر مساوى) وجود داشته باشد ; جهان، موز

ون و متعادل است، اگر موزون و متعادل نبود، برپا نمى‏ماند. نظم و حساب و جریان معین و مشخصى نداشت.
در قرآن کریم آمده است: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ»؛ [3] همان طور که مفسران گفته‏اند، مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده است. در هر چیز، از هر چیز، از هر ماده‏اى به قدر لازم استفاده شده است.

در حدیث نبوى آمده است: «بِالْعَدْلِ قامَت السَّماوات وَ الأَرْض»؛ [4] همانا آسمان و زمین با عدل برپاست. نقطه مقابلِ عدل، به این معنا، بى‏تناسبى است نه ظلم.» [5]
شهید مطهرى در باره معناى دوم، که در پاسخ بسیارى از اشکالات نقش‏آفرین است،مى‏نویسد:
«ب. معناى دوم عدل، تساوى و نفى هر گونه تبعیض است. گاهى که مى‏گویند: فلانى عادل است، منظور این است که هیچ گونه تفاوتى میان افراد قائل نمى‏شود، بنابراین، عدل یعنى‏مساوات.
این تعریف نیازمند به توضیح است، اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب مى‏کند که هیچ گونه استحقاقى رعایت نگردد و به همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود، این عدالت، عین ظلم است. اگر اعطاى بالسویه عدل باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. جمله عامیانه معروف «ظلم بالسویه عدل است» از چنین نظرى پیدا شده است و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنى رعایت تساوى در زمینه استحقاق‏هاى متساوى، البته معناى درستى است. عدل ایجاب مى‏کند این چنین مساواتى را و این چنین مساوات، از لوازم عدل است ولى در این صورت بازگشت این معنا، به معناى سومى است که ذکر خواهد شد.» [6]
معناى سوم عدالت که از نظر استاد، در قانون گذارى باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت‏است از:
«ج. رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذى‏حق، حق او را. و ظلم عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف درحقوق دیگران. معناى حقیقى عدالتِ اجتماعى بشرى؛ یعنى عدالتى که در قانون بشرى باید رعایت شود و افراد بشرباید آن را محترم بشمارند ; این عدالت متکى بر دو چیزاست:
1 حقوق و اولویتها؛ یعنى افراد بشر نسبت به یکدیگر و مقایسه با یکدیگر، نوعى حقوق واولویت پیدا مى‏کنند؛ مثلاً کسى که با کار خود محصولى تولید مى‏کند؛ طبعاً نوعى اولویت نسبت به آن محصول پیدا مى‏کند و منشأ این اولویت کار و فعالیت اوست ;
2 خصوصیت ذاتى بشر؛ انسان طورى آفریده شده است که در کارهاى خود الزاماً نوعى اندیشه، که آنها را اندیشه اعتبارى مى‏نامیم استخدام مى‏کند ; این است مفهوم عدالت‏بشرى که وجدان هر فرد آن را تأیید مى‏کند و نقطه مقابلش را، که ظلم نامیده مى‏شود،محکوم مى‏سازد.
مولوى در اشعار معروف خود مى‏گوید:
عدل چه بود وضع اندر موضعش‏
ظلم چه بود وضع در ناموضعش» [7]
معناى چهارم عدالت، که لایق ذات پروردگار است و به عنوان یک صفت کمال براى ذات احدیت اثبات مى‏شود، از نظر استاد شهید عبارت است از:
«د. رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه ور

حمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد ; عدل الهى در نظام تکوین طبق این نظریه؛ یعنى هر موجودى، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد، دریافت مى‏کند و ظلم؛ یعنى منع فیض و امساک جود از وجودى که استحقاق دارد.» [8]

قلمرو

بى‏گمان اصل مترقّى عدل، از حیاتى‏ترین اصول و قواعد اسلامى، بلکه بشرى است؛ زیرا افزون بر آیات و روایاتِ فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوى دیگر، بر تمامى معارف دینى؛ اعم از اصول اعتقادى و احکام تشریعى و مقولات اخلاقى سایه افکنده است؛ از این‏رو، استاد شهید بر این باور است که مقوله عدالت، همانند خون است که‏درتمامى اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره‏مى‏فرماید:
«اگر قوانین اسلامى را از این جهت (یعنى از بُعد حاکم بودن وقابلیت انعطاف و تطابق با محیط و زمان) تقسیم کنیم، چهار دسته است:
پاره‏اى از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش«عبادت» است ; دسته دوم، دستورهایى است که مربوط است به رابطه انسان با خودش، که اصطلاحاً «اخلاق» نامیده مى‏شود؛ اینکه انسان خودش براى خودش چگونه باید باشد. اخلاق شخصى و فردى انسان چگونه باید باشد. انسان خودش را چگونه باید بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند؟ نوع سوم، مربوط است به ارتباط انسان باطبیعت؛ یعنى ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا، بلکه باخلق خدا، آن هم غیر از انسانهاى دیگر؛ اینکه رابطه انسان بازمین، با گیاهها وباحیوانات چگونه و بر چه اساسى بایدباشد.
قسم چهارم، که از همه مهم‏تر و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است. رابطه انسان با انسان است؛ یعنى قوانینى که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر که خیلى تغییر مى‏کند، چون جامعه متغیر و متحول است ;
قوانین عبارت است از حقوق، تکالیف؛ یعنى بایدها و وظایفى که افراد نسبت به یکدیگردارند.» [9]
استاد بر این باور است که اصل عدالت، بر هر یک از آموزه‏ها ومعارف دینى؛ از جمله در تشریع احکام فقهى و شیوه استنباط آنها اثر مستقیم دارد. ایشان در این باره مى‏فرماید:
«عدل در قرآن، آنجا که به توحید یا معاد مربوط مى‏شود، به نگرش انسان به هستى و آفرینش شکل خاص مى‏دهد و به عبارت دیگر، نوعى جهان‏بینى است؛ آنجا که به نبوت وتشریع و قانون مربوط مى‏شود، یک مقیاس و معیار قانون‏شناسى است و به عبارت دیگر، جاى پایى است براى عقل که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جزو منابع فقه واستنباط بشمار آید. آنجا که به امامت و رهبرى مربوط مى‏شود یک شایستگى است. آنجا که پاى اخلاق به میان مى‏آید آرمانى انسانى است و آنجا که به اجتماع کشیده مى‏شود یک مسؤولیت است.» [10]
به نظر استاد شهید نه تنها تمامى معارف و آموزه‏هاى د

ینى، متأثر از عدل است، بلکه معیار شناخت صحیح‏جهان، قوانین و حاکمان و راه صحیح اجراى مسؤولیتها نیز رعایت عدالت است. ایشان مى‏فرماید:
«(اصل عدالت)، مسأله‏اى که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان‏بینى است و هم معیار شناخت قانون و هم ملاک شایستگى زعامت و ر
ایشان در مقام تبیین جایگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام، به ویژه اعتقادات، یکى از برتریهاى کلام شیعى را توجه بر این مقوله دانسته و ریشه بیشتر امتیازات فکرى شیعه را نیز همین امر دانسته است. استاد مى‏فرماید:
«شیعه همچنانکه در فروع احکام استقلال داشت، در اصول و مسائل کلامى، فلسفى وبه‏اصطلاح در معارف اسلامى نیز کاملاً مستقل بود. در مکتب کلامى فلسفى شیعه مسائل‏عدل وتوحید مطرح و عمیق‏ترین نظریات ابراز گردید. در چهار مسأله معروف؛ یعنى‏عدل، عقل، استطاعت و حکمت جانب معتزله حمایت شد و به همین جهت شیعه جزوعدلیه به شمار آمد ولى در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهارتا، با آنچه معتزله به‏آن معتقد بود، تفاوتهاى داشت ; در این مکتب اصل عدل، به مفهوم جامع خود تأیید شد،بدون آنکه کوچکترین ضربه‏اى به توحید افعالى یا توحید ذاتى وارد آید، عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که: «العدل و التوحید علویان و الجبر و التشبیه امویان» دراین مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار انسان و نظام حکیمانه جهان اثبات شد.» [12]
از نگاه استاد شهید، افزون بر اینکه عدالت به عنوان یک اصل و قاعده در جهان‏بینى وجهان‏شناسى و معیارى بر شناخت حاکم شایسته از ناشایسته به کار مى‏رود، در مقام اجرا وعمل سبب شده تا اسلام را در جایگاه یک انقلاب رهایى‏بخش و یک مکتب برخوردار از حکومت براى اداره جامعه نشانده است. وى مى‏فرماید:
«اسلام اگر تنها به شکل یک آیین اخلاقى و مکتب پند و نصیحت بروز مى‏کرد قادر بود که آن اتحاد (رباخور و ربادهنده) را قائل باشد، لیکن به صورت یک مکتب و یک انقلاب اجتماعى ظهور کرد و ناهموارى‏هایى را صاف کرد.» [13]
در جاى دیگر، عدالت را یک وظیفه اجتماعى در تمامى عرصه‏هاى زندگى و حقى همگانى معرفى کرده و فرموده است:
«به هر حال، عدالت تنها یک حسنه اخلاقى و یک فاضله روحى نیست که از نظر فردى خوب است این که آدم عادل باشد مثل این که خوب است اهل رضا و تسلیم باشد، خوب‏است ; عدالت معناى وسیع‏ترى است، شامل حقوق اجتماعى است و یک اصل اجتماعى بزرگ اسلامى است و اسلام به آن فوق‏العاده اهمیت داده و آن را یک وظیفه اجتماعى بزرگ مى‏داند. على بن‏ابى‏طالب علیه‏السلام شهید راه عدالت شد. على‏ [14] نه تنها خودش عادل بود، بلکه مردى عدالت‏خواه بود;»
مقوله عدالت از مباحث کلیدى و زیربنایى به شمار مى‏آید. از این‏رو، نگاه عمیق به آن، مستلزم کَند و کاو در ابعاد و جهات مختلف آن است؛ مانند مفهوم و ماهیت، اقسام، علل تحقق و آثار و نتایج اجراى عدالت. در این باره مى‏نویسد:
«بحث در باب عدالت، به طور کلى، در سه قسمت است:
یکى معنى و مفهوم عدالت و اینکه عدالت چیست، عدالت‏اجتماعى چیست، عدالت روحى فردى چیست و حتى عدالت بدنى و مزاجى که در همه مرکبات هست چیست. به اصطلاح، بحث ماهوى کرده و مطلب ماهو را بیان مى‏کنیم وچون عدالت عبارت است از: «اعطاء کُلَّ ذِی حِقٍّ حَقَّهُ» درهمین جا بحث حق پیش مى‏آید که حق چیست و حقوق ازکجا انتزاع مى‏شود؟ آیا خود حق قراردادى است یا طبیعى وآیا در اسلام حق صرفاً قراردادى است (نظیر ح

قیقت از نظرسوفسطائیان) یا طبیعى است (نظیر حقیقت در نظر فلسفه واقع‏بین).
بحث دوم، در باره علل و موجبات عدل است که موقوف است به سه چیز؛ یکى بودن قوانین و مقررات عادلانه و دیگرى اجرا و تنفیذ آنها على‏السواء و یکى شعور مردم به حقوق خود که «لا یُدْرَکُ الْحَقُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ.» [15]  نژادى و طبقاتى نیست، در موضوع ثروت هم هست. [16]
بحث چهارم، در آثار عدل است که اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پیشرفت اجتماعى وسلامت روانى عمومى پیدا مى‏شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده‏ها و جنایات اخلاقى وآشفتگى‏هاى زیاد پیدا مى‏شود ;
در ضمن باید دانست که حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست، مثل دین است که اعم از اینکه مدیون بدهد یا ندهد او ثابت است، لهذا مولى فرمود: «فَإنَّ الحقّ القدیم لا یبطله شى‏ء» [17] اما عدل اعطا و رساندن حق است به ذى‏حق نظیر کارى که خون مى‏کند و غذا به همه بدن مى‏رساند، به شکل عادلانه ; پس عدالت مرحله اجرایى حقّ است.» [18]
استاد شهید، بر این باور است که بسیارى از آیات، در ارتباط با عدل است و در این رابطه، آیات فراوانى را نیز گزارش مى‏کند و در یک تقسیم‏بندى این آیات را به چهار دسته اساسى تقسیم مى‏کند، ایشان مى‏نویسد:
«آیات قرآن (عدل) چهار قسمت است؛ عدل تکوینى، عدل تشریعى، عدل اجتماعى وعدل‏اخلاقى.»
آنگاه پس از اینکه آیات بسیارى در ارتباط با هر یک از این اقسام نقل مى‏کند، در باره اقسام متعدد عدالتِ اجتماعى اینگونه مى‏نویسد:
«آنچه در قرآن در زمینه عدل اجتماعى آمده چهار قسمت است:
1 عدل خانوادگى، آیات دیگرى که در باره نفى مضاره و تضییق بر اهل آمده، نیز دلیل این مطلب‏است.
2 عدل قضایى، نساء: 62؛ مائده: 45؛ مائده: 8 و نساء: 135 (شهادت).
3 عدل اصطلاحىِ اجتماعى، نمل: 76 و آل‏عمران: 21
4 عدل سیاسى: نساء: 60؛ مائده: 48 و مائده: 2 و 8 (شنآن قوم، مخالف سیاسى) أیضاً حجرات: اجازه قسط و برّ نسبت به غیر محارب» [19]
«بیشترین آیات مربوط به عدل و در باره عدل جمعى و گروهى است؛ اعم از خانوادگى سیاسى‏قضایى اجتماعى تا آنجا که این بنده به تقریب بدست آورده، در حدود 16 آیه در این‏زمینه است.» [20]

جایگاه عدالت در نظام تشریع

عدالت، اصلى است داراى ابعاد و حیثیتهاى گوناگون و از این جهت در علوم مختلف، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.
از جمله دانش‏هایى که اصل عدالت در آن، از جایگاه والایى برخوردار است و در بسیارى از مباحث آن نقش‏آفرین و محور قرار گرفته، دانش فقه‏است.
مقوله عدالت در فقه، از جهات مختلف مورد توجه قرار گرف

ته است؛ از جمله اینکه احکام فقهى دائرمدار مصالح و مفاسد است، همین مطلب یکى از تفاوتهاى اساسى فقه شیعى از فقه اشاعره به شمار آمده و در بسیارى از مباحث نیز تأثیرگذار بوده‏است. این مطلب هر چند جداگانه و به تفصیل در دانش فقه واصول، کند و کاو نشده است و بسیارى از مطالب آن همچنان نیاز به تحقیق دارد، با این وصف، به شکل پراکنده در دانش اصول و فقه اشاراتى به این امر گردیده و اصل مطلب پذیرفته شده است که در انجام احکام و دستورات فقهى، مصالح و مفاسدى هست هر چند در چگونگى آن و نحوه آگاهى و دست‏یابى به آنها جاى بحث‏هاى زیادى است که از حوصله این نوشته خارج است. استاد شهید، در نوشته‏هاى مختلف و موارد گوناگون، تعامل میان عدالت و احکام فرعى را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله نقش عدالت در نظام فقهى، ملاکات احکام، مقیاس و قاعده بودن عدالت براى استنباط، و ملاک برترى فقه شیعه بر دیگر مکاتب فقهى اشاره کرده است. ایشان پس از اشاره به نظر فقهاى اهل سنت به اعتبار قیاس و تبیین نظر فقهاى شیعه در معتبر نبودن قیاس و اینکه جهت اجتهاد و استنباط احکام حاجتى به قیاس نیست مى‏فرماید:
«علیهذا، اصل عدل و اصل تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفس الأمرى و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجیت عقل به عنوان زیربناى فقه اسلامى شیعى معتبر شناخته شد و بالاخره اصل عدل جاى خویش را در فقه اسلامى بازیافت.» [21]
ایشان نه تنها براى اصل عدل در فقه شیعه جایگاه اساسى قائل بود، نقش آن را در فقه اهل سنت نیز غیر قابل انکار مى‏دانست. از این‏رو، پس از تقسیم فقهاى اهل سنت به اهلِ حدیث (فقهاى مدینه) و فقهاى اهل رأى و قیاس (فقهاى عراق) در توصیف آنها آورده است:
«اهل رأى و قیاس معتقد بودند که عدالت و مصلحت مى‏تواند راهنماى خوبى براى فقیه باشد، اینجا بود که فقیه خود را موظف مى‏دید در باره آنچه مقتضاى عدالت است و آنچه مصلحت اقتضا مى‏کند بیندیشد؛ اصطلاحاتى، از قبیل استحسان یا استصلاح از همین جا پیدا شد.» [22]
همو در موارد دیگر، جایگاهِ عدل را در نظام تشریعى تا آنجا والا مى‏داند که افزون برمعیار و شاقول بودنِ عدل براى سنجش احکام، عادلانه بودن احکام شرعى را جزوآموزه‏هاى دینى و به تعبیر بهتر، عدالت را مقیاس دین دانسته است. وى در این باره‏نوشته است:
«اصل عدالت از مقیاس‏هاى اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق مى‏شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین مى‏گوید این معناى مقیاس بودنِ عدالت است براى دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است و یا عدالت مقیاس دین. مق

دسى اقتضا مى‏کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست ; در جاهلیت، دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح مى‏دانستند؛ لذا در سوره اعراف‏ [23] از آنها نقل مى‏کند که هر کار زشتى را به حساب دین مى‏گذاشتند و قرآن مى‏گوید بگو خدا امر به فحشا نمى‏کند.» [24]
ایشان در جاى دیگر از غفلت فقها از اصل مترقّىِ عدالت در

نظام اجتهاد و استنباط اظهار تأسف کرده، مى‏نویسد:
«اصل عدالت اجتماعى با همه اهمیت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است، و در حالى که از آیاتى چون «بالوالدین‏ [25] احساناً» و «اوفوا بالعقود» [26] عموماتى در فقه به دست آمده است ولى با این همه تأکیدى که در قرآن کریم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد معهذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطالب سبب رکود تفکر اجتماعى فقهاى ما گردیده است.» [27]
ایشان در همین رابطه افزون بر دانش کلام، عدالت را در فقه اصل حاکم و زیربناى مباحث فقهى دانسته و در اهمیت آن مى‏فرماید:
«ریشه مسأله عدل را در جهان اسلام تنها در علم کلام و در میان متکلّمان نباید جستجو کرد، ریشه‏اى هم در جاى دیگر دارد و آن فقه اسلامى است.»
استاد شهید در این رابطه که نظام تشریع و اجتهاد در احکام فقهى دایرمدار مصالح و مفاسد است؛ اعم از مصلحت و مفسده مرتبط با فرد مکلّف در احکام فردى و شخصى و یا مصلحت و مفسده‏هاى اجتماعى و نوعى مرتبط با جامعه در احکام اجتماعى، سیاسى و حکومتى، فرموده‏اند:
«یکى از مسائلى که از صدر اسلام در میان مسلمین مطرح بوده، این است که در این دین دستورى که تعبّد محض باشد؛ یعنى خالى از هر مصلحت و حکمتى

و صرفاً یک دستور اختراعى محض باشد وجود ندارد.» [28]
ایشان در مقام تبیین پیوند و ارتباط وثیق میان اصل عدالت واحکام فقهى مى‏فرماید:
«علماى اسلام مى‏گویند هر دستورى از دستورات اسلام، چه‏واجب، چه مستحب، چه حرام و چه مکروه حتماً به خاطر یک مصلحت یا دفع یک مفسده است و به همین جهت خاصیت حکیمانه‏اى را دارد. اسلام گزاف حرف نمى‏زند، این پیوندى که میان عقل و دین اسلام هست، در مورد هیچ دینى وجود ندارد.» [29]


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
طرح (کارآفرینی) شرکت سرد خانه استقلال ( سهامی خاص ) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله معرفی گیاهان آبزی تالاب ارزچال رمنت، بابل، مازندران فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی گیاهان آبزی تالاب ارزچال رمنت، بابل، مازندران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معرفی گیاهان آبزی تالاب ارزچال رمنت، بابل، مازندران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی گیاهان آبزی تالاب ارزچال رمنت، بابل، مازندران فایل ورد (word) :

مقدمه

برخلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی به ویژه تالابها هنوز درک واقعی از اهمیت و کارکرد این زیستگاههای حیاتی و متنوع بسیار پایین است. رابطه انسان با تالابها همیشه خصمانه و در جهت تخریب آن بوده به طوری که مهار تالابها و تبدیل آنها به گستردههای قابل کشت و حتی تبدیل آن به اراضی بایر از موفقیتهای جامعه انسانی تلقی میشد. اما در واقع میتوان تالابها را از جمله نظامهایحیات بخشی به حساب آورد که مطلقاً جایگزین ندارد و استفاده بهینه از تالابها بنا به تعریف کنوانسیون رامسر عبارت است از بهره برداری پایدار از تالابها برای منافع جوامع انسانی، به نحوی که کیفیت طبیعی اکوسیستم حفظ است (مجنونیان، .(1377

پوشش گیاهی هر اکوسیستم از مهمترین پدیدههای ظاهری طبیعت و بهترین راهنمای قضاوت دربارهی عوامل بوم شناختی آن اکوسیستم است (وثوق رضوی و همکاران، .(1391

گیاهان تالابی را میتوان در شرایط آب و هوایی مختلف از نواحی گرمسیری تا مناطق قطبی مشاهده نمود. تالابها محیطهایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و آب است. تالابها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالابهای نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت میدهند. تالابها دارای سیمای بسیار متفاوتی در طبیعت بوده و وجود آب ساکن، خاک هیدرومورف و گیاهان تطابق یافته و یا مقاوم به خاکهای غرقابی، از مهمترین ویژگیهای آنهاست.
با این وجود با توجه به شرایط هیدرولوژیکی بسیار متفاوتی که دارند و از سراب حوضهها شروع شده و تا آبهای عمیق ادامه دارند و همچنین با توجه به ابعاد متفاوت، موقعیتهای جغرافیایی مختلف و اثر انسان روی آنها، نمیتوان بطور دقیق آنها را تعریف نمود. گیاهان آبزی تالابها عملکردهای مهمی از قبیل فراهم سازی زیستگاه برای بی مهرگان، ماهیها و پرندگان آبزی، پناهگاهی برای پلانکتونها و تثبیت رسوبات توسط ریشههایشان دارند. پیرامون این تالاب گیاهان مردابی است که با مرغزار و شالیزار احاطه شده است. این مانداب به دلیل اقلیم مناسب، آب شیرین، پوشش گیاهی و مواد غذایی بالا، زیستگاه پرندگان و آبزیان است. پائیز و زمستان این مانداب نیز مأمن و زیستگاه مرغان مهاجر از قبیل قو، سرحنایی، اردک تاجدار، خوتکا، غاز خاکستری، سیاه کاکل، اردک بلوطی و سایر پرندگان میباشد.

روش کار

تالاب (آبندان) رمنت یا ارزچال در موقعیت جغرافیایی N363400 E524300 در استان مازندران واقع است. این تالاب دایره ای شکل در غرب روستایی به همین نام و در ارتفاع 7- متری از سطح آبهای آزاد قرار گرفته است. از آنجا که هیچ گونه مطالعه اکولوژیکی و فلوریستیکی در این اکوسیستم صورت نگرفته، لذا بررسی گروههای گیاهی این مانداب دارای اهمیت میباشد. نمونههای گیاهی بعد از جمع آوری به طریق علمی خشک و پرس شده و با استفاده از فلور ایرانیکا (Rechenger, 1963-2010) و فلور رنگی ایران (قهرمان، (1375-1380 شناسایی شد.

2

شکل -1 نمایی از تالاب ارزچال رمنت بابل

نتایج

براساس نتایج بدست آمده 43 گونه گیاهی از 38 جنس و 21 خانواده جمع آوری و شناسایی شد. از میان گونههای گیاهی Asteraceae بیشترین جمعیت گیاهی را به خود اختصاص داده است.

اشتراک‌گذاری:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله در مورد کـــاج فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران فایل ورد (word) دارای 302 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران فایل ورد (word) :

-1- اهمیت انتخاب:
بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن
در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقوله «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »
با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
1-2- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.
در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»
بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.
2-3- انواع تجارت الکترونیک:
1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.
2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
4- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
2-4-1- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:
طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

2-5- مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی :
مزایایی کسب و کار الکترونیکی را می‌توان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال می‌توان از مزایای آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهای بهره‌مند شد. مزایای به کارگیری این فن‌آوری تجاری برای بنگاه‌ها را در یک کلام می‌توان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر می‌رسد با اندکی تأمل بتوان 3 اصلی را که باعث رقابتبندی بین بنگاه‌ها می‌شود اینگونه بیش نمود:
1- استراتژی رقابتی (رهبری بهای تمام شده، تمایز محصول و تمرکز)
2- ورود شرکت های تازه وارد به اقتصاد و ایجاد محصولات جایگزین.
3- حذف واسطه‌گری

ده مولفه‌ای که سبب می‌شوند تجارت الکترونیکی در چارچوب فوق به رقابت‌بندی بنگاه منجر شود عبارتند از:
1- کاهش هزینه ارتقای محصول
2- کانالهای توزیع ارزانتر
3-
4- کاهش زمانی عرضه
5- ارائه خدمات مطلوب به مشتری

6- نوآوری در تولید محصول
7- افزایش دانش و اطلاعات مشتری
8- ارتباط دو سویه با مشتری
9- طبقه‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات در مقابل نیاز مشتریان
10- ورود به بازارهای جدید

مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی را می‌توان در راستای اثر بخشی آن بر مولفه های بهبود دهنده عملکرد بنگاه‌ها ارزیابی کرد. مطالعات انجام یافته نشان می‌دهد تجارت الکترونیکی در مقایسه با سایر کاربردهای IT در تجارت، در اثر بخشی روی سه مولفه ارتقای عملکرد و بنگاه‌های فرا ملیتی یعنی کارایی، پاسخگویی و یادگیری سازمانی از جامعیت برخوردار است. مزایای دیگر کاربرد E-C را می‌توان در چارچوب جهانی شدن بنگاه‌ها تحلیل کرد. مطالعات انجام شده بیانگر همگرایی جهانی شدن بنگاه‌ها و توسعه کاربرد E_C توسط آن‌ها و همین‌طور اثر بخش E-C روی بهبود عملکرد بنگاه‌هاست.

نتایج مطالعات انجام یافته حکایت از نکات زیر دارد:
1- بنگاه‌هایی که بیشتر جهانی هستند، بیشتر از تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند.
2- هر چه بنگاه جهانی‌تر باشد از B2B بیشتر استفاده می‌کند.
3- بنگاه‌هایی که جهانی‌تر هستند با بکارگیری تجارت الکترونیکی از بهبود بیشتری در عملکردشان برخوردار می‌شوند.
4- بکارگیری تجارت الکترونیکی، اثر جهانی شدن در بهبود و عملکرد بنگاه را تقویت می‌کند.

5- رابط مستقیمی میان سطح بکارگیری تجارت الکترونیکی و عملکرد بنگاه بر حسب افزایش کارایی، انطباق و هماهنگی و میزان فروش و موقعیت بازاری (تجارت) وجود دارد. مزایای کسب و کار و تجارت الکترونیکی را می‌توان بر روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی نیز بررسی کرد. به منظور بررسی اثر کسب و کار و تجارت الکترونیکی روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی، تحلیل ارزیابی اثر آنها روی مولفه‌هایی اجزای شاخص رقابت‌مندی رشد (GCI) انتخاب شده است. این شاخص از مبنای نظری محکمی برخوردار است و بوسیله «جفری سچز» و «جان مک آرتور» توسعه یافته و برای اولین بار در گزارش سال 2002 – 2001 رقابت‌مندی جهانی ارائه شده است. این شاخص در واقع بر مبنای این نظریه که رشد اقتصادی بر سه رکن محیط اقتصادی، نهادها و فن‌آوری مبتنی است تدوین شده است.

در جدول زیر مولفه‌های GCI نشان داده شده است.
عنوان شاخص زیرشاخص‌های اصلی اثر E-B / E.C
شاخص فن‌آوری زیرشاخص ICT +
زیر شاخص نوآوری +
شاخص نهادهای عمومی زیر شاخص‌قوانین و قراردادها +
زیر شاخص فساد (کاهش) +
شاخص محیط اقتصاد کلان زیر شاخص ثبات اقتصادی +
کسری بودجه دولت –
نرخ پس‌انداز ملی +
تورم –
نرخ ارز –
نرخ اسپرید بانکی –
رشد و اشتغال +
اثر کسب و کار (تجارت) الکترونیکی روی مولفه‌های GCI

با نگاهی به اجزای جدول می‌توان اثر کسب و کار الکترونیکی روی رقابت‌مندی اقتصاد ملی را به وضوح مشاهده نمود. اثر کسب و کار الکترونیکی روی بهبود شاخص فن‌آوری محرز است. E-B کاربرد ICT در کسب و کار تجارت است. لذا لاجرم افزایش تقاضا برای ظرفیت‌سازی ICT را به همراه دارد، از طرفی با توسعه و ایجاد فضای ارتباطی و اطلاعاتی، زمینه نوآوری را فراهم می‌کند.
E-B به دلیل گسترش فضای رقابت (نظیر استقرار نظام مناقصه‌ای الکترونیکی) افزایش شفافیت (حذف مبادله کاغذی اسناد) منجر به کاهش فساد، بهبود اجرای قوانین و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع روی خطا (online) دقیق و ارزان می‌شود.

E-B همچنین سبب بهبود محیط اقتصاد کلان می شود، موارد بر شمرده‌ فوق و ایجاد موج‌های جدید بهره‌وری و رقابت سبب می شوند که رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. با کاهش هزینه‌ها، تورم کاهش می‌یابد و در نتیجه نوسانات نرخ ارز کاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملی کمک می‌کند. با افزایش درآمد (رشد) و کاهش هزینه‌ها، درآمد سرانه (استاندارد زندگی) و قدرت خرید افزایش می‌یابد و نرخ پس‌انداز ملی افزایش می‌یابد که خود منبع جدیدی برای رشد اقتصادی است. با افزایش رشد اقتصادی و نیز معرفی مشاغل جدید، اشتغال افزایش می یابد و در کنار کاهش تورم، با افزایش نرخ پس انداز ملی و عرضه سرمایه، نرخ بهره (سود بانکی) کاهش می یابد. با افزایش کارایی نظام بانکی (توسعه بانکداری الکترونیکی در کنار عوامل کلان)، اسپرید (Spread) بانکی کاهش می‌یابد.

2-6- تجارت الکترونیک چه نوع فرصت‌های درآمدی را خلق می‌کند؟
اگر کشورها به فکر جهانی شدن یا ارتباط کامل با مشتریان هستند تجارت الکترونیک فرصت‌ها و چشم‌اندازهای فراوان و جدیدی را به کشورها ارائه می‌دهد.
بیشتر توجه و علایمی که در دهه 1990 نسبت به تجارت الکترونیک بوجود آمده ناشی از این تفکر بود که تجارت الکترونیک منبع قابل توجه فرصت‌های درآمدی، چه برای بنگاه‌های موجود و چه برای بنگاه‌های در شرف تأسیس است. هر دو مدل‌های B2C و B2B به موازات ورود شرکت‌های سنتی و شرکت‌های جدید تجارت الکترونیک به بازار به شکل فزاینده‌ای افزایش یافتند. فرصت های درآمدی که این مدل‌ها معرفی می کنند بی‌نهایت هستند. با این همه، امکان درک آنها تنها از طریق تأمل در چندین ماهیت طبقه‌بندی شده که ناشی از ماهیت تجارت online است، امکانپذیر به نظر می رسد.
1- دسترسی بیشتر به مشتریان
2- فروش بیشتر به مشتریان موجود
3- محصولات قابل خصوص و در دسترس الکترونیکی

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان:
یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش‌بندی‌های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش‌های نوین قدرتمندی را عرضه می‌کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق تهیه استارتر و مایه پنیر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن فایل ورد (word) :

مقدمه

یکی از مسائل اساسی در خانواده، توزیع ساختار قدرت است. در طول تاریخ، قدرت در خانواده گاه بـه مرد و گاهی به زن تفویض شده و پدرسری و مادرسری شکل گرفته است. در گذر زمان، پـدر یـا مـادر نقشهای متنوعی یافتند و بهتبع آن، قدرتی عظیم را از آن خویش ساختند. اما تفـاوت در ایـن بـوده کـه خانواده مادرسـر شـیوع کمتـری داشـته اسـت (سـاروخانی، .(1384 خـانواده کـانونی اسـت کـه در آن چگونگی توزیع و نحوه اعمال قدرت در شکلگیری و رشد شخصیت افـراد، اجتمـاعیشـدن فرزنـدان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت، احساس بیگـانگی و تنهـایی و خوشـبختی زناشـویی اثـر میگذارد. چگونگی تقسیم قدرت در خانواده میان زن و شـوهر، بـا کـم و کیـف خوشـبختی زوجهـا و احساس عادلانه بودن قدرت رابطه دارد (مهدوی و صـبوری خسروشـاهی، .(1382 برخـی پـژوهشهـا نشان میدهد، در 40 درصد از خانوادههای تحت مشاوره، که خـانوادههـای »مـرزی« نامیـده مـیشـوند، مبارزه قـدرت وجـود دارد (سـعیدیان، 1382، ص .(2 ازایـنرو، اسـتخراج سـاختار قـدرت کارآمـد در خانواده و آموزش صحیح آن، نقش اساسی در استحکام و بالندگی خانواده خواهد داشت.

منظور از »ساختار قدرت در خانواده«، الگوهای تصمیمگیری زوجین در هزینههـا، خریـد امکانـات، تربیت فرزندان و غیره است (یزدی و حسینی حسینآبادی، .(1387 بهطور کلی، میتوان ساختار قـدرت در خانواده را به اقتدارگرایانه و دمکراتیک تقسیم کرد. تصـمیمگیـریهـای دموکراتیـک بـه مشـارکت و حضور فعال اعضا در فرایند اخذ تصمیم اشاره دارد. تصـمیمگیـریهـای اقتدارگرایانـه، بـه حاکمیـت و محوریت یک نفر بهعنوان رئیس یا ارشد در اخذ تصمیمات دلالت مـیکنـد (ظهیـری و فتحـی، .(1389 ازاینرو، برخی محققان، ساختار تصمیمگیری در خانواده را در سه مقوله دستهبندی کردهاند:

1 خانوادههایی که در آنها پدر بیشترین قدرت تصمیمگیری را دارد؛

2 خانوادههایی که در آنها مادر بیشترین قدرت تصمیمگیری را دارد؛

3 خانوادههایی که در آنها پدر و مادر بهطور یکسان دارای قدرت تصمیمگیری هسـتند (ذوالفقـارپور

و همکاران، .(1383 هرچند دستهبندیهای دیگری هم بیان شده است .(Bates& et al, 2003, p. 170- 190) کارآمدی مناسب خانواده، نقش اساسی در بالندگی، رشد و ترقـی اعضـای خـانواده دارد و موجـب

شکوفایی استعدادهای آنان میگـردد. خـانواده کارآمـد موجـب پـرورش افـرادی سـالم و رشـدیافتـه و جامعهای سالم میگردد (صـفورایی پـاریزی، 1388، ص .(12-11 پـژوهشهـا نشـان مـیدهـد عوامـل گوناگونی بر عملکرد خانواده تأثیرگذارند. ازجمله، ویژگـیهـای شخصـیتی زوجـین، اعتمـاد، وفـاداری،

بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن 55

ارتباط متقابل، پایبندی مذهبی، روابط جنسی، مدیریت مالی، خانواده و دوستان، اوقـات فراغـت (همـان،

ص .(122-121 در این میان ساختار قدرت در خانواده نقش اساسی در کارآمدی خـانواده دارد (همـان،

ص .(115 بر این اساس، بر هم خوردن ترتیب سلسهمراتـب قـدرت در خـانواده، موجـب عامـل بـروز کشمکش و تنازع قدرت در خانواده میگردد (جی هی لی، 1375، ص .(177

در مورد شـکلگیـری دیـدگاه اقتـدارگرایان در خـانواده، تبیـینهـای مختلفـی وجـود دارد: برخـی زیستشناسان، عوامل هورمونی یا برتری قدرت بدنی یا تطور متفاوت زن و مرد را علـت شـکلگیـری ریشههای قدرت دانستهاند (بستان و همکارن، 1383، ص .(154 نظریههای روانشناسی، از شـکلگیـری متفاوت شخصیت زن و مرد نام بردهاند و برتری شخصیتی از حیث قدرت بدنی و برخـی مهـارتهـا و انگیـزش بـالاتر بـرای ســلطهطلبـی را عامـل عمـده بــهحسـاب آوردهانـد (همـان، ص .(155 نظریــات جامعهشناسی هم متفاوتاند و عوامل اقتصادی، فرهنگی و طیفی از این عوامل همراه بـا عوامـل زیسـتی را نقشساز دانستهاند (همان، ص .(157 بر این اساس، پژوهشهای مختلفی در رشتههای مختلف علـوم انسانی، بهویژه جامعهشناسی و روانشناسی انجام شده است. در این پژوهشهـا، جامعـهشناسـان بیشـتر ابعاد اجتماعی ساختار قدرت در خـانواده را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد (سـاروخانی، 1384؛ بسـتان و همکارن، 1383، ص 150؛ مهدوی و صـبوری خسروشـاهی، .(1382 روانشناسـان، عمـدتاً رابطـه بـین ساختار قدرت و سلامت خانواده و اعضای آن را مورد پژوهش قرار دادهاند (هـی لـی، 1375، ص 177؛ خالدی، 1390، ص 126؛ سعیدیان، 1382، ص .(8 محققان اسلامی هم بـا اسـتناد بـه منـابع اسـلامی در باب ساختار قدرت در خانواده، پژوهشهای متعددی را به رشـته تحریـر درآوردهانـد (میرخـانی، 1378؛ ایازی و ناصحی، 1389؛ علائی رحمانی، 1383؛ مروی، 1386؛ کریمپور قراملکی، .(1379 محققان دیگری به بررسی تطبیقی بین نظریات جامعهشناسی یا روانشناسی با منابع اسلامی پرداختهاند (ظهیـری، 1389؛ باقری، .(1388 بهرغم تحقیقات فراوان، پژوهش خاصی در زمینه ارتباط سـاختار قـدرت در خـانواده بـا کارآمدی خانواده در ایران یافت نشده است. از سوی دیگر، با توجه به فرهنگ اسلامی حاکم بـر کشـور، ضرورت دارد پژوهشی در چارچوب آموزههای اسلامی انجام گیرد. بنـابراین، ایـن پـژوهش بـا نگـرش ساختاری به خانواده، درصدد است چهار ساختار مادرسالار، دموکراتیک زن مقتدر، دموکراتیک مرد مقتدر و پدرسالار را با کارآمدی خانواده از منظر آموزههای اسلامی مورد مطالعه قرار دهد و درصدد پاسـخ بـه این پرسشهاست: رابطه ساختار قدرت در خانواده بـا کارآمـدی خـانواده چیسـت؟ کارآمـدی خـانواده براساس چهار ساختار زنسالار، دموکراتیـک زن مقتـدر، دموکراتیـک مـرد مقتـدر و مردسـالار چگونـه است؟ چه میزان از کارآمدی خانواده را میتوان از طریق نوع ساختار خانواده پیشبینی کرد؟

65 ، سال ششم، شماره سوم، پاییز 2931

بسیاری از روانشناسان و جامعهشناسان خانواده، نظریـات و دیـدگاههـای مختلفـی دربـاره سـاختار خانواده مطرح کردهاند که ضرورت دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

روانشناسان سیستمی خانواده، همانند مینوچین (1974) و هی لـی (1976)، وجـود سلسـلهمراتـب روشن و صریح درون خانوادگی را از مسائل ضروری در کارآمدی خانواده میدانند. مینوچین، کـه یکـی از نظریهپردازان خانواده و خانوادهدرمانی است، اعتقاد دارد که معیار سـلامتی و بهنجـاری خـانواده ایـن است که هر کس در جایگاه و نقش متناسب با خود قـرار گیـرد. وی هـدف از روش درمـانی خـود در خانواده را، نشاندن والدین و همسران در پست فرمان کنترل خانواده و ایفای نقش ویژه در اداره خـانواده اعلام میکند (زیمون، 1379، ص .(235
از سوی دیگر، هی لی معتقد است: هر خانواده باید بـه مسـئله سـازماندهی در یـک سلسـلهمراتـب بپردازد. وجود سلسلهمراتب اجتنابناپذیر است؛ زیرا سـازمان ماهیتـاً سلسـلهمراتبـی اسـت و قواعـد و مراتب مربوط به اینکه چه کسی در پایگاه اولیه قدرت و چه کسی در پایگاه ثانویـه قـدرت اسـت، بایـد مشخص شود. در خانوادههای هستهای، قدرت غالباً در دسـت والـدین اسـت. وقتـی یکـی از اعضـای خانواده دچار علائم مرضی میشود، ترتیب سلسلهمراتب در سازمان خانواده بـه هـم مـیخـورد. وقتـی وضع پایگاهها در سلسلهمراتب به هم بخورد، یا مبهم باشد، کشمکشی بروز میکند که یک شاهد عینـی، تنازع قدرت است (هی لی، 1375، ص .(177-173 ریچارد میلر مدیر دانشکده زندگی خـانواده دانشـگاه بریگم یانگ میگوید: در خانواده سالم یک سلسلهمراتب روشن بین والدین و فرزندان وجود دارد. پـدر و مادر نقش هیئت مدیره و رهبری خانواده را بر عهـده دارنـد. ازدواج یـک همکـاری برابـر میـان زن و شوهر است. اما هریک دارای نقش خاصی هستند. پدر نقش مدیر و محـافظ گـروه را بـر عهـده دارد و مادر اصولاً وظیفه پرورش را برعهده دارند .(Miller, 2008, p. 1-4)

پژوهشهای بسیاری پیرامون الگوی تصمیمگیری در خانواده و پیامدهای آن انجام گرفته اسـت. ایـن پژوهشها، تـأثیر سـاختار قـدرت خـانواده را بـر روی انسـجام خـانواده، کیفیـت زنـدگی زناشـویی و آسیبشناسی خانواده مورد تأکید قرار دادهاند (ذوالفقارپور و همکـاران، .(1383 بنـابراین، ایـن نظریـههـا تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر روی کارآمدی خانواده را تأیید نمودهاند.
یکی دیگر از نظریههایی که قدرت در خانواده را تبیین میکند، »تئوری تفکیک نقشهـا« اسـت. ایـن نظریه جامعهشناختی براساس اصل سازشناپذیری بودن نقشهـای رهبـری و عـاطفی پارسـونز (1995) است. وی معتقد است: دو عنصر عمده برای تشکیل خانواده تفکیک بر مبنای جنسیت و سن اسـت کـه مرتبط با تفـاوتهـای بیولـوژیکی و نگـرشهـای اجتمـاعی و خـانوادگی اسـت (مهـدوی و صـبوری خسروشاهی، .(1382

بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن 75

براساس این تفکیکپذیری، پارسونز به چهار نوع تقسیمبنـدی بنیـادی از نقـش- پایگـاه در خـانواده هستهای میرسد:

1 نقش پدر- پدر، دارای قدرت بالایی است. در خـانواده، وجـه ابـزاری در دسـت اوسـت و از طرفـی، نقش احساسی- عاطفی او پایین است.

2 نقش مادر- مادر، دارای قدرت بالایی در وجه احساسی- عاطفی است و در نقش ابـزاری از موقعیـت پایینی برخوردار است.

3 نقش فرزند پسر- پسر، از نظر قدرت در سطح پایین ولی دارای وجه ابزاری است.

4 نقش فرزند دختر- دختر، از نظر قدرت در سطح پایین ولی دارای وجه احساسی- عاطفی است. پارسونز معتقد است: بزرگسالان در امـور خـانواده، بـهعنـوان یـک سیسـتم، بـیش از کوچکترهـا تـأثیر میگذارند. نکته اصلی، وجه ابزاری و احساسی-عاطفی است که ضرورتاً این تفکیـک، حـاوی کـارکرد برای خانواده است .(Parsons, 1995, p. 45) از این ایفای نقشهاست که پارسونز برای زن نقش رهبـری عاطفی یا کاریزمایی و برای مرد نقش رهبری اجرایی یا ابزاری قائل اسـت. شـوهر رهبـر اصـلی و مـادر وظیفه حفظ وحدت و انسجام خانواده را برعهده دارد (مهدوی و صبوری خسروشاهی، .(1382

فمینیسم، یکی از دیدگاههای مهمی است که در مقابل نظریات کارکردگرایانی همچون پارسونز قـرار دارد. اساس نظریه آنها در »نابرابری جنسی«، بر این اصل استوار است کـه زنـان در جامعـه در موقعیـت نابرابری نسبت به مردان قرار دارند. زنان نسـبت بـه مـردان، دسترسـی کمتـری بـه منـابع مـالی، پایگـاه اجتماعی، قدرت و فرصتها برای خودشکوفایی در اجتمـاع دارنـد. ایـن نـابرابری، نتیجـه سـازماندهی جامعه است، نه اینکه منشأ بیولوژیکی یا تفاوتهای شخصیتی بین زنان و مردان داشته باشـد. در حـوزه خانواده نیز فمینیستها معتقدند که اساس خانواده بهسوی برابری و تقارن نرفته است. بنـابراین، خـانواده مکان نابرابری است؛ جایی که زنان مطیع هستند و نقشهای آنان از پیش تعیین شده است. آنان بـر ایـن باورند که دو ساختار زیر، زنان را به اطاعت و فرمانبرداری در خانواده وامیدارد (همان):

1 موقعیت زنان بهعنوان همسران و مادران: بهاعتقاد بسـیاری از آنـان، مـادری و مراقبـت از فرزنـد، بهجای آنکه به قابلیتهای درونی زنانه اسناد داده شوند، بایـد بـهعنـوان سـاختهـای فرهنگـی ادراک شـوند. اوکلی (1376) برای مادری کردن بهعنوان نماد آشکار تقسیم کار جنسـی، جنبـه اسـطورهای قایـل اسـت. وی اسطوره مادری را مشتمل بر سه ادعای نادرست میداند: الف. مادران به کودکان خود نیـاز دارنـد؛ ب. کودکـان به مادران خود نیاز دارند؛ ج. مادری مظهر بزرگترین دستاورد زندگی زن است (بستان، .(1389

2 فرایند جامعهپذیری در خانواده: دی بوار (1989) از جامعهپذیری نقـشهـای جنسـیتی بـهعنـوان

85 ، سال ششم، شماره سوم، پاییز 2931

عامل تداوم سلطه مرد بر زن یاد میکند .(Tong, 1997, p. 206) بهاعتقاد وی، شخصیت دختـران و زنـان میتوانست بسیار متفاوت با الگوی نابرابر کنونی شکل گیرد، مشروط به اینکه دختر بچه از ابتدا با همـان توقعات و پاداشها، و با همان سختگیریها و آزادیهایی تربیت میشد که برادرانش تربیت میشـوند. در همان تحصیلات و همان بازیها سهیم میشد .(De Beauvoir, 1989, p. 726) نانسی چودرو نیـز بـا تأکید بر الگویهای جامعهپـذیری، اظهـار مـیدارد کـه در ایـن فراینـد دختـران درجـه ضـعیفتـری از فردیتیافتگی را نسبت به پسران تجربه میکنند .(Chodorow, 1997, p. 195)

نظریه مبادله، یکی از دیدگاههای مهم در جامعهشناسی است. این نظریه بر قدرت زناشـویی متمرکـز شده است. براساس این نظریه، سه عنصر هنجارهای اجتماعی، منابع و منافع توزیع قدرت یک رابطـه را تعیین میکنند. عنصر اول، بیان میدارد که هنجارهایی مثل ریاست مرد در خانه و برخورداری از سـن و پول بیشتر و تحصیلات بالاتر و شغل بهتر در مقایسه با زنان، موجب افزایش قدرت مردان شـده اسـت. عنصر دوم، منابع است. هریک از دو شریک زندگی، که منابع بیشتری مثل پول، دانش یا ظـاهر فیزیکـی بهتر، در اختیار داشته باشند، قدرت بیشتری دارند. عنصر سوم، منافع است؛ یعنی که هر کدام از زوجـین که منافع کمتری از این رابطه به دست آورد، قدرت بیشتری خواهند داشت و کسی که وابسـتگیاش بـه رابطه کمتر است، قدرتش کمتر خواهد بود .(Taylor & et al, 2000, p. 276) ازجمله پژوهشهـای مهـم در این زمینه، مطالعات والاس و ولف است که در دهه 1960 انجام گردید که به نظریه منابع منتهـی شـد .(Wallace & Wolf, 1986, p. 181) براساس این نظریه، هریـک از زن و شـوهر بـه هـر میـزان از منـابع قدرت برخوردار باشند (بهطور اخص مثل: تحصیلات، شغل و قـدرت مـالی)، بـه همـان میـزان، دارای قدرت تصمیمگیری در خانواده هستند. البته منابع ارزشـی دیگـری مثـل علاقـه و وابسـتگی زوجـین و جذابیت فرد برای همسر، در توزیع قدرت دخیل هستند (مهدوی و صبوری خسروشاهی، .(1382

از دیگر نظریات جامعهشناسی، جامعهپذیری جنسیت است. جامعهپذیری فرایندی است که افـراد، از طریق آن، نگرشها، ارزشها و کنشهای مناسب هر فرد بـهعنـوان عضـوی از یـک فرهنـگ خـاص را میآموزند و آن را بهعنوان عضوی از یک فرهنگ، درونی میکنند. در ارتباط بـا کـارکرد جامعـهپـذیری، مسئله جامعهپذیری نقشهای جنسیتی در خانواده مطرح است. شیوههای متفاوت تربیت کودکـان دختـر و پسر و انتظارات، نگرشها، وظایف و رجحانهایی که یک جامعه به هر جنس نسبت میدهد، موجـب شکلگیری نقشهای درونی متفاوت بین آنان میشود (بستان، .(1389

جامعهشناسان، عوامل جامعهپذیری راعمدتاً خانواده، مـدارس و رسـانههـا مـیداننـد. ایـن عوامـل، معمولاً از زنان تصویری مطیع، منفعل، عاطفی، وابسته و از مـردان تصـویری مسـتقل، اسـتوار، شایسـته،

بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن 95
06 ، سال ششم، شماره سوم، پاییز 2931
توانا و مصمم ترسیم کردهاند. تا جایی که تحقیقـات نشـان داده، زنـانی کـه در خـانواده پـدری مطیـع و مسئولیت میپذیرد. درباره شیوه اعمال قدرت نیز نه مجابسازی و نه مجبورسازی موردنظر نیسـت. در
فرمانبردار بودهاند، در خانوادهی شوهر نیز مطیعاند (مهـدوی و صـبوری خسروشـاهی، .(1382 دوبـوار اینجا، هم زن و هم مرد تسلیم قوانین وجودی خود و یکدیگرند.
(1989) از جامعهپذیری نقشهای جنسیتی بهعنوان عامل تداوم سلطه مرد بـر زن یـاد مـیکنـد ( Tong, جوری و یودانیس معتقدند: برخی پژوهشها نشان میدهد که از دست رفتن قـدرت مـردان نسـبت
.(1997, p. 206 چودورو، در این رابطه اظهار میدارد: »تقسیم کار جنسی و خـانوادگی کـه در ضـمن آن به زنان، احتمال بروز خشونت را از سوی مردان افزایش میدهد .(Jory & Yodanis, 2006) در مجمـوع،
زنان به مادری میپردازند، منجر به تقسیمی جنسی در باب سازماندهی و جهتگیـری روانـی مـیشـود مردان تمایل دارند نسبت به همسرانشان، منابع قـدرت بیشـتری را داشـته باشـند. یافتـههـای بـوریس و
.(Chodorow, 1997 , p. 195) این امر، مردانـی تولیـد مـیکنـد کـه بیشـتر انـرژی خـود را صـرف کـار زسویک، نشان میدهد که زنان در ازدواجهایی که مرد تسلط بیشتری دارد، رضامندی زناشـویی بیشـتری
غیرخانوادگی میکنند و از پدری کردن خودداری میورزند. زنـانی تولیـد مـیکنـد کـه انـرژی خـود را دارنـد .(Buric & Zecevic, 1967, p. 325) همچنـین پـژوهش ذوالفقـارپور و همکـاران (1383) نشـان
صرف پرورش و مراقبت از فرزندان میکنند که این کار به نوبه خود، تقسیم کار جنسـی و خـانوادگی را میدهد افزایش قدرت زن در خانواده، رضامندی زناشویی وی را کاهش میدهد.
که در ضمن آن زنان به مادری میپردازند، بازتولید میکند.« بهاعتقاد ریتزر (1979)، در جوامـع سـنتی، از ساختار قدرت از منابع اسلامی هم قابـل اسـتخراج اسـت. براسـاس آمـوزههـای دینـی، زن و مـرد دارای
زنان انتظار میرود که از مردان اطاعت کنند و زنان نقش مطیع بـودن را مـیپذیرنـد. ایـن امـر حتـی در سرشت و حقیقت واحدی هستند و گوهر آفرینش آنها یکی اسـت (نسـاء: .(1 از سـوی دیگـر، زن و مـرد در
قلمرو کار و شغل نیز وجود دارد. براساس تحقیقات گروههـای کـاری، همـانگونـه کـه مـردان بـهطـور تمام استعدادهای کمال، اشتراک دارند و ابزارهای کمال مثل اراده و اختیار و شـناخت و بهـرهمنـدی از هـدایت
مستقل جامعهپذیر میشوند، به همان نسبت از نفوذ بیشتری نسبت به زنان برخوردارند. در مقابـل، زنـان انبیاء و راهنمایان به هرأَنیدوعنایتلا أُضیعشدهاست.عقرآنمکریملَ میعامفرماید:لٍ م»نْکُم مـنْ ذَکَـرٍ أَو
اعتماد بهنفس کمتری دارند و در حضور مردان احساس وابستگی و انفعـال بیشـتری دارنـد (مهـدوی و أُنْثی« (آلعمران: (59؛ من عمل هیچ عملکنندهاى از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد.
صبوری خسروشاهی، .(1382 ازدواج و شکلگیری خانواده، سازوکارهای جدیدی را بنیان میگذارد. کارکردهای صحیح آن، مبتنـی
جانبزرگی و نوری (منتشر نشده) هم براساس متون روانشناسی و با الهـام از آیـات قـرآن، الگـوی بر تعاملات صحیح بین اعضا و تحقق نقشهای صحیح هریک از اعضا جهت نیل به هدف واحد اسـت.
مهر و قدرت را ارائه نمودهاند. براساس این الگو، زن و مرد هر دو نیاز به قدرت و نیاز به مهر دارنـد، امـا یکی از کارکردهای اساسی خانواده، آرامشبخشی است تا اعضای خانواده به رشد و تعالی مادی و معنوی

نیاز به قدرت در مردان بسیار بیشتر و اساسیتر است. برعکس نیاز به مهـر در زنـان بـه شـکل نْبـارزتریأَنْفُسومکُمنْ آیاتخودأَزهنائلواجاًأَنْآیند: »لخَلَقَتَسکُنُوالَکُمإِلَیمها و جعلَ بینَکُم مـودوهًرحمـه«

بروز میکند. از سوی دیگر، مرد جذاب برای زنان، مردان مقتدر و توانا است و زن مـورد علاقـه مـردان (روم: (21؛ و از نشانههای خداوند این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا بدانها آرامش
غالباً زن ملایم و لطیف است. پس در اینجا موضوع مهم همسران این است که اگـر زن بـه مـرد قـدرت بیابید و بین شما دوستی و رحمت برقرار کرد. برخی از آموزههای دینی رعایـت سلسـلهمراتـب قـدرت
بدهد، از او مهر دریافت میکند و اگر مرد به زن عشق و مهر بدهد، از او قدرت دریافت میکنـد. شـکل برای خانواده و اعضای آن مفیـد مـیدانـد (کلینـی، 1365، ج 5، ص (51 و حفـظ آرامـش و انسـجام و
قدرت در اینجا با تعریف قدرت در متون جامعهشناختی بیان میشـود، متفـاوت اسـت. از ایـن دیـدگاه، یکپارچگی خانواده را لازمه وجود منبعی مقتدر میداند. آیتاللّه العظمی خامنهای میفرماید:
وقتی یک مرد زورگو و قدرتطلب میشود که قدرت او را مورد حمله قرار دهند یا محدود کنند یـا آن زوجیت و دوجنسی در طبیعت بشر برای هدف بزرگی است. آن هدف عبارت است از سکون و آرامـش؛
را به رسمیت نشناسند. مردی که قدرت او ارضاء شود (کـه فقـط توسـط یـک زن امکـانپـذیر اسـت)، مرد در کنار زن، زن در کنار مرد آرامش پیدا کند. برای مرد هم آمدن به داخل خانه، یـافتن محـیط امـن
رئوف و مهربان میشود، در عین حال مقتدر. زنی که نیاز به مهر او ارضاء شود (که فقط توسط یک مـرد خانه، زن مهربان و دوستدار امینِ در کنار او، وسیله آرامش است. برای زن هم داشتن مرد و تکیهگـاهی
که به او عشق بورزد و برای او مانند حصن مستحکمی باشد، مایه آرامش و سعادت است. خانواده این را
امکانپذیر است)، زنی انعطافپذیر، سرزنده و سازگارخواهد شـد. بنـابراین، سـاختار قـدرت مبتنـی بـر
برای هر دو تأمین میکند (شفیعی سروستانی، 1379، ج 1، ص .(14


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق تهیه استارتر و مایه پنیر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق تهیه استارتر و مایه پنیر فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تهیه استارتر و مایه پنیر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تهیه استارتر و مایه پنیر فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تهیه استارتر و مایه پنیر فایل ورد (word) :

1- استاتر : شامل میکروارگانیسم های فروفیل و ترموفیل می باشد.
در مجموع استارتر برای کاهش PH و ایجاد آروما و طعم مناسب پنیر به مور استفاده قرار می گیرد.
میکرو ارگانیسم های فروفیل تولید دی استیل می کنند که باعث طعم و عطر کره ای در پنیر می شود. استارترهای ترموفیل در تولید اسید بیشتر نقش دارند و باعث کاهش PH ژنتیت می شود که محیط مناسب را جهت فعالیت دنت به وجود می آورد.
هر پاکت استارتر مخلوطی از استارترهای ترموفیل و فروفیل است که به نسبت های متفاوت با هم Mix شده اند که می توانند در تولید به پنیر عطر و طعم های متفاوت بدهند و همچنین سایر پنیرهای تولید و به خصوص دمای گرمخانه گذاری بر همین اساس تعیین می شود اگر میکروارگانیسم غالب فروفیل باشد دمای گرمخانه در حدود c 25 تنظیم می شود و اگر ترموفیل باشد دمای گرمخانه در حدود c 30 تنظیم می شود.
بنیه ی در دمای گرمخانه c 30 تولید شده است دارای مقداری ترشی است زیرا PH آن سریعتر به PHz می رسد و دارای اسید بیشتری است.
و پنیری که در C 23 تهیه شده آردما و طعم ملایم تری دارد و همچنین زمان گرمخانه گذاری بیشتری هم دارد.
مایه پنیر : نوعی آنزیم است که باعث اتصالات که پاکازئین می شود و تشکیل شبکه ای سه بعدی می دهد که املاح، پروتئین های درشت تر و چربی در داخل شبکه به دام افتاده و آب به همراه قسمتی از پروتئین های محلول، گروهی از املاح، ویتامین ها و ... از آن خارج می شوند.
قابل ذکر است که دسته ای از میکرو ارگانیسم علاوه بر تولید مواد معطر گاز هم تولید می کنند در تولید پنیر uf بدون حفره Gastfetx تولید گاز توسط میکروارگانیسم که منجر به ایجاد حفره می شود مطلوب نیست و باید از استارتری استفاده شود که بدون ایجاد حفره در پنیر طعم و آرومای مطلوب را بدست دهد که جهت رسیدن به این منظور از استارترهای لاکتیکی استفاده می شود. این نوع استارتر علاوه بر تولید اسید ایجاد باکتریوسین می کند که همان آنتی بیوتیک های طبیعی هستند، چون خود میکروارگانیسم آنرا تولید می کند روی استارتر مطلوب پنیر اثر منفی ندارد اما از رشد M.O های مضر جلوگیری می کند.
باسیل ها جزء M.O نامطلوب ماده غذایی هستند که علاوه بر تولید حفره در پنیر باعث مشکلات سوء کیفیتی نیز می شوند.
استارتری که در تولید پنیر استفاده می شود، تولید اسید و کاهش PH و ایجاد باکتریوسین ها از رشد باسیل ها جلوگکیری می کند اما اگر جسم و تعداد باسیل ها در شیر خیلی زیاد باشد استارتر نمی تواند از رشد باسیل ها جلوگیری کند. باسیل ها باعث تولید گاز، پپتیدهای تلخ شده و همچنین ممکن است ایجاد ممنوعیت کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه سی یکم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X