ايران مقاله
مقاله بتنهای مقاوم در اجرا فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق انواع سقف فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق انواع سقف فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق انواع سقف فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق انواع سقف فایل ورد (word) :

در ادامه درباره ی سقف های دال از جمله سیستم جدید U-Boot و همچنین سقف های کامپوزیت و سقف های شیب دار و نهایتاً سوله و انواع آن صحبت خواهیم کرد.
و اما دال ...
سقف دال:
1- یک طرفه
2- دو طرفه که شامل:
2-1- مجوف ( تیرچه در دو راستا )
2-2- با تیر محیطی
2-3- تخت ( بدون تیر )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و هفتم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله در مورد ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی فایل ورد (word) :

تحقیق موردنظرکه درارتباط بابررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی دردبستان شهیدمهاجرپسرانه شهرستان سرخس دراستان خراسان رضوی باتعداد27دانش آموزانجام گرفته است.اینجانب که مدت 12سال درپایه ی اول وپنج سال درآموزشگاه فوق الذکرمشغول به تدریس می باشم وپس ازتغییرات کتاب فارسی وتبدیل آن به دوکتاب بخوانیم وبنویسیم وشکل جدیدنوشتاری بصورت خط تحریری مشکلاتی رابرای دانش آموزان وخودم بوجودآورد.واگربپذیریم که خط ابزارارتباطی است وزبان رادارای دوجنبه گفتاری ونوشتاری بدانیم خط مربوط به جنبه نوشتاری زبان آست.ویکی ازاهداف کتاب هم تاکیدبرزیبانویسی ورعایت درست قواعدات نه انجام تکلیف زیاد.
پس ازبرخوردبامشکل تعدادی فرضیه مطرح ودرگردآوری شواهد(1)ازطریق پرسشنامه ازاولیلودانش آموزان ومعلمین پایه ی اول شهرستان درجلسه گروههای آموزشی به نتایج اولیه ای دست یافتم وپس ازتجزیه وتحلیل دوپرسشنامه فرضیه اصول صحیح نوشتن به معلمین آموزش داده شودومعلم قبل ازهرفعالیتی طریقه صحیح نوشتن رابه تک تک دانش آموزان آموزش دهدبه عنوان راه حل موقتی انتخاب شدوپس ازاجرای راه حل که خودم ابتدابه مطالعه برخی کتب خوشنویسی پرداخته وبعدازهرنشانه طریقه ی نوشتن آنراپای تابلونشان می دادم وازدانش آموزان می خواستم که تک تک این حروف رابنویسندوبرخی کتابهاراهم به خانواده هامعرفی کردم وتکالیف منزل راهم محدودکه فراگیران باحوصله بنویسندوپایین هرصفحه حروف رانقاشی کنندوبهترین هاراجهت تشویق برروی تابلواعلانات نصب می کردم تادیگران تشویق شوندودرشواهد(2)درانتهای آذرماه87طبق نظرسنجی ازاولیا وهمچنین بررسی تکالیف وطریقه نگارش ثابت کردکه راه حل موقتی توانسته است نتایج مثبتی به بارآورد.
داشتن دست خط خوب یکی ازکلیدهای موفقیت تحصیلی دانش آموزان به شمارمی رودچراکه نوشتن یکی ازابزارهای دائمی ومهم دانش آموزان برای تکمیل فرایندیاددهی – یادگیری هست خط زیباتجلی عالم معنادرجلوه ی صورت است.
برای آموزش خط بایدبه دوران دبستان بیشترتوجه شودوآموزش های اولیه به کودکان داده شوددرحال حاضرنیزاگردردوره دبستان ازمعلمان خوش خط استفاده کنیم ومعلمان نیزبه خوش خطی وخوانایی خط کودکان بیشترتوجه کننددانش آموزان ازهمان پایه وابتداباخط خوش آشناشده وسعی می کنندبه نحوه نوشتن خودبیشترتوجه کننداگر معلم به این مساله توجه کندبچه هانیزبه اهمیت خط پی خواهندبردازآنجاکه خط وخوشنویسی نیازروزمره افراددرجامعه است،لذابایدبیش ازاین درمدارس موردتوجه قرارگیرد.
سایررشته های هنری راهرکس بنابرعلاقه خودواستعدادخودمی توانددرخارج ازمدرسه نیزآموزش ببینداما خط که یک نیازروزمره جامعه است بایدبیشترموردتوجه قرارگیردوحتی بصورت یک درس مستقل درمدارس آموزش داده شودمادرمدارس معلم هنرداریم امادرهیچ مدرسه ای معلمی که درارتباط باخط تحریری بتواند تعلیم دهدوجودندارد.
2توصیف وضع موجود
شهرستان سرخس سرزمین خاستگاه خورشید درشمال شرقی ترین نقطه ایران اسلامی(نقطه صفرمرزی)درطول جغرافیایی60درجه و13دقیقه تا61درجه و14دقیقه وعرض جغرافیایی35درجه و53دقیقه تا36درجه و39دقیقه واقع شده است.این شهرستان ازطرف شمال به کشورترکمنستان وقسمتی ازدشت خاوران وازمشرق به رودخانه تجن(هریرود)وترکمنستان،ازجنوب به دشت ابیوردوتربت جام ونهایت ازغرب به ارتفاعات مرزداران وجهانگیرکه دنباله هزارمسجدمی باشد محدودمی گردد.
شیب عمومی این دشت ازسمت جنوب به سمت شمال می باشد.قسمت غرب این جلگه که به دشت های مرتفع باشن های روان پوشیده شده محدود می گردد.همیشه درمعرض خطرفرسایش بادی قرارداشته جهت وزش غالباغربی اندازه گیری شده است که دردشت کنبدلی باحرکت شن های روان همراه است.
واژه سرخس ازنظرلغت دارای معانی گوناگون است ازآن جمله گیاهی است دارای ساقه زیرزمینی،نام گیاهی دارویی است که آن راگیل داروگویند.نام نوعی پرنده است،عده ای معتقدندنام آن برگرفته ازشخصیت هاوافراد تاریخ است،امابه طورقطع ازوجه تسمیه آن اطلاع کافی دردست نیست.
سرخس راکه بعضی بنای آن رابه سرخس بن گودرز ایرانی وبعضی به افراسیاب تورانی نسبت داده اند،برخی نیز معتقدندقدمت آن به دوره ساسانی می رسد.سرخس ازدیربازبه نام های ساریگو،ساریکا،ساریگا،سرخس افراسیابی،سرخس نو،سرخس ناصری خوانده شده است.
استقرارشهرستان سرخس به عنوان گریدوربین المللی درشبکه حمل ونقل جاده ای وریلی شمال ،جنوب وموقعیت جغرافیایی آن به عنوان دروازه مبادلات بازرکانی باآسیای مرکزی(چهارراه اقوام)ونزدیکی آن به ذخایرنفت وگازوبرخورداری ازشبکه های زیربنایی وتنوع اقلیمی وبرخورداری ازطیف گسترده ای ازمحصولات کشاورزی ودامی به ویژه گوسفندقره گل ووجودمعادن غنی ذغال سنگ سددوستی وپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادگمرک و...سرخس رادرکشوروآسیای مرکزی به عنوان منطقه ای ممتاز وویژه مطرح کرده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و هفتم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله انتفاضه فلسطین و دست آوردهای داخلی،‌ منطقه ای و جهانی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله در مورد وضعیت مطالبات بانکها فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد وضعیت مطالبات بانکها فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد وضعیت مطالبات بانکها فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد وضعیت مطالبات بانکها فایل ورد (word) :

وضعیت مطالبات بانکها

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها
10 بانک دولتی 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.
روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.
به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار میلیارد ریال گردیده است.

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.
ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و

همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در سیستم رایانه‌ای برخی بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزی، عدم مؤاخذه جدی رؤسای شعب و مسئولان ذیربط، سهل‌انگاری در اعمال نظارت مؤثر و کافی از سوی ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی بر روند اعطاء و مصرف صحیح تسهیلات، موجب می‌شود تا به علت عدم شفافیت و به‌روز نبودن سیستم اطلاع‌رسانی از وضعیت تعهدات متقاضیان و مشتریان بد حساب بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب

همان بانک‌ها، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌رغم دارا بودن بدهی در

یک یا چند شعبه، از تسهیلات کلان سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر استفاده نمایند.
د ـ نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات.

اعطای تسهیلات غیرقانونی
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها همچنین حاکی است که برخی بانک‌ها بدهی معوق و سررسید شده مشتریان خود را با اعطای تسهیلات جدید تسویه می‌کنند.

این اقدام نه تنها به علت عدم تطبیق با هیچ یک از عقود، مغایر با عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد، بلکه از آنجا که این رویه صرفاً جهت تسویه بدهی‌های مشتری است نه در راستای اهداف تعیین شده اعطای تسهیلات، علاوه بر افزایش کاذب آمار تسهیلات اعطائی شعب که برای آنها امتیاز نیز محسوب می‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگی عملکرد و میزان دقت بانک در ارتباط با تسهیلات پرداختی و سهل‌انگاری در وصول به موقع مطالبات می‌شود و در نهایت موجب سرپوش گذاردن بر میزان واقعی مطالبات بانک می‌گردد.

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور
به روال سایر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در پایان گزارش مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌‌ها نیز پیشنهادهای اصلاحی این سازمان ذکر شده است از جمله:
تشکیل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌ای از وضعیت تعهدات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در کلیه بانک‌ها و تهیه لیست سیاه (اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب) و الزام به ارسال مستمر

اطلاعات فوق به بانک مرکزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس برای کلیه شعب پرداخت کننده تسهیلات جهت شناسایی مشتریان بدحساب و نیز دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولین ذیربط و برخورد اداری با متخلفین، گامی مؤثر در ساماندهی اعطای تسهیلات و نیز جلوگیری از افزایش بی‌رویه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.

افزایش نظارت کلان بانک مرکزی نسبت به روند اعطای تسهیلات و نحوه مصرف تسهیلات به منظور طبقه‌بندی بانک‌ها از نظر رعایت مقررات مربوط و نیز تقویت نظارت مؤثر و کافی از سوی بانک‌ها پیرامون نحوه اعطای تسهیلات شعب و طبقه‌بندی آنها از نظر میزان التزام آنان به رعایت مقررات مربوط به تسهیلات اعطایی (پیگیری وصول مطالبات- تناسب منطقی بین مطالبات و تسهیلات اعطایی- نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات- احراز اهلیت فنی و اعتباری متقاضی- اخذ وثایق کافی و مطمئن- رعایت نرخ سود منصوب)

ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی‌های معوق مشتریان، به منظور شفاف‌سازی ماهیت حقیقی تسهیلات پرداختی و میزان واقعی مطالبات معوق بانک‌ها.
الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسویه مطالبات بانک‌ها.
وضعیت مطالباتی بانکها برای ورود به بورس
حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می گذرد.براساس این ابلاغیه چهار بانک دولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصی سازی قرار گرفتند. برای عرضه سهام این بانک ها وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروه هایی را

تشکیل داد که هر کدام از بانک های مشمول این ابلاغیه مسئول آن بودند.بانک صادرات مسئول کار گروه تجربیات جهانی، ملت مسئول کار گروه حقوقی و تجارت مسئول کار گروه اصلاح ساختاری بود.پس از ساعت ها بررسی روی خصوصی سازی بانک ها نتایجی به دست آمد که عمده ترین آن جمع آوری تجربیات خصوصی سازی، شفاف سازی دارایی ها، مطالبات، ارزیابی قیمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانک ها از دولت و; بوده است.برخلاف پیش بینی ها زمان واگذاری بانک ها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصیه های کارگروه های خصوصی سازی، شرکت بورس

دو بانک ملت و صادرات را به صورت مشروط پذیرش کرد.بانک ملت با 9 شرط و بانک صادرات با 4 شرط مورد پذیرش شرکت بورس قرار گرفتند.شروط اعلام شده بیشتر در حوزه اختیارات دولت است که در مصوبات کار گروه های وزارت اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تایید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی، ارائه صورت های مالی میان دوره ای و بودجه حسابرسی شده سال 86 تا تاریخ عرضه سهام، پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم و اعلام سیاست تقسیم سود بانک از جمله این شروط است.استعلام سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین های لازم در این خصوص، منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 86، استقرار کمیته های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حساب های فی مابین با بانک مرکزی شامل بدهی های ارزی و ریالی و تاییدیه حسابرسی در این خصوص نیز تکمیل کننده 9 شرط شرکت بورس برای عرضه 5درصد سهام بانک ها برای کشف قیمت است که جای بسیاری از شروط را برای سایر بانک ها باقی می گذارد.
شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه
براساس آخرین مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانک ها 8درصد است. در مقررات بورس نیز رعایت این نسبت برای ورود بانک ها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شرکت بورس نسبت کفایت سرمایه دیده نشده است. در حالی که بانک صادرات دارای نسبت کفایت

سرمایه 7، ملت 4/29 و تجارت 7/1 در پایان سال 85 بوده اند که زیر رقم اعلام شده توسط کمیته بال است. کاهش توان بانک ها در پرداخت تسهیلات و تنزل جایگاه در سیستم مالی بین المللی از مهم ترین اثرات کاهش این نسبت است. علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این سوال که چرا نسبت کفایت سرمایه بانک ها جزو شروط پذیرش قرار نگرفته، می گوید: این نسبت

در بانک صادرات 7/2 است، اما در گروه بانک صادرات 8/2 است. وی ادامه می دهد: در مورد سایر بانک ها نیز، کمی چشم پوشی شده تا نسبت کفایت سرمایه شان بهبود یابد.عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز با تاکید بر اهمیت نسبت کفایت سرمایه معتقد است: سرمایه حال حاضر بانک ها ناشی از تجدید ارزیابی 100درصدی دارایی شان است.غلامرضا سلامی ادامه می دهد: البته بنیه مالی بانک های دولتی خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصی سازی داشته

باشد باید دارایی های بانک ها را نقدی کند و امکان اعطای تسهیلاتشان را بالا ببرد. وضعیت بانک ها از نظر دارایی خوب است; ولی از نظر سوددهی در وضعیت مناسبی نیستند و باید دارایی های زایدشان تبدیل به سود شود. در عین حال میزان مانده مطالبات معوق قدیم بانک ها تا پایان سال گذشته در چهار بانک رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع 11میلیارد تومان بوده است. این

مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پایان 85 تدوین شده که براساس آن بانک ملت حدود 5میلیارد تومان، تجارت 5میلیارد تومان و رفاه 249میلیون تومان مانده مطالبات معوق قدیم دارند. این رقم در بانک صادرات تا پایان سال 84 به میزان 599میلیون تومان بوده است.نسبت کفایت سرمایه تنها شرطی نیست که در خصوصی سازی بانک ها مورد سوال است. مطالبات معوق بیش از 90هزار میلیارد ریال بانک ها، بدهی 280هزار میلیارد ریال دولت به بانک ها و مهم تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگی بانک ها از عمده ترین مشکلات خصوصی سازی بانک ها است.سلامی قیمت هر سهم بانک های مشمول خصوصی سازی را زیر یکصد تومان اعلام می کند و می گوید: قیمت

واقعی سهام بانک ها در مقایسه با بانک های خصوصی حاضر در بورس زیر یکصدتومان است. در حالی که گفته می شود قیمت پیشنهادی بانک ها 140تومان است، اما عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره معتقد است به هیچ وجه سهامداران عمده سهام این بانک ها را نمی خرند.در صورت تحقق پیش بینی سلامی، بانک ها دچار وضعیتی مشابه وضعیت فولادی ها می شوند. عرضه سهام بانک ها با وضعیت فعلی شان، نتیجه ای جز تجربه صف فروش شرکت های بزرگ فولادی نخواهد داشت.به عقیده سلامی بهتر است به سهامداران عمده سهام کنترلی 51درصدی داده شود تا سهامدار دارایی بانک ها را تبدیل به نقدی کند و از آن سود بسازد.
بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی
خبرگزاری فارس: سازمان بازرسی کل کشور دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها را بررسی می‌کند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بازرسی کل کشور این سازمان وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی که منجر به ایجاد مطالبات شده‌است، کیفیت اقدامات صورت گرفته در راستای وصول مطالبات در قالب دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد مسئولان بانک‌ها در برخورد با ایجاد‌کنندگان مطالبات معوق و نقاط ضعف و نارسایی‌های موجود در زمینه وصول مطالبات در سیستم بانکی از محورهای اصلی این بررسی‌ها خواهد بود.

این گزارش حاکی است بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به منظور انجام این بازرسی‌ها هم اکنون در بانک مرکزی جمهوری اسلامی مستقرند.
افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها
کارگزاران: هنوز آماری از موفقیت‌های بنگاه‌های زودبازده اقتصادی در استان‌ها منتشر نشده است تا بتوان در زمینه کارایی این طرح در اشتغالزایی جوانان بیکار قضاوت درستی ارائه داد، اما اخبار جسته و گریخته از برخی استان‌ها نشان می‌دهد که متولیان اجرای این طرح چشم‌انداز مثبتی از آن ارائه نمی‌دهند. ‌ اخیرا استاندار کرمان از مردم استان خواسته است که در پرداخت بدهی خود به بانک‌های استان تعجیل کنند. به باور وی پرداخت به موقع این بدهی‌ها تسهیلا‌ت لا‌زم را برای

افراد نیازمند در پی خواهد داشت. وضعیت مطالبات بانکی استان کرمان به حدی تاسف بار است که به این منظور ستاد وصول مطالبات بانکی در استان تشکیل شده است تا نسبت به بازگشت بدهی چهار هزار میلیارد ریالی شهروندان کرمانی اقدام کنند. ‌ چنین موانعی باعث شده که بانک‌ها در پرداخت تسهیلا‌ت بنگاه‌های زودبازده اشتغالزایی با مشکلا‌تی مواجه شوند. ناگفته نماند که استاندار کرمان در ابتدای سال 86 مدعی شده بود که تا پایان سال 20 هزار فرصت شغلی در استان کرمان ایجاد خواهد شد، به همین منظور یکهزار و 600 میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافت که هم‌اینک بخشی از مطالبات بانکی را همین وام‌های

اشتغالزایی تشکیل می‌دهند. ‌ توجه به آمارهای اشتغالزایی و نه اجرائی آن موجب شده که مسوولا‌ن استانی کمتر به نتایج مطلوب طرح‌های بنگاه‌های زودبازده توجه کنند. به گزارش ایسنا، استاندار خوزستان با انتقاد از وضعیت موجود سرمایه‌گذاری در استان گفت: در گذشته به دلیل اینکه برای تامین اعتبار برخی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در اجرای طرحهای ملی استان دغدغه‌ای وجود نداشته لذا برخی از طرحها نتیجه دلخواه را در استان به همراه نداشته باشند. از جمله این طرحها می‌توان به طرح کاغذسازی اشاره کرد. وی با بیان اینکه متاسفانه در خوزستان به آمارها بیش از نتیجه کار دقت می‌شود، افزود: باید به نتیجه کار دقت کنیم و به این منظور موانع را برطرف کرده و زمینه و بسترهای لا‌زم را فراهم‌سازیم. از این پس باید همه به نتیجه اقدامات و اثربخشی‌ها توجه کنیم تا به آمارها. استاندار خوزستان در ادامه گفت: در زمینه اجرای طرح‌های زودبازده باید تحلیل کنیم که در اثر اجرای این طرح‌ها چه میزان افراد فاقد شغل مشغول به کار شده‌اند. حجازی با تاکید بر توجه به آموزش نیروهای انسانی، خاطرنشان کرد: باید نیروها آموزش دیده باشند تا در صنایع بزرگ بتوان به راحتی از این افراد استفاده کرد. ‌ مدیرکل کار و امور اجتماعی قم نیز با انتقاد از رویه‌های قبلی پرداخت تسهیلا‌ت بانکی به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده مدعی شد که روند پرداخت تسهیلا‌ت به دلیل ضعف‌های گذشته کنار گذاشته شد. ‌ بنابراین با توجه به

انتقاد مجریان طرح‌های اشتغالزایی در استان‌ها می‌توان گفت که به‌رغم ادعای قبلی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر ایجاد 10 هزار شغل در روز برای افراد بیکار، این طرح متاسفانه نتایج مطلوبی را در پی نداشته است با این تفاوت که هم تسهیلا‌ت بانکی به افراد متقاضی پرداخت شده و هم مطالبات بانک‌ها وصول نشده است. به باور مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم، سهم بنگاه‌های زودبازده اقتصادی از منابع بانکی باید به 50 درصد افزایش یابد. آوری‌فرد، به میزان تسهیلا‌ت اعطایی به بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تسهیلا‌ت اعطایی تنها به بنگاه‌های

کوچک اختصاص داشت، اما در سال 86، 50 درصد تسهیلا‌ت به بنگاه‌های بزرگ استان اختصاص داده شده است. ‌ وی در ادامه به ایسنا گفت: قسمتی از تسهیلا‌ت ارائه شده برای حفظ اشتغال برای واحدهای موجود و قسمتی برای ایجاد اشتغال در قالب طرح‌های جدید و توسعه‌ای و نزدیک به بهره‌برداری است. وی خاطرنشان کرد: تسهیلا‌ت مرحله‌ای پرداخت شده و قابل نظارت است. دبیر کارگروه اشتغال استان قم، میزان تسهیلا‌ت اعطایی در سال‌های 84 و 85 در استان را به ترتیب 5/93 و 270 میلیارد تومان اعلا‌م و خاطرنشان کرد: این میزان در سال جاری باید به 50 درصد افزایش یابد. آوری‌فرد در بخش معرفی تسهیلا‌ت به بانک‌ها گفت: از سال 84 تا 86، 16 هزار و 400 طرح به بانک‌های استان معرفی شده که 11 هزار و 434 طرح به مبلغ 237 میلیارد تومان در بانک‌ها مصوب و آماده پرداخت شده است. وی افزود: در سال گذشته، 8668 طرح به مبلغ 197

میلیارد تومان پرداخت شده است. ‌ دبیر کارگروه اشتغال استان قم، اعلا‌م کرد: باید تا سال 88، 67 هزار شغل طی برنامه چهارم در استان ایجاد شود که با 16 هزار و 400 طرح ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود 39 هزار و 600 شغل ایجاد شود. وی از تغییر روند پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده خبر داد و افزود: تمام طرح‌ها به دبیرخانه کارگروه آمده، کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و پس از تایید به بانک جهت دریافت تسهیلا‌ت معرفی می‌شود. وی میزان تخلف در مصرف تسهیلا‌ت در

مسیر خود را 10 درصد ذکر کرد. مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، به نرخ 5/10 درصدی بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان قم در حال حاضر 8/11 درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، وضعیت بیکاری جوانان صرفا با ارائه طرح بنگاه‌های زودبازده اشتغالزایی به نتیجه نمی‌رسد چون به باور مسوولا‌ن استان لرستان، 80 درصد نیروی کار بومی فاقد مهارت‌های لا‌زم هستند. ‌ استاندار لرستان با اشاره به آمار بیکاری بالا‌ در لرستان و صنایع بحرانی گفت: متاسفانه هر ماه شاهد تجمعات کارگری برخی واحدهای صنعتی بحران‌دار استان از جمله پارسیلون، یخچال‌سازی و شیشه الیگودرز هستیم.

وی با تاکید بر تسریع در جذب سرمایه‌گذاران به استان، گفت: وجود چند صنعت بحران دار در استان باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران به استان می‌شود و این مسئله باید هر چه سریعتر برطرف شود. استاندار لرستان با اعلا‌م اینکه قول می‌دهم ظرف 3 تا 4 ماه آینده همه واحدهای بحران دار از وضعیت بحرانی خارج شوند و مشکلا‌ت صنایع بحران دار حل‌شود، گفت: تا کنون از کلیه واحدهای صنعتی استان بازدید کرده‌ام و مشکلا‌ت آن ها را از نزدیک بررسی و به صورت مکتوب به دولت ارائه داده‌ام که امید می‌رود دولت اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد. همچنین <کریم یاوری>

مدیرکل پیشین کار و امور اجتماعی لرستان نیز با اشاره به بیکاری در لرستان اظهار داشت: رفع مشکل بیکاری در لرستان مستلزم سرمایه‌گذاری کلا‌ن دولت است. سرمایه یک جریان سیال است که به هر کجا راه باز باشد می‌رود و ضرورت دارد موانع سرمایه‌گذاری در استان برداشته شود. او در ادامه فاقد مهارت بودن 80 درصد نیروی بیکار جویای کار استان را از دیگر مشکلا‌ت برشمرد و برضرورت توسعه آموزش‌ها تاکید کرد. مهندس <حسین سلا‌حورزی>، دبیر کانون کارفرمایی لرستان نیز در سخنانی با اشاره به مشکل بیکاری و نبود شغل در استان، فراهم نبودن

زیر‌ساخت‌های صنعتی را از جمله مشکلا‌ت استان برشمرد و گفت: در ایامی که استان‌ها از اعتبارات ویژه برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی استفاده می‌کردند، لرستان به‌عنوان پشتیبان در جنگ تحمیلی فعالیت می‌کرد. وی افزود: پس از جنگ نیز به لرستان توجهی نشد و همواره این استان به فراموشی سپرده شد و هیچ‌گاه به زیرساخت‌های آن توجه نشد. دبیر کانون کارفرمایی لرستان با اشاره به تسهیلا‌ت بنگاه‌های زود بازده در لرستان، یادآور شد: اگر پس از گذشت نزدیک به دو سال تنها 20 درصد این تسهیلا‌ت مورد استفاده قرار گرفته است، به نبود زیرساخت‌ها و

کاستی‌ها در حوزه های درگیر با این موضوع برمی‌گردد. وی نبود آموزش‌های لا‌زم و اطلا‌ع‌رسانی کافی، نبود توان کارشناسی در دستگاه‌ها و تجهیز نبودن بانک‌ها به منابع مالی را از جمله مشکلا‌ت استان در این خصوص بر شمرد. داوری درباره موفقیت بنگاه‌های زودبازده را به طراحان و مجریان آن در استان‌ها می‌سپاریم با این حال امیدواریم که بخشی از این طرح‌ها به نتیجه برسد تا جوانان جویای کار بتوانند بعد از مدت‌ها بیکاری، امکان اشتغالزایی را داشته باشند. ‌ گفته‌های

جسته و گریخته برخی از مسوولا‌ن بومی از جمله امام جمعه یاسوج، لرستان، خوزستان، قم و کرمان نیز نشان می‌دهد که اشتغالزایی با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده آنچنان هم مطلوب نبوده است
وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد
هیات محترم وزیران در دیماه سال 1386 مصوبه ای ( 175043/ت 436 ه 86/10/30 ) را ابلاغ نمودند که بر اساس آن بانکها در 2 حوزه دارائیهای غیر ضرور و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند که البته بخشی از مفاد آن مصوبه را قبلاً در یکی از پست مطلبها قرار دادم ( آیین نامه وصول مطالبات )

مصوبه مزبور در اسفند ماه سال 1386 و بر اساس بخشنامه 5072/مب مورخ 1386/12/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها الاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است.

1- در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی) :
اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و ; یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضرور معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و

شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1387 می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و هفتم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله زندگی پروین اعتصامی فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگی پروین اعتصامی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زندگی پروین اعتصامی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زندگی پروین اعتصامی فایل ورد (word) :

زندگی پروین اعتصامی

اختر چرخ ادب، پروین اعتصامی در25 اسفندماه 1285 شمسی در تبریز چشم به جهان گشود. مادر پروین اهل آذربایجان و پدرش یوسف اعتصام الملک آشتیانی اهل آشتیان بود.
پروین آموختن و نوشتن زبان فارسی و عربی را در دامان خانواده آموخت. تا اینکه پدرش در سال 1291 شمسی تصمیم گرفت از تبریز به تهران بیاید. بنابراین پروین به همراه پدر به تهران آمد. پدر پروین انسانی روشنفکر و تحصیل کرده بود و این امر نقش مهمی در پیشرفت پروین داشت. به پیشنهاد پدر، پروین برای یادگیری زبان انگلیسی وارد کالج آمریکایی تهران شد و به این طریق توانست به زبان انگلیسی تسلط کامل یابد که این امر بعدها در سرودن اشعارش تأثیر به سزایی داشت.

درسال 1303 شمسی پروین از مدرسه ی دختران آمریکایی فارغ التحصیل شد برای جشن فارغ التحصیلی پروین قعطه ی زیر را سرود و برای آنانی که در جشن شرکت داشتند این شعر را خواند.

ای نهال ارزو خوش زی که بار آورده ای
غنچه بی باد صبا گل بی بهار آورده ای
باغبانان تو را، امسال سال خرمی است

زین همایون میوه، کز هر شاخسار آورده ای
شاخ و برگ ات نیکنامی، بیخ و بارت سعی و علم
این هنرها، جمله از آموزگار آورده ای

غنچه ای زین شاخه، ما را زیب دست و دامن است
همتی ای خواهران تا فرصت کوشیدن است
پستی نسوان ایران جمله از بی دانشی است
مرد یا زن برتری و رتبت از دانستن است

به که هر دختر بداند قدر علم آموختن
تا نگوید کس پسر هوشیار و دختر کودن است
از چه نسوان از حقوق خویشتن بی بهره اند
نام این قوم از چه دور افتاده از هر دفتری
دامن مادر نخست آموزگار کودک است

طفل دانشور،کجا پرورده نادان مادری
« دیوان پروین اعتصامی، صص 288- 289»
پروین از همان آغاز زندگی به شعر و ادب علاقه ی زیادی داشت و محیط مناسب خانه او را در شکوفایی استعدادهایش یاری می کرد. اعتصام الملک پدر پروین، سردبیر مجله ی بهار بود. پروین از سن هشت سالگی شعر می سرود.پدر نیز تعدادی از سروده هایش را در مجله ی بهار به چاپ می رساند. این تشویق بزرگی برای پروین بود تا درسرودن اشعارش سعی و استعداد شعری پروین شد، رفت و آمد او به محافل ادبی آن روزگار بود که پدرش با آنها سروکار داشت .»

در یکی از این محفل ها پروین با شاعر و روشنفکر زمان خود، ملک الشعرای بهار آشنا می شود بهار با دیدن سروده های پروین بسیار تعجب کرد. بطوریکه در ابتدا باروش نمی شد شاعر جوانی چون پروین بتواندچنین شعرهای زیبایی بسراید. بخصوص که پروین، زنی با حجب و حیا بود و زنان در آن زمان کمتر اجازه داشتند در میدان علم و ادب اظهارنظری کنند، و ذوق و هنر وجودی خود را به ظهور برسانند. بهار خود در مقدمه ای که بر دیوان پروین اعتصامی نوشته از شیوه ی شاعری پروین اینگونه می گوید:« ملاحظه ی چند صفحه ازاین دیوان و مشاهده ی سبک متین و شیوه ی استوار و شیوایی بیان و لطافت معانی آن چنانم بفریفت که تنها این کتاب را پیش روی نهاده و هر مشغله که بود، پس پشت افکندم و تمامت آن را خوانده لذتی موفور بردم.»

هرچند بهار در آغاز کار به سروده های پروین به چشم تردید می نگریست، اما کمکم به خاطر نشست و برخاستی که در محافل ادبی با پروین داشت متوجه شد که تمام آن اشعار ازپروین بوده و واقعاً استعداد شاعری در وجودش نهفته است. با این وجود اکثر مردم آن زمان این سروده ها را از پروین باور نداشتند و ان را به اعتصام الملک آشتیانی پدر پروین نسبت می دادند با تمام این مسایل پروین دست از تلاش خود برنداشت و با وجود تمام محدودیت هایی که سراسر زندگی اش را احاطه کرده بود، به سرودن ادامه داد و حقیقت وجودی خود را به تماشا گذاشت. اما چرا مردم آنزمان سروده های ناب و زیبای پروین را از او نمیدانستند و اصلاً به فکرشان خطور نمی کرد که شاید زنی بتواند چنین زیبا، سخنان خود را به نظم

درآورد و از اندیشه ها وآرزوهای نهفته اش سخن بگوید. تا آن زمان علت حاکمیت اندیشه هایی که زن را در چهار دیواری سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ;. دخالت کند هیچ زنی نتوانسته بود از استعداد درونی خود سخنی بگوید و جرأت نداشت که حتی نوشته ها و سروده های خود را به کسی نشان دهد. زیرا خواه ناخواه همانند پروین، او را مورد اتهام خود قرار می دادند و چنین هنری را از او باور نداشتند.

برای مثال درزمانی که پروین به پشتیبانی پدر خود در محافل ادبی آن روز شرکت می کرد و در جمع بزرگانی چون بهار، دهخدا، محمدقزوینی، نفیسی و ;. شعر خود را می خواند و مورد تشویق آنان قرار می گرفت، شاعر دیگری به اسم عالمتاج قائم مقام، متخلص به« ژاله» زندگی می کرد. اما هیچگاه بخاطر محیط و فرهنگ حاکم بر زمان خود نتوانست سروده های خود را برای کسی بخواند و یا احیاناً آنرا در مجله و یا روزنامه ای به چاپ برساند:« شاید به این سبب از انتساب به شعر و شاعری نیز تبرا می جست و دیوان غزلهایش را به آتش سپرده بود .»

به آتش سپردن سروده ها، نشاندهنده ی محدودیت هایی است که سالهای سال بر زنان حاکم بوده و همین امر باعث شده است که ما شاهد پیشرفت جدی در زمینه های مختلف زندگی از سوی زنان باشیم. با این وجود پروین به خاطر حمایت های بی دریغ پدر و عشق و علاقه ی فراوان که در وجودش قرار داشت، توانست موانعی که بر سرراهش بود را کنار بزند و به هدف خود دست یابد.

پروین در سال 1313 شمسی با پسرعموی پدرش ازدواج کرد. بعد از ازدواج به کرمانشاه رفت. اما پروین زنی تحصیل کرده و با فرهنگ بود و نمی توانست با کسی که هیچ بویی از ادبیات و فرهنگ نبرده در یک خانه بسر برد. بنابراین هنوز دو ماه ازا ازدواجش نگذشته بود که بخاطر عدم تفاهم از همسرش جدا شد و به تهران بازگشت.پروین خود در دیوانش به دوران تلخ زندگی مشترک خود اشاره می کند. و چنین می گوید:

ای گل تو زجمعیت گلزار چه دیدی
جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی
ای لعل دل افروز تو با این همه پرتو
جز مشتری سفله به بازار چه دیدی ؟
رفتی به چمن لیک قفس گشت نصیب ات
غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی

«دیوان پروین اعتصامی، ص 435»
این ناکامی در ازدواج بعدها در شعر پروین تأثیر خاصی داشت. در سروده هایی که دریایی از عطوفت و دلسوزیهای عمیق او نسبت به پیرزنان، بیچارگان، کودکان و درماندگان وجود دارد می توان این تأثیر را براحتی مشاهده کرد.

کم کم سروده های پروین در میان مردم راه یافت و مردم با شوق و علاقه ی خاصی آن اشعار را می خواندند و از آن لذت می بردند. در سال 1314 شمسی برای اولین بار دیوان اشعار پروین به چاپ رسید و این امر باعث شهرت پروین شد به محض چاپ شدن دیوان پروین محمدقزوینی،دانشمند و عالم آن زمان پس از خواندن آن دیوان در نامه ای به پدر پروین اینگونه از سروده های پروین تعریف کرد:« چیزی که مخصوصاً بیشتر مایه ی تعجب و استغراب است و نه چندان جنبه ی معنوی این اشعار است،;. بلکه موضوع تعجب، جنبه ی لفظی و فنی اشعار خانم پروین اعتصامی است که عبارت باشد از نهایت حسن انتخاب الفاظ و کلمات و جمل و تعبیرات و اصطلاحات;..که این فقرات چنان که همه کس می داند موهبتی و فطری نیست، بلکه فقط و فقط اکتسابی است لاغیر؛ و نتیجه سالها تحصیل و درس و بحث و اعمال و ممارست و معاشرت با فضلا و علما و ادبا و ارباب فن است .»

دهخدا، استاد و ادیب معروف ادبیات فارسی نیز شعر پروین را دارای مقام بلندی دانسته و با توجه به سن کم پروین او را در ردیف شاعران بزرگ ایران قرار داده و سروده هایش را ستوده است. پروین مدتی در کتابخانه ی دانش سرای عالی تهران به کر کتاب داری مشغول بود. تا اینکه سرانجام در شب شنبه 16 فروردین 1320بخاطر بیماری حصبه به سن 35 سالگی در تهران درگذشت. او را در قم در مقبره ی خانوادگی اش دفن کردند . برسر مزار پروین شعر زیر نوشته شده است:

این که خاک سیه اش بالین است
اختر چرخ ادب، پروین است
گرچه جز تلخی از ایام ندید
هرچه خواهی سخن اش شیرین است

صاحب آن همه گفتار امروز
سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که زوی یاد کنید
دل بی دوست، دل غمگین است
خاک در دیده بسی جانفرساست
سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد

هرکه را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و زهرجا برسی
آخرین منزل هستی این است
تأثیر پروین اعتصامی از آیات قرآن و احادیث

بی گمان هر شاعر و نویسند ه ای در هنگام آفرینش اثر ادبی یا هنری خود تحت تأثیر باورها و اعتقادات درونی خویش قرار می گیرد و بطور آگاهانه یا ناآگاهانه از ان در اثر خود استفاده می کند پروینن که از همان آغاز کودکی به مطالعه کتابهای دینی و اخلاقی توجه خاصی داشت بی تردید از این امر جدا نیست و به راحتی می توان نشانه هایی از تأثیرپذیری او از آیات قرآن و احادیث نبوی را در سروده هایش مشاهده کرد در اینجا سعی خواهد شد بطور مختصر این ویژگی را در شعر پروین نشان دهیم و هنر و را در به کارگیری آیات خداوندی و احادیث در جای جای سروده هایش به تماشا بگذاریم.

در شعر« سرنوشت» پروین از طوطی و جغدی سخن می گوید: طوطی، جغد را مایه دردسر دانسته و از او می خواهد که از تنهایی و خلوت نشینی دست بردارد و به میان مردم بیاید و از زیبایی های طبیعت لذت ببرد:

به جغد گفت شبانگاه طوطی از سر خشم
که چند بایدت اینگونه زیست سرگردان
چرا زگوشه ی عزلت، برون نمی آیی
چه اوفتاده که از خلق می شوی پنهان
کسی به جز تو نبسته است چشم روشن بین
کسی بجز تو نکرده است در خرابه مکان
«دیوان پروین اعتصامی، ص 247)
طوطی در ادامه سخنانش خود را برتر از جغد می داند که باعث توجه همگان شده و به شیرین سخنی معروف گشته است.

اگر که هم چو من ات میل برتری باشد
گه ات به دست نشانند وگاه بر دامان
مرا نگر، چه نکو رای و نغز گفتارم
تو را ضمیر، بداندیش و الکن دست
(دیوان پروین اعتصامی، ص 275)

جغد در برابر اعتراض طوطی پاسخ می دهد که خداوند هر کسی را به شیوه ای آفریده است و مقدار و اندازه ی هر کس در دست خداست. اگر من همانند تو خوش گفتار و خوش سخن نیستم، برای این است که آفریدگارم میان همه ی موجودات تفاوت هایی قرار داده است.

جواب داد که برخیزه، شوم خوانندگان
زمن به کس نرسیده است هیچگونه زیان
عجب مدار، گرم شوق سیر گلشن نیست
تفاوتی ست میان من و دگر مرغان
« دیوان پروین اعتصامی، ص 276»

سخنانی که پروین آنرا از زبان جغد بیان می دارد، درواقع اشاره ای است به سخن خداوند در سوره ی قمر که می گوید: انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر.
مبارزه با نفس و بی توجهی به آن همیشه در ادب فارسی سفارش شده است اگر انسن بتواند بر هواهای نفسانی خود غلبه یابد، قطعاً به قرب خداوند دست خواهد یافت و این نکته را بارها شاعران بزرگ و گرانقدری چون مولوی،سعدی، سنایی، ناصرخسرو، و ;..در سروده هایشان گفته و بر آن تأکید داشته اند. پروین نیز منشای تمام گرفتاریهای و بدبختی های انسان را در پیروی از نفس دانسته و انسانها را از آن برحذر داشته است:

درمهر نفس چند نهی طفل روح را
این گاهواره رادکش و سفله پرور است
در رزمگاه تیره ی آلودگان نفس
روشن دل آن که نیکی و پاکی اش مغفر است
دانی چه گفت نفس به گمراه تیه خویش
زین راه بازگرد، گرت راه دیگری است
«پروین اعتصامی، ص 321»

در قرآن مجید نیز خداوند بارها انسانها را از تبعیت نفس منع کرده و پیروی از آن را باعث گمراهی انسان دانسته است. تنها لطف خداوند می تواند در مبارزه ی انسان با نفس به یاری اش بشتابد و اگر خواست خداوند نباشد، هیچ انسانی در برابر نفس توان ایستادگی نخواهد داشت: و ما ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا مارحم ربی ان ربی غفور رحیم.
در یکی ا زسروده های پروین ما شاهد گفت و گویی یک شانه با آئینه هستیم. شانه به آئینه می گوید: در این زمانه تمام رنج و عذاب مال ماست و ما مجبوریم با سختی موها را شانه بزنیم و مرتب کنیم. با وجود این که موهای زیبارویان را مرتب می کنیم اما نمی دانیم که چرا آن زیبارویان مشتاق دیدار آینه هستند و به ما توجهی نمی کنند:

وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای
کاوخ! فلک چه کج رو و گیتی چه تند خوست
مارا زمانع رنجکش و تیره روز کرد

خرم کسی که هم چو تواش طالعی نکوست
هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی
ما شانه می کشیم به هر جا که تار موست
با آنکه ما جفای بتان بیش تر بریم
مشتاق روی توست هر ان کس که خوب روست
«دیوان پروین اعتصامی، ص 209»

آئینه در پاسخ شانه می گوید: به این دلیل همه مرا دوست دارند که من تمام خوبی ها وبدی های صورت شان را بی کم و کاست به آنها نشان میدهم پشت سر آنها عیب جوی نمی کنم بلکه هر عیبی که در صورتشان هست را بی پرده برایشان به نمایش می گذارم. من همانند تو نیستم که پشت سر دیگران از عیب هایشان بگویم و از مردم به زشتی یاد نمی کنم:
گفتا هر آنکه عیب کسی در قفا شمرد
هر چند دل فریبد و روخوش کند عدوست

در پیش روی خلق به ما جا دهند از آنک
ما را هر آنچه از بد و نیک ست روبه روست
چون شانه، عیب خلق مکن مو به مو عیان

در پشت سر نهند کسی را که عیب جوست
«دیوان پروین اعتصامی، ص 209»
خداوند نیز بارها در قرآن مجید، بندگان خود را از عیب جویی برحذر داشته و به آنها توصیه کرده است که دست از این کار زشت بردارند و با گفتار ناشایشت دیگران را مورد خطاب قرار ندهند:

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول لا من ظلم.
تقدیر و سرنوشت و این که آیا انسان در این سرنوشت خود دخالتی می تواند داشته باشد یا نه و اگر اجازه ی چنین دخالتی به او داده نشده است تا چه اندازه است، از جمله مسایلی است که در دیوان هر شاعر آگاه و اندیشمند به چشم می خورد و بیشتر شاعران در ادب فارسی در مورد این موضوع سخن ها گفته و عقاید خود را به شکل متفاوتی بیان نموده اند. پروین نیز در جای جای دیوانش به این مطلب مهم اشاره می کند و همه ی سررشته های هستی را به دست قضا می بیند و گریز از قضا و قدر را برای آدمی کاری غیرممکن می پندارد:
چو بنگری همه سررشته ها به دس

ت قضاست
ره گریز زتقدیر آسمانی نیست
ودیعه ای ست سعادت که رایگاه بخشند
درین معامله، ارزانی و گرانی نیست


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه بیست و هفتم 6 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X