ايران مقاله
تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران فایل ورد (word)

چکیــده    
روش تحقیق    
1 – 1  مقدمه    
2-1 نوع و روش تحقیق    
3–1 شیوه‌ اجرای تحقیق    
4 –1 جامعه آماری    
5 –1جمعیت مورد مطالعه    
6 –1روش نمونه‌گیری    
7 –1تعیین حجم نمونه    
8 –1 متغیرهای تحقیق    
9 –1روش جمع‌آوری اطلاعات    
10 –1 روایی Validity    
11 -  1   اعتبار Reliability    
12 –1 ضریب کرنباخ آلفا    
13 –1فرضیات تحقیق    
14 –1 روش‌های تجزیه و تحلیل آماری    
الف) آمار توصیفی    
ب) آمار استنباطی    
میزان نیازهای آموزشی    
تجزیه وتحلیل اطلاعات    
مقدمه    
آمار توصیفی    
ســن    
جنسیت    
تاهل    
فرزندان    
سطح تحصیلات    
شغل اصلی    
مالکیت زمین کشاورزی آبی    
مالکیت زمین کشاورزی دیم    
مالکیت اراضی تحت کشت توتون    
سطح زیر کشت توتون    
میزان درآمد از شغل توتون کاری    
تسهیلات حمایتی    
نوع استفاده از تسهیلات حمایتی    
دفعات تماس با مروج    
شرکت در کلاس های آموزشی  ـ ترویجی    
دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون    
مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی    
فیلم های آموزشی    
تمایل به دیدن فیلم های آموزشی    
عضویت در تعاونی ها    
جدول 21-2  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عضویت در تعاونی ها    
مناسب بودن روش های آموزشی    
اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران    
شرکت در کلاسهای آموزشی ـ ترویجی    
اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون    
اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون    
اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی  توتون کاران    
آشنایی با بیماریهای مختلف توتون    
آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون    
نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید    
نحوه صحیح عدل بندی    
آمار تحلیلی    
آمار تحلیلی    
الف) نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن    
سن و میزان نیازهای آموزشی    
تعداد فرزندان و میزان نیازهای آموزشی    
سطح سواد و میزان نیازهای آموزشی    
سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی    
سابقه فعالیت توتون کاری و میزان نیازهای آموزشی    
درآمد و میزان نیازهای آموزشی    
دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی    
دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان نیازهای آموزشی    
دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای آموزشی    
استفاده از مجلات ترویجی و میزان نیازهای آموزشی    
استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی و میزان نیازهای آموزشی    
ب ) نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس    
ج) نتایج حاصل از آزمون من ویتنی    
د)‌ معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران    
خلاصه    
ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون کاران استان کردستان    
ـ بررسی  و اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان    
2- نتیجه گیری    
نتایج حاصل از یافته های توصیفی    
نتایج حاصل از یافته های تحلیلی    
پیشنهادات    

چکیــده

بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها وتشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یک جامعه به منظور تعین نیازها و خواسته های آموزشی قبل از اخذ هرگونه تصمیمی پیرامون راهبردهای توسعه است. شاغلین بخش کشاورزی از جمله توتون کاران برای موفقیت شغلی خود با نیازهای گوناگونی مواجه اند که می توان دانش فنی  مهارتهای شغلی و درک عمومی از کشاورزی را از آن جمله دانست. ‌ولی علاوه بر این نیازها، هرروزه نیازهای آموزشی جدیدی هم پدیدار می گردند که باید ارضاء‌ شوند. از طرف دیگر نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک برنامه ریزی آموزشی ابتدا باید نیازها را بررسی نمائیم و به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان پرداخته است

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 1016 نفر از کشاورزان توتون‌کار می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران برابر 175 نفر محاسبه گردیده است که این تعداد، از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده است  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار SPSS Win استفاده شده است

     نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها تحقیق نشان می دهد که بین متغیر سطح زیر کشت توتون با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین متغیرهای سن، سابقه کشت توتون دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی، استفاده از مجلات ترویجی و استفاده از فیلم های آموزشی با متغیر نیازهای آموزشی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه بین متغیرهای تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، میزان درآمد سالیانه ازکشت توتون و دفعات بازدید از مزارع نمونه با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد

 نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون های کروسکال والیس ومن وایتنی حاکی از آن است که متغیرهای استفاده از تسهیلات حمایتی و نوع مالکیت بر میزان نیازهای آموزشی تاثیر گذار بوده اند ولی متغیرهای: تاهل، جنسیت، عضویت در تعاونی توتون کاران و شغل اصلی تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته اند

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مسقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که سطح زیر کشت توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است ولی متغیرهای: سن  شرکت در کلاس های ترویجی  و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند

واژگان کلیدی: نیازهای آموزشی، توتون‌کاران  

1 – 1  مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری،  تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود

2-1 نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد

3–1 شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی        وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت

4 –1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که  اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین 1038 نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل         می دهند که از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند

5 –1جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و  پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد

6 –1روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود

                   در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، 1382)

                   نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم.  روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است

7 –1تعیین حجم نمونه

با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد

برای محاسبه فرمول کوکران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد 20  نمونه مقدماتی انتخاب گردید که انحراف معیار صفت مذکور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با 1/0  در نظر گرفته شد که بر این اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش‌های سال 2011 در جهان اسلام فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش‌های سال 2011 در جهان اسلام فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش‌های سال 2011 در جهان اسلام فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش‌های سال 2011 در جهان اسلام فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
1ـ نظریه بهار عربی  
الف. خاستگاه نظریه بهار عربی  
ب. ارزیابی  
2 نظریه لیبرال دموکراسی  
الف. خاستگاه نظریه لیبرال دموکراسی  
ب. ارزیابی  
1 مفهوم دموکراسی  
2 اسلام و دموکراسی  
نسبت مؤلفه های دموکراسی با اسلام  
3 نظریه سلفی گرایی  
الف. ویژگی های سلفی گری  
ب. ارزیابی  
4 نظریه بیداری اسلامی  
الف. خاستگاه نظریه بیداری اسلامی  
ب. ارزیابی  
جمع بندی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش‌های سال 2011 در جهان اسلام فایل ورد (word)

ابوطالبی، مهدی، 1388، تبیین ناکارآمدی علم سیاسیت غربی در تبیین نهضت امام خمینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

ارسطو، 1378، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن ‏لطفى، تهران، طرح‏نو

افتخاری، بهرام، 1389، بهار 13 روزه بوداپست،

آربلاستر، آنتونى، 1379، دموکراسى، ترجمه حسن مرتضوى، تهران، آشیان

پورفرد، مسعود، 1386، جهان اسلام و رادیکالیزم افراطی، پگاه حوزه، ش 204، ص 14ـ18

حقیقت، سیدصادق، 1383، مسئله‏شناسى مطالعات سیاسى اسلامى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى

حیدری، محمد شریف، 1389، سلفی گری نوین، طلوع، ش 27، ص 85ـ166

دال، رابرت، 1378، درباره دموکراسى، ترجمه حسن فشارکى، تهران، شیرازه

سیدنژاد، سیدباقر، 1389، موج جدید سلفی گری و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، ش 47، ص 95 – 122

صادقی، محمد، 1389، روایت دست اول از بهار پراگ: آخرین پیشنهاد: خاطرات الکساندر دوبچک، شرق، ش 1173، 10 بهمن 89

عبید الجحمی، سعید علی،1377، تنظیم القاعده: النشاه، الخلفیه الفکریه ـ الامتدادیه، القدس العربی، ارقام 12/13/14/18/2/

فراستخواه، مقصود، 1377، سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار

قدیری، نیلوفر، 1388، چین بعد از تیان آنمن،

قربانی، مهدی، 1390، تحلیل مفهوم دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی، معرفت، ش 168، ص 103 ـ 122

کریک، برنارد، 1378، دفاع از سیاست، ترجمه فرهاد مشتاق‏صفت، تهران، روز

مارش، دیوید و استوکر، جری، 1388، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاج یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

مصباح، محمدتقى و محمدجواد نوروزى، 1387، مردم‏سالارى دینى و نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره

ـــــ، 1384، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره

مطهّرى، مرتضى، 1371، پیرامون انقلاب اسلامى، تهران، صدرا

موسوی بجنوردی، کاظم، ‎1367، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

هلد، دیوید، 1384، مدل‏هاى دموکراسى، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان

ی. سو ،آلوین، ‎1378، تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

Fukuyama, Francis,1992,The End of History and the Last Man, Avon Books

Heywood, Andrew, 1994, Political IdisAnd Concepts, London, Macmilan Press

چکیده

تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک‌سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده‌اند. از سوی دیگر، افراط‌گرایی است که در قالب سلفی‌گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می‌کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته‌های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریه بیداری اسلامی تنها نظریه‌ای است که می‌تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش‌ها را تحلیل کند

کلیدواژه‌ها: لیبرال دموکراسی، بهار عربی، سلفی‌گرایی، بیداری اسلامی

 

مقدمه

جهان اسلام در طول تاریخ، بخصوص پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، که عنوان اسلامی را اساس مشروعیت خود قرار داده بود، همواره مورد طمع غرب بوده است. درواقع، منابع طبیعی سرشار جهان اسلام، بخصوص خاورمیانه و موقعیت استراتژیکی آن، پای دنیای غرب را به جهان اسلام باز کرد. غربی ها از ابتدا با شیوه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سعی در تحمیل اقتدار نظامی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود و تحقیر اصول، ارزش ها، باورها و در یک کلام، تغییر هویت اسلامی جهان اسلام را داشتند. به موازات این تحقیرشدگی، عده ای از اندیشمندان و نخبگان در جهان اسلام مبارزه خود علیه غرب را آغاز کردند و پایه گذار جنبش هایی در جهان اسلام شدند. به طور کلی، می توان این جنبش ها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از این جنبش ها، از سوی کسانی شکل گرفت که عامل عقب ماندگی را اسلام می دانستند. آنها معتقد بودند: باید برای پیاده کردن ارزش ها و مدل های غربی (در همه زمینه ها) کوشید. این جنبش ها را در اصطلاح، جنبش های تجددخواه یا غرب گرا می نامند. در مقابل این جنبش ها، جنبش های دیگری در جهان اسلام شکل گرفت که تنها راه مبارزه علیه غرب را بازگشت به اسلام و احیای هویت اسلامی می دانستند. آنها برخلاف جنبش های غرب گرا، که برگرفته از افکار لیبرالیستی، مارکسیستی و ناسیونالیستی، غرب بودند، دوری از هویت اصیل اسلامی را عامل این تحقیرشدگی می دانستند. این جنبش ها را در اصطلاح جنبش های اسلام گرا می نامند. انقلاب اسلامی ایران، نمونه ای از جنبش های اسلام گراست. البته در بین اسلام گرایان، برخی گروه های افراطی، عمدتاً در جهان اهل سنت نیز شکل گرفتند که آنها را سلفی و بنیادگرا می دانند

سال 2011 برای جهان اسلام، توأم با سونامی ای بود که بخش زیادی از کشورهای اسلامی از جمله تونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن را دربرگرفت. این حرکت زمانی اهمیتی دوچندان می یابد که بدانیم براساس فرهنگ سیاسی اهل سنت قیام، انقلاب و هرگونه اعتراضی علیه حاکم وقت، حرام و غیرجایز است. با توجه به این مسئله، بسیاری از متفکران و نظریه پردازان براساس اصول، مبانی و اهداف خود به ارائه نظریه و تحلیل پیرامون این وقایع پرداختند. عده ای از نظریه پردازان، این تحولات را در راستای جنبش های غرب گرا و در قالب نظریات لیبرال دموکراسی، و یا بهار عربی، معرفی می کنند. برخی دیگر، این تحولات را در راستای جنبش های اسلام گرا بیداری اسلامی و یا سلفی گری قلمداد می کنند. اما به راستی کدامیک از این نظریات، توان بیان تمام واقعیت این جنبش ها را دارند؟ خاستگاه هریک از این نظریات چیست؟ چه ارزیابی ای از این نظریات می توان ارایه کرد؟ واقع نمایی هریک از این نظریات، نسبت به این تحولات، به چه میزان است؟ اینها سؤالاتی هستند که در این تحقیق نگارنده در پی پاسخ به آنهاست. با توجه به اهمیت این تحولات، ضروری است تا با ارزیابی تمام نظریات مطرح، با توجه به واقع نمایی این نظریات، به نظریه صحیح پیرامون این تحولات دست یابیم

1ـ نظریه بهار عربی

یکی از مهم ترین نظریاتی که بیشتر از سوی رسانه های عربی و غربی، پیرامون جنبش های اخیر جهان اسلام مطرح می شود بهار عربی است. برای نمونه، در ویکی پدیای انگلیسی، در صفحه ای با نام بهار عربی، در فرآیند تعریف و تبیین تحولات اخیر منطقه مجموعاً هفتاد بار از کلمات و واژگانی همچون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و اصلاحات بهره گرفته است. در حالی که از میان تقریباً بیست هزار واژه ای که در این صفحه نگاشته شده است، تنها شش بار از کلمه اسلام و دین استفاده شده است که دو مورد آن مربوط به سیف الاسلام قذافی است. سایر موارد هیچ ارتباطی به موضوع ماهیت اسلامی این انقلاب ها ندارد. همچنین در این صفحه به صراحت خاستگاه و انگیزه اصلی بروز قیام مردمی در این کشورها، به اموری چون دولت های استبدادی، فقر شدید، فساد اداری و دولتی، نقض حقوق بشر، تورم، فرقه گرایی، و بیکاری منحصر گشته و اهداف حقیقی این انقلاب ها نیز به مواردی همچون تغییر رژیم حاکم، انتخابات آزاد و عادلانه، رعایت حقوق بشر، و در نهایت، دموکراسی تقلیل یافته است. روشن است که در این نگاه، هیچ بازتابی از تأثیر آموزه های دینی و شور اسلام خواهی در تحقق تحولات اخیر به چشم نمی خورد (ویکی پدیا انگلیسی، 2011)

درواقع، مهم ترین تأکید این نظریه بر مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری در جهان اسلام است. اما خاستگاه این نظریه چیست؟ و مابه ازای خارجی آن در گذشته چه بوده و چه سرنوشتی را در پی داشته است؟

الف. خاستگاه نظریه بهار عربی

در رابطه با خاستگاه این نظریه، ریشه در جنبش های ملی گرا یا همان پان عربیسم دارد. به بیان دیگر، این نظریه معتقد است: علت خیزش های اخیر در جهان اسلام، نه اعتقادات مذهبی بلکه احساسات ملی و عربی است. مردم به دنبال آزادی های ملی و رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی خود هستند. البته به کار گیری واژه بهار در مورد جنبش های مردمی، بخصوص از سوی غربی ها سابقه دارد که سرنوشت همه آنها، با خیانت و عدم مداخله غربی ها با شکست روبه رو شد و انسان های بی گناهی در این ماجرا ها کشته شدند. برای نمونه: 1 بهار بوداپست (بهرام افتخاری، 1382)؛ 2 بهار پراک (صادقی، 1389)؛ 3 بهار پکن (قدیری، 1388). در این وقایع، غرب علی رغم حمایت های رسانه ای از انقلابیون و نامیدن این تظاهرات به بهار، زمانی که منافع خود را در خطر دید و احساس کرد که حکومت های کمونیست شوروی و چین، برای سرکوب انقلاب های مردمی عزم و اراده ای جدی دارند، حمایت خود را از انقلابیون رها و آنها را تنها گذاشت تا کاملاً سرکوب شوند

ب. ارزیابی

برای ارزیابی دقیق این نظریه، یادآوری چند نکته ضروری است

1 اینکه بسیاری براساس یک پندار اشتباه، تصور می کنند که دغدغه اقتصادی یا سیاسی، لزوماً دلالت بر غیردینی بودن آن چیز می کند. به عبارت دیگر، برخی از نظریه پردازان غربی، در یک تصور غلط دین را تنها، عامل رفع نیازهای معنوی و اخروی می پندارند. ازاین رو، تصور می کنند که دین و مذهب نمی تواند عامل جنبش و تحرک و قیام شود و یا نمی تواند پاسخ گوی نیازهای سیاسی و اقتصادی بشر باشد. ازاین رو، اگر قیامی با دغدغه مبارزه با استبداد و فساد اقتصادی، فرهنگی و رفع مشکلات معیشتی شکل گرفت، لزوماً قیامی غیردینی است و باید عناوین دیگری را برای آن تعیین کرد

2 اینکه بسیاری از کسانی که قایل به بهار عربی هستند، فقط به مشکلات معیشتی، اقتصادی و بعضاً سیاسی مردم عنایت و توجه ویژه ای دارند؛ هیچ توجهی به بسیاری از مشکلات فرهنگی جوامع اسلامی ندارند. به بیان دیگر، مشکل این نظریه این است که انعکاس دهنده تمام واقعیت نیست و از نوعی تقلیل گرایی رنج می برد. برای نمونه، نظریاتی که از سوی نظریه پردازان غربی پیرامون انقلاب اسلامی صادر شده است، شاهدی است بر این مدعا. مثلاً، برخی انقلاب اسلامی را تنها معلول مشکلات اقتصادی، فقدان آزادی های سیاسی، جنگ طبقاتی، فشارهای بین المللی و یا غیره می دانند (ابوطالبی، 1388). ازاین رو، از حیث ارزش علمی، به هیچ وجه، نمی توان به نظریه ای که تنها بیانگر بخشی از واقعیت بیرونی یک پدیده است، تمسک کرد

هر نظریه پردازی برای اینکه بتواند نظریه خود را از جهت تئوریک استحکام بخشد، آن نظریه را بر یک کلان نظریه یا نظریه مادر مبتنی می کند. ازاین رو، تکیه اصلی این نظریه، بر ناسیونالیسم عربی و ملی گرایی است. اما تجربه تاریخی نشان می دهد که جنبش های ملی گرا به هیچ وجه نتوانستند جهان عرب را به مجد و عظمت گذشته سوق دهند؛ زیرا علی رغم دستاوردهای ابتدایی و ظاهری، مانند ملی شدن صنعت نفت در ایران و یا ملی شدن کانال سوئز در مصر، به دلایل مختلف زیر با شکست مواجه شدند

الف. خیانت های رهبران ملی گرا به اهداف این جنبش ها: برای نمونه، در مصر برخلاف اهداف اولیه، انورسادات پیمان کمپ دیوید را امضا و رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت

ب. ملی گرایی مهم ترین عامل تفرقه بین مسلمانان؛ زیرا در بین کشورهای منطقه سه کشور ایران، ترکیه و مصر از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. مهم ترین هدف استعمار جدایی این سه کشور از یکدیگر می باشد. ازاین رو، تنها عامل پیوند دهنده بین این سه کشور، یعنی اسلام را از صحنه خارج کرده، و با طرح شعارهایی ملی گرایانه در قالب پان ترکیسم در ترکیه، پان عربیسم در مصر و پان ایرانیسم در ایران، به ایجاد تفرقه بین ملل مسلمان پرداختند

ج. شکست پی در پی از اسراییل: ملی گرایان در ابتدا مدعی بودند که برای بازگرداندن فلسطین به دامان خلق عرب تلاش خواهند کرد. ازاین رو، با شعارهای ملی گرایانه سعی در تهییج اعراب علیه اسراییل داشتند. اما شکست های تحقیرآمیزی از سوی اسراییل به اعراب تحمیل شد که مهم ترین آن، در سال 1967 یعنی جنگ شش روزه بود. در این جنگ، اسراییل توانست ارتش های عرب را به راحتی شکست دهد و بخش های زیادی از بلندی های جولان در سوریه، صحرای سینا در مصر، جنوب لبنان و کرانه باختری رود اردن را در تصرف درآورد. این نبردها به حدی برای اعراب تحقیرآمیز بود که در نظر بسیاری از اعراب، اسراییل به اسطوره شکست ناپذیر تبدیل شد

د. حمله صدام حسین به کویت: صدام حسین خود را سردار قادسیه در جنگ با انقلاب اسلامی معرفی کرد و توانست اتحاد همه اعراب به جز سوریه را برای جنگ علیه ایران با خود همراه کند، اما تکیه رزمندگان ایرانی بر اسلام ناب موجب شکست صدام و تحقیر او شد. صدام نیز برای احیای اقتدار خود، علی رغم تأکید بر اتحاد ملی عربی، به کویت حمله کرد. ازاین رو، با توجه به اینکه، شعارها و جنبش های ملی گرایانه نتوانستند، عظمت و مجد گذشته جهان اسلام را برگردانند و در مقابل، جنبش های اسلام گرا مانند انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان، با اتکا بر اصول و شعارهای اسلام ناب، توانستند برای اولین بار شکستی سخت را به اسراییل تحمیل کنند و افسانه شکست ناپذیری اسراییل به واقعیت تبدیل شد و اسرائیل شکست سختی متحمل شد

شعارهای مطرح در این تحولات، که به عنوان نمادی بر خواسته های واقعی مردم در انقلاب است، به  خوبی نشان می دهد که این شعارها، هیچ ارتباطی با شعارهای و نماد های ملی گرایانه ندارد. شعارهایی از قبیل

الف. الشعب یرید اسقاط النظام: با مشاهده و مطالعه این تحولات، به این نتیجه می رسیم که در تمام کشورهای درگیر این حوادث، مهم ترین و فراگیرترین شعار در این تحولات شعار الشعب یرید اسقاط النظام است. تحلیل این شعار به خوبی نشان می دهد، که ملت نظامی را که بر پایه لائیسم، ظلم، فساد، زور، استکبار و اشرافیت بنا نهاده شده است و ثمره آن ذلت و تحقیر از سوی غربی ها بوده است، نمی خواهند. نظامی که با اسراییل و دشمنان اسلام دست دوستی می دهد و حفظ امنیت و منافع اسراییل را در اولویت های کاری خود می داند. ازاین رو، ملت های منطقه به دنبال ساقط کردن این نظام هستند

ب. الاسلام هو الحل: شعار الشعب یرید اسقاط النظام بیشتر حالت سلبی داشت، اما این شعار که در همه کشورهای درگیر تکرار می شد، جنبه ایجابی داشته و اسلام خواهی مردم را نشان می دهد. البته این شعار سابقه تاریخی زیادی دارد. حتی اخوان المسلمین در آرم خود از این شعار استفاده می کند. درواقع، مردم جهان اسلام، کمال و پیشرفت خود را که یکی از مؤلفه های بیداری اسلامی است، در آموزه های اسلامی و عمل به احکام و دستورات آن مشاهد می کنند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بازخوانى دیدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بازخوانى دیدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازخوانى دیدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازخوانى دیدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
وات و مسئله وحى    
معانى لغوى و اصطلاحى وحى    
وحى در لغت    
وحى در اصطلاح    
نقد و بررسى    
انواع وحى از دیدگاه وات    
نقد و بررسى    
وات و سرچشمه هاى دین اسلام    
1 تعالیم مسیحیت و یهودیت    
نقد و بررسى    
2 شرایط اجتماعى فرهنگى محیط عربستان    
نقد و بررسى    
وات و تردید افکنى در پیامبر(صلى الله علیه وآله)    
نقد و بررسى    
وات و تکامل ایمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)    
نقد و بررسى    
قرآن از نگاه وات    
نقد و بررسى    
نتیجه    
کتاب نامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازخوانى دیدگاه مونتگمرى وات درباره نبوت پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) فایل ورد (word)

1 نهج البلاغه

2 ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ترجمه حسین روحانى، تهران، اساطیر، 1374

3 ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، [بى تا]

4 ابن هشام، السیره النبویه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، [بى تا]

5 بدوى، عبدالرحمن، موسوعه المستشرقین، ترجمه صالح طباطبایى، تهران، روزنه، 1377

6 حسینى طباطبایى، مصطفى، نقد آثار خاورشناسان، تهران، چاپخش، 1375

7 راغب اصفهانى، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، 1416ق

8 زرگرى نژاد، غلامحسین، تاریخ صدر اسلام، تهران، سمت، 1378

9 طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1973م

10 طبرى، محمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت

11 قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمى، نجف، مطبعه النجف الاشرف، 1387 ق

12 عاملى جعفر، مرتضى، الصحیح من سیره النبى، بیروت، دارالسیره، 1415ق

13 مطهرى، مرتضى، پیامبر امى، چاپ پنجم: قم، صدرا، 1369

14 مطهرى، مرتضى، مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى، قم، صدرا، 1357

15 وات، مونتگمرى، درآمدى بر تاریخ قرآن، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، قم، مرکز ترجمه قرآن، 1382

16 وات، مونتگمرى، محمد فى مکه، تعریب شعبان برکات، بیروت، المکتبه العصریه، 1953م

17 وات، مونتگمرى، محمد فى مدینه، تعریب شعبان برکات، بیروت، المکتبه العصریه، 1956م

18 وات، مونتگمرى، محمد پیامبر و سیاستمدار، ترجمه اسماعیل والى زاده، تهران، کتابفروشى اسلامیه، 1344

19 یوسفى غروى، محمدهادى، موسوعه التاریخ الاسلامى، قم، مجمع الفکر الاسلامى، 1417 ق

20 امینى، ابراهیم، وحى در ادیان آسمانى، چاپ اول: قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377

21 سحاب، ابوالقاسم، فرهنگ خاورشناسان، تهران، مؤسسه جغرافیایى و کارتوگرافى سحاب، 1356

22 دائره المعارف القرن العشرین

چکیده

اندیشمندان غیرمسلمان در مورد اسلام و تعالیم قرآن دیدگاه هایى مطرح نموده اند که بررسى آن ها به منظور رسیدن به واقعیت، همواره مورد توجه مسلمانان بوده است

مونتگمرى وات از دانشمندان مسیحى اسکاتلندى است که کتاب هاى متعددى در مورد اسلام و تاریخ عصر نبوى نوشته است. انکار وحى و طرح مسئله تخیل خلاّق، ریشه بشرى داشتن اسلام، تأثیر پذیرى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از تعالیم یهودیت و مسیحیت، تأثیر شرایط حاکم بر حجاز بر تعالیم اسلام، کامل نبودن قرآن و تناقضات آن، از مهم ترین دیدگاه هاى وات در مورد اسلام و پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)است که در این نوشتار به بررسى آن مى پردازیم

 

واژگان کلیدى: وحى، تخیل خلاّق، پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)، مونتگمرى وات، نبوت و اسلام

مقدمه

موضوع نبوت از مسائل مهم در حوزه اندیشه دینى به شمار مى آید. در نظرمسلمانان، نبوت از اصول دین به شمار آمده و معیار الهى بودن دین به آن است که پیامبرش فرستاده خدا براى هدایت بشریت باشد و از سوى خداوند تعالیمى را به واسطه وحى و فرشته الهى دریافت و به مردم ابلاغ نماید

این موضوع در نظر غیرمسلمانان به گونه اى دیگر تفسیر مى شود. یهودیان و مسیحیان با وجود آن که در عهدین، به نبوت پیامبر اشاره شده است، نبوت آن حضرت را انکار نموده، تفسیرهاى متعددى ارائه مى نمایند

بررسى این موضوع و نیز مسائل دیگر، نظیر سرچشمه هاى دین اسلام، تکامل ایمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بررسى آیات قرآن و; از نگاه اندیشمند مسیحى معاصر، مونتگمرى وات2 هدف این نوشتار است. وات در سال 1909م در اسکاتلند متولد شد. او استاد مطالعات عربى و اسلامى دانشگاه ادینبورگ بود و در فلسفه اخلاق و فلسفه باستان و دانشیار مطالعات عربى از سال 1947 1964م مربى ارشد بود. در سال 1964م ریاست دانشگاه را بر عهده گرفت و در سال 1979م بازنشسته شد. سرانجام در سن 96 سالگى در سال 2005م (چندى قبل) درگذشت

وات در حوزه اسلام و تاریخ اسلام کتاب هایى نگاشته که متناسب با موضوع تحقیق، کتاب هاى تاریخى وى مانند محمد در مکه، محمد در مدینه و محمد پیامبر و سیاستمدار محور تحقیق حاضر است. دو کتاب نخست به عنوان اولین آثار تاریخى وات مى باشد که اولى را در سال 1953م و دومى در سال 1956م نوشت. هم چنین خلاصه دو کتاب را به صورت کتاب محمد پیامبر و سیاستمدار به نگارش درآورد

ما در این نوشتار، ابتدا دیدگاه ها و پنداشت هاى وات رادر محورهاى مختلف بر اساس کتاب هاى یاد شده، بیان نموده، سپس بر اساس یافته هاى تاریخى و منابع معتبر تاریخ اسلام، دیدگاه هاى او را نقد و بررسى خواهیم کرد

وات و مسئله وحى

وحى از جمله مسائل مهم در ادیان الهى به شمار آمده و الهى شمردن ادیان به تفسیر صحیح از پدیده وحى برمى گردد

وات در بررسى مسئله وحى، ابتدا آن را بر اساس منابع اسلامى و آیات قرآن تبیین کرده، در ادامه به بیان دیدگاه هاى خود مى پردازد. او درباره چگونگى آغاز وحى به پیامبر روایاتى را به نقل از زهرى آورده است، از جمله

سمعت النعمان بن راشد یحدث على الزهرى عن عروه عن عایشه اِنها قالت کان اول ما ابتدى به رسول الله(صلى الله علیه وآله)من الوحى الرؤیا الصادقه، کانت تجىء مثل فلق الصبح. ثم حبب الیه الخلا فکان بغار حراء، یتحنث فیه اللیالى ذوات العدد قبل ان یرجع الى اهله، ثم یرجع الى اهله فیتزود لمثلها حتى فجاه الحق فاتاه فقال: «یا محمد انت رسول الله». قال رسول الله(صلى الله علیه وآله) فجثوت لرکبتى و انا قائم ثم رحفت ترحف بوادى ثم دخلت على خدیجه فقلت زملونى، زملونى، حتى ذهب عنى الروع، ثم اتانى فقال: «یا محمد انت رسول الله». قال: فلقد هممت ان اطرح نفسى من خالق جبل فتبدى لى حین هممت بذلک فقال: «یا محمد انا جبرییل و انت رسول الله»

آن گاه در تفسیر وحى مى گوید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
هدف پژوهش  
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری  
ابزار اندازه‌گیری  
الف) پرسش‌نامه نگرش‌سنج مذهبی  
ب ـ پرسش‌نامه سلامت روانی (SCL-25)  
یافته‌های تحقیق الف) یافته‌های توصیفی  
ب ـ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش  
بحث و نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر فایل ورد (word)

ـ آرین، خدیجه؛ منصور، محمود و دلاور، علی، بررسی رابطه بین دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا، رساله دکتری، دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی ایران، 1387

ـ چراغی، مونا و مولوی، حسین، «رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، ش 2، سال دوم، 1385، صفحه 1-22

ـ خانه کشی، علی، رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی و هویت یابی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، مقاله ارائه شده در همایش ملی روان شناسی و کاربرد آن در جامعه، مرودشت، 1387، ص 36

ـ خداپناهی، محمد و خوانین زاده، مرجان، «بررسی ساخت شخصیت در جهت‌گیری مذهبی دانشجویان»، مجله روان‌شناسی، ش 14، 1379، صفحه 185-204

ـ خدایاری فرد، محمد و غباری بناب، باقر، تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1373

ـ شریفی، طیبه، بررسی رابطه نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 1381

ـ طهماسبی پور، نجف و کمانگیری، مرتضی، بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روانی گروهی از بیماران بیمارستان‌های شهدای 7 تیر و مجتمع حضرت رسول اکرمˆ، پایان‌نامه دکتری پزشکی، 1375

ـ مجدیان، محمد، بررسی نگرش مذهبی دانشجویان ورودی به دانشگاه تربیت معلم و رابطه آن با میزان عزت نفس و منبع کنترل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، 1380

ـ محمدی، داود و مهرابی زاده هنرمند، مهناز، «ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت»، پژوهش‌های روان شناختی، ش 3 و 4، 1385، صفحه 47-64

ـ میرهاشمیان، حمیرا، «تأثیر اعتقادات مذهبی در شکل گیری مکان کنترل و نیمرخ روانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، فصل‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی، 1378

ـ نجاراصل، صدیقه، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با مفهوم از خویشتن و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 1384

ـ نجاریان، بهمن و داوودی، ایران، «ساخت و اعتباریابی SCL-25 (فرم کوتاه مدت SCL-90-R)»، روان‌شناسی، ش 18، سال پنجم، 1380، ص 136- 149

ـ نجفی، محمود، بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 82-81، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1382

Beti-Hallahme, B. & Argyle, M, The Psychology of Religious Behavior, Belief and Experience, New York, Routledge,

Brown, L. B, The psychology of Religious Blife, London, Academic Press In,

Donahu, M. J, Religion and the well- being of adolescents, Journal of Social Issues, 51,145-160, 1995

Egan, E, Kroll, J, Carey, K, Johnson, M., & Erickson, P, Eysenck personality scales and religiosity in a US outpatent sample. Personaliy and Individual Differences, 37,1023-1031,

Ferraro, K. F. & Kell-Moore, J. A, Religious consolation among men and women: Do health problems spuseeking Journal for the Scientific Study of Religion. 39,220-234,

Francis, L. J, Religion, neuroticism, psychoticism, In J. F. Schmaker (ed.), Religion and Mental Health (p. 149-160). New York: Oxford University Press,

Francis, L. J, The psychology of gender differences in religion: A review of empirical research.Religion,27, 81-96,

Loewenthal, K. M., Macleod, A. K. & Cinnirella, M, Are women  more religious than menGender differences in religious activity among different religious groups in the UK. Personaliy and Individual Differences, 32, 133-139,

Lewis, C. A. & Maltby, J, Religious attitude and practice: The relationship with obsessionality.Personaliy and Individual Differences, 19, 105-108,

Stark, R, Physiology and faith: Addressing the universal gender difference in religious commitment.Journal for the Scientific Study of Religion, 41, 495-507,

Suchman. A. L. & Mathews, D. A, What maks the doctor patient relationship therapeutic: exploring the comexional dimension of patient car. Annals of Internal medical. P. 125-130,

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. جامعه آماری این پژوهش، همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی 88ـ1387 و نمونه آن را 180 نفر از دانشجویان (90 دانشجوی پسر و 90 دانشجوی دختر تشکیل می‌دهد)، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایی انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسش‌نامه نگرش‌سنج مذهبی و پرسش‌‌نامه سلامت روانی (25-SCL). طرح پژوهش نیز از نوع مقایسه‌ایی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، افزون بر روش‌های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، از روش آمار استنباطی همانند t تست گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد که، بین نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد، ولی بین سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان تفاوت معناداری مشاهده نشد

کلید واژه‌ها: نگرش مذهبی، سلامت روانی، تفاوت‌های جنسیتی

 

مقدمه

انسان موجودی چند بعدی، پیچیده و پر رمز و راز است و علم با همه پیشرفت‌ها و گستردگی خود، هم‌چنان در کشف هزاران سِر از اسرار وجودی انسان ناتوان و حیران مانده است؛ دنیای روان انسان به مراتب از دنیای جسم او ناشناخته‌تر مانده است. این عدم شناخت، به بروز بیماری‌های گوناگون منجر شده است که راه‌حل‌ها و درمان‌های قطعی برای بعضی از آنها حاصل شده است، ولی بسیاری از آنها تاکنون کاملاً شناخته شده نیستند. از آنجایی که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است، لازم است به منظور جلوگیری از افزایش شیوع بیماری‌های روانی، از جمله اضطراب و افسردگی و غیره که منجر به ناتوانایی‌هایی گسترده می‌شوند، اقدامات پیشگیرانه شناسایی و اجرا شود و با توصیه‌های لازم بهداشت روانی،1 از بروز این بیماری‌ها که در آینده حیات بشریت را تهدید خواهند کرد، جلوگیری گردد. شناخت این اقدامات، نیاز به شناخت واقعیت روان انسان دارد تا توصیه‌ها و اقداماتی از جنس و سنخ روان انسان شناسایی و ارائه گردد. این امر مهم تحقق نمی‌یابد مگر اینکه فطرت آدمی با توجه به دستورها و راهنمایی‌های خالق هستی، خوب شناسایی و درک گردد. روان آدمی از نظر فلسفی از مجردات است و موجود مجرد جز از مجردات تأثیر نخواهد پذیرفت. سنگ چون ماده است، از ضربه، باد و آب که جزو مادیاتند، تأثیر می‌پذیرد و خرد می‌شود. انسان که مجرد است، از مجرداتی مثل گناه، غیبت، تهمت، حسد، خوبی، عبادت و عمل خالص و نیت خیر اثر می‌پذیرد.2

بنابراین، برای پیشگیری از بروز حالات عدم تعادل روانی و خارج شدن انسان از خط صراط مستقیم، باید بازگشت به فطرت پاک الهی را توصیه کرد، تا انسان به دور از عوامل تحریکی خارج‌کننده از صراط مستقیم، به این راه راست پای‌نهد و منحرف نگردد. اینجا نقطه عطف ارتباط بین دین و بهداشت روانی است؛ زیرا بهداشت روانی نیاز به شناخت کامل روان انسان دارد؛ دین نشئت گرفته از علم الهی است و خالق، از روان مخلوق خود شناخت کامل دارد. بنابراین، دین می‌تواند اطلاعات جامعی درباره روان انسان ارائه کند و آموزه‌های آن می‌تواند راهنمای کاملی برای رعایت بهداشت روانی باشد.3

دین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته‌شده‌ایی وجود دارد.4 همچنین دین یک واقعیت مشخص عینی است که مورخان آن را مطالعه می‌کنند. دین را می‌توان از دیدگاه آیین‌ها، شخصیت‌های نمادین و انواع دعاها بررسی کرد. فرد دین‌دار به نوعی با یک منبع الهی و منبع آفرینش که بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر دارد، ارتباط برقرار می‌کند

نقش دین در بهداشت و شفا از قرن‌های بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال، مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنج‌های انسان شریک بوده‌اند.5

همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد، از جمله یافته‌های این پژوهش، تفاوت‌های جنسیتی در مذهب و سلامت روانی است. در بعضی از پژوهش‌ها، گزارش شده که شدت نگرش‌های مذهبی در زنان بیشتر از مردان است.6 برای مثال، داناهیو7 از نظر نگرش‌های مذهبی و فرارو و کلی‌ـ مور8 از نظر درخواست مشاوره مذهبی، بین دو جنس تفاوت معناداری یافتند. قوی‌تر بودن نگرش‌های مذهبی در زنان در چند پژوهش داخلی نیز به دست آمده است.9

در پژوهشی که همایون فرد نجام داد، مشخص شد که بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری در زمینه ارزش‌های دینی، سیاسی، فطری، اجتماعی و هنری وجود دارد. بنابراین، نتایج، دختران به ترتیب در ارزش‌های دینی، سیاسی، فطری، هنری و اقتصادی در اولویتند.10

ابراهیمی گزارش می‌کند که در75 از دانشجویان دانشگاه اصفهان گرایش دینی وجود دارد و دانشگاه بر افکار و اعمال دینی 40% از دانشجویان تأثیر گذاشته است و دانشجویان مؤنث، در این زمینه در مقایسه با دانشجویان مذکر برتری داشته‌اند.11

اسلامی و همکاران نیز به بررسی رابطه بین افسردگی و نگرش‌های مذهبی در دانش‌آموزان پرداختند. نتایج تحقیق آنها نیز مؤید وجود رابطه معکوس بین شدت افسردگی و نمرات آزمون نگرش‌های مذهبی بود. از دیگر یافته‌های این پژوهش‌ آن بود که تفاوت معناداری در میزان جهت‌گیری مذهبی و افسردگی در دانش‌آموزان دختر و پسر وجود ندارد.12

در پژوهشی که نجفی13 انجام داد، مشخص شد که بین دین‌داری دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد، به این معنا که دختران به مراتب بیشتر از پسران پایبند به مذهب هستند و باورهای مذهبی بالاتری دارند

نتایج تحقیق نجار اصل14 نشان داد که نگرش مذهبی با اختلال در سلامت عمومی رابطه منفی و با مفهوم از خویشتن، رابطه مثبت دارد؛ همین‌طور بین آزمودنی‌های مذکر و مؤنث از لحاظ نگرش مذهبی اختلاف معناداری وجود دارد، لکن تفاوت نمره‌های آزمودنی‌های مذکر و مؤنث در متغیرهای سلامت عمومی و مفهوم از خویش معنادار نبود

محمدی و مهرابی‌زاده هنرمند15 در پژوهشی که با عنوان «ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت» انجام داند دادند، به این نتیجه رسیدند که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر نگرش مذهبی تفاوت معناداری وجود دارد و به عبارتی، تفاوت نمره دانشجویان دختر در نگرش مذهبی و مؤلفه‌های آن، به‌طور معناداری بیشتر از دانشجویان پسر بود

چراغی و مولوی16 در پژوهشی به بررسی رابطه ابعاد مختلف دین‌داری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت بین نمرات دین‌داری دانشجویان دو جنس از نظر آماری معنادار نیست. همچنین مقایسه نمرات سلامت عمومی دختران و پسران نیز نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات سلامت عمومی دختران و پسران وجود ندارد

خانه کشی17 در پژوهشی با عنوان «رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی و هویت‌یابی دانشجویان دختر و پسر» نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ التزام عملی به اعتقادات مذهبی تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، نمرات معیار لزوم عمل بر اساس اعتقادات مذهبی در دانشجویان مؤنث به‌طور معناداری بیشتر از دانشجویان مذکر بود، ولی بین سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری ملاحظه نشد

هدف پژوهش


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بهترین معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بهترین معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهترین معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بهترین معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی فایل ورد (word)

معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی
تعریف معیار (metric;;;
بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی;
مقدمه;;
چشم‌انداز اولیه;
وفا‌داری
چرخه ارزش – رضایت – سودآوری
چرخه ارزش – رضایت – سودآوری از نگاه بازاریابی
درک مفهوم ارتباط میان رضایت مشتریان و سودآوری
اولویت‌های مشتریان خارجی
اولویت‌های مشتریان داخلی
پیشنهادات نهایی مدیریتی;
نتیجه‌گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بهترین معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی فایل ورد (word)

1- Nigel Hill, Gim Alexander, Hand Book of Satisfaction and Loyalty Measurement, Second Edition, England, Gower Publishing,

2- Sheila Kessler, Measuring and Managing Customer Satisfaction, First Edition, United State of America, American Society for Quality,

3- Adrian Payne, Handbook of CRM, First Edition, England, Butterworth-Heinemann,

4- نیگل هیل، اندازه‌گیری رضایت مشتریان، آقای محمد رضا اسکندری، چاپ اول، ایران، موسسه خدماتی فرهنگی رسا،

5- Philip Kotler, Gray Armstrong, Peggy H. Cunningham, Principle of Marketing, Sixth Canadian Edition, Canada, Pearson Education Canada Inc.,

6- Duane Davis, Business Research for Decision Making, Sixth Edition, Canada, Thomson Brooks/Cole,

7- Bob E. Hayes, Measuring Customer Satisfaction (Survey Design, Use, and Statistical Analysis Methods), Second Edition, United State of America, American Society for Quality,

معیارهای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی

بدون داشتن معیارهایی برای ردیابی نحوه انجام کار، بازاریابی و داشتن برنامه های تجاری عملاً بیهوده است. تاجران باید بدانند که چه فاکتورهایی در تجارت آنها موفقیت محسوب می شود و نیز باید بتوانند آنها را اندازه گیری کرده و تفاوت میان مقادیر اندازه گیری شده، معیارهای تعیین شده و شاخص ها را بررسی کنند
برای بازاریابی ترکیب سه عامل زیر می تواند به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته شود
1- آگاهی از وضعیت رقبا
2- تعیین نتایج مورد انتظار و منابع مورد نیاز برای رسیدن به آن ها
3- تعیین فاکتورهای موفقیت و معیارهای متناسب با آن اهداف
اندازه گیری برای چیست؟
اندازه ها در زندگی همه ما نقش مهمی دارند. برای مثال تعداد ضربان قلب، موجودی حساب بانکی، وزن بدن، مقدار بنزین اتومبیل و…
اگر به این اعداد و ارقام توجه نکنیم خود را به موقعیت های خطرناکی مانند حمله قلبی، چک برگشتی یا تمام شدن بنزین اتومبیل نزدیک کرده ایم
در دنیای تجارت نیز مشابه همین مسئله صادق است و اگر شرکتی فاکتورهای مهم پیشرفت خود را تشخیص ندهد یا آن ها را ردیابی نکند، احتمال ریسک خود را در تجارت بالا برده است
با کمک معیارهای دقیق و منطقی می توان روش کار مناسب را تشخیص داد و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کرد. به این ترتیب نیرو و تلاش افراد متمرکز می شود و ضریب اشتباهات پایین می آید. اندازه گیری در واقع سبب می شود که بخش بازاریابی مانند چشم و گوش یک شرکت عمل کند
مسئله مهم دیگر آن است که ایجاد معیارها و ردیابی نتیجه ها نقش مثبتی در توجیه مدیران دارد و باعث صرفه جویی در هزینه های شرکت خواهد شد. این در حالی است که طی تحقیقات انجام شده تنها 38% از مدیران اجرایی آمریکایی در شرکت خود از این معیارها استفاده می کنند و از این تعداد فقط 16% از عملکرد بازاریابی شرکت راضی نبوده اند
اما درصد نارضایتی در بین گروهی که معیار خاصی را دنبال نمی کنند، به 28% می رسد. به این ترتیب می توان گفت که اندازه گیری سبب بالا رفتن ارزش کار بازاریابی می شود

تعریف معیار (metric)

کلمه معیار ممکن است برای افراد نا آشنا با این مفهوم قدری ابهام داشته باشد. برای درک بهتر معنای این کلمه اصطلاحات زیر را تعریف می کنیم
• مقادیر اندازه گیری شده: مجموعه مقادیر به دست آمده طی یک بررسی مانند اعداد و ارقام، نسبت ها و درصدهای مربوط به یک شرکت
• معیارها:نکات قابل اندازه گیری برای تشخیص درجه نزدیکی به اهداف
• رکوردها و شاخص ها: مقادیری که شرکت های دیگر به آن ها رسیده اند و باید در تعیین معیارهای شرکت در نظر گرفته شوند
سه مفهوم برای انتخاب معیارهای بازاریابی
برای شناسایی فاکتورهای موفقیت و معیارهای اندازه گیری آن ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تاسیسی که به دنبال وارد کردن جنس خود به بازار است مسلما” اهداف متفاوتی نسبت به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود برقرار نماید
اما تمام افرادی که قصد انتخاب معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی دارند باید عواملی را در نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند
1- جذب مشتری
2- حفظ مشتری
3- کسب درآمد
اولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای جذب مشتری است. بدون مشتری، نه درآمدی وجود دارد و نه تجارتی!
جذب مشتری شرکت را برای بالا بردن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد
البته بازاریابی انتهای کار فروش نیست بلکه در این بخش به مشتری آگاهی داده می شود و سعی بر آن است که توجه مشتری به مسئله مورد نظر معطوف شود. معیارهایی که برای اندازه گیری موفقیت در بازار به کار می روند عبارتند از
• سرعت افزایش مشتریان
• درصد انتخاب محصول از میان محصولات مشابه
• درجه معروفیت و شهرت
• وسعت توزیع
دومین وظیفه بخش بازاریابی حفظ مشتریان فعلی شرکت و افزایش و فعال کردن هر چه بیشتر آنهاست
این بخش از کار ممکن است قدری مشکل تر باشد و نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مشتریانی که به سختی از این در وارد شده اند، به آسانی از در دیگر خارج می شوند!
مشکلات و مسائل زیادی وجود دارند که قدرت شما را در این بخش محدود می کنند. اما معیارهای زیر شما را برای اندازه گیری عملکرد شرکت در حفظ مشتری یاری می کند
• میزان فروش های دائمی و مقطعی
• تعداد مشتریان
• سرعت رشد فروش
• تعداد مشتریان تازه جذب شده
• میزان وفاداری و دفاع مشتریان از شما
سومین وظیفه بخش بازاریابی حضور در بازار و کسب در آمد است
تا سال 1970 درآمد شرکت ها تنها از روی مبالغ دریافتی و اسناد شرکت محاسبه می شد. اما امروزه سرمایه های نامحسوسی مانند خصوصیات و تواناییهای ذهنی و فکری افراد، مشتریان با ارزش، امتیازات کسب شده و حس رضایتمندی مشتریان و… جزء درآمدها محسوب می شوند و می توانند اثر مثبتی روی عملکرد شرکت داشته باشند
بازاریابان حرفه ای برای بالا بردن درآمدها و حضور در بازار از معیارهای زیر کمک می گیرند
• میزان سود
• مشتریان با ارزش
• درصد مقبولیت محصولات جدید شرکت
• تعداد طرفداران محصولات شرکت
با توجه به ساختار شرکت برای به دست آوردن حداکثر کارایی و سود باید مجموعه ای از معیارها انتخاب شود و دنباله ای از اعمال به طور پیوسته برای کنترل، آنالیز و گزارش عملکرد، انجام گیرد
به این ترتیب در طول زمان، اطلاعات با ارزشی به دست می آید که نشان خواهد داد
- کدام یک از تاکتیک های بازاریابی موثرترند؟
- کدام بخش از افراد پتانسیل خرید بیشتری دارند؟
- کدام مشتریان سود بیشتری را عاید شرکت کرده اند؟
- و در کل عملیات فروش چگونه انجام می شود؟
نکته مهم دیگر آن است که این معیارها در اثر گذشت زمان قابل تغییرند. با رشد شرکت و بازار کار، بازاریابان نیز باید بررسی مجددی روی معیارهای خود انجام دهند و آن ها را با اهداف جدید سازگار کنند
رقبای شما ممکن است به شاخص ها و رکوردهای بالاتری دست یابند و معیارهای شما دیگر قابل قبول نباشند. بعضی از معیارها کهنه می شوند و روشها و معیارهای جدیدی برای اندازه گیری به وحود می آیند
کار کردن بدون معیار مانند راه رفتن با چشمان بسته است
بدون اندازه گیری، تصمیم گیری در رابطه با تغییرات و روش های جدید بسیار سخت خواهد بود. اما استفاده درست از اندازه ها، راهنمای شما برای گسترش حضور در بازار و جذب مشتریان بسیار متنوع خواهد بود و شما را برای کسب شاخص ها و رکوردهای جدید توانمند خواهد کرد

امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند که از طریق «ارضاء کردن عوامل پر‌اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن» سود‌آوری خود را افزایش دهند

این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آنها و بر پایه استراتژی نگهداری مشتری است. اما بسیاری از این شرکت‌های ارضای کارکنان خود به عنوان مشتریان داخلی غافل مانده‌اند

این مقاله توضیح می‌دهد که چطور رضایت و وفاداری مشتریان داخلی و خارجی را اندازه بگیرد و سپس یک مدل ارزش-رضایت-سودآوری را برای چارچوب افزایش سطح وفاداری و سودآوری یک سازمان، که در واحد بازاریابی مجموعه رستوران‌های سوپر‌استار طراحی شده است، را معرفی می‌کند

در این مقاله گام‌های اولیه این طرح اجرا شده در مجموعه رستوران‌های «سوپر استار» در ایران به عنوان مطالعه موردی کاملاً عملی به صورت گام‌به‌گام، ارائه خواهد شد

بر اساس این تحقیق الگوی پیشنهادی از طریق تکنیک‌های آماری و سنجش رضایت و وفاداری مشتریان داخلی و خارجی اثبات می‌شود. ما امیدواریم که این مقاله بتواند یک افق جدید در رابطه با نگهداری وفا‌داری مشتری داخلی برای شرکت‌های ایرانی، جهت افزایش سود‌آوری بیشتر، را باز نماید

بازاریابی بر اساس وفاداری مشتریان داخلی

امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند که از طریق «ارضاء کردن عوامل پر‌اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن» سود‌آوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آنها و بر پایه استراتژی نگهداری مشتری است. اما بسیاری از این شرکت‌های ارضای کارکنان خود به عنوان مشتریان داخلی غافل مانده‌اند. این مقاله توضیح می‌دهد که چطور رضایت و وفاداری مشتریان داخلی و خارجی را اندازه بگیرد و سپس یک مدل ارزش-رضایت-سودآوری را برای چارچوب افزایش سطح وفاداری و سودآوری یک سازمان، که در واحد بازاریابی مجموعه رستوران‌های سوپر‌استار طراحی شده است، را معرفی می‌کند

در این مقاله گام‌های اولیه این طرح اجرا شده در مجموعه رستوران‌های «سوپر استار» در ایران به عنوان مطالعه موردی کاملاً عملی به صورت گام‌به‌گام، ارائه خواهد شد. بر اساس این تحقیق الگوی پیشنهادی از طریق تکنیک‌های آماری و سنجش رضایت و وفاداری مشتریان داخلی و خارجی اثبات می‌شود. ما امیدواریم که این مقاله بتواند یک افق جدید در رابطه با نگهداری وفا‌داری مشتری داخلی برای شرکت‌های ایرانی، جهت افزایش سود‌آوری بیشتر، را باز نماید

1- مقدمه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله زندگی نامه امام کاظم(ع) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله زندگی نامه امام کاظم(ع) فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگی نامه امام کاظم(ع) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زندگی نامه امام کاظم(ع) فایل ورد (word)

مقدمه    
صفات ظاهری و باطنی و اخلاق آن حضرت    
امام ( ع ) در سنگر تعلیم حقایق و مبارزه    
زنان و فرزندان حضرت موسی بن جعفر ( ع )    
صفات و سجایای حضرت موسی بن جعفر ( ع )    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زندگی نامه امام کاظم(ع) فایل ورد (word)

کتاب «خاندان عصمت علیهم السلام»، سید تقی واردی

وب‌گاه مرکز مطالعات اسلامی

مقدمه

نام امام هفتم ما ، موسی و لقب آن حضرت کاظم ( ع ) کنیه آن امام ” ابوالحسن ” و ” ابوابراهیم ” است . شیعیان و دوستداران لقب ” باب الحوائج ” به آن حضرت داده اند . تولد امام موسی  کاظم ( ع ) روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال 128هجری در ” ابواء ” اتفاق افتاد . دوران امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر ( ع ) مقارن بود با سالهای  آخر خلافت منصور عباسی و در دوره خلافت هادی و سیزده سال از دوران خلافت هارون که سخت ترین دوران عمر آن حضرت به شمار است . امام موسی  کاظم ( ع ) از حدود 21سالگی بر اثر وصیت پدر بزرگوار و امر خداوند متعال به مقام بلند امامت رسید ، و زمان امامت آن حضرت سی و پنج سال و اندکی بود و مدت امامت آن حضرت از همه ائمه بیشتر بوده است ، البته غیر از حضرت ولی عصر (عج )

صفات ظاهری و باطنی و اخلاق آن حضرت

حضرت کاظم ( ع ) دارای قامتی معتدل بود . صورتش نورانی و گندمگون و رنگ مویش سیاه و انبوه بود . بدن شریفش از زیادی عبادت ضعیف شد ، ولی همچنان روحی قوی و قلبی  تابناک داشت . امام کاظم به تصدیق همه مورخان ، به زهد و عبادت بسیار معروف بوده است . موسی بن جعفر از عبادت و سختکوشی به ” عبد صالح ” معروف و در سخاوت و بخشندگی مانند نیاکان بزرگوار خود بود . بدره های ( کیسه های ) سیصد دیناری و چهارصد دیناری  و دو هزار دیناری می آورد و بر ناتوانان و نیازمندان تقسیم می کرد . از حضرت موسی کاظم روایت شده است که فرمود : ” پدرم ( امام صادق (ع ) ) پیوسته مرا به سخاوت داشتن و کرم کردن سفارش می کرد ” . امام ( ع ) با آن کرم و بزرگواری و بخشندگی خود لباس خشن بر تن می کرد ، چنانکه نقل کرده اند : ” امام بسیار خشن پوش و روستایی لباس بود ” و این خود نشان دیگری است از بلندی  روح و صفای باطن و بی اعتنایی آن امام به زرق و برقهای  گول زننده دنیا . امام موسی کاظم ( ع ) نسبت به زن و فرزندان و زیردستان بسیار با عاطفه و مهربان بود . همیشه در اندیشه فقرا و بیچارگان بود ، و پنهان و آشکار به آنها کمک می کرد . برخی از فقرای مدینه او را شناخته بودند اما بعضی – پس از تبعید حضرت از مدینه به بغداد – به کرم و بزرگواریش پی بردند و آن وجود عزیز را شناختند . امام کاظم ( ع ) به تلاوت قرآن مجید انس زیادی داشت . قرآن را با صدایی حزین و خوش تلاوت می کرد . آن چنان که مردم در اطراف خانه آن حضرت گرد می آمدند و از روی  شوق و رقت گریه می کردند . بدخواهانی بودند که آن حضرت و اجداد گرامیش را – روی در روی – بد می گفتند و سخنانی دور از ادب به زبان می راندند ، ولی  آن حضرت با بردباری و شکیبایی با آنها روبرو می شد ، و حتی  گاهی با احسان آنها را به صلاح می آورد ، و تنبیه می فرمود . تاریخ ، برخی از این صحنه ها را در خود نگهداشته است . لقب ” کاظم ” از همین جا پیدا شد . کاظم یعنی : نگهدارنده و فروخورنده خشم . این رفتار در برابر کسی یا کسانی بوده که از راه جهالت و نادانی  یا به تحریک دشمنان به این کارهای زشت و دور از ادب دست می زدند . رفتار حکیمانه و صبورانه آن حضرت ( ع ) کم کم ، بر آنان حقانیت خاندان عصمت و اهل بیت ( ع ) را روشن می ساخت ، اما آنجا که پای گفتن کلمه حق – در برابر سلطان و خلیفه ستمگری – پیش می آمد ، امام کاظم ( ع ) می فرمود : ” قل الحق و لو کان فیه هلاکک ” یعنی : حق را بگو اگرچه آن حقگویی موجب هلاک تو باشد . ارزش والای حق به اندازه ای است که باید افراد در مقابل حفظ آن نابود شوند . در فروتنی  – مانند صفات شایسته دیگر خود – نمونه بود . با فقرا می نشست و از بینوایان دلجویی می کرد . بنده را با آزاد مساوی می دانست و می فرمود همه ، فرزندان آدم و آفریده های خدائیم . از ابوحنیفه نقل شده است که گفت : ” او را در کودکی دیدم و از او پرسشهایی کردم چنان پاسخ داد که گویی از سرچشمه ولایت سیراب شده است . براستی  امام موسی بن جعفر ( ع ) فقیهی  دانا و توانا و متکلمی مقتدر و زبردست بود ” . محمد بن نعمان نیز می گوید : ” موسی بن جعفر را دریایی بی پایان دیدم که می جوشید و می خروشید و بذرهای دانش به هر سو می پراکند ”

امام ( ع ) در سنگر تعلیم حقایق و مبارزه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شناسایی و تیپلوژی سازه های آسیب پذیر مناطق شهری و روستایی در برابر زلزله فایل ورد (word)

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

ادبیات و پیشینه تحقیق

جامعه آماری;

روش تحقیق

فصل دوم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

زلزله

اثرات کلی زمین لرزه ها

الف) حرکات مستقیم سازه ها

ب) گسلهای سطحی زمین

ج) امواج جذر و مدی;

د) جاری شدن سیل، آتش سوزی، انفجار گاز و غیره

چگونه زلزله بر ساختمان اثر می کن؟

عوامل تشدید کننده آسیب پذیری ساختمان

مطالعه بافت بیرونی روستا و شهر

پراکندگی و تراکم واحد روستایی و شهری;

بررسی تأثیر روابط اجتماعی در بافت روستا و شهر

مطالعه کالبدی بافت روستا و شهر

آشنایی با سازه های شهری و روستایی;

سازه های آجری;

سازه های فلزی;

سازه های مرکب فولادی و بتن مسلح

سازه های بتن مسلح

اهداف مقاوم سازی;

آسیب پذیری های قابل پیش بینی;

مقاوم سازی لرزه ای سازه های با مصالح بنایی;

روشهای مقاوم سازی;

انتقادات;

پیشنهادات;

چرخه مدیریت بحران

مرحله پیشگیری;

مرحله آمادگی;

الف )آمادگی در برابر خطر Preperednes

ب)تخفیف خطر   Mitigation

نتیجه گیری

منابع

فصل اول

مقدمه

همانطور که مستحضر هستید، ایران یکی از 10 کشور بلاخیز جهان است که هر ساله خسارات مادی و جانی بسیار سنگین را متحمل می شود

اکثر زلزله های گذشته ایران بیشتر از ماهیتی روستایی برخوردار بوده و سازه های آسیب دیده و خراب شده عموماً ساز های یک طبقه خشتی، سنگی، آجری و از نظر سکونت به صورت تک خانوار بوده اند

بعد از وقوع این زلزله ها، عملیات امداد و نجات به صورت خودامدادی و با وسایل ابتدایی نظیر بیل و کلنگ صورت می گرفته و به ندرت نیاز به عملیات پیچیده جستجو با کمک تجهیزات مکانیکی پیشرفته بوده است

متأسفانه در حال حاضر در صورت وقوع زلزله در هر یک از شهرهای بزرگ لرزه خیز ایران مثلاً تهران، تبریز، مشهد با توجه به آسیب پذیری لرزه ای سازه های ساختمانی آنها، ابعاد خرابیهای سازه ای بسیار گسترده و تعداد افراد محبوس در آوارهای ایجاد شده، بسیار زیاد خواهد بود که اهمیت شناسایی تیپ لوژی سازه های آسیب پذیر در مناطق شهری و روستایی را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد

با شناسایی سازه های آسیب پذیر و تخریب و بازسازی مجدد آنها می توان از برزو فاجعه ای انسانی تا حد زیادی کاست

زلزله

انرژی آزاد شده در اثر عوامل مختلف (حرکت پوسته زمین) آتش فشانها، که باعث لغزش جرمهای زیادی از سنگ ها در طول صفحه گسل می شود

 اثرات کلی زمین لرزه ها

الف) حرکات مستقیم سازه ها

حرکات مستقیم سازه ها، حرکتی است که مستقیماً از طریق اتصال سازه به زمین حاصل می شود دو اثر اصلی این حرکت عبارتند از یک اثر بی ثباتی که به علت تکان بوجود آمده و یک اثر بی ثباتی که به علت نیروی اینرسی  است که موجب آن سازه با حرکت ایجاد شده مقابله می نماید

 ب) گسلهای سطحی زمین

ممکن است شامل شکافها، حرکتهای عمودی، نشست کلی یک منطقه، حرکات زمین و غیره باشد

 ج) امواج جذر و مدی

حرکات زمین می توانند امواج عظیمی را بر سطح دریاها ایجاد کند که این نیز می تواند خسارات عمده ای به مناطق حاشیه ساحلی وارد نماید

 د) جاری شدن سیل، آتش سوزی، انفجار گاز و غیره

گسل ها با حرکات زمین ممکن است موجب خسارات به سدهای آب مخازن آب، کناره رودخانه ها خطوط لوله کشی و غیره شود که به دنبال آن احتمال دارد انواع مختلفی از حوادث ناگوار را به بار آورد

 چگونه زلزله بر ساختمان اثر می کن؟

زمین هنگام وقوع زلزله تکان می خورد و بطور ناگهانی و به سرعت به جلو و عقب حرکت می کند. این حرکت ممکن است در هر امتدادی باشد. یک حرکت بالا و پایین نیز بخصوص در مجاورت مرکز زلزله وجود دارد. پی های ساختمان با زمین حرکت می کند. ولی اینرسی بقیه ساختمان باعث تأخیر کمی در به حرکت درآوردن قسمتهای بالاتر ساختمان می گردد. این تأخیرات که در ساختمان ترک ایجاد می شود که نمونه بارزی از خسارات زلزله می باشد. نیرویی که زلزله  بر ساختمان وارد می کند بستگی به حرکت زمین و وزن ساختمان دارد. هرچه ساختمان سنگین تر باشد، نیروی وارده بر آن بیشتر خواهد بود و به همین دلیل است که ساختمانهای سبک وزن و به خصوص سقف های سبک در مناطق زلزله خیز مطلوب است

ساختمانهایی که برای تحمل نیروی زلزله طراحی نشده اند، در اثر زلزله آسیب های گوناگون با درجات مختلف می بینند

عوامل تشدید کننده آسیب پذیری ساختمان

1-    وزن زیاد ساختمان (بتنی)

2-    مقاومت کم مصالح در برابر کشش و برش

3-    ضعف و یا احیاناً فقدان اتصالات اجرایی ساختمان

4-    کیفیت ضعیف اجرای ساختمان

5-    ایجاد خستگی و در نتیجه از دست رفتن مقاومت با گذشت زمان و طولانی شدن نوسانات زلزله «خستگی ناشی از بارگذاری و باربرداری»

 مطالعه بافت بیرونی روستا و شهر

عوامل بسیاری بر بافت بیرونی روستا و شهر تأثیرگذار است که یکی از مهمترین عوامل، محیط طبیعی است که خود نیز شامل اقلیم و اوضاع جغرافیایی مثلاً کوهها، رودها، مراتع و چشمه ها می شود

در بخش اقلیم مثلاً بافت بیرونی شهر یزد که در منطقه گرم و خشک واقع شده با کردستان که در ارتفاعات است بسیار متفاوت بوده یا در بحث اوضاع جغرافیایی مثلاً روستایی که در وسط دو رشته کوه قرار گرفته ممکن است شکل خطی داشته باشد و روستایی که در دشت واقع شده می تواند به اشکال منظم و نامنظم با گستردگی متفاوت بوجود آورد

 پراکندگی و تراکم واحد روستایی و شهری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو فایل ورد (word) دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو فایل ورد (word)

مقدمه                                                                    
 (   تأثیر متقابل  ادبیات داستانی مدرن  و تئاتر نو )
فصل اول :  ادبیات مدرن ؛  تعریف  و  ویژگیها7
  مقدمه    8
 1-1- سبک گریزی  14
1-2- برجسته سازی ِسبک21
1-3- شیئ گرایی23
1-4- انسانیت زدایی27
1-5- فرم گرایی31
1-6- علم گرایی35
  1-6-1- وسواس36
 1-6-2- تسکین دهندگی37
  1-6-3- عینیت گرایی38
 1-6-4- چند گانگی38
 1-6-5- ادبیات در مقام شاخه ای از دانش41
فصل دوم :  تأثیر ادبیات مدرن  بر  تئاتر نو42
مقدمه43
2-1- تعریف تئاتر نو   44
2-2- سبک گریزی؛ «گذشته؟گذشته ای وجود نداشته است!»46
2-3- برجسته سازی سبک در تئاتر نو61
2-3-1- تلمیح،تقلید،هزل62
 2-3-2- چند گانگی زبان در تئاتر نو63
2-3-3- کاربست زیبایی شناسی پراکنده65
 2-3-4- تکنیک ضرباهنگ 66  
2-4- شیئی گرایی؛ « هنوز کیفم هستچه دلخوشی هایی! »69  
2-5- انسانیت زدایی؛ « این رقص بی قرار با تو می گوید:دوستم بدار!»73
2-6- علم گرایی؛ « قوانین طبیعت؛بی خیالفریبنده! »؛75

فصل سوم : تأثیر متقابل تئاتر نو  بر ادبیات مدرن80
مقدمه81
3-1-تأکید بر بدن85
3-2-اهمیت مکان87
3-3-نفی زمان88
3-4-جنبش نگاری90
3-5-خود ویرانگری 91
3-6-گرایش به گفتگو93
پیوست فصل سوم : تأثیر تئاتر نو بر آثار« مارگریت دوراس» 95   نتیجه گیری105
فهرست منابع      107

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو فایل ورد (word)

 1- ارسطو؛  فن شعر، ترجمه: عبدالحسین زرّین کوب ، تهران: انتشارات امیر کبیر،

2- آرتو، آنتونن؛ تئاتر و همزادش ، ترجمه: نسرین خطاط؛ تهران: نشر قطره،

3- آداموف، آرتور؛ همان طور که بوده ایم ،ترجمه: رضا کرم رضایی،[بی.ن.] ،

4- اسلین، مارتین ؛ بررسی آثار پینتر، ترجمه: فرشید ابراهیمیان و لیلی عمرانی، تهران:جهاد دانشگاهی،

5- آلبی، ادوارد؛ چه کسی از ویرجینیا ولف می ترسد؟ ، ترجمه: عبدالرضا حریری تهران : (بی.ن.2536)

6- آلبی، ادوارد؛ سه زن بلند بالا ، ترجمه: هوشنگ حسامی؛ تهران:نشر تجربه،

7- آلوارز،آ. ؛ بکت، ترجمه: مراد فرهاد پور؛ تهران: طرح نو،

8- اوبر، رنه ریس؛ «ردیابی بنگ» ، ترجمه: منوچهر ربیعی؛ فصلنامه سمرقند، سال دوم، شماره ششم، تابستان

9- ایگلتون، تری؛ پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه: عباس مخبر؛ تهران: نشر مرکز،

10- ایبسن، هنریک؛ جان گابریل بورگمن، ترجمه: ناصر ایرانی؛ تهران: سروش،

11- بارت، رولان؛  اتاق روشن، ترجمه: فرشید آذرنگ، تهران: نشر ماه ریز،

12- بکت، ساموئل؛ آخر بازی، ترجمه: نجف دریابندری؛ تهران: شرکت سهامی جیبی،

13- بکت، ساموئل؛ آخرین نوار کراپ، ترجمه: نجف دریابندری؛ تهران: شرکت سهامی جیبی،

14- بکت، ساموئل؛ خلواره، ترجمه: نجف دریابندری؛ تهران: شرکت سهامی جیبی،

15-  بکت، ساموئل؛ آه!ای روزهای خوش، ترجمه: نجف دریابندری؛ تهران: شرکت سهامی جیبی،

16- بکت، ساموئل ؛ در انتظار گودو، ترجمه: نجف دریابندری؛ تهران: شرکت سهامی جیبی،

17-  بکت، ساموئل؛ مالون می میرد، ترجمه: مهدی نوید؛ تهران: پژوهه،

18-  بکت، ساموئل؛ بنگ، ترجمه: منوچهر ربیعی؛ فصلنامه سمرقند، سال دوم، شماره ششم، تابستان

19-  بکت، ساموئل؛ صدای پا، ترجمه: مراد فرهاد پور؛ فصلنامه سمرقند، سال دوم، شماره ششم، تابستان

20-  بکت، ساموئل؛ نفس، ترجمه: محمد رضا خانی؛ فصلنامه سمرقند، سال دوم، شماره ششم، تابستان

21-  بکت، ساموئل؛ چی کجا، ترجمه: تینوش نظم جو؛ تهران: نشر تجربه،

22- برونل، پی یر؛ مرگ گودو، ترجمه: مازیار مهیمنی؛ تهران: انتشارات نمایش،

23- پاینده، حسین؛ نظریه رمان (مجموعه مقالات)، تهران: نشر نظر،

24- پاینده، حسین و مریم خوزان؛ زبان شناسی و نقد ادبی، تهران: نشر نو،

25- پینتر، هارولد؛ درد خفیف، ترجمه: غلامرضا صراف، تهران: دات،

26- پینتر، هارولد؛ مستخدم ماشینی، ترجمه :غلامرضا صراف، تهران: دات،

27- پینتر، هارولد؛ سرایدار، ترجمه: منصور پورمند، پرویز صیاد؛ تهران: مرکز نمایش پدید،

28- پینتر، هارولد؛ بازگشت به خانه، ترجمه: اختر شریعت زاده، تهران: آگاه،

29- جویس، جیمز؛ دوبلینی ها، ترجمه: پرویز داریوش، تهران: انتشارات اساطیر؛ چاپ سوم،

30- چایلدز، پیتر؛ مدرنیسم، ترجمه: رضا رضایی؛ تهران: نشر ماهی،

31- چخوف، آنتوان؛ مجموعه نمایشنامه ها، ترجمه: سعید حمیدیان، کامران فانی؛ تهران: نشرقطره،

32- ژان، رمون؛ درباره رمان، ترجمه: رضا سید حسینی؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

33- دوراس، مارگریت؛ باغ گذر، ترجمه: قاسم روبین؛ تهران: نیلوفر، تهران،

34- دوراس، مارگریت؛ گفتا که خراب اولی؛ ترجمه: قاسم روبین؛ تهران: نیلوفر،

35-  دوراس، مارگریت؛ نوشتن_ همین وتمام_ ابان، سابانا، داوید؛ ترجمه: قاسم روبین؛ تهران:نیلوفر،

36- روز-اَونز، جیمز؛  تئاتر تجربی، ترجمه: مصطفی اسلامیه؛ تهران: سروش،

37- ساروت، ناتالی؛ عصر بدگمانی، ترجمه: اسماعیل سعادت؛ تهران: کتاب پرواز،

38- سجودی، فرزان؛ ساختگرایی،پسا ساختگرایی و مطالعات ادبی ؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری،

39- سلدن، رامان؛ نظریه ادبی و نقد عملی، ترجمه:جلال سخنور و سیما زمانی، تهران: فرزانگان پیشرو،

40- سلدن، رامان و پیتر ویدوسون؛ راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه: عباس مخبر؛ تهران: طرح نو ،

41- فلچر، جان و ملکم براد بری؛ مدرنیسم و پسا مدرنیسم در رمان، ترجمه: حسین پاینده؛ تهران: روز نگار،

42- کافکا، فرانتس؛ درباره مسخ، ترجمه: فرزانه طاهری؛ تهران: نیلوفر،

43- کامیابی مسک، احمد؛ «آیا کرگدن بی معناست؟»، فصلنامه هنر، شماره 54، زمستان

44- کامیابی مسک، احمد؛ یونسکو و تئاترش، تهران : انتشارات نمایش،

45- کامیابی مسک، احمد؛ «تئاتر موقعیت»، مجلّه نمایش، شماره 10،

46- دیویس،کان و لاری فینک؛ نقد ادبی نو، ترجمه: هاله لاجوردی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارغنون: شماره 4،

47- کنان، ریموند؛ «مولفه زمان در روایت»، ترجمه : ابوالفضل حرّی؛ فصلنامه هنر، شماره53، پاییز

48- کالوینو، ایتالو؛ شش یادداشت برای هزاره بعدی، ترجمه: لیلی گلستان تهران:کتاب نادر،

49- کوندرا، میلان؛ هنر رمان، ترجمه:پرویز همایون پور، تهران: نشر گفتار، چاپ چهارم ،

50- لاج، دیوید؛ پسامدرنیسم در ادبیات، ترجمه: حسین پاینده؛ تهران: روز نگار،

51- لبلی، فردریک؛ دوراس یا شکیبایی قلم، ترجمه افتخار نبوی نژاد؛ تهران: نشر و پژوهش فرزان روز،

52- لوکاچ، جورج؛ جامعه شناسی رمان، ترجمه: محمد جعفر پوینده؛ تهران: نشر تجربه، چاپ دوم،

53- گشایش، فرهاد؛ سبک و مکتب های هنری، تهران: عفاف،

54- گلدمن، لوسین؛ جامعه شناسی رمان، ترجمه: محمد جعفر پوینده؛ تهران: نشرتجربه،

55- ناظرزاده کرمانی، فرهاد؛ تئاتر پیشتاز: تجربه گر و عبث نما، همراه با ترجمه نمایشنامه نقاشی اثر اوژن یونسکو؛ تهران: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1365

56- ویر کندله، آلن؛ حقیقت و افسانه: سیری در احوال و آثار مارگریت دوراس، ترجمه قاسم روبین؛ تهران: نیلوفر،

57- هولتن، اورلی؛ مقدمه ای بر تئاتر آینه طبیعت، ترجمه: محبوبه مهاجر، تهران: سروش،

58- لینتن، نوربرت؛ هنر مدرن، ترجمه: علی رامین؛ تهران: نشر نی،

59- یونسکو، اوژن؛ خانم آوازه خوان کله تاس، ترجمه: محمد تقی غیاثی، تهران: پیام،

60- یونسکو، اوژن؛ صندلی ها، ترجمه: مهدی زمانیان؛ شیراز: خانه کتاب،

61- یونسکو، اوژن؛ مستأجر جدید، ترجمه: سحر داوری، تهران: نشر تجربه،

62- یونسکو، اوژن؛ نقاشی، ترجمه: فرهاد ناظرزاده کرمانی، تهران: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1365

63- یونسکو، اوژن؛ آمده،یا چطور از شرش خلاص شویم؟، ترجمه: پری صابری، تهران: تئاتر تلویزیون،

64- یونسکو، اوژن؛ بداهه گویی آلما، ترجمه:سحر داوری، تهران: نشر تجربه،

65- یونسکو، اوژن؛ کرگدن، ترجمه: جلال آل احمد، تهران: دنیای کتاب،

 66- Abrams,M.H.; A Glossary of Literary Terms ,

London & new york: Harcourt brace college publishers,

67-Aronson, Arnold;  American Avant-garde Theatre, London & NewYork: Routledge press,

68- Lodge, David; Modern Criticism and Theory, London: Longman,

69- Howthorn, Jeremy; A Glossary of Contemporary literary Theory, London & NewYork, Arnold publishers,

70- Hutcheon, Linda; the Politics of Postmodernism , London & newYork,Routledge :  2nd edition,

71- Travers, Martin; European Literature from Romanticism to postmodernism, London & NewYork : continuum publishers,

72- Carlson, Marvin; Theories of Theatre, Ithaca & London: Cornell university press,

73- Leitch, Vincent B.; The Norton Anthology of Theory and Criticism, London & NewYork :w.w.Norton & Company,

74- pattie,David; The Complete Critical Guide to Samuel Beckett, London & NewYork:Routledge press,

75- Worton, Michael; waiting for Godot and Endgame; Theatre as Text, at:”The Cambridge Companion to Beckett”, edited by : John Pilling , CambridgeUniversity press,

76- Finter, Helga; Antonin Artaud and The Impossible Theatre: The legacy of the theatre of cruelty, at:  Antonin Artaoud;edited by Edward Scheer,  London & NewYork: Routledge,

77- Foucault, Michel; Political Body, at: Performance Analysis, edited by; Colin Counsell and Laurie Wolf, London & NewYork: Routledge,

78- Fortier,mark; Theory/Theatre, London & NewYork: Routledge, 4th  edition ,

 مقدمه:

وجوه ادبی متون نمایشی همواره مورد بحث ادیبان ومنتقدین بوده است. عده ای عقیده داشتند که متن نمایشی فقط برای اجراست مانند نت موسیقی که فقط رهبر ارکستر و نوازندگان می توانند آن را بخوانند و بسیاری دیگر متون نمایشی را در زمره متون ادبی دانسته اند به خصوص وقتی صحبت از متون کلاسیک تئاتر باشد که به شعر نوشته شده اند

مارتین اسلین ، منتقد مشهور انگلیسی نظریاتی جالب درباره تئاتر « نو » یا آوانگارد قرن بیستم داشته است.او ادبیات نمایشی را از یک سو نمود کاملی از ادبیات زمانه خویش یا ادبیاتی که از اوایل قرن بیستم با سنت شکنی ها ، ابداعات و گرایشات منحصر به فردش، با سرعت، راهی را با تحول اساسی می پیمود، می داند و از دیگر سو، معتقد است که پیوندی محکم بین نمایشنامه به عنوان متن ادبی و اجرای نمایشی آن بر قرار است که بدنه ادبیات سالهای بعد را متحول ساخته است. آلن رُب گریه یکی از برجسته ترین نویسندگانی است که پایه گذار رمان نو بوده است. او ابداعات زیادی در ادبیات انجام داد از جمله اینکه در این رمان ها حرکت دَوَرانی وجود داشت که انتهای داستان بازگشتی بود به ابتدای داستان و شخصیت دادن به اشیاء از خصوصیات این نوع رمان ها بود که ما در فصل سوم تأثیر رمان نو را بر تئاتر نو بررسی خواهیم کرد

 فصل یک:

ادبیات مدرن ؛  تعریف ، ویژگیها

 مقدمه:

          برای دستیابی به تحلیلی دقیق از تأثیرپذیری «تئاتر نو» از ادبیات داستانی مدرن، ابتدا لازم است بر خصوصیات و مشخصات ادبیات مدرن به طور نسبی احاطه یابیم؛ ویژگیهایی که به تمایز ادبیات مدرن از آثار ادبی پیش از خود انجامیده است. این تمایز یا حاصل ابداعات تکنیکی است که به صورت اغراق در استفاده از صناعات ادبی پیشین و یا کشف امکانات جدید سبکی در آثار مدرن جلوه می‌یابد، و یا از گرایشات فکری و فلسفی مدرن منتج می‌شود که در قالب نوعی نگرش و یا محتوا قابل بررسی است

          اگرچه در این فصل، بحث بر سر وجوه صرفاً ادبی در باب مدرنیسم ممکن است به اطناب کشیده شود و این خود دوری از بحث اصلی – یعنی ریشه‌های ادبی تأثیرگذار بر بدعت تئاتر «نو» – را سبب می‌شود، اما بی‌شک فهمی دقیق از ساختارشکنی ادبی تئاتر نو بحثی جدی و تخصصی در باب ادبیات را طلب می‌کند

          مدرنیسم در ادبیات را مفهومی مقید به زمان در نظر گرفته اند که در این صورت آنرا مربوط به سالهای 1890 تا 1930 می‌شمارند ؛ با توجه به اینکه از اواسط قرن نوزدهم رشد یافته و در اواسط قرن بیستم رفته رفته تأثیرخود را از دست داده است ) چایلدز، 1382،12).  اما بی‌شک دهه 20، یعنی  دهه ظهور اولیس « جیمز جویس » ، سرزمین بایر «تی.اس.الیوت »، خانم دالووی « ویرجینیا وولف» و بخشی از مجموعه سترگ در جستجوی زمان از دست رفته «مارسل پروست» را باید دوره اوج مدرنیسم دانست. (دیویس وفینک، 1383، 1)

          «هنرمند حساس درمی‌یابد که باد تندی وزیدن گرفته است.» از اینروست که «ویرجینیا وولف»[1] این گسست عظیم از سنت، این فروپاشی کامل تاریخ چندصدساله   کلاسیسیزم، در عرض کمتر از ده سال را به گونه‌ای شهودی با چند جمله ماندگار خویش به استقبال می‌رود: «حدود دسامبر سال 1910 شخصیت انسانی تغییر کرد.[...]تمامی روابط انسانی تغییر کرده‌اند- روابط بین اربابان و خدمتکاران، زن و شوهر، والدین و فرزندان. همزمان با تغییر روابط انسانی، گسستهایی نیز در دین و رفتار و سیاست و ادبیات به وقوع می‌پیوندد.» (دیویس و فینک، 1383، 2)

          از سوی دیگر مدرنیسم در ادبیات را می‌توان خارج از محدوده زمان، در قالب نوعی نحله فکری و گرایشی سبکی و سنت‌شکن، در مقابل ادبیات کلاسیکِ همواره متمایل به رئالیسم، نگریست. در این صورت (با نادیده انگاشتن جنبشهایی پراکنده و بی قاعده‌) باید ظهور زودهنگام رمان تریسترم شندی (1760) اثر لارنس استرن[2] را مقدمه شکل‌گیری زیبایی‌شناسی و بازی فرمی ادبیات مدرن دانست. (بازی‌ای که از طریق شیوه روایت‌گری، نوآوری در استفاده از« نقطه» و« ویرگول» و« خط تیره» و نیز فصلهای یک سطری و صفحات سفید و جمله‌های ناتمام حاصل می‌شود.) «تریسترم شندی در واقع اولین رمانی است که در آن تکنیک، آگاهانه به نمایش درمی‌آید. همچنین این رمان طلیعه یا پیش‌درآمد مهم ادبیات داستانی «ذهنی»[3] جیمز جویس[4] و ویرجینیا وولف است.» (سلدن، 1375، 64)

          اما در زمینه تئوریک و به صورت دیدگاهی منسجم و چالش‌گر، مدرنیسم ریشه در ادعاهای گوستاو فلوبر[5] مبنی بر برتری «شکل» بر مفهوم دارد که در نهایت به سودای خلق «کتابی درباره هیچ» می‌انجامد. زیبایی‌شناسی رادیکالی فلوبر در قالب گرایش مفرط به «سبک» به عنوان «ارزش» غایی و غیرشخصی و قائم به ذات کردن ادبیات، آموزه‌هایی است که او را به عنوان اولین نظریه پرداز مدرن رمان به شهرت می رساند

          واژه‌نامه اصطلاحات نقادی مدرن ، مدرنیسم را چنین تعریف می کند: «هنری آزمایشگر، به لحاظ فرم بغرنج، فشرده و موجز، همراه با تصوراتی در باب فاجعه و بلایای فرهنگی …» (چایلدز، 1382، 11)

 می‌توان به این فهرست خصوصیاتی همچون درون‌نگری عمیق، گرایش شدید به ضمیر آگاه یا ادراک، بازی‌های فرمی، بدعتهای زبانی، نظریه‌پردازی فلسفی، کاربرد متفاوت زمان، گرایش به طنز و کنایه، درونگرایی ادبی، همراه با نوعی انسانیت‌زدایی از اثر و اغراق در به‌کارگیری فنون و صناعات ادبی‌ای همچون هزل، تقلید، تلمیح، ترکیب و چندگانگی سبکی و تکنیک ضرباهنگ را افزود

          ریشه‌های فلسفی و علمی این گرایشات را البته باید در نحله‌های فکری و انقلابهای ایدئولوژیک پیشگامان آن دانست؛ اندیشمندانی که در فاصله زمانیِ کوتاهی مفهوم انسان، مذهب، تاریخ، علم، زبان و زمان را دچار تغییرات بنیادین کردند

          کتاب زوال داروین بیش از نظریه «تکامل» او در ادبیات و هنر رسوخ کرد. ادبیات دهه‌های 1880 و 1890 ادبیاتِ انسانِ رو به نابودی بود. انسانی که از کشف ریشه‌های اجدادی خود به لرزه درآمده بود و با وحشت از «اصل انتخاب طبیعی» تباهی خویش را به انتظار نشسته بود. انسانی از مذهب بریده که دیگر نه به سِفر پیدایش باور داشت و نه به افسانه رستگاری دلخوش بود

          «فروید» با اصل انگاشتن درونِ انسان و مهمتر از آن با مطرح کردن «ضمیر ناخودآگاه» به عنوان مرکز کنش و دلالت‌گری رفتار و همچنین با نشان دادن نقش «گذشته» در ترسیم «حال» شخصیت، چیزی را رقم زد که «من» گرایی مشخص شخصیت‌های آثار مدرن، از تأثیرات آن است

          درک متفاوت «هانری برگسون» از زمان با تغییر مفهوم ثابت و مشخص آن و تقسیم آن به زمان روان‌شناسانه و فردی و نیز تقسیم دیرش[6] یا کشش زمانی حیات انسان بین «خاطره» و «میل» اساس تکنیک «جریان سیال ذهن» در رمان مدرن بود. اغراق نیست اگر رمان برجسته در جستجوی زمان از دست رفته « مارسل پروست»[7] را پاداش دنیای هنر به این کشف برگسون بدانیم

از سوی دیگر، نظریه نسبیت اینشتین اگرچه کل نظام فلسفی و ارزشی پس از خود را تحت تأثیر قرار داد، ولی به طور اخص در ادبیات در قالب نسبیت در روایت‌گری، تعدد زاویه دید، ظهور راوی اعتمادناپذیر و مطلق‌ستیزی جلوه کرد

          اما شاید تأثیرگذارترین متفکران در شکل‌گیری قالب مدرن، «کارل مارکس» و «فردینان دو سوسور» باشند

          نقش آموزه‌های مارکس بر تفکر و هنر مدرن غیرقابل انکار است. بی‌دلیل نیست که بزرگترین و تأثیرگذارترین مکتب انتقادی مدرنیسم، یعنی «مکتب فرانکفورت»، مکتبی عمیقاً مارکسیستی است. حرکت ادبیات مدرن ، گاه در همراهی با مارکسیسم و گاه در ضدیت با آن به خلق گرایشات فکری و ابداعات تکنیکی بسیاری انجامیده است. شیئ‌گرایی محصول جامعه مصرفی، نمود زندگی بیگانه شده شهری و جلوه زیبایی‌شناسی «آشفتگی» در قالب تکنیک‌هایی همچون مونتاژ، کولاژ، چندگانگی زاویه دید، گزارش گونگی و ساختار اپیزودیک از یک سو با تأیید مارکسیسم و جلوه کردن فقدان هویت جمعی و گرایشات عمیقاً فردی و ضدتاریخی و نیز انزوای هنرمند در نظام تولیدی از سوی دیگر و در رد مارکسیسم ، بخش نسبتاً کوچکی از تغییرات بنیادین ادبیات پس از مارکس است. (سلدن، 1375، 296 و 297)

          و در پایان باید به نقش «سوسور» به مثابه نقطه نهایی تفکر سنتی و منبع تقریباً تمامی مکاتب کاملاً مدرن قرن بیستم در زمینه هنر، ادبیات، سیاست، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی  نیز توجه کرد

          در پایان از نویسندگان شاخص ادبیات مدرن نام می‌بریم. نویسندگانی مانند «هنری جیمز»، «جوزف کنراد» ، «دی.اچ لارنس»، «فورد مدوکس فورد»، «ای.ام.فورستر»، «گرترود استاین»، «مارسل پروست»، «ویرجینیا وولف »و «جیمز جویس»، که به نوآوریها و ویژگی‌های سبکی  خاص هر یک از آنها اشاره خواهیم کرد

          اساس بخش‌بندی این رساله، طرح ویژگیهای اساسی و نمونه‌وار ادبیات داستانی مدرن در قالب بخشهایی با گرایشات محتوایی یا تکنیکی است. بدیهی است که مجزا کردن این ویژگیها تنها برای ساده کردن و کمک به شناخت کل مبحث است و هر یک از آنها ممکن است در بخشهایی با دیگری همپوشی داشته باشد

در این دسته‌بندی سعی شده شمایی کلی از جنبش مدرنیسم در ادبیات ترسیم شود. هر یک از بخشهایی که در این طبقه‌بندی شش‌گانه معرفی می‌شود در فصل بعد پی گرفته شده تا معادلهای تئاتری آن در آثار نویسندگان تئاترنو و نقش آن در تحول بنیادین ادبیات نمایشی بررسی شود

 1-1- سبک‌گریزی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله جرم و کامپیوتر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جرم و کامپیوتر فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرم و کامپیوتر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرم و کامپیوتر فایل ورد (word)

مقدمه

تاریخچه کامپیوتر

کاربردهای کامپیوتر

گروه استفاده کننده موارد اطلاعات;

جرایم کامپیوتری

تفاوت جرایم کامپیوتری با دیگر جرایم

تقسیم بندی جرایم کامپیوتری

جرایم علیه کامپیوتر

لزوم حمایت از نرم افزارها

کاربرد کامپیوتر در حقوق

منابع و مآخذ:

مقدمه

پیشرفت آدمی یک روند همیشگی است، ولی بکار بردن این لفظ در معنی مطلق، صحیح نمی باشد زیرا همراه این پیشرفت مسائل جدیدی مطرح میشود که زندگی را از جنبههای دیگر دشوار میسازد

یکی از جنبه های پیشرفت، اختراعات و ساخت وسائل و ابزاری است که نیاز به آنها با توجه روند زندگی انسان حاصل میشود، انسان برای رفع حوایج خود دست به ساخت وسائلی میزند، و شاید از این روست که اشرف مخلوقات نام گرفته است و ظاهراً اشرف مخلوقات این اشرف مخلوقات کامپیوتر است

کامپیوتر عجیبترین و پیچیده ترین مصنوعات آدمی تا به امروزاست و اگر هم بعدها اختراعات یا ابداعات بزرگتری صورت پذیرد توسط و یا بکمک کامپیوتر خواهد بود

امکانات عملیاتی وسیع کامپیوتر، کاربرد گسترده آنرا در پی داشته است و امروزه رشتهای از امور (صنعتی، اداری، علمی، نظامی و …) یافت نمیشود که کامپیوتر در آن جائی برای خود باز نکرده باشد این کار برد وسیع و روزافزون، امکانات بیشتر کامپیوتر را طلب میکند که نتیجتاً تکامل آنرا در پی دارد و در اینجا یک دور بوجود میآید، بدین معنی که هر جه کامپیوتر پیشرفت کند، سایر رشتههائی که آنرا بخدمت گرفتهاند پیشرفت میکنند و هرچه این رشتهها به پیش روند کامپیوترها نیز پیش خواهند رفت

کامپیوتر خدمات بسیاری میتواند انجام دهد. البته کارهائی که کامپیوتر انجام میدهد اکثراً توسط انسان قابل ارائه هستند، (1) لیکن کامپیوتر سرعت و دقت را بسیار بیشتر میکند و بالتبع کاری را که چندین نفر باید انجام دهند، انجام میدهد، ذکر مثالی در این زمینه موضوع را روشن میکند

طبق محاسبهای که در آمریکا بعمل آمد چنانچه در نگهداری حسابهای جاری اشخاص از کامپیوتر استفاده نمیشد، لازم بود که در سال 1970 کلیه زنان 21 تا 45 سال برای اینکار در بانکهای کشور استخدام شوند.(2)

مثال دیگر را از کارخانه تویوتا میآوریم: جائیکه در ازاء هر پست شغلی 65 اتومبیل در سال تئلید میشود و این رقم در آمریکا و اروپا که کمتر از کامپیوتر استفاده میکنند 10 تا 11 اتومبیل است.(3)

مثالهای مزبور لزوم استفاده از کامپیوتر را در تمام صنایع امروزی روشن میکند و بهمین علت است که برای توسعه بیشتر، کشورها سعی در تقویت صنایع وابسته کامپیوتر خود دارند

اما نکته مهم، اشکالاتی است که استفاده از کامپیوتر برای بشر بوجود میآورد، البته باید توجه کرد که کامپیوتر فقط کاری را که از آن خواسته شده است انجام میدهد بنابراین اشکالی را که بوجود میآورد مستقیماً معلول عمل انسانها است ولی با این وجود باز میتوان یک تقسیم بندی (با توجه به خود کامپیوتر) ارائه داد

1) اشکالاتی که ناشی از عیوب سخت افزار است.(1) مثل خرابی کامپیوتر و اشکالات در ساخت آن

2) اشکالات ناشی از نرم افزار کامپیوتر.(2) بروز اینگونه اشکالات یا عمدی هستند یا غیرعمدی

منشاء «این اشکالات هرچه باشد، بعلت پیوند زیادی که بین کامپیوتر و زندگی آدمی ایجاد شده و رو به افزایش نیز هستن، میتواند با مختل نمودن امور، زیانهای سنگینی وارد سازد. از همین رو است که کامپیوترها سوژه خوبی برای ارتکاب اعمال ضد اجتماعی شدهاند

لذا همراه با پیشرفت کامپیوتر، لزوم وجود قواعد و قوانینی در این رابطه هر چه بیشتر احساس می شود

تحقیق حاضر یک بررسی اولیه از کامپیوتر و تأثیر آن در حقوق (مخصوصاً جزائیه) و تأثیر متقابل حقوق در آن می باشد. در این مختصر سعی بر گردآوردن مطالب و یا بعتر بگوئیم رئوس مسائلی است که هر متخصص کامپیوتر و یا حقوق که مایل به کار در این زمینه (پیوند دو رشته مذکور) باشد، لازم است در ابتدای کار به آنها توجه نماید. به بیان دیگر این بحث میتواند وسیلهای باشد برای تهییج و تحریک فکر اشخاص که بتوانند مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و روز بروز بیشتر نیز خواهد شد را حل کنند

برای نیل به این اهداف ابتدا اشارهای کوتاه به تاریخچه کامپیوتر خواهیم داشت. بعد کاربرد کامپیوتر را در علوم مختلف متذکر خواهیم شد. سپس وارد بحث اصلی که ارتباط بین جرایم و کامپیوتر است خواهیم گردید (این بخش خود از فصولی چند تشکیل خواهد شد که بسته به اهمیت آنها در بحث ما، کمی طولانیتر یا کوتاهتر خواهد بود.)

در انتها نیز اشارهای کوتاه به نقش کامپیوتر در کشف جرایم و به بیان بهتر خدمات متقابل کامپیوتر به حقوق خواهیم داشت

تاریخچه کامپیوتر

جریان به سال 1642 بر میگردد سالیکه بلزپاسکال طرح اولین ماشین حساب را ریخت. این ماشین یک وسیله مکانیکی بود. ولی این طرح خیلی زود به فراموشی سپرده شد، بدو دلیل

مخالفت حسابدارها

مرگ زودرس پاسکال

ولی کار پاسکال توسط هموطن وی لایبنیتس (1) دنبال شد. او ماشین محاسب کاملتری ساخت ولی کار مهمتر او ساده کردن محاسبات بود.(2)

با بیج(3) انگلیسی در سال 1882 ماشینی با تمام اجزای ماشینهای محاسب امروزی

(4) ساخت

نفر بعدی ژاکار فرانسوی بود، کسیکه کارتهای منگنه ماشینهای نساجی را ساخت و سپس آراد و لاولیس(5) قدمهای بعدی را در تکمیل این ماشین برداشت

آخرین گام را یک دانشمند آمریکائی مجارالاصل بنام فون نیومن (6) پس از جنگ دوم جهانی برمیدارد و آن پیوند ماشینهای محاسب آنروز گارو الکترونیک بود

بمرور زمان کامپیوترها پیشرفتهتر شدند و این پیشرفت با کوچکتر شدن حجم آنها و بیشتر شدن حافظه(7) و نیز کوتاهتر شدن زمان پاسخگوئی (8) آنها نمایان شد

با توجه به مطلبی که تا بحال گفته شد، اینک می توان کامپیوتر را اینگونه تعریف کرد

کامپیوتر(1) یک ماشین الکترونیکی است که اطلاعات را پردازش میکند. اطلاعات میتواند بشکل واقعیات، اعداد، کلمات، تصاویر یا حتی موسیقی باشد

کامپیوتر می تواند اطلاعات خود را ذخیره کرده، منظم نموده، محاسبات را با آنها انجام داده و جوابها را به ما نشان دهد. سرعت عمل از خصایص ویژه و بارز کامپیوتر است

البته باید توجه داشت که کامپیوترها فقط کاری که خواسته شده را انجام میدهند، نه بیشتر و نه کمتر

کاربردهای کامپیوتر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق تبخیر آب توسط کنوکسیون آزاد در کانال عمودی شامل اثرات تشعشعی دیواره فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق تبخیر آب توسط کنوکسیون آزاد در کانال عمودی شامل اثرات تشعشعی دیواره فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تبخیر آب توسط کنوکسیون آزاد در کانال عمودی شامل اثرات تشعشعی دیواره فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تبخیر آب توسط کنوکسیون آزاد در کانال عمودی شامل اثرات تشعشعی دیواره فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه  
فهرست نامها :  
علائم یونانی  
اندیس ها  
2 تجزیه و تحلیل  
3   نتایج و بحث  
14 پیشرفت جریان و نواحی جرمی و حرارتی  
34 اثر تشعشع صفحات  
نتایج اصلی به طور خلاصه در زیر ارائه شده اند :  
مراجع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تبخیر آب توسط کنوکسیون آزاد در کانال عمودی شامل اثرات تشعشعی دیواره فایل ورد (word)

1      W.Aung و G. Worku ، جریان رشد یافته و برگشت جریان در یک کانال عمودی با دماهای غیر متقارن دیواره،
2       ASME  J.Heat Transfer 108 (1986) 299-
3.     
4      W.Aung و Worku G. ، تئوری جابجایی ترکیبی کاملاً گسترش یافته شامل برگشت جریان،
5        ASME  J.Heat Transfer 108 (1986) 485 –
6      J.L.Peube , F.Penot , A.M.Dalbert Int.J.Heat Mass Transfer 24(9) (1981) 1463-
7.      Y.D.Liu ,C.Prakash ، جریان ایجاد شده توسط شناوری در یک مجرای عمودی دایره وار باله دار از داخل . ASME  J.Heat Transfer 107 (1985)118-

8.   L.Pera , B. Gebhart ، طبیعت جریان های جابجایی طبیعی عمودی حاصل شده از اثرات ترکیبی شناوری نفوذ جرمی و حرارتی ، Int.J.Heat Mass Transfer 14  (1971) 2025-
9      1979 , M.Vachon

10. C.Y.Soong . W.M. Yan  ، انتقال جرم و حرارت جابجایی د طول یک صفح شیب دار گرم شده با تبخیر فیلمی . Int.J.Heat Mass Transfer 38(7) (1995) 1261-1269

11. G.le Palec , M.Daguenet , M.Mammou  ، تحقیق عددی انتقال جرم و حرارت از یک صفحه صاف شیبدار با مناطق خشک و خیس .Int.J.Heat Mass Transfer  35(9) (1992)2277-2287

W.M.Yan , T.F.Lin , Y.L.Tsay  سرمایش فیلم مایع ریزان در حین انتقال گرما و جرم
Int.J.Heat Multiphase Flow 16 (5) (1990) 853-865.
Y.kurosaki ، انتقال حرارت تشعشعی در یک جریان میان صفحات صاف موازی با خطای دمایی در دیواره ها Fifth International Heat Transfer Conference 1 (1974) 98-102

15. V.Sernas , D.g.Briggs , J.R.carpenter ، تشعشع ترکیبی و جابجایی آزاد لامینار در حال گسترش میان صفحات صاف عمودی با گرمایش نامتقارن

ASME  J . HEAT Transfer 104 (1976) 501-
E.M.Sparrow, C.H.Liu، بر هم کنش جابجایی تشعشعی در یک کانال عمودی
Int.J.Heat Mass Transfer 23(1980) 1137-1146
1983. M.EL Yahyaoui
N.M.Ozisik ، انتقال تشعشع و بر هم کنش ها با هدایت و جابجایی،Wiley ، نیویورک ، 1973, P.574
Q.P.Choug،M.Akiyama، آنالیز عددی کنوکسیون آزاد با تشعشع سطحی در یک دیواره مربعی ،
Numerical Heat Transfer, Part  A  31(1997) 419-433

23 M.Al Taleb , A.S.Mujumdar, M.Hasan  ، تبخیر لامینار از سطوح صاف به درون بخار حلال فوق گرم و غیر اشباع، Hemisphere (1986) 604- 616

چکیده

تحقیق حاضر شامل بررسی عددی انتقال حرارت و جرم توسط کنوکسیون طبیعی در طی تبخیر آب در یک کانال عمودی است که در ضمن یک شار ثابت جرم و همچنین اثرات انتقال گرمای تشعشعی بین صفحه ها انجام شده است . معادله های حاکم توسط روش تفاضل محدود به صورت عددی بررسی شده است . شرح حال پروفایل سرعت ، دما و رطوبت بیان شده است . اثر شرایط محیطی ، پهنای کانال و تشعشع دیواره ها همچنین در این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است

مقدمه

1تبخیر مایعات توسط کنوکسیون آزاد انجام می شود که با استفاده از نیروهای شناوری جرم و حرارت به وقوع می پیوندد که مکرراً در فرآیندهای مهندسی و محیط طبیعی با آن برخورد شده است . انتشار همزمان گرمای سوخت و سازی و تعرق در هنگام کنترل دمای بدن ما یک مثال از چنین جریانی است . تقطیر ترکیبات فرار حاصل از یک اختلاط با غیر فرارها یکی دیگر از کاربردهای صنعتی است که فرآیند انتقال گرما را با جرم ترکیب کرده اند . جریان های جابجایی طبیعی پایدار توسط نیروی شناوری انتشار گرما در مجراهای عمودی به وجود می آیند که به طور مفصل بررسی شده اند . آنگ (Aung) و ورکو (Worku)  برگشت جریان در یک کانال عمودی با دمای غیر یکنواخت دیواره را مورد مطالعه قرار داده اند . این تحقیق نشان داده است وقتی دماهای دیواره نامتعادل هستند، یک حالت گذرای برگشتی اتفاق می افتد . اگر بزرگی نیروی شناوری ( کمیت  ) از یک آستانه معین بالاتر رود

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تبخیر آب توسط کنوکسیون آزاد در کانال عمودی شامل اثرات تشعشعی دیواره فایل ورد (word)

C   کسر جرمی بخار آب

Cp  گرمای ویژه (JKg -1 K-1)

Cpa   گرمای ویژه برای هوا

Cpv  گرمای ویژه برای بخار آب

d   نصف پهنای کانال (m)

D   نفوذ جرمی (m2s-1)

e   گسیلندگی صفحات

F i®k  ضریب دید پخشی میان مناطق بسیار کوچک i  و k

g   شتاب جزئی (ms-2)

GrM  عددگراشف )2/(gqH4

H   طول کانال (m)

i   عدد نشانگر نقطه در شبکه در جهت جریان

I   عدد بالایی نشانگر نقطه در شبکه در جهت X

j   عدد نشانگر نقطه در شبکه در جهت عرضی

J   عدد بالایی نشانگر نقطه در شبکه در جهت y

Lv  گرمای نهان تبخیر  (J Kg -1)

  جریان جرمی تبخیری    (kgs-1m-2)

Ma جرم مولکولی هوا  (kg mol-1)

Mv  جرم مولی بخار((kg mol-1

Nus  عدد ناسلت دو وجهی برای انتقال گرمای محسوس

(-x(T/yy=2d)1/T(x,2d)-T)

O1 ورودی بالای کانال

O2 ورودی پایین کانال

     pفشارهوای مرطوب در کانال  (Nm-2)

  P فشار دینامیک  (Nm-2)

pv  فشار جزئی بخار (Nm-2)

pvs  فشار جزئی بخار اشباع (Nm-2)

    p0فشار محیط (Nm-2)

q  شار گرمایی خارجی (q=q1+q2) (Wm-2)

ql  شار گرمایی نهان دو وجهی(Wm-2)

q0  رادیو سیتی صفحه(Wm-2)

qr    شار گرمایی تشعشعی کلی محلی که صفحات را ترک می کند (Wm-2)

qs   شار گرمایی محسوس دو وجهی(Wm-2)

T  دمای مطلق(K)

u  سرعت محوری(ms-1)

سرعت عرضی(ms-1)

wرطوبت نسبی(%)(pv/pvs)

x مختصات محوری(m)

y مختصات عرضی (m)

علائم یونانی

  ضریب حجمی توسعه گرمایی(k-1)  T)p,c)(-1/(/

 ضریب حجمی توسعه با کسر جرمیc)p,T) (-1/(/

 هدایت حرارتی سیال (Wm-1K-1)

 ویسکوزیته دینامیک سیال (Kg m-1s-1)

 دانسیته سیال (Kg m-3)

اندیس ها

    1در صفحه مرطوب

2  در صفحه خشک

3  در شرایط محیط

اثرات نفوذ جرم برروی جریان کنوکسیون گرمای طبیعی به طور گسترده برای صفحات عمودی ، افقی و اخیراً شیب دار بررسی شده است . یان (Yan) و سونگ (Soong) به صورت عددی تبخیر آب در طول یک صفحه گرمایی شیب دار را بررسی کرده اند . تاثیرات زاویه شیب ، شار گرمایی دیواره ، ضخامت فیلم درونی و سرعت جریان آزاد نجار روی انتقال ممنتوم ، گرما و جرم در سیستم توضیح داده شده است .مامو ( Mammou) یک تحقیق عددی برای انتقال گرما و جرم لامینار از یک صفحه صاف شیب دار با یک ناحیه خشک جا داده شده بین دو ناحیه مرطوب ارائه داده است

آن ها اینگونه به نتیجه رسیده اند که زاویه شیب تاثیر کمی برروی اعداد ناسلت و شروود  محلی دارد . از طرف دیگر پروفایل های سرعت ، دما و غلظت بخار با درازای ناحیه خشک تاثیر به سزایی دارند . یک تجزیه و تحلیل با جزئیات عددی برای گرمای لایه ای و انتقال جرم در هوا برروی یک فیلم مایع ریزان با تعدادی اندازه گیری تجربی توسط تی سی (Tsay) به انجام رسیده است . نتایج آن ها نشان می دهد که خنک کردن فیلم مایع اساساً توسط انتقال گرمای نهان انجام شده است که با تبخیر فیلم مایع در ارتباط است . Tsay متوجه شد که جریان برگشتی در قسمت های مشخصی از جریان ممکن است نتیجه بخش باشد البته زمانی که دمای درونی مایع از دمای محیط بسیار بیشتر باشد، با یک تحقیق نسبتاً کوچک بروی سیستم های جریان داخلی ، چنگ (chang) یک تجزیه و تحلیل برای بررسی اثرات نفوذ همزمان گرما و جرم برروی مطالعه پیشرفت سرعت ، دما و غلظت در جریان کنوکسیون طبیعی مخلوط بخار آب و هوا در یک لوله عمودی محدود انجام داده است  برای مطالعه بالا بردن انتقال گرما در ضمن نفوذ جرم زمانی که نیروهای شناوری در جهت یکسان هستند و کاهش انتقال گرما هنگامی که در جهت مخالف هستند توجه ویژه ای شده است

موضوع گسترش کنوکسیون آزاد در یک کانال عمودی با یک نیروی شناوری معکوس توسط Lee مطالعه شده است . صفحه های کانال در سطحی با دمای یکنواخت حفظ شده بودند، که دمایش بیشتر از دمای محیط بود زمانی که یک گاز سنگین در میان صفحه متخلخلی آشکار شده بود . نتایج مشاهده شده اثرات نیروهای شناوری مخالف را روی پروفایل محوری سرعت روشن کرد . تطابق تقریبی میان پروفایلهای اندازه گیری دما و ادغام با پیشگویی های تئوریکی به وجود آمد . یان (Yan) و لین  (Lin) یک تجزیه و تحلیل عددی برای بررسی اثرات نهان انتقال گرما ، در ارتباط با تبخیر یک فیلم مایع محدود روی دیوار کانال ، در هنگام انتقال گرمای جابه جایی و انتقال جرم ارائه کرده اند . تاثیرات دمای سیستم و نرخ جریان مایع روی انتقال ممنتوم ، گرما و جرم در هر دوی فیلم مایع و جریان گاز با جزئیات مطالعه شده است . yan و lin مشاهده کردند که تصور یک ضخامت زیاد برای فیلم نازک یک شرط محدود کننده است و فقط برای سیستمی معتبر است که نرخ جریان جرمی مایع کمی داشته باشد . اثرات انتقال گرمای تشعشعی در کانال ها به صورت گسترده بررسی شده است مخصوصاً برای کنوکسیون اجباری بدون انتقال جرم . تعدادی از این مطالعات دربار سیالاتی است که در فرآیند تشعشع شرکت داشته اند . lin و sparrow یک مطالعه تئوریکی برای تعیین اثر تشعشع صفحات به عنوان جسم سیاه روی گرمای جابجایی سیال اجرا کردند که به عنوان یک واسطه انفرادی به حساب می آید . وقتی که یکی از دیواره های کانال گرم می شود. آن ها دریافتند که تبادل تشعشع سبب می شود که گرمای جابجایی بین دو دیوار تقسیم شود.فعل و انفعال کنوکسیون طبیعی با تشعشع گرمایی سطوح خاکستری در محفظه ای بسته و مربع شکل که با هوا پر شده است ، به صورت عددی توسط chong , Akiyama بررسی شده است . همه دیواره ها گسیلند خاکستری و بازتابند تشعشع می باشند . مشخص شد که حضور تشعشع صفحه ای عدد ناسلت جابجایی را تغییر می دهد و مقدار متوسط ناسلت تشعشع به سرعت با افزایش گسیلندگی بیشتر می گردد. از این نوشته اینگونه نتیجه گیری می شود که بعلت پیچیدگی وابستگی بین انتقال ممنتوم ، گرما و جرم در جریان ، فرضیات ساده کننده ای که از تحقیقات تئوریکی اولیه حاصل شده ، استفاده می شود

فیلم مایع بسیار نازک فرض می شود . با این فرض ، انتقال در فیلم مایع با شرایط مرزی جریان گازی بررسی می شود 
تقریب های لایه مرزی معمولاً استفاده می شوند . بنابراین موقعیت هایی که در جریان برگشتی روی می دهد قبلاً با جزئیات بررسی نشده است . یک تجزیه و تحلیل پیچیده تر از جریان بایستی انجام شود
استفاده از تقریب Boussinesq (مشخصات ترموفیزیکی ثابت جز برای دانسیته در بحث شناوری و خطی سازی تنوع نیروی شتاوری با دما و غلظت ) . زمانی که سیستم در دمای بالا عمل می کند، این تقریب نامناسب می شود . همچنین لحاظ کردن شرایط انتقال گرمای تشعشعی مهم است
دیگر اینکه شرایط مرزی دمایی معمولاً برای شرایط دمای ثابت دیواره لحاظ می شود . تنها تحقیقات کمی به مسئله ترکیب انتقال حرارت و جرم در صفحه ها پرداخته بودند ، جایی که دیواره های کانال در فلاکس های حرارتی مقرری حفظ می شوند
اثرات تعدادی از پارامترهای مستقل بر خصوصیات انتقال جرم و حرارت توسط نویسنده های متفاوتی بررسی شده است، به عنوان مثال نرخ جریان سیال ، دمای دیواره و دمای محیط . سایرین به طور خلاصه یا حتی به انداز شرایط فشار محیطی ، رفتار تشعشعی صفحات را مطالعه نکرده اند

2 تجزیه و تحلیل

تحقیق حاضر با یک مطالعه عددی راجع به انتقال همزمان جرم و حرارت توسط کنوکسیون طبیعی که توسط دو نیروی شناوری در یک کانال عمودی سر و کار دارد که در آن تقابل انتقال حرارت جابجایی و تشعشع وجود دارد . کانال مورد بررسی از دو صفحه موازی تشکیل شده است که به طور یکنواخت توسط فلاکس های فشرده ای گرم می شوند . صفحه اول (y=0) توسط یک فیلم بسیار نازک آب خیس می شود بنابراین می تواند به عنوان یک شرط مرزی برای انتقال جرم و حرارت لحاظ شود.  دومی ( y= 2d) خشک است . ( شکل 1) . برای یک شار گرمای داده شده ، هوای مرطوب محیط توسط نیروهای شناوری گرمایی و شناوری انحلال (Solutal buoyancy) به داخل کانال کشیده می شود . زمانیکه دمای دیواه خشک از هوا بیشتر باشد، نیروهای شناوری نزدیک این صفحه به طرف بالا عمل می کنند و جریان گاز در این جهت رانده می شود . برای هوای داخل دیوار مرطوب ، به علت نامشخص بودن توزیع دما در طول دیواره ، پیشگویی جهت جریان کاملاً پیچیده است و به شرایط دیواره و محیط بستگی دارد. برای یک شار حرارتی اجباری بزرگ تر ، دمای دیوار مرطوب بیشتر از آن است که در محیط باشد و سیال در ناحیه مرزی ، همانطور که اشاره شد ، به طرف بالا حرکت داده می شود ، در حالیکه برای شار حرارتی کمتر ، تبخیر آب مقدار زیادی از انرژی حین انتقال پنهان آن را جذب می کند. قسمتی از این انرژی توسط منبع گرمایی تامین  می شود . قسمت دیگر توسط جریان گاز در طی افت محسوس گرما تامین می شود و سبب خنک کردن سیال داخل دیواره می گردد

 دراین قسمت نیروی شناوری گرمایی به طرف پایین عمل می کند و سرعت ناحیه نزدیک به مرز را کاهش می دهد . برای شار گرمایی کمتر و دمای محیط بیشتر یک جریان برگشتی می تواند نزدیک دیواره مرطوب تولید شود . در این شرایط ما نیاز به حل کامل معادله ناویراستوکس برای دانستن ناحیه سرعت در کانال داریم

در این مطالعه ، تنهابه قسمتی که نتیجه نیروهای شناوری است و در جهت بالا عمل می کند پرداخته می شود . جریان اجباری داخل کانال به عنوان جریان پایدار دو جهتی در نظر گرفته می شود . تقریب های لایه مرزی لامینار به حساب می آیند . فشردگی در نیروی شناوری به عنوان یک تابع خطی با دما و غلظت فرض می شود . هدایت گرمایی ، ویسکوزیته دینامیک و نفوذ جرم به عنوان متغیر در نظر گرفته می شوند و اثرات متقابل نفوذ جرم و انتقال گرما مورد توجه قرار نمی گیرند

برای انتقال تشعشع ، فرضیات زیر در گرفته می شود :


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
سه شنبه بیست و نهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X