ايران مقاله
تحقیق بهره وری کشاورزی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق بهره وری کشاورزی فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بهره وری کشاورزی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بهره وری کشاورزی فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
موادوروشها  
نتایج وبحث  
منابع مورد استفاده  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بهره وری کشاورزی فایل ورد (word)

1         اندازه گیری بهره وری،معاونت آموزش وتحقیق وزارت صنایع سنگین،
2     ترکمانی،ج وع.شیروانیان(1377)،ارزیابی بهره وری کشاورزان ازفن آوری نوین،اقتصادکشاورزی وتوسعه،شماره 24،ص 42-
3     حیاتی،ب وا،پیمان.(1377)،بررسی کارایی عوامل تولیددرمحصول نخوددیم استان کردستان،مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،تهران،ص134-
4     دشتی،ق.(1375)،تحلیل بهره وری وتخصیص بهینه عوامل تولیددرصنعت طیورایران،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص83-72
5         سلامی،ح.(1377)مفاهیم واندازه گیری بهره وری درکشاورزی،اقتصادکشاورزی وتوسعه شماره 18 ،ص31-
6     سلامی،ح.شاهنوشی،ن.(1379)،مقایسه بهره وری دربخش های صنعت وکشاورزی وعوامل مؤثربرآن مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،مشهد،ص307-
7         کهنسال،م.دهقانیان،س.(1375)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص19-1
8         گجراتی، دامودار، (1372)،مبانی اقتصادسنجی،ترجمه حمیدابریشمی،ج،2،دانشگاه تهران

9     عزیزی ،ح و سلطانی ،غ.(1379)،تعیین بهره وری عوامل تولید و اندازه مقیاس باغ زیتون مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد، ص 412-
10    موسی نژاد ،م.محرابی آبادی ،ح.(1375)،بررسی بهروری عوامل تولید پسته در شهرستان رفسنجان ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران ،زابل،ص 83-

 11- Bauer ,L.L. and  Hancok , C . R . (1975). The Productivity of Agriculture Research and Extension in the south east , S. J . A E con

12- Capalbo , S.M and Denny , M. G . S (1986), Testing Long – Rum Productivity modles for the canadian and u.s Agricultural Production function

13- Frisvold , G . and K . Ingram . (1995), Source of Agricultural Productivity growth and stangation in sub sagaram africal . Agri Econ

15- Lynde, D. and J. Rlchmond , (1991), The Role of Public Capital In Production . The Review of Economics anmd Statistics . NO

16- Rosegrant , W. and E. Evenson . (1992), Agricultural Productivity and Source of Growth in South Asia . Amer . J. Aper Econ August

17- Sharma , v.P and Sing .  R.V. (1993), Resource  Productivity  Allocation Efficiency in Millk Production in Himachal Pradesh  . lnd . J. A. E

18- Wong , L.F . (1989), Agricultural Productivity inchina and India a Comparayive Analysis

چکیده

درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع کشاورزی یعنی،نیروی کار،کودشیمیایی، بذر و آب و سایر امکانات تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  با توجه به ارزآوری محصول زیره در کمک به روند توسعه اقتصادی کشور و اینکه استان خراسان نقش بزرگی در تولید این محصول دارد، افزایش تولید این محصول در این استان از جایگاه خاصی برخوردار است افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت یا افزایش عملکرد امکان پذیر است در خصوص افزایش سطح زیر کشت با محدودیت آب و زمینهای مرغوب و سایر منابع روبرو هستیم و تنها راه باقی مانده این است که از طریقی عملکرد را افزایش دهیم . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نیروی کار ، کود شیمیایی و بذر مصرفی رابطه معنی داری از لحاظ آماری با تولید دارند و زارعین زیره کار ترکیب بهینه عوامل تولید را به کار نبرده و از آنها به طور منطقی و دزست استفاده نمی کنند. ترکیب بهینه عوامل تولید در یک هکتار شامل 63/16 روز-نفر نیروی کار ، 747/554 کیلوگرم کود شیمیایی و 2 دفعه آبیاری می باشد، لذا جهت صرفه جویی در مصرف نهاده ها و افزایش تولید بایستی مصرف نهاده هایی که در ناحیه سوم بوده و کشش آنها منفی است ،کاهش یابد و مصرف نهاده هایی که در ناحیه اول  بوده و کشش آنها مثبت است، افزایش یابد

مقدمه

اصولاً توسعه اقتصاد کشور تأثیرپذیر از توسعه بخش کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی نیز از طریق تولید محصولات مختلف در سراسر کشور میسر می باشد . از میان راههای مختلف افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در تکنولوژی موجود می باشد که با محدودیت هایی روبروست و شاید مناسب ترین راه حل جهت برقرار ساختن نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود بهره وری1عوامل تولید یعنی بدست آوردن تولید بیشتر ازمجموعه ثابتی ازعوامل تولید است(3)

امروزه بهره وری فراتر ازیک معیار و شاخص اقتصلدی است بلکه به عنوان یک رویکرد، یک فرهنگ و نگرش نظام گرا و کلی گرا از همه اجزاء مطرح است. افزایش بهره وری می تواند سهم زیادی در بهبودکیفیت زندگی اجتماعی داشته باشد ازسوی دیگر نیز تغییر در بهره وری آثارسیاست های گذشته دولت را دربخش تولیدی منعکس می کند. افزایش بهره وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن بوده در نتیجه توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخشهای تولیدی رقیب در بازارجهانی افزایش می دهد

استان خراسان با خصوصیات خاص اقلیمی و تنوع آب و هوایی، بخشی از مناطق خشک ونیمه خشک را شامل می شود که برای بهره برداری از منابع محدودآب بایستی محصولات زراعی سازگار با شرایط خشک و نیمه خشک را برای آن ترویج کرد و با توجه به دامنه وسیع مصرف داروهای گیاهی درطب سنتی ایران و فراوانی گونه های مختلف این گیاهان کشورما را ازدیرباز مرکز عمده تولید، فرایند، مصرف و صدور تعداد زیادی از گیاهان دارویی قرارداده است که زیره سبز1 از جمله آنها می باشد. با عنایت به اینکه تلاشهای اقتصادی انسان همواره به کسب حداکثر بازده ازحداقل منابع معطوف بوده است بنابراین گفته می شود بهره وری امری جدید نبوده وقدمتی برابربا تاریخ بشر دارد.شارما و سینگ2(7)، در مقاله ای تحت عنوان بهره وری و کارایی تخصیصی منابع در تولید شیر در هیماچال پرادش با برازش توابع تولید مختلف برای نژادهای مختلف گاو در فصول متفاوت نسبت به محاسبه ارزش بهره وری نهایی اقدام کرده و مسئله تخصیص بهینه منابع را مورد بحث قراردادند

هانکوک و باور3(12)، در پژوهشی با عنوان بهره وری مخارج تحقیقات و ترویج کشاورزی در آمریکا ضمن استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس نسبت به محاسبه بهره وری نهایی نهاده ها اقدام کردند

وانگ4 (18)، درمقایسه تحلیل بهره وری کشاورزی چین و هند با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 83-1960 به محاسبه بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل در دو کشور پرداخته است

دنی و کاپالبر5(13)، در جهت آزمون الگوهای بلندمدت بهره وری برای بخش های کشاورزی کانادا و آمریکا با بهره گیری از داده های سری زمانی نسبت به محاسبه بهره وری عوامل تولید چای با استفاده از تابع تولید پرداختند و نتیجه گرفتند که بطورکلی بهره وری عوامل تولید پایین بوده بعبارتی چایکاران دارای کارایی پایین می باشند ولی می توانند با افزایش بهره وری نهاده از هدر رفتن آن جلوگیری نموده و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه متوسط چای شوند

فرایس ولد و اینگرام1(14)، منابع تفاوت های بهره وری کشاورزی را در بین 28 کشور SSA (آفریقای نیمه بیابانی) برای سالهای 1985-1973 بررسی کردند این منابع شامل کیفیت زمین، استفاده ازنهاده های مدرن، سرمایه گذاری عمومی درتحقیقات کشاورزی و دسترسی به مواد کالری زای اصلی، رشد صادرات کشاورزی و عدم ثبات صادرات کشاورزی است بر اساس نتایج بدست آمده رشد در میزان استفاده از نهاده های سنتی، منبع حاکم در رشد تولیدات است و نهاده های مدرن در درجه دوم اهمیت قرار دارد

لیند و ریچ موند2(15)، با استفاده از اطلاعات سالانه دوره 89-1958 تأثیرمیزان سرمایه عمومی در هزینه های تولید بخش خصوصی آمریکا را مورد بررسی قراردادند. شواهد حاصل از این مطالعه نشان داد، زیرساختهای عمومی نقش مهمی در بهره وری بخش خصوصی آمریکا بازی می کند

روسی گرنت و  اونسون3(16)، رشد بهره وری کل عوامل و منابع رشد بهره وری در هند را مورد بررسی قراردادند برای این منظور آنها از شاخص ترانکویست –تیل4 استفاده کردند. نتایج نشان دادکه رشد TFP بیانگرحدود تولید محصولات درطی 85-1975 بوده است و منبع رشد بهره وری تحقیقات، ترویج عمومی و تحقیقات خصوصی است

محرابی وموسی نژاد(11)، به بررسی بهره وری پسته در شهرستان رفسنجان پرداختند اینان نیز با استفاده از روش آنالیز واریانس نقش هر یک از عوامل در ایجاد تفاوب بین میانگین عملکرد مربوط به آن عامل را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند و نتیجه گرفتند که از نهاده آب بدلیل کمبود شدید آن درمنطقه کمتر از حد بهینه استفاده شده است کود حیوانی اثر معنی داری برعملکرد تولید ندارد، بافت خاک، سطح تحصیلات کشاورز و میزان مالکیت کل اراضی کشاورز اختلاف معنی داری در عملکرد بوجود نمی آورد

حیاتی و همکاران(3)، به بررسی عوامل تولید نخود دیم در استان کردستان پرداختند. اینان نیز جهت تعیین هر یک از عوامل تولید از تابع تولید استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که عوامل تولید از قبیل بذر، کود فسفاته و کود ازت ازلحاظ آماری با مقدار تولید رابطه معنی داری ندارند وعوامل تولید نیروی کار، سم و ماشین آلات در تابع تولید به لحاظ آماری معنی دار بوده و زارعین نیز ترکیب بهینه عوامل تولید را استفاده نکرده اند

دشتی و یزدانی(4)، به تحلیل بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران پرداختند در مجموع با عنایت به بیشتر بودن مقادیر بهره وری دان طیور، بهره وری کل عوامل تولید، بازده نسبت به مقیاس و نیز وضعیت مطلوبتر تخصیص عوامل در واحدهای با ظرفیت پایین تر نتیجه گرفتند که واحدهای مزبور با تخصیص کاراتر منابع از عملکرد یهتری نسبت به واحدهای بزرگتر برخوردارمی باشند

Productivity-

1 Cuminum  Cyminum-

2 Sharma and Sing-

3 Bauer and Hancok-

4 Wong-

5 Caparlber and Deny-

1 Frisvold and Ingram

2 – Lynde and Richmond

3 – Rosegrant and Evenson

-

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تیر و کمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تیر و کمان فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تیر و کمان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تیر و کمان فایل ورد (word)

تاریخچه تیروکمان در جهان  
تاریخچه تیر و کمان در المپیک  
مسابقات المپیک آتلانتا 1996  
تاریخچه تیروکمان در ایران باستان  
تیر و کمان در اسلام  
تاریخچه تاسیس فدراسیون تیر اندازی با کمان  
منبع  

تاریخچه تیروکمان در جهان

تیروکمان یکی از قدیمی‏ترین هنرهایی است که هنوز تمرین می‏شود . این تاریخچه نه تنها شما را به سفر تکامل تدریجی تیروکمان می‏برد ، بلکه با تاریخچه انسانها نیز آشنا می‏سازد که به طور قطع هردو اینها بهم پیوسته و متصل هستند . شواهد باستانی بودن این ورزش در سراسر جهان پیدا شده‏ ، حتی در استرالیا که کمان هم استفاده نمی‏شده است

اگرچه احتمال می رسد تاریخچه تیراندازی به دوران سنگی (در حدود 000/20 سال قبل از میلاد ) برسد . مردمان باستان در مصر چگونگی استفاده از تیروکمان را برای شکار و جنگ دست کم از 5000 سال پیش می‏دانستند . در 1200 سال قبل از میلاد شکارچیان عهد باستان از اقلیتهای آسیایی و سوری با استفاده از این کمان های سبک در درشکه های دواسبه جنگی به رقیبانی سرسخت در جنگهای خاورمیانه‏ای تبدیل شده بودند . همسایگانشان آشوریها امپراطوری باستان در جنوب غربی آسیا از تیراندازی در همه جا زیاد استفاده می‏کردند . آنها تیرها را از انواع جنس های مختلف می‏ساختند : پی ، شاخ و چوب . آنها هم چنین یک خم کوچک تیز به کمان می‏دادند که بسیار قدرتمندتر و کوتاهتر از نوع فعلی آن است که حمل آن برای تیرانداز بر پشت اسب‏ شان بهتر بود . در چین تاریخچه تیراندازی به سلسله شنگ به سال 1766 تا 1027 قبل از میلاد می‏رسد . درشکه های دواسبه جنگی در آن زمان با یک تیم سه نفره مردان که شامل راننده ، نیزه زن و تیرانداز بود ، وارد جنگ می‏شدند . در طی روی کارآمدن سلسله چو 1027 تا 256 قبل از میلاد ، افراد اصیل در زمین بازی ، مسابقات تیراندازی را به همراه موسیقی و فرستادن دروردهای باشکوه به انجام می‏رساندند . تیراندازی متمدن چین از قرن ششم به ژاپن معرفی شد که اثرات آن بعدها شامل آئین ، رسوم و تکنیک ها نیز شد

یکی از هنرهای اساسی ژاپنی که به طور معمول شناخته شده بود کایوجا تسو (kyujutsu) (هنر کمان) که امروزه به عنوان کایودو (kyudo) که ادامه دهنده سنتهای پیش است شناخته می شود . بعد از مراسم عبادت ، تیراندازی با حرکات سنجیده به هدف 36 سانتیمتری که در قطر دایره واقع است از فاصله 28 متری پرتاپ می شود . اندازه کمان 21/2 متر است و نوارهای نازک شده از جنس چوب یانی هندی تهیه می شود . در دوره یونانیان ـ رومیان ، کیان برای شکار و کارهای برجسته استفاده می شده است البته به جز جنگ بنابر گفته رومیان آنان دارای تیراندازی با روش دیگر تا قرن پنجم بوده اند که تیراندازیشان به وسیله ترکه هایی بوده که از جلوی سینه پرتاپ می شده اند ، در عوض تیراندازی از جلوی صورت دارای دقت و پرتاپ بیشتری است . اغلب ، حریفانشان دارای مهارتهای بهتری بودند . به عنوان مثال پارتیزانها به عنوان اسب سوار مهارتهای آویزان کردن خود را از اسب در حالیکه اسب شان چهار سفل می تاخت به سمت عقب تیراندای می کردند را به دست آورده بودند

خاور میانه ای ها برتری خود را در وسایل تیر و کمان و تکنیک در تیراندازی را برای قرنها به دست آورده بودند . آنها با کمانهای آشوریها ((Assyrians و پار تی ها (Parthians) ، آتیلا (Attila) و هان (Hun) و تیراندازان ترکیه ای (Turkish) با نتیجه بخشهای زیادی از آسیا (Asia) و اروپا (Europe) به سربازان صلیبی جواب دادند . برای آمریکائیان بومی ، کمان هم وسیله امرارمعاش و هم هستی و وجودشان قبل و در طی روزهایی که انگلیسی ها و سپس آمریکایی ها مستعمره شان را تاسیس کنند ، بود . هنوز این موضوع در بعضی از کشورهای قاره آفریقا وجود دارد

تاریخچه تیر و کمان در المپیک

تیر و کمان ابتدا در مسابقات المپیک 1900 ، سپس 1920 ، 1908 ، 1904 به اجرا در آمد . در آن چهار مسابقه امکان رقابت مسابقه دهندگان در دفعات متوالی و برنده شدن با چندین مدال وجود داشت     
هیوبرت ون این نیز van innis) (Hubert ورزشکار تیرو کمان در 1920 و 1900 بیشترین مدال را در تاریخ این ورزش برده است ، شش مدال طلا و سه مدال نقره

ورزش تیـــر و کمان در مسابقات المپیـــک 1972 بــــرای مـــردان و زنان و جان ویلیانـر Jhon willians)) و دورن ویلبر (Doren wilber) آمریکایی که مدال طلا را به دست آورده بودند ، با تشریفایی خاص دوباره معرفی شد . تیم های مسابقات هم برای بردن مدال در المپیک سئول 1988 به طور رسمی وارد این مسابقه جهانی شدند

مسابقات المپیک آتلانتا

تا برگزاری مسابقات المپیک آتلانتا در سال 1996 میلادی هیچگاه این همه تماشاچی قادر به دیدن مسابقه زنده تیر وکمان از تلویزیون در 1996 نبودند آماری ارائه شده نشان می دهد : در کشور بلژیک : 2 میلیون تماشاچی از کانال 2 تلویزیون فینال آتلانتا را تماشا کردند .در ایتالیا : 4 میلیون تماشاچی در طول یک برنامه زنده بازی فینال آتلانتا را تماشا کردند .و در آمریکا : 30 دقیقه از برنامه تلویزیونی جاستین هیوش را تماشا کردند

برای مسابقه تیرو کمان 45999 بلیط فروخته شدو54680 نفر تماشاچی مسابقات تیر وکمان المپیک آتلانتا بودند . تیراندازان در طول مسابقات آتلانتا ثابت کردند که این یک ورزش واقعی است و گنجایش قابل توجهی در ایجاد نمایش و شور و هیجان دارد . فیتا از طرف اعضای Ioc ، مجریان برنامه تلویزیونی ، روزنامه نگاران و هم چنین مردم قدردانی بسیار زیادی را دریافت کرد . پوشش تیراندازی آتلانتا برنده جایزه حلقه طلایی از طرف Ioc برای بهترین پوشش ورزشی المپیک شد

تاریخچه تیروکمان در ایران باستان


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران فایل ورد (word)

مقدمه  
بیان مساله  
ضرورت و اهمیت موضوع:  
تعریف و انواع سند:  
گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک  
گفتار سوم: تصرفات  
گفتار چهارم : عملیات اجرایی ثبت عمومی  
گفتار پنجم: آگهی ها  
بند اول آگهی تحدید حدود:  
گفتار ششم:اعتراضات  
گفتار هفتم: دفاتر  
گفتار هشتم : تفکیک و افزار  
بند دوم: افراز املاک مشاع و مراحل آن:  
بند سوم : مراحل انجام افراز:  
بند سوم:  رکن اساسی و مهم افراز:  
بند چهارم: اقسام شرکتهای تجاری :  
بند پنجم: شرکتهای سرمایه :  
بند ششم: شرکتهای شخص  
بند هفتم: شرکتهای مختلط  
مبحث اول :  شرکتهای خاص  
گفتار نه – اوراق قرضه  
منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران فایل ورد (word)

1-        امامی ،‌ دکتر سیدحسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم ، 1356 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه

2-       امامی ،‌دکتر سید حسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 2 ، چاپ سوم ،‌1364،‌ناشر کتابفروشی اسلامیه

3-     امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 3 ، چاپ سوم ، 1364، ناشر کتابفروشی اسلامیه

4-      امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 6 ، چاپ ششم ، 1364، انتشارات ابوریحان

5-       جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ،‌کتاب حقوق اموال ، چاپ اول 1368 ،‌انتشارات گنج دانش

6-                  جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 3 ، چاپ پنجم 1375،‌انتشارات گنج دانش

7-      جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد 1363 ، ناشر بنیاد راستاد

8-                 جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد 1 چاپ پنجم 1375، انتشارات گنج دانش

9-                  جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ،‌چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

10-              جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد 4 ، چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

11-             حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376،‌انتشارات گنج دانش

12-             شهیدی ، دکتر مهدی، کتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول 1375 ،‌ناشر ، نشر حقوقدان

13-              کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مجله کانون وکلای دادگستری شماره های 151-

14-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، 1375 ، نشر دادگستر

15-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌1374، مؤسسه نشر یلدا

16-             کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم 1376 ،‌انتشارات مدرس

17-              کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر دادگستر

18-        کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، کلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌1351 ،‌انتشارات دانشگاه تهران

19-             محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد 2 ، چاپ دوم 1376 ،‌ناشر سازمان سمت

20-             محمدی ،‌دکتر ابوالحسن ،‌کتاب قواعد فقه ، چاپ دوم 1374 ، انتشارات یلدا

21-                نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، آذرماه

22-             نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، تیرماه

23-             نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شهریورماه

 

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند

بیان مساله

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا” مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما  انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که  در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء  اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد

 در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت  به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر  000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا” 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا”  5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5  درصد  نیز  بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند .  همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا” 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد  18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی خواهیم بود . بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و در غیاب حمایت و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود

مدیریت جدید سازمان که تقریبا” از اواسط سال 1383  مسوولیت اداره و راهبری سازمان را بر عهده گرفته است ، به منظور حل مشکلات و معضلات موجود ، پاسخگویی موثر به خواسته ها و نیازمندیهای مردم و پیشگیری از بحران فوق الذکر و با ملاحظه اهداف آرمانی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسوولیت ها و تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه افتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در نظر گرفتن اهداف ، برنامه ها و سیاستهای تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی (که به چشم‌اندازهای سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید داشته و استفاده از منابع انسانی مسوولیت‌پذیر، آگاه و کارآمد و جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای شبه ‌قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها با به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را توصیه می نماید ) ، چشم انداز و اولین برنامه راهبردی خود را تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسانده است. در ضمن به منظور اجرایی کردن برنامه راهبردی سازمان ، برنامه جامع عملیات مدیریت راهبردی سازمان نیز تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است

ضرورت و اهمیت موضوع

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از

 به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی

تعریف و انواع سند

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی         2- سند عادی

- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود

- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است

گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک

 1- ثبت به روش عادی         2- ثبت روش عمومی

ثبت عادی

ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال1302 ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانـون ثبت عمـومی اجرا شد این قانــون طی سالهای1305 و 1306 1307 اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانـین و مقـرراتی که از سال1302 تا پایان سال1310 در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبـــت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند

ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از

1- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند

2- درثبت  عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت

ثبت عمومی: در تاریخ26/12/1310 قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد با این ویژگیها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش خلاقیت در شکوفائی سازمان فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه ای بر توانمند سازی کارکنان : 
اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمان ها: 
تعاریف مختلف از توانمند سازی : 
عوامل موثر در فرآیند توانمند سازی کارکنان : 
دستاوردهای حاصل از اجرای توانمند سازی در سازمان : 
موانع موجود در سازمان ها جهت اجرای توانمند سازی :    
حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی 
فنون و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان ها : 
نتیجه گیری 
منابع   

چکیده

یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نواوری آنها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این مسئله‘سعی کرده رابطه بین فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی و خلاقیت و نوآوری را در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان مورد بررسی قرار دهد.جهت دستیابی به این هدف فرضیات پژوهش به صورت زیر تعریف شده اند. فرضیه اهم: فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت سازمانی اثر دارد فرضیات فرعی: -در فرهنگ عقلایی خلاقیت سازمانی با لاتر است -در فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی خلاقیت سازمانی پا یین تر است. -در فرهنگ مشارکتی خلاقیت سازمانی از عقلایی بالاتر است -در فرهنگ ایدئولوژیکی خلاقیت سازمانی از فرهنگ سلسله مراتبی بالاتر و از فرهنگ عقلائی پایین تر است در فرضیات فوق فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که جهت اندازه گیری فرهنگ سازمانی از یک پرسشنامه 33 سئوالی(پرسشنامه شماره1) و برای اندازه گیری خلاقیت سازمانی از یک پرسشنامه 21 سئوالی(پرسشنامه شماره2) استفاده شده است. این دو پرسشنامه از لحاظ پایائی و روائی بطور مکررمورد ارزیابی قرار گرفته ودر نهایت به عنوان یک ابذار قابل قبول جهت اندازه گیری متغییر ها در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.پرسشنامه های مزبور در دو مرحله بین افراد جامعه آماری توزیع شده اند. در ابتدا جهت شناسائی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانها پرسشنامه شماره 1 توزیع شد که بعد از مرحله شناسایی فرهنگ سازمانی در مرحله دوم جهت بررسی رابطه بین فرهنگ و خلاقیت از پرسشنامه شماره 2 استفاده گردیده است. با استفاده از نتایج پرسشنامه های جمع آوری شده و همچنین با استفاده از تکنیک های مصاحبه و مشاهده جهت محک زدن فرضیه اهم ‘ با استفاده از نرم افزار minitab8 اقدام به تجزیه و تحلیل واریانس شد که در سطح اطمینان 99% این فرضیه مورد پذیرش واقع شد از طریق تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزار mstat c وآزمون چند دامنه ای دانکن فرضیات فرعی پژوهشت تایید گردید.در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد. -بین فرهنگ و خلاقیت سازمان رابطه وجود دارد -رابطه بین فرهنگ و خلاقیت سازمان یک رابطه همبستگی می باشد -فرهنگ سازمان یک پارامتر عمده در ایجاد خلاقیت سازمان می باشد -رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمان خطی می باشد. به عبارت دیگر از طریق تنظیم فرهنگ یک سازمان می توان خلاقیت آن سازمان را افزایش ویا کاهش داد. -هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ یک سازمانی به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود. بنا براین با توجه به یافته های این تحقیق در سطح سازمانهای دولتی استان زنجان و با در نظر گرفتن اینکه هر مقدار فرهنگ سازمانی به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر است.پیشنهاداتی جهت کسب خلاقیت سازمانی بالاتر ارائه شده است.این پیشنهادات جهت دستیابی به فرهنگ مشارکتی و افزایش خلاقیت عنوان شده است

مقدمه ای بر توانمند سازی کارکنان

 توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانائیهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است

توانمندی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود .به عبارت دیگر توانمند سازی یک راهبرد توسعه و شکوفائی سازمان است

اهمیت و ضرورت توانمند سازی کارکنان در سازمان ها

 سازمانهان های امروز تحت تآثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ، دگرگونیهای ناگهانی ، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و ;;. زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالهای زیادی تجربه ، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند . بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمانها رابطه ای مستقیم وجود دارد . از دغدغه های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ، گرد آوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند ، باشند . یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسانهائی با فرهنگ سازمانی ، اندیشه و اهدافی مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیری سازمان ، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهند .بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می دهد ، احساس مالکیت خواهد کرد . استفاده از توانائیهای بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود . در بهره وری فردی ، سازمان از مجموعه استعداد ها و توانائیهای بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می کند و با بالفعل در آوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسوئی با سازمان خواهد شد . بنابراین لازمه دستیابی به هدف های سازمان ، مدیریت موثر این منابع با ارزش است . در این راستا رشد ، پیشرفت ، شکوفائی و ارتقای توانمندیهای کارکنان که در سالیان اخیر تحت عنوان توانمند سازی کارکنان مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است . همانگونه که سازمان ها به مقابله با چالشهای سازمانی برمی خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده اند ، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و در گیر کردن آنها در کار احساس می شود . توانمند سازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است . کارکنان به واسطه دانش ، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمند سازی آزاد کردن این قدرت است . این تکنیک ظرفیتهای بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانائی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود ، در اختیار می گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می کند

در بحث توانمند سازی مسائلی از این قبیل مورد بررسی قرار می گیرد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارکنان چگونه است ؟ مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار را به کارکنان خود می دهد ؟ آیا سیستم تشویق و تنبیه عادلانه در سازمان وجود دارد ؟ میزان مشارکت در سازمان چقدر است ؟ مدیران تا چه اندازه محیط را برای کار جذاب نموده اند ؟

امروزه مزیتی که سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکار گیری فن آوری جدید ، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است . برای گذر از مرحله های گوناگون ، سازمان ها باید خود را با موقعیتهای مختلف سازگار کنند و روشهای جدیدی را فرا گیرند . در این صورت باید به شناسائی مواردی که می تواند در سازندگی محیط کار توانمند و موثر باشد ، برسند . در سازمان های نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه ای که به عهده دارند ، بلکه برای بهبود کارکرد کل سازمان احساس مسئولیت می کنند . آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره وری به گونه ای فعال با یکدیگر به کار می پردازند

تعاریف مختلف از توانمند سازی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) فایل ورد (word)

        چکیده           
روش تحقیق            
مقدمه              
1امام خمینی و توسعه    
1ـ1 اهداف توسعه از دیدگاه امام(ره)              
1ـ1ـ1 امام، توسعه و انسان  
2ـ1ـ1 امام، توسعه و دین (توسعه معنوی)            
3ـ1ـ1 توسعه فرهنگی    
1ـ3ـ1ـ1 تعلیم و تربیت اسلامی             
2ـ3ـ1ـ1 استقلال فرهنگی     
3ـ3ـ1ـ1 علم، تخصص، خلاقیت و فن‏آوری        
4ـ1ـ1 توسعه سیاسی               
1ـ4ـ1ـ1 استقرار حکومت اسلامی   
2ـ4ـ1ـ1 برقراری نظم    
3ـ4ـ1ـ1 ایجاد امنیت       
4ـ4ـ1ـ1 حاکمیت قانون               
5ـ4ـ1ـ1 نظارت و مشارکت مردم   
6ـ4ـ1ـ1 استقلال ملی و همه‏جانبه              
7ـ4ـ1ـ1 وحدت نیروهای درون نظام و اتحاد امت اسلامی(تشکیل امت واحده اسلامی      
8ـ4ـ1ـ1 اخوت کارگزاران و مردم             
9ـ4ـ1ـ1 آزادی      
5ـ1ـ1 توسعه اقتصادی               
2ـ1 نتیجه            
3-1فهرست منابع   

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) فایل ورد (word)

 1)پیشگامان توسعه،ترجمه ی علی اصغر هدایتی و علی یاسری، انتشارات سمت

2)جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی،ترجمه منوچهر مناجیان

3)نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی،محمدحسن حسنی

4)مقاله” روش‏شناسی مردم، پایه نظری دیدگاه نوین توسعه”،مجله فرهنگ توسعه،افروغ، عماد

5)توسعه اقتصادی در جهان سوم،ترجمه غلامعلی فرجادی،سازمان برنامه وبودجه

6) کلمات قصار (پندها و حکمتها)، امام خمینی،  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

7)  انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

چکیده

 جایگاه توسعه در اندیشه امام خمینی(ره) فراتر از تعاریف نظری توسعه می‏باشد که غالباً معطوف به مفاهیم اقتصادی و بعضاً سیاسی است. نگرش ایشان به توسعه، متأثر از دیدگاه مذهبی او می‏باشد که نشأت ‏یافته از جهان‏بینی دینی است. در این دیدگاه با آنکه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده اما این فرآیند باید در مجموع به استحکام پایه‏های دین و تقویت مبانی اسلام و تربیت و هدایت انسان منتهی گردد

 در اندیشه امام، توسعه در ابعاد مختلف خود می‏بایستی اهدافی بلند و متعالی را برآورده سازد که آن اهداف از درون اندیشه دینی ناشی می‏شوند. هدف عمده از این مقاله بررسی اهداف توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) است که این اهداف در ابعاد توسعه و انسان، توسعه معنوی، توسعه سیاسی، توسعه علمی و فرهنگی و توسعه اقتصادی با بهره‏گیری از سخنان ایشان تبیین شده است

روش تحقیق

روشی که در این بررسی به کار گرفته شده، روش “تحلیل متن” یا تحلیل درونی متن است که عملی فکری بوده و بر پایه‏های عقلانی استوار می‏باشد. یعنی برای تفسیر، توضیح و بازنمایی موضوع از عقل و روش ذهنی استفاده می‏شود. به منظور نیل به عینیت بیشتر در این بررسی، تکیه اصلی بر سخنان امام خمینی بوده که در متون مختلفی به ویژه صحیفه نور، ولایت فقیه و ; آمده است. بنابراین روش کار، پژوهش کتابخانه‏ای بوده که طی آن برای جمع‏آوری اطلاعات به منابع مربوطه مراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است

مقدمه

 مباحث مربوط به توسعه از جمله مباحثی است که سالها توجه اقتصاددانان و جامعه‏شناسان را به خود مشغول داشته است. دانشمندان و نظریه‏پردازان علوم اقتصادی ـ اجتماعی با هدف حل مشکلات و مسایل کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته به ارائه دیدگاهها و نظریاتی پرداختند که از عمده‏ترین آنها می‏توان به نظریه رشد، نظریه مارکسیستی، نظریه وابستگی، نظریه روانشناختی توسعه، دیدگاه نوسازی، و نظریه‏های ملهم از عوامل سیاسی و فرهنگی و غیره یاد کرد

مفهوم توسعه در علوم اجتماعی و اقتصادی دربردارنده معانی و مفاهیم گوناگونی است.وجود دیدگاههای نظری گوناگون در این تنوع تعاریف مؤثر بوده است. زیرا اولاً هر یک از این دیدگاهها و تعاریف، با ارائه تعبیری خاص و با نگاه ازمنظری ویژه، بیانگر بخشی از واقعیت هستند و نه همه آن. ثانیاً اغلب دیدگاهها ونظریات توسعه، مستقیم و یا غیر مستقیم،از مقایسه جوامع جدید (توسعه یافته) و جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه شکل گرفته‏اند

نظریه رشد اقتصادی، با توجه به چگونگی و عوامل رشد اقتصادی در جوامع توسعه یافته، به ارائه طریق برای رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه پرداخته‏اند. نظریه مارکسیستی چگونگی تحول جوامع توسعه یافته سرمایه‏داری از مراحل پیشین به مرحله سرمایه‏داری و سپس از آن مرحله به مرحله سوسیالیسم و کمونیسم را مد نظر قرار داده است. و توسعه در نظریه نوسازی به مرحله انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن (صنعتی) اطلاق می‏شود. جامعه‏ای که این انتقال را به خوبی به انجام برساند، توسعه یافته است و جامعه‏ای که در جهت این روند انتقال باشد، جامعه در حال توسعه تلقی می‏شود. سایر دیدگاهها مانند دیدگاه وابستگی و دیدگاه نهادی، که برداشت جدیدی از توسعه را در دهه‏های هشتاد و نود بر اساس همان دیدگاه نوسازی ارائه می‏دهد، در انتقاد به دیدگاههای فوق، پدید آمده‏اند. با وجود پراکندگی و تنوع نظرات جدید، وجه مشترک اغلب این نظریات، توجه به نهادهای اجتماعی، اقتصادی کشورهای جهان سوم، چند بعدی دیدن توسعه و اهداف آن و اصلاح آموزه تقابل سنت و مدرنیسم در دیدگاه نوسازی است. بر این اساس، توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‏کن کردن فقر مطلق است. با گسترش مفهوم توسعه به همه شوون اجتماعی، توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستهای افراد و گروه‏های اجتماع در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی “بهتر” است سوق می‏یابد

برای نمونه “سیرس Seers” توسعه را به‏معنای دستیابی به ظرفیتهای شخصیت‏انسانی می‏داند که در سه هدف متجلی می‏شود

الف) تأمین نیازهای اساسی (رفاه فردی)،

ب) ایجاد اشتغال کامل،

ج) کاهش نابرابری

در تعریف دیگری از توسعه، برای درک معنای درونی آن باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود علمی در نظر گرفته شود. این ارزشها عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس، و آزادی حق انتخاب. در نظریه ‏های جدید بر لزوم ملحوظ قرار دادن ویژگیهای خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر کشور در استفاده ازراهبردهای توسعه تأکید شده است و توسعه “متناسب” یا توسعه “الگوی بومی” منطبق بر ویژگیهای هر کشور و جامعه مورد تبلیغ و تشویق واقع شده است

هدف عمده در این مقاله بررسی اهداف توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) است که جایگاه توسعه در اندیشه ایشان فراتر از این تعاریف نظری ِمعطوف به مفاهیم اقتصادی‏می‏باشد

1 امام خمینی و توسعه

 نگرش امام خمینی(ره) به توسعه متأثر از دیدگاه مذهبی ایشان می‏باشد که منبعث از جهان‏بینی دینی است. مواضع و دیدگاههای ایشان در قبال پدیده‏های اجتماعی به ویژه پدیده‏های جدید، تحت تأثیر مبانی کلی‏تری قرار دارد که مبانی نظری و عملی ایشان را تشکیل می‏دهد. از جمله ویژگیهای امام، شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان دینی جامع و جاودان و همیشگی که در هر عصر و زمان و متناسب با هر سطح از پیشرفت، امکان تمسک به آن و اجرای آن وجود دارد. علاوه بر این به حفظ و بقای استمرار دیانت اسلام و به جدایی‏ناپذیر دانستن دین از سیاست و تأکید بر تشکیل حکومت اسلامی به منظور تحقق بخشیدن به آیین اسلام در جامعه و ایجاد زمینه مناسب برای حفظ و استمرار آن معتقدو متعهد می‏باشد

با این حال، اصل تغییر و تحول در جوامع در طول زمان را می‏پذیرد و اجتهاد پویا را با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان و مصالح کشور و اسلام به کار می‏گیرد و بین ثبات احکام دینی از ثبات موضوعات و مصادیق تفکیک و تمیز قائل است

امام خمینی(ره) به عنوان برجسته‏ترین اسلام‏شناس و متفکر اسلامی معاصر، درکی عمیق و جامع الاطراف از اسلام دارند و اسلام را در ابعاد فردی و جمعی، عبادی و اعتقادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک مکتب جامع می‏شناسند. نگاه ایشان به توسعه نیز مستثنی از این قاعده نیست. یعنی فرایند توسعه را در تمامی شؤون جامعه مؤثر و مفید می‏داند. در دیدگاه ایشان با آنکه توسعه متوازن و متناسب در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده لیکن فرایند توسعه باید در مجموع به استحکام پایه‏های دین و تقویت مبانی اسلام و تربیت و هدایت انسان منتهی گردد

نکته قابل ذکر دیگر این است که در مبانی نظری و معرفتی اندیشه امام(ره)، جامعه و مردم جایگاه ویژه‏ای دارند. مصلحت جامعه و مردم، همانند مبانی و اصول مکتب، از اصول عمده اندیشه ایشان را تشکیل می‏دهد. از این‏رو امام، توسعه را برای تعالی جامعه و بستر سعادت و رشد مردم ضروری می‏داند اما این توسعه را در همه ابعاد جامعه می‏پذیرد؛یعنی توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره

این نکته را نیز باید در نظر داشت که امام خمینی یک عالم علم توسعه یا جامعه‏شناس توسعه نیست که کوشش نظری ایشان معطوف به تبیین پدیده‏های اجتماعی در چارچوب روشهای رایج این علم باشد، بلکه ایشان یک رهبر دینی ـ سیاسی و یک اندیشمند اجتماعی است که با نگاهی عام و کلی‏نگر از طریق استنتاج عقلانی به هدفهای عمده‏ای که انسان باید در حصول آنها حرکت نماید توجه نموده است. اگر توسعه به تحقق آن اهداف عالی کمک نماید و رضایت خداوند حاصل شود و مصلحت جامعه و مردم تأمین گردد، مقبول ایشان واقع خواهد شد. بنابراین نباید آن گونه که از یک عالم توسعه اقتصادی توقع است، انتظار داشت که امام نیز به عنوان یک عالم توسعه به مفهوم رایج آن، به مسایل توسعه پرداخته باشد

بنابراین در اندیشه امام(ره) توسعه، چه توسعه سیاسی و اقتصادی و چه توسعه علمی و فرهنگی و غیره علاوه بر آنکه اصول، مبانی و ملزومات خاص خود را دارد، می‏بایست برآورنده اهدافی بلند و متعالی باشد که از بطن اندیشه دینی ناشی می‏شوند و در رأس همه، خداباوری و حاکمیت توحید در جامعه می‏باشد. توسعه در هدف غایی خود باید رضایت خداوند را برآورده سازد و گرنه اثر آن در همین حیات مادی مختصر می‏شود؛ اگر اثری بر آن مترتب باشد. اما اگر توسعه مادی به توسعه معنویت پیوند یافت و جامعه‏ای انسانی با مقاصد عالی ظهور یافت، این توسعه، پایدار و مبتنی بر هدف اصلی خود بوده است

  1-1 اهداف توسعه از دیدگاه امام(ره)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
قلمرو بحث  
مفهوم جامع عدالت  
عدالت به حمل اولی ذاتی  
عدالت به حمل شایع صناعی  
اصول عدالت شکلی  
اصول عدالت صیانتی  
اصول عدالت کیفری  
اصول عدالت توزیعی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)

ـ شریف رضی، نهج البلاغه، کتاب 53، تصحیح صبحی صالح، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1967
ـ صدوق، محمدبن ‌علی، معانی الاخبار، تهران، مکتبه‌الصدوق، 1379 ق
ـ طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، نجف، مطبعه الآداب، ط.الرابعه، 1391ق
ـ طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ط.الثانیه، 1974
ـ طوسی، محمدبن‌ الحسن، تفسیر تبیان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1969 ق
ـ کلینی، محمدبن‌ یعقوب، الاصول من الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ط.الثالثه، ج الثانی
ـ ملّا صدرا، منطق نوین، ترجمه و شرح دکتر عبدالمحسن مشکوهالدینی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، 1360
ـ نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، تصحیح محمد کلانتر، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ط.الرابعه، بی‌تا
-Andrew Levine, Engaging Political Philosophy, From Hobbes to Rawls, Oxford, Blackwell Publishers,
-Aristotle, ‘Politics’, in Jonathan Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, Vol. 2, Princeton: Princeton University Press, 1984, Book III, 1980a
-David D. Raphael, Concepts of Justice, Oxford, Oxford University Press,
-David D. Raphael, Justice and Liberty, London, TheAthlone Press,
-David Miller, Social Justice, Oxford, Oxford University Press,
-Guillermo O’Donnell, ‘Why the Rule of Law Matters’, Journal of Democracy, Vol. 15, No. 4 Oct.,
-Hans Kelsen, What is justice Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
-James P. Sterba, ‘Recent Work on Alternative Conceptions of Justice’, American Philosophical Quarterly, Vol. 23, No. 1 Jan.,
-Marx and Engels, Selected Works in one volume, New York
-Plato, ‘On Justice’, in John Cooper and D. S. Hutchinson (eds.), Plato, Complete Works, Campidge, Hackett Publishing Company,
-R. M. Hare, ‘Justice and Equality’, in J. Arthur and W. Shaw (eds.), Justice and Economic Distribution, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
-Ronald Dworkin, ‘Comment of Narveson: In Defense of Equality’, Social Philosophy and Policy, Vol. 1, Issue 1, Autumn

 

چکیده

برقراری عدالت در جامعه اسلامی، که شامل امنیت و رفاه اساسی نیز می‌شود، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه‌های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه‌ای کلیدی برای دولت اسلامی می‌باشد. هرچند بحث عدالت، در جامعه اسلامی، از جمله بحث های رایج است، اما ‌تاکنون در زمینه مفهوم روشن و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است

قلمرو کاوش مقاله حاضر، محدود به چیستی و ماهیت عدالت در میان انسان‌ها و برشمردن اصول عدالت از منظر قرآن و سنت می‌باشد. بدین‌منظور، عدالت به حمل اولی‌ذاتی و به حمل شایع‌صناعی تعریف می‌شود. جزء مشترک همه مصادیق عدالت، جانب‌نداری و حکومت قانون است. علاوه بر این،‌ انوع عدالت، یعنی عدالت صیانتی، کیفری و توزیعی، دارای جزیی اختصاصی نیز می‌باشد که آن را از سایر انواع آن متمایز می‌نماید. این مقاله به شرح و شمارش اصول این سه نوع عدالت می‌پردازد

کلید واژه‌ها: عدالت، عدالت شکلی، عدالت محتوایی، رقابت سیاسی، تأمین‌اجتماعی، حکومت قانون

 

 

مقدمه

بی تردید، برقراری عدالت در جامعه اسلامی (که بنابر تعریف این مقاله شامل امنیت و رفاه اساسی نیز می‌شود)، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه‌های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه‌ای کلیدی برای دولت اسلامی می‌باشد. این نکته، ما را به تأمل درباره عدالت وا می‌دارد، مفهوم و اصول آن را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا به رغم اینکه سخن از ارزش و اهمیت والای عدالت و جای‌داشتن آن در رأس وظایف دولت دینی، سکه رایج جامعه اسلامی است، تاکنون در زمینه روشن‌نمودن مفهوم و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است. نخستین گام در جهت تحقق عدالت در جامعه اسلامی این است که روشن شود تکالیفی را که عدالت به عهده دولت دینی می‌نهد، کدام‌اند. مقاله حاضر به منظور بررسی جامع مفهوم عدالت و بیان اصول آن، که باید راهنمای تمامی اقدامات سیاسی ـ اجتماعی در یک جامعه دینی باشند، نگاشته شده است. اصول عدالت باید در موارد ذیل بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد: تدوین قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی، تصویب قوانین عادی و انتخاب کارگزاران حکومتی

 

 

قلمرو بحث

هر نظریه عدالت باید عدالت را از چند جنبه مورد کاوش قرار دهد. این جنبه‌ها عبارت‌اند از: چرایی یا ضرورت، چیستی یا ماهیت، کجایی یا مرتبت و چگونگی یا وسیلت. چنانچه بخواهیم بررسی جنبه‌های گوناگون ضروری برای نظریه‌پردازی عدالت را در چند پرسش خلاصه نماییم، مجموعه سؤالات ذیل، مناسب به نظر می‌رسند

(1) آیا ضرورتی در توسل به مفهوم و اصول عدالت برای سازماندهی زندگی اجتماعی وجود دارد؟

(2) مفهوم عدالت چیست و اصول آن کدام‌اند؟

(3) جایگاه عدالت در میان سلسله ارزش‌های اخلاقی اجتماعی و فردی کجاست؟

(4) چگونه می‌توان اصول عدالت را در جامعه پیاده نمود؟

این مقاله، نه در صدد ارائه یک نظریه عدالت، که در پی بررسی مفهوم و اصول عدالت از راه پاسخ‌گویی به پرسش دوم می‌باشد. قلمرو کاوش این نوشته، محدود به چیستی و ماهیت و عدالت در میان انسان‌ها می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله این است که به صورتی روشن و جامع، مفهوم عدالت را شرح داده و اصول آن را بیان نماید

این نوشته به بررسی مفهوم‌سازی کتاب و سنت در زمینه‌ی عدالت اختصاص دارد. توضیح اینکه، اختلاف نظر بر سر تعریف عدالت، آن قدر گسترده و عمیق است که برخی از پژوهشگران، این‌گونه اظهار نظر کرده‌اند: درحالی که آرمان عدالت شناخته شده است، معنا و مفهوم عدالت، پیچیده و دارای عناصری می‌باشد. به همین دلیل است که نمی‌توان تعریفی از عدالت به طور مطلق ارائه داد. آنچه قابل ارائه است، منحصر در توضیح مفهوم عدالت در نظر این یا آن متفکر و یا این یا آن مکتب می‌باشد. به نظر می‌رسد، هر نظریه عدالت دارای یک آرمان نهایی سیاسی است که بر پایه آن، مفهوم عدالت تعیین می‌شود. در هر مکتب، یک ارزش اخلاقی وجود دارد که در درجه‌بندی ارزش‌ها در بالای فهرست جای می‌گیرد و در واقع، هدف نهایی برای سایر ارزش‌ها می‌باشد. پس از تعیین هدف نهایی یک مکتب، رسم بر آن است که واژه جذاب «عدالت» برای توصیف نظم اجتماعی و ترتیبات سیاسی معینی، که هدف مورد نظر را عملی می‌سازد، به کار گرفته شود. به این دلیل است که برخی، عدالت را به حق برخورداری از مالکیت خصوصی، برخی دیگر به دسته‌ای از آزادی‌های برابر، برابری فرصت‌ها و تأمین رفاه اساسی تعریف می‌کنند. تعریف عدالت به حق برابری خودسازی و رشد فضایل انسانی نیز از دیگر تعاریفی است که از سوی صاحب‌نظران مطرح گردیده است

 

 

مفهوم جامع عدالت

بررسی جامع مفهوم عدالت, تنها از راه شرح معنای عدالت به حمل اولی ذاتی و نیز به حمل شایع صناعی امکان‌پذیر است. غفلت از هر یک از این دو نوع حمل و یا تمییزندادن میان این دو، می‌تواند موجب سردر گمی در بحث شود. برای درک درست مفهوم عدالت، نخست باید بدانیم به هنگام کاربرد واژه عدالت، چه معنایی را در ذهن خود تصور می‌کنیم (حمل اولی‌ذاتی). سپس باید بررسی نمود، چه افعال یا وضعیت‌هایی را می‌توان، یا باید به عنوان مصادیق معنایی که از عدالت تصور می‌کنیم، قرار داد (حمل شایع‌صناعی)

پیش از بررسی معنای عدالت، خواه به حمل اولی‌ذاتی و خواه به حمل شایع‌صناعی، بجاست رابطه واژه «عدل» را با واژه «عادل» روشن نماییم. به نظر می‌رسد این صفتِ عادل است که باید بر حسب مفهوم عدل یا عدالت تعریف شود و نه برعکس. این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه افلاطون (427 تا 347 پیش از میلاد) قرار دارد که به هیچ وجه ملاک مستقلی را برای ارزیابی عمل عدالت به دست نمی‌دهد. به جای ارائه ملاک عدالت یک عمل، افلاطون فرد عادل را تعریف می‌کند و آنگاه این‌گونه مطرح می‌کند: هر چه فرد عادل انجام دهد، عدالت خواهد بود. عمل فرد عادل، یعنی کسی که احساساتش تحت کنترل عقلش قرار گرفته است، تعیین می‌کند چه کاری عدالت می‌باشد. موضوع مستقیم و مستقل واژه «عدل» یا «عدالت»، فعل یا وضعیتی معین است؛ مثلاً، گفته می‌شود: عدالت عبارت است از «فعل» رعایت حقوق دیگران و یا اینکه گفته می‌شود: برقراری «وضعیت» برابری میان افراد، عین عدالت است. آنگاه، واژه «عادل» یا «عادلانه» برای توصیف فرد، قانون، حکومت (و ارکان حکومتی) و جامعه به کار گرفته می‌شود؛ برای مثال، گفته می‌شود: فلان فرد، عادل است و یا فلان قانون، عادلانه می‌باشد

به عبارت دیگر، برای بررسی مفهوم عدالت، باید در آغاز، «فعل»ها یا «وضعیت»هایی را که موصوف به عدل می‌شوند تعیین نمود. سپس بر حسب مفهوم عدل، فرد عادل، قانون عادلانه، حکومت عادل و جامعه عادل را تعریف نمود؛

(1) «فرد عادل» یعنی: انجام‌دهنده مجموعه افعال عدل، و یا برقرارکننده وضعیت عدالت؛

(2) «قانون عادلانه» یعنی: قانونی که فعل عدل را تجویز می‌نماید و یا از وضعیت عدالت حمایت می‌کند؛

(3) «حکومت عادل» یعنی: حکومتی که سازمان‌های آن انجام‌دهنده مجموعه افعال عدل و یا برقرارکننده وضعیت عدالت در جامعه باشند؛

(4) «جامعه عادل» یعنی: جامعه‌ای که در آن، افعال عدل رواج داشته باشد و یا وضعیت عدالت در آن تثبیت شده باشد

در تمامی مواردِ کاربرد واژه «عادل» و «عادلانه»، نکته کلیدی، فهم دقیق «کار» یا «وضعیت» عدل است. در ذیل، با لحاظ نکته یادشده، به ترتیب، عدالت به حمل اولی ذاتی و حمل‌شایع صناعی, مورد تعریف و شرح قرار خواهد گرفت

عدالت به حمل اولی ذاتی

به منظور تعریف عدالت به حمل اولی ذاتی و اینکه واژه «عدالت» به چه معنا می‌باشد (صرف نظر از اینکه مصادیق آن کدام‌اند)، نخست باید سرشت مفهوم عدالت را مورد توجه قرار داد. عدالت یک مفهوم ارزشی ـ نه یک مفهوم گزارشی ـ می‌باشد. همچنین، عدالت بار ارزشی مثبت و تأییدکننده را به موضوعش منتقل می‌کند؛ بنابراین، عدالت یک مفهوم ارزشی مثبت است. عدالت، به عنوان یک مفهوم ارزشی، گاهی دارای معنایی عام می‌باشد و گاهی دارای معنایی خاص. از این‌رو، به حمل اولی ذاتی، با دو مفهوم برای عدالت روبه‌رو هستیم: 1 عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت عام. و 2 عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت خاص

عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت عام، هم برای ارزش‌گذاری روی کاری که تنها مربوط به انجام‌دهنده آن می‌شود، هم برای ارزش‌گذاری روی کاری که در رابطه انسان و خدای متعال تحقق پیدا می‌کند و هم برای ارزش‌گذاری روی کاری که در روابط اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر به وجود می‌آید، به کار می‌رود. در این استعمال، عدالت با درستکاری و تقوا مترادف است. در میان فقهای امامیه، در تعریف عدالتْ دو رویکرد متفاوت یافت می‌شود که در مورد هر دو، ادعای شهرت‌فتوایی شده است. این دو تعریف، منعکس‌کننده تمامی فتاوای فقهی امامیه درباره مفهوم عدالت می‌باشد: عدالت به حمل اولی ذاتی و به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت عام، عبارت است از

1 «صفتی» راسخ در نفس که به موجب آن، فردِ دارای آن صفت، تمامی کارهای درست را انجام و از تمامی کارهای نادرست پرهیز می‌نماید؛ و بنابر تعریفی دیگر، عبارت است از

2 «ترک» گناهان کبیره

در هر دو صورت، عدالت یک مفهوم ارزشی مثبت عام بوده و به معنای «درستکاری» یا «صفت وادارکننده به درستکاری» است؛ به دیگر سخن، به موجب اصطلاح فقهی، عدالتْ با واژه «تقوا» مترادف است و چنانچه در یک تعریف شرح‌اللفظی بخواهیم عدالت را توضیح دهیم، باید بگوییم: عدالت یعنی «درست و الزامی»؛ و فرد عادل یعنی فردی که تمامی کارهای درست و الزامی را انجام داده و تمامی کارهای نادرست و ضروری‌الترک را ترک می‌کند؛ به عبارت دیگر، فرد عادل یعنی رعایت‌کننده تمامی تکالیف الزامی. در رویکرد فقهی، پس از تعریف عدالت، باید فهرستی از کارهای واجب و حرام را تهیه نمود تا با رعایت تمامی آنها، عنوان «درستکاری» و «پرهیزگاری» تحقق یابد

به نظر می‌رسد، هر چند اصطلاح فقهی درباره عدالت، دارای مستنداتی در احادیث شریف می‌باشد، اما نباید تعریف عدالت به رعایت تقوا و پرهیزگاری، ما را از تأمل روی عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی خاص، که در قرآن کریم و بسیاری از احادیث شریف ارائه شده است، باز دارد. با مروری بر موارد کاربرد واژگانی همچون «جور»، «ظلم»، «بغی»، «عدل»، و «قسط» در قرآن کریم، می‌توان با اطمینانْ اظهار نظر کرد که قرآن کریم (و نیز بسیاری از احادیث شریف)، عدالت را به معنای یک واژه ارزشی خاص، که در روابط اجتماعی انسان‌ها معنا پیدا کرده و تکلیفی معین را بیان نموده است، به کار برده

بنابراین، عدالت به حمل اولی ذاتی و به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت خاص، عبارت است از: درست یا خوب، الزامی، قراردارنده در رابطه با فرد یا افرادی معین، اعطا‌کننده یک سود یا زحمت و یا درد به آن فرد یا افراد معین، اجبار‌پذیر و قابل پی‌گیری توسط آن فرد یا افراد معین در صورت کوتاهی فرد مکلف در انجام عمل درست یا برقراری وضعیت خوب

به دیگر سخن، به هنگام توصیف یک فعل و یا وضعیت به عدالت، واژه «عدالت»، به عنوان یک مفهوم ارزشی خاص، عناصری را در خود جای می‌دهد که روی هم‌رفته، فعل یا وضعیت مورد نظر را ارزش‌گذاری نموده و بر آن حمل می‌شوند. در ذیل، عناصر اخذشده در معنای عدالت به حمل اولی ذاتی، به طور جداگانه تبیین می‌شوند
1 فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، «درست» یا «خوب» است. همچنان‌که اشاره شد، عدالت یک واژه ارزشی است و درست‌بودن یک کار و یا خوب‌بودن یک وضعیت را تأیید می‌نماید. هنگامی که عملی را به عدل توصیف می‌کنیم، منظورمان در وهله نخست، این است که عمل مزبور درست و بجاست، هرچند به شکل خاصی درست و بجاست. در قرآن کریم، واژگان «عدل» و «قسط» همواره با بار ارزشی مثبت و مطلوب به کار رفته‌اند. گفتنی است، واژه دیگری که در احادیث شریف، همانند عدل و قسط با بار ارزشی مثبت به کار رفته است، واژه «انصاف» است. عدل، قسط و انصاف همگی معانی نزدیک به هم داشته و درستی و بجابودن یک فعل و یا وضعیت را می‌رسانند

2 درستی فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، در حد «الزامی» است. واژه «عدل» تنها در جایی به کار می‌رود که آن کارِ درست، الزامی نیز باشد، از این‌رو، کارهایی که درست و شایسته هستند، ولی انجام آنها الزامی نمی‌باشد، از دایره شمول مفهومی عدالت، خارج هستند؛ بنابراین، نمی‌توان کارهای مستحبی، مانند اعطای صدقات مستحبی به محرومان را موضوع عدالت فرض نمود. عدالت بیان می‌کند، کدام کارها ضروری، واجب و تکلیفی الزامی برای افراد هستند. در تمامی مواردی که واژه «عدالت» برای توصیف یک فعل یا وضعیت به کار می‌رود، منظورْ انتقال معنای الزامی به آن فعل یا وضعیت می‌باشد. عدالت بایستنی است و باید آن را برقرار نمود. این ویژگی متمایزکننده عدالت از احسان می‌باشد؛ چه اینکه احسان، هنگامی که در کنار عدالت به کار رود، به تمامی کارهای خوبی که واجب و الزامی نیستند، اشاره دارد، در حالی که عدالت به کارهایی که واجب و الزامی هستند، مربوط می‌شود

3 فعل یا وضعیت موصوف به عدالت «در رابطه با فرد یا افرادی معین» از انسان‌ها قرار دارد؛ از این‌رو، کارهای واجب و الزامی که مربوط به تنظیم رابطه انسان با خود و یا با خداوند متعال می‌شوند، مانند ترک یأس از لطف خداوند متعال، ترک استعمال مواد مخدر در خفا، ترک استماع موسیقی مطرب در تنهایی و ترک صوم بدون تجاهر به آن، همگی از دایره شمول عدالت خارج هستند. عدالت تعیین می‌کند که انسان در رابطه با سایر انسان‌ها چه تکالیف الزامی‌ای دارد. آن دسته از کارهای درست و الزامی که در رابطه با سایر افراد (نه در رابطه با فرد یا افرادی معین) قرار دارند نیز از موضوع عدالت خارج خواهند بود؛ مانند تکلیف اطعام فقرا به عنوان کفاره. هرچند اطعام فقرا به عنوان کفاره، به مقتضای تقوا، واجب و الزامی است، اما به دلیل اینکه در رابطه با افراد معینی قرار نداشته و تعیین افراد دریافت‌کننده به اختیار خود پرداخت‌کننده واگذار شده است، نمی‌توان آن را به عنوان مصداقی از عدالت تلقی نمود. در این موارد، باید واژه عام «تقوا» را برای ارزش‌گذاری عمل مزبور به کار برد. بنابراین، تنها تکالیف الزامی افراد، که در رابطه با فرد یا افراد معینی از انسان‌ها قرار می‌گیرند، مشمول واژه ارزشی خاص عدالت می‌شوند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه فایل ورد (word) دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه فایل ورد (word)

فصل اول ( مقدمات وکلیات )
چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت مطالعه
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال کلی
فرضیه
تعریف اصطلاحات
فصل دوم ( ادبیات تحقیق )
مرور مطالعاتی در ایران
مرور مطالعاتی در خارج
تاریخجه راهنمایی در جهان
برنامه راهنمایی ومشاوره بعد از انقلاب 
راهنمایی ومشاوره در اسلام
عوامل موثر در پیدایش نهضت راهنمایی
نظریه های مهم راهنمایی ومشاوره
تعاریف مشاوره
انواع مشاوره
فنون مشاوره
لزوم مشاوره در آموزش وپرورش
راهنمایی در دبیرستان 14 تا 18 سالگی
مقایسه راهنمایی و شماوره و روان درمانی
آشنایی با پاره ای از مشکلات رفتاری دانش آموزان
فهرست فعالیتها و وظایف مشاور در دبیرستان
فصل سوم ( روش تحقیق )
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری تحقیق
حجم نمونه روش آماری ابزار تحقیق
متغییرهای تحقیق
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها )
مقدمه
جداول        72-
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره
نمودار شماره
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره
نمودار شماره
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره
نمودار شماره
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره
نمودار شماره
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره
نمودار شماره
فصل پنجم ( نتیجه گیری )
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
منابع
پرسشنامه

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه فایل ورد (word)

1)شفیع آبادی.عبدا;(نظریه های مشاوران وروان درمانی.مرکزنشر دانشگاهی 1384

2)بروس کوئن . مبانی جامعه شناسی , ترجمه دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل ,  انتشارات سمت

3) حسینی – سید مهدی – اصول روش های راهنمایی و مشاوره – انتشارات دانشگاه آزاد

4)حسینی- سید مهدی – راهنمایی تحصیلی و قسمت های مختلف آن انتشارات رشد

5) نوابی نژاد – شکوه – راهنمایی مشاور . انتشارات معاصر

6) اردبیلی – یوسف – اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش . انتشارات بعثت

7) شریفی–حسن پاشا–روشهای تحقیق درعلوم رفتاری,انتشارات رشد

8)براهنی–محمدتقی–مبانی آزمون های روانی-انتشارات دانشگاه تهران

9)نبوی–بهروز-مقدمه ای پرورشهای تحقیق درعلوم اجتماعی–انتشارات فروردین

مقدمه

(1) شکی نیست که به موازات گسترش اجتماع و پیچیدگی نهادهای آن مشکلاتی بروز می کند و چیزهای نوی ضرورت می یابد که قبلا نیازی بدان احساس نفی شده است مثلا در جوامع پیچیده روابط اجتماعی سست که می شود افراد همبستگی عاطفی خود را که در پاره ای موارد می تواند مشکل گشای ناراحتی های روحی باشد از دست می دهد

در نهاد خانواده به علت افزایش سطح گرفتاریهای مشغلی پدر و مادر مسئولیت هر یک از افراد خانواده در امور مربوط به خود روابط خانواده و علایق و وابستگی عاطفی آنها با یکدیگر نیز قدرت و شدت خود را از دست می دهد و والدین کمتر فرصت می کنند به درد و دل فرزندان خود گوش دهد . در نتیجه انتظار والدین از مدرسه و نظام تعلیم و تربیت جامعه بالا می رود و والدین بیش از بیش می خواهند که مدرسه پاره ای از مسئولیتهایی آنها را با اهداف خدمات ویژه ای به عهده بگیرند

اگر نظام آموزش و پروش کشور را به عنوان دو بال یک پرنده قلمداد کنیم که یک بال آن فرایند آموزش و تنوع آن و بال دیگر فرایند پرورش با هم اهمیت و تقدم آن را در بر گرفته باشد می توان گسترده کار مشاور را در نظام جدید آموزش متوسطه بازیافت و فراتر از همدانیها نقشی است که مشاور به عنوان یک عنصر موثر در نظام جدید آموزشی دارد

 

اهمیت و ضرورت مطالعه

(1) برای یادگیری علائق و استعدادهای دانش آموزان و به منظور ایجاد ارتباط مطلوب با محیط راهنمایی شغلی انتخاب رشته مناسب تحصیلی و حل مشکلات و مسائل عاطفی روانی دانش آموزان وجود فردی بعنوان مشاور در مدارس کاملا ضروری به نظر می رسد در این طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام به ترتیب و تعلیم مشاورانی کرده است که حداقل در سطح دبیرستانها بتوانند به ارشاد و راهنمایی دانش آموزان در زمینه های مختلف بپردازند و خدمات مشاوره ای ارائه دهند

از آنجا که مشاوره از دیرباز انسانها به دلایل گوناگون مورد نیاز بوده وتنها اختصاص به دانش آموزان نداشته است لذا در هر زمان با ساختارهای متفاوت ومتناسب با ضرورتهای عصر خود وجود داشته است در حال حاضر نیز رشد شتابان جوامع بشری درزمینه های علمی ,تکنولوژی و فرهنگی و گسترش پدیده هایی چون مهاجرت , فرهنگ , فقر و پی آمدهای آسیب زای آنها نیازبه مشاوره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح می سازد

در کشور ما علاوه به عوامل بالا دلایل متعددی وجود دارد که مبین ضرورت توجه به خدمات مختلف راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش است از جمله دلایل عبارتند از : افزایش جمعیت بویژه جوانی جمعیت و نیاز مبرم آنها به خدمات راهنمایی و مشاوره و افزایش دانش آموزان در مدارس توزیع نامتعادل دانش آموزان در شاخه ها و رشته های تحصیلی , علت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی

فلذا ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع مهم ملا اصلی پژوهش حاضر و انگیزه های اصلی پژوهشگر و ارائه آن می باشد

بیان مسئله

با اجرای نظام آموزش در دبیرستان های برای راهنمایی دانش آموزان به رشته های مختلف تحصیلی و حل مسائل و مشکلات روانی , عاطفی , اجتماعی , و اخلاقی آنان وجود مشاوران بیش از بیش احساس شد و مقرر گردید در همه دبیرستانهای مشاوران حضور داشته باشند تا بتوانند نسبت به راهنمایی تحصیلی دانش آموزان اهتمام ورزند با توجه به اینکه تاکنون پیرامون موضوع پژوهشهای تقریبا نزدیک به آن انجام شده اما از آنجا که در زمان گذشته و مکان دیگری صورت گرفته اند و نتایج  بعضی دیگر از تحقیقات نشان دهنده عدم موفقیت مشاورین در حل مشکلات تحصیلی , شغلی ها , شخصی و خانوادگی دانش آموزان است و با وجود مشکلات دانش آموزان در زمینه های مختلف تحصیلی , شغلی , شخصی و خانوادگی و ضرورت توجه به این مشکلات محقق و به درستی تاثیر خدمات مشاوره ای به عملکرد دانش آموزان و نیز سنجش نظر دانش آموزان در میزان موفقیت عملکرد مشاوران در حل مشکلات آنان در شهر اراک است

اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت وجودی مشاوره در آموزش و پروش و نیز نقش آن در تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص کشور اهدافی  که در این تحقیق دنبال می شوند عبارتند از

1) شناسایی نقش مشاوره در دبیرستانهای نظام جدید شهر اراک

2) دست یابی به نظرات دانش آموزان دبیرستانی در رابطه با نقش مشاوره به منظور شناخت در زمینه موضوع تحقیق

3) دست یابی به میزان نقش مشاوران در شناخت استعدادهای دانش آموزان

4) دست یابی برمیزان تشکیل وتاثیر مشاوره فردی وگروهی توسط مشاورین

سوال تحقیق

آیا بین دانش آموزان و مشاوران در شناخت و رفع مشکلات اخلاقی – خانوادگی – تحصیلی وجود دارد ؟

بیان فرضیه

1) بین مشاوران و دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد

2) بین مشاوران و دانش آموزان در شناخت و رفع مشکلات اخلاقی – خانوادگی و تحصیلی رابطه معنا داری وجود دارد

3) دانش آموزان مشاور را در هدایت تحصیلی خود موفق می دانند

4) دانش آموزان مشاوران را در شناخت مشاغل به آنها موفق می دانند

5) دانش آموزان مشاوران در تشکیل جلسات فردی و گروهی در مدرسه موفق می دانند

 تعریف اصطلاحات

(1) مشاور ( counseling) : مشاور در آموزش و پرورش فردی است که با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های راهنمایی و مشاوره , روان شناسی و یا علوم تربیتی که با ابلاغ رسمی اداره متبوع در دبیرستانهای مقطع متوسطه مشغول به انجام وظیفه باشد

2) مشاوره ( counseling)

(2) مشاوره تعاملی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شود تا پس از شناخت خویش تصمیمات معقول و مقبولی اتخاذ کند

3) راهنمایی

(3) راهنمایی کمک و یاری کردن به فرد است تا بتواند با علم و اگاهی تصمیات درست بگیرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو فایل ورد (word) دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو فایل ورد (word)

فصل اول

LAN;

WAN;

شبکه‌های نوع Circuit-Switched

شبکه‌های نوع Cell-Switched

Packet-Switched

MAN;

Intranet, Extranet, Internet

VPN;

فصل دوم

OSI Reference Model

مزایای مدل OSI

خصوصیات مدل OSI

فیبرهای نوری;

انواع مختلف Ethernet

بریج‌ها

مشکلاتی که بریج‌ها حل می‌کنند

سوئیچ‌ها

آدرس‌دهی لایه سوم یا Layer-

Transport Layer

فصل سوم

TCP/IP

لایه Application

لایه Transport

لایه Internet

IP Datagram;

ICMP

ARP و RARP

مقدمه‌ای بر آدرس‌دهی IP

انواع کلاس‌های ادرس IP

Private IP address

Subnetting

Subnet Masks

فصل چهارم

آشنایی با محصولات سیسکو

Hubs

سوئیچ‌ها

روترها

LEDها و مراحل بوت شدن سوئیچ;

روترها

پورتها و کنسولها

پورت کنسول

Interface‌های فیزیکی موجود در روی دستگاه

ترکیب دستورات به کار رفته برای دسترسی به Interfaceهای سوئیچ;

ترکیب دستورهای به کار رفته برای دسترسی به Interfaceهای روتر

چگونگی کابل‌کشی Ethernet

وسایل کابل‌کشی Ethernet

کابل‌کشی در WAN;

فصل 5

مقدمه‌ای بر سیستم عامل IOS

تنظیمات مقدماتی سوئیچ‌ها

دسترسی به CLI

EXEC mode

دسترسی به Configuration mode

پسورددهی به EXEC در 2950

آدرس‌دهی در 2950

Configuration files

مشاهده محتویات Configuration file

ذخیره کردن تنظیمات اعمال شده

مشاهده تنظیمات اعمال شده دستگاه

دستور show interfaces

دستور show ip

دستور show version

تنظیمات مقدماتی روترها

Configuration mode

نامگذاری روترها

تنظیمات مربوط به Interfaceهای روتر

مشخص کردن توضیحات مربوط به هر Interface

فعال کردن هر Interface

پیکربندی مربوط به LAN Interfaces

پیکربندی مربوط به Serial Interfaces

آدرس‌دهی در روترها

تخصیص آدرس IP

تست عملکرد روتر

دستور show interface

دستور show ip interface

دستور show hosts

دستور show version

فصل ششم

قسمت های سخت افزاری روتر سیسکو

ROM;

RAM;

Flash

NVRAM;

Configuration register

مراحل بوت شدن

(CDP) Cisco Discovery Protocol

CDP حاوی چه اطلاعاتی است؟

تنظیمات CDP

آزمایش عملکرد CDP

Ping

کاربرد Ping در Privilege EXEC

کاربرد دستور traceroute

استفاده از Simple traceroute

کاربرد telnet

دستور debug

فصل 7

انواع روش های Switching

ـ   Store-and-forward

ـ Cut-through

ـ Fragment-Free

عملکرد بریج ها و سوئیچ‌ها

مرحله Learning

مرحله Forwarding

Loops

پروتکل STP

فصل هشتم

آشنایی با مفهوم VLANs

Subnetها و VLANها

قابلیت انعطاف یا Scalability

انواع اتصالات VLAN;

اتصالات Access link

اتصالات  Trunk

ISL

پیکربندی Trunk در روی سوئیچ 2950

ایجاد VLAN;

تنظیمات مربوط به VLANها در 2950

عیب‌یابی VLANها و اتصالات Trunk

فصل نهم

انواع Routeها

Routing Protocols و  Routed protocols

پروتکل‌های Distance Vector و Default Route

مزیتهایی که پروتکل های Link State  ارائه می‌دهند

معایب استفاد از پروتکل‌های Link state

فصل دهم

مقدماتی در مورد پروتکل‌های Routing

استفاده از دستور Router

دستور Network

IP RIP

پیکربندی IP RIP

عیب یابی IP RIP

دستور Show IP protocols

دستور Show IP Route

دستور Debug IP RIP

IP IGRP

پیکربندی IP IGRP

پخش ترافیک یا Load Balancing

فصل یازدهم

OSPF

ویژگیهای OSPF

پیکربندی OSPF

EIGRP

عملکرد EIGRP

فصل دوازدهم

IP Access List

آشنایی با ACL

انواع ACL

مرا حل پردازش ACLها

فعال کردن ACL

فصل سیزدهم

مقدمه‌ای بر ترجمه آدرسها یا Address Translation

انواع سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation

NAT

NAT استاتیک;

NAT دینامیک;

مزایای استفاده از سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation

معایب استفاده از سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation

فصل چهاردهم

انواع ارتباطات;

اتصالات Leased line

اتصالات Circuit-Switched

اتصالات Packet-Switched

HDLC

نوع فریم HDLC

پیکربندی HDLC

نوع فریم یا Frame Type

LCP و NCP

پیکربندی PPP

PPP Authentication یا عمل تشخیص هویت در PPP

PAP

CHAP

فصل پانزدهم

Frame Relay

Virtual Circuits

طراحی Full-meshed

مزیتهای VCs

انواع VC

PVCs

SVCs

پیکربندی Frame Relay

پیکربندی LMI

عیب‌یابی LMI

دستور show interfaces

دستور show frame-relay lmi

دستور debug frame-relay lmi

 فصل اول

LAN

اگر کامپیوترهایی را که در فواصل جغرافیایی کوچک مثل یک طبقه یا یک ساختمان قرار دارند به هم وصل کنیم، به این نوع شبکه‌ها، LAN گفته می‌شود. در شبکه‌های LAN انواع مختلف دستگاه‌ها، مثلRouter , Switch , Hub , Firewall , Pc , File Server , Voice Gateways , … را می‌توان مشاهده نمود. انواع Mediaهای مختلف برای وصل کردن دستگاه‌ها به همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل Ethernet, Fast Ethernet (FE), Gigabit Ethernet (GE), Token Ring, FDDI که امروزه کاربرد Ethernet و FE در شبکه‌های موجود زیاد شده است

WAN

اگر تعداد زیادی LAN که در فواصل جغرافیایی زیاد نسبت به هم قرار دارند را به هم وصل کنیم، این نوع از شبکه را به نام WAN می نامیم. چهار نوع مختلف WAN وجود دارد

1 Circuit-Switched

2. Packet-Switched

3. Cell-Switched

4. Dedicated Connections

 شبکه‌های نوع Circuit-Switched

این نوع از اتصالات WAN، یک ارتباط موقتی را بین دو قسمت ایجاد می‌کند که این ارتباط از طریق خطوط تلفن انجام می‌پذیرد. مثل اتصالات Dial-up و همچنین ISDN. از این نوع می‌توان هم به عنوان اتصالات اصلی و هم به عنوان اتصالات پشتیبان استفاده نمود

 شبکه‌های نوع Cell-Switched

این نوع از شبکه‌ها از یک ارتباط همیشگی استفاده می‌کنند. یعنی دسترسی به شبکه و یا اینترنت بی‌وقفه بوده و همچنین پهنای باند مورد نیاز را برای ما گارانتی می‌کند. امتیاز استفاده از این نوع در آن است که یک دستگاه به صورت همزمان می‌تواند به چندین دستگاه از روی یک Interface وصل شود. همچنین بسته‌های ارسالی توسط این نوع ارتباط دارای اندازه‌های ثابت بوده و بنابراین QoS (Quality of Service) یا کیفیت اتصال بهتری را ارائه می‌دهد. نقطه منفی استفاده از ارتباطات نوع Cell-Switched این است که از لوازم گران‌قیمت‌تری استفاده کرده و همچنین ایجاد و عیب‌یابی آن نیز مشکلتر از بقیه می‌باشد. از همین رو است که بهترین راه انتقال صوت و تصویر، استفاده از همین نوع است. تکنولوژی‌های ATM و SMDS مثال‌هایی برای Cell-Switched می‌باشند

 Packet-Switched

برخلاف نوع قبلی که از بسته‌هایی با طول ثابت برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کرد، ارتباطات نوع Packet-Switched می‌تواند بسته‌هایی با طول مختلف را عبور دهد. تکنولوژی‌هایی مانند Frame Relay, X.25, DSL مثالهایی بارز از این نوع ارتباطات می‌باشند

دو نوع جدید از ارتباطات Packet-Switched که در آمریکا به کار برده می شود، DSL و Cable می باشد. DSL نسبت به بقیه تکنولوژیهای WAN، از قیمت کمتری برخوردار بوده و از پهنای باندی تا حداکثر 2 Mbps استفاده می‌کند. همچنین DSL به مقدار فاصله ارتباط مستقیمی دارد. به این صورت که هر چقدر فاصله ما از منبع ارائه دهنده اشتراک DSL بیشتر باشد، سرعت و کیفیت دسترسی کمتر خواهد بود. Cable از کابلهای Coaxial که در ارتباطات تلویزیونی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده می‌نماید. اما ارتباطات Cable به صورت دسترسی اشتراکی است؛ به این صورت که هر چقدر کاربران بیشتری از آن استفاده کنند، سرعت دسترسی پائین خواهد آمد. هر دوی این تکنولوژیها بعد از ایجاد، به صورت همیشگی در حالت فعال قرار خواهند داشت و نیازی به شماره‌گیری با ISP وجود ندارد

 MAN

همانطوریکه WAN بین LANهای مختلف ارتباط برقرار می‌کند، MAN نیز همین کار را در محیط‌های جغرافیایی کوچک انجام می‌دهد. مثلاً در داخل یک شهر. به عبارت دیگر MAN یک ارتباط دوگانه بین LAN و WAN است. ولی برخلاف WAN که از سرعتهای کمتر تا متوسط بهره می‌برد، MAN از سرعتهای بالایی برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کند. مثل خطوط T1 (1.544 Mbps) و Optical Services. دستگاه‌هایی که در MAN مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتند از High-end, Routers, ATM Switches, Optical Switches

 Intranet, Extranet, Internet

بعد از مباحثی که در مورد انواع شبکه مطرح شد، اطلاحالات دیگری هم وجود دارند که باید در مورد آنها اطلاعاتی داشته باشیم

Intranet: به شبکه‌های داخلی یک شرکت گفته می‌شود که منابع مورد نیاز برای کاربران در داخل همین شبکه قرار داشته و کاربران نیاز ندارند که برای یافتن منابع مورد نیاز خود به محیط عمومی اینترنت دسترسی داشته باشند. یک Intranet می‌تواند شامل LANs, Private WANs, MAN, VPN, SAN باشد

Extranet: در واقع شبکه‌های Intranet گسترده را Extranet می‌گویند. این شبکه شامل افراد شناخته شده در خارج از شبکه Intranet می‌باشد  که نیاز به دسترسی به منابع داخلی دارند. مثلاً کاربران و یا شرکای تجاری شرکت که به وسیله ارتباطات نوع VPN و یا Dial-up اقدام به استفاده از منابع شبکه داخلی می نمایند

Internet: برخلاف Extranet که برخی از منابع شبکه در محلهای شناخته شده بیرون از Intranet قرار دارد، در اینترنت، منابع در محلهای ناشناخته و پراکنده متعدد ممکن است وجود داشته باشد. در واقع همه افراد ناشناخته موجود در اینترنت قادر به دسترسی به همه منابع می‌باشند

 VPN

یک نوع مخصوص از شبکه است که ارتباطات برقرار شده در آن به صورت کاملاً امن صورت می‌گیرد. هنگامی که بخواهیم در محیط‌های عمومی اینترنت دسترسی به منابع را به صورت کاملاً امن انجام دهیم از این نوع شبکه استفاده می‌کنیم. مثلاً در Extranet، کاربران شناخته شده به وسیله استفاده از VPN به منابع داخلی یک شبکه دسترسی پیدا می‌کنند. در هنگام برقراری ارتباط از طریق VPN خصوصیات Confidentiality, Integrity Authentication, نیز مطرح می‌شوند. Authentication یعنی شناسایی هویت کاربران و صدور اجازه دسترسی به کاربران مجاز. Confidentiality یعنی اینکه اطلاعات انتقالی به وسیله خصوصیت Encryption یا پنهان‌سازی به صورتی حمل می‌شوند که قابل خواندن توسط افراد غیرمجاز نیستند. Integrity یعنی هیچکس قادر به تغییر اطلاعات ارسالی در بین راه نمی‌باشد

فصل دوم

OSI Reference Model

سازمان بین‌المللی (ISO) استانداری برای چگونگی انتقال اطلاعات بین کامپیوتها و دستگاه‌های مختلف ارائه داده است که شامل تمام مراحل  از مرحله ورود اطلاعات توسط کاربر تا مرحله تبدیل اطلاعات به سیگنالهای نوری و قرار گرفتن آنها در داخل سیم و یا به صورت بی‌سیم می‌شود. لازم به ذکر است که مدل OSI ایده‌های مطرح در زمینه انتقال اطلاعات را به صورت کلی بیان می‌کند و پروتکلهایی مثل IP و IPX کاملاً با استاندارد مزبور همخوانی ندارند. درک مدل 7 لایه‌ای OSI شما را در مدیریت آسان و عیب‌یابی مشکلات یاری خواهد داد

 مزایای مدل OSI

سازمان ISO مدل OSI خود را در 7 لایه ارائه داده است. منظور از این استاندارد، قادر ساختن سازندگان تجهیزات سخت‌افزاری تولید کنندگان نرم‌افزار و مدیران شبکه برای مدیریت شبکه برای مدیریت بهتر و ایجاد تکنولوژیهای پیشرفته جدید و منطبق ساختن آنها با قالبهای استاندارد امروزی است. 7 لایه مورد بحث در این استاندارد هر کدام مرحله‌ای از ارتباط بین دستگاه‌های مختلف را شرح می‌دهد

یک کامپیوتر شخصی بهترین مدل برای تفهیم مدل OSI است. همانطور که می‌دانیم یک کامپیوتر از اجزای مختلفی تشکیل شده است؛ مثل صفحه نمایش، صفحه کلید، ماوس، CD ROM، RAM، و ; که مجزا بودن هر یک از قطعات باعث می‌شود که در مواقع بروز مشکل، ایرادیابی آن آسانتر باشد. مثلاً اگر CD RAM دارای مشکلی بود به راحتی می‌توان آن را تعویض نمود. مدل OSI نیز همین ایده را بازگو می‌کند

 خصوصیات مدل OSI

مدل OSI دارای 7 لایه به شرح زیر است

لایه 7 :  Application Layer

لایه 6 : Presentation Layer

لایه 5 : Session Layer

لایه 4 : Transport Layer

لایه 3 : Network Layer

 لایه 2 : Data Layer

لایه 1 : Physical Layer

سه لایه بالایی در ارتباط با نرم‌افزارهایی هستند که کاربر از آنها استفاده می‌کند. 4 لایه پائینی نیز نقش انتقال اطلاعات را بین نرم‌افزارهای موجود در کامپیوترهای مختلف که کاربران از آنها استفاده می‌کنند بر عهده دارند. هر لایه نقش مجزایی را در این بین انجام می‌دهد. البته بیان این 7 لایه فقط به منظور درک بهتر مراحل انجام کار است و در حقیقت کل مراحل به صورت پیوسته انجام می‌شوند. همانطور که گفته شد پروتکل‌های مختلف کاملاً با استاندارد حاضر سازگاری ندارند. به طور مثال پروتکل IP دارای 4 لایه است که لایه‌های Application، Presentation و Session با هم یکی شده و یک لایه به اسم Application را تشکیل می‌دهند

 Application Layer

هفتمین یا بالاترین لایه مدل OSI است. این لایه یک محیط کاری را برای ارتباط بین کاربر و دستگاه ایجاد می‌کند که از این طریق افراد بتوانند با دستگاه ارتباط برقرار نمایند. این محیط می‌تواند گرافیکی و یا به صورت خط دستور CLI (Command Line Interface) باشد. این محیط برای دستگاه‌های سیسکو به صورت خط دستور است در حالیکه مرورگرهای وب مثل اینترنت اکسپلورر مایکروسافت از یک محیط گرافیکی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که منظور از نرم‌افزارهای گفته شده آنهایی هستند که توانایی استفاده از شبکه را دارا هستند. در حالیکه شاید هزاران نرم‌افزار وجود داشته باشد که نتوانند از امکانات شبکه‌ها استفاده کرده و اطلاعات را از راه شبکه انتقال دهند. حدود 5 سال قبل مرز مشخصی بین نرم‌افزارهایی که می‌توانستند به وسیله شبکه ارتباط برقرار کنند با آنهایی که نمی‌توانستند وجود داشت. مثلاً نسخه‌های اولیه Microsoft Word که فقط دارای یک وظیفه بوده و آن هم پردازش متن و مدیریت اسناد بود. در حالیکه نسخه‌های جدید این نرم‌افزار دارای خصوصیت برقراری ارتباط با دیگران و حتی انجام کارهای گروهی در شبکه نیز هستند. نرم‌افزارهای دیگر نیز همگام با تحول در تکنولوژی قارد به برقراری ارتباط با شبکه می‌باشند. از مهمترین نرم‌افزارهای این دسته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

Telnet, FTP, Web Browsers, Email, HTTP, SMTP, …

 Peresentation Layer

ششمین لایه از مدل OSI است. این دو لایه مسئول این است که اطلاعات به چه فرمتی به کاربران نشان داده شوند. مثلاً این لایه در مورد اینکه متنها، تصاویر و فیلم و صدا چگونه به افراد نمایش داده شوند تصمیم می‌گیرند. به عنوان نمونه متن به صورت دو استاندارد ASCII و ABCDIC می‌تواند نمایش داده شود. که ASCII همان استانداردی است که امروزه در دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود و استاندارد ABCDIC نیز در محیطهای Mainframe مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد تصاویر نیز استانداردهای مختلفی وجود دارد. مثل JPEG, GIF, BMP, PNG, … البته همین تنوع در مورد فایلهای صوتی و تصویری نیز وجود دارد. در بین نرم‌افزارهای موجود، مرورگرهای وب دارای توانایی زیادی در نمایش دادن فایلهایی مثل متنها و تصاویر هستند. همچنین این لایه می‌تواند به وسیله خصوصیت Encryption یا پنهان‌سازی، امنیت فایلها را نیز تأمین کند ولی در تکنولوژی امروز، ارائه دادن راهکارهای امنیتی در انتقال اطلاعات کاری پیچیده بوده و به وسیله مجموعه نرم‌افزارها و پروتکل‌های مختلف انجام می‌گیرد که پردازش بیشتری را نیاز دارد

 Session Layer

پنجمین لایه از مدل OSI را تشکیل می‌دهد. این لایه وظیفه تصمیم‌گیری در مورد ایجاد ارتباط با دستگاه‌های دیگر را بر عهده دارد. به این صورت که اگر منابع درخواستی روی سیستم محلی قرار داشت که هیچ، ولی اگر اطلاعات روی سیستمی دیگر در جایی دیگر قرار داشت تصمیم به برقراری ارتباط می‌گیرد. همچنین این لایه مسئول این است که اطلاعات در مسیرهای درست خود انتقال پیدا کنند. همچنانکه وظیفه دارد اطلاعات گرفته شده توسط یک ارتباط را به نرم‌افزار مخصوص به خود انتقال دهد. مکانیسم اصلی ایجاد ارتباط را لایه چهارم یا Transport Layer تشکیل می‌دهد و Session Layer برای ایجاد ارتباط با لایه چهارم مشورت می‌کند

 Transport Layer

چهارمین لایه از مدل OSI را تشکیل می‌دهد. این لایه نقش اصلی ارتباط را بر عهده دارد. ارتباط ایجادی می‌تواند هم به صورت مطمئن یا Reliable و هم به صورت نامطمئن یا Unreliable باشد. در نوع Relible این لایه مسئولیت کشف خطا و اصلاح آن را بر عهده دارد. به این صورت که در مواقع بروز مشکل، این لایه اقدام به فرستادن دوباره اطلاعات خواهد کرد. در ارتباطات نوع Unreliable این لایه فقط وظیفه کشف خطا را بر عهده دارد و کار اصلاح خطا را بر عهده لایه‌های بالاتر، مثلاً لایه Application می‌گذارد. مثال برای ارتباطات Reliable. پروتکل TCP است و پروتکل UDP نمونه‌ای برای ارتباطات Unreliable می‌باشد. همچنین می‌توان به SPX به عنوان Reliable اشاره نمود. البته پروتکلهای IP و IPX هر دو ارتباطات Unreliable را ایجاد می‌کنند ولی چون این پروتکلها در لایه Network عمل می‌کنند و نه در لایه Transport، برای همین در این دسته قرار نمی‌گیرند. در طی همین فصل به صورت خیلی جزئی‌تر لایه Transport و عملکرد آن را شرح خواهیم داد

 Network Layer

سومین لایه از مدل OSI است. این لایه وظایف کم ولی مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله می‌‌توان به موارد زیر اشاره نمود

این لایه وظیفه آدرس‌دهی لایه سوم شبکه را بر عهده دارد. برای همین هم توپولوژی منطقی یا Logical Topology شبکه را مشخص می‌کند. این آدرسها برای گروه کردن تعدادی از ماشینها با همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. آدرسهای لایه سوم دارای دو قسمت Host و Network می‌باشند که قسمت Network دستگاه‌های موجود را در گروه‌ها و یا شبکه‌های جداگانه قرار می‌دهد. آدرسهای لایه سوم همچنین باعث اتصال انواع Mediaهای مختلف به همدیگر می‌شوند. مثلاً FDDI, Token Ring, Ethernet به وسیله این لایه با همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. برای انتقال اطلاعات در بین شبکه‌هایی که از آدرسهای لایه سوم مختلف استفاده می‌کنند، دستگاهی به اسم روتر مورد نیاز است. روترها از اطلاعاتی که از آدرس‌دهی لایه سوم شبکه به دست می‌آورند در یافتن بهترین مسیر برای انتقال اطلاعات بهره می‌برند. از پروتکل‌هایی که در این لایه عمل می‌کنند، می‌توان به IPX , IP و Apple Talk اشاره نمود

Data Link Layer

دومین لایه از مدل OSI است، برخلاف لایه Network که آدرس‌دهی منطقی یا Logical شبکه را بر عهده دارد. وظیفه این لایه آدرس‌دهی فیزیکی شبکه می‌باشد. این نوع آدرس به اسم آدرس MAC یا آدرس سخت‌افزاری نیز نامیده می‌شود. همچنین این لایه چگونگی اتصال دستگاه‌ها به Mediaهای مختلف و همچنین نوع فریم آنان را نیز مشخص می‌کند که شامل فیلدهای موجود در فریمهای لایه دوم یا فریمهای Data Link Layer می‌شود. دستگاه‌هایی در این لایه عمل می‌کنند که به یک نوع Media وصل شده باشند و یا به عبارتی دیگر به یک قطعه سیم اتصال داشته باشند. همانطور که به یاد دارید برای اتصال دستگاه‌هایی که به انواع مختلف Media اتصال دارند یک روتر لازم است

این لایه همچنین مسئول تحویل گرفتن بیت های 0 و 1 از لایه اول و تبدیل آنها به فریمهای لایه دوم است. این لایه می‌تواند در حین انجام کار خطاهای ایجادی را شناسایی کرده و از فریمهای بد چشم‌پوشی کند. البته  اصلاح خطاهای ایجاد شده به عهده این لایه نبوده و مسئولیت این کار را لایه چهارم بر عهده دارد.  اما تعدادی از پروتکل‌های این لایه ویژگی اصلاح خطاهای ایجادی را نیز پشتیبانی می‌کنند نمونه‌هایی از پروتکل‌هایی که در این لایه عمل می‌کنند در شبکه‌های LAN عبارتند از

IEEE’S 802.2, 802.3, 802.5          Ethernet II       ANSI’s FDDI

و برای شبکه‌های WAN استانداردهای زیر را داریم

ATM, PPP, HDLC, Frame Relay, SLIP, X

دستگاه‌هایی که در این لایه عمل می‌کنند عبارتند از سوئیچ‌ها، روترها و کارتهای شبکه یا همان NICها

Physical Layer

این لایه اولین و در واقع پائین‌ترین لایه موجود در مدل OSI می‌باشد که وظایف زیر را بر عهده دارد

ـ تعیین نوع Interface که در برقراری ارتباط شرکت خواهد کرد

ـ تعیین نوع سیم‌هایی که باید به کار برده شوند

ـ تعیین نوع Connectorهایی که سیمها را به Interfaceها اتصال می‌دهند

یک نوع از Interface به نام NIC نامیده می‌شود که ممکن است برای مثال کارت 10BaseT باشد و یا یک Interface ثابت روی یک دستگاه سوئیچ

این لایه همچنین مسئول این است که اطلاعات 0 و 1 را به سیگنالهای الکتریکی و یا سیگنالهای نوری تبدیل کند و این کار را با اندازه گرفتن ولتاژ سیمها و یا اندازه گرفتن فرکانسهای نوری داخل فیبرهای نوری انجام می‌دهد. از جمله دستگاه‌هایی که در این لایه عمل می‌کنند DCEها هستند. یک DCE نقطه پایانی WAN هست و عملیات Synchronization و Clocking را در ارتباط با DTE (روترها و یا کامپیوترهای شخصی) انجام می‌دهد. گروه DCEها شامل مودم‌ها، CSU/DSU، NT1 می‌شوند. در برخی از حالات DCEها را از همان اول در داخل DTE جاسازی می‌کنند. برای مثال برخی از روترهای سیسکو دارای CSU/DSU و یا NT1 در داخل خودشان نیز می‌باشند. کلمه‌های DTE, DCE بیشتر در شبکه‌های WAN کاربرد دارند ولی اگر در LAN به کار برده شوند، منظور از DTE یعنی همان روترها، کامپیوترهای شخصی و یا File Serverها و منظور از DCE یعنی بریج‌ها و سوئیچ‌ها. برخی از استانداردهایی که در لایه اول فعالیت می‌کنند عبارتند از سیمهای Category-3, Category-5, Category-5E, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, MMF, SMF Fiber Channel

و در مورد استانداردهای Connector نیز موارد زیر را برای مثال مطرح می‌کنیم

AUI, BNC, DB-9, DB-25, DB-60, RJ-11, RJ-

 فیبرهای نوری

اصولاً LAN را می‌توان به وسیله هر دوی سیمهای مسی و یا فیبرهای نوری ایجاد کرد. فیبرهای نوری از LEDها و یا نور لیزر برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کنند. به این صورت که اگر در داخل فیبر، سیگنال نوری وجود داشته باشد به عنوان یک بیت 1 و اگر سیگنالی وجود نداشته باشد به عنوان یک بیت 0 در نظر گرفته می‌شود. به علت اینکه  فیبرهای نوری باعث انتقال بسیارسریع اطلاعات می‌شوند، می‌توان در مواقعی که نیاز به سرعت در فواصل دور (در حدود 10 کیلومتر) داریم، از این فیبرها استفاده کرد. در حالیکه سیمهای مسی نمی‌توانند این ظرفیت را داشته باشند. ولی استفاده از فیبرهای نوری نیز مشکلات مربوط به خود را داراست. برای مثال نصب کردن فیبرهای نوری و عیب‌یابی خطاهای به وجود آمده مشکلتر از سیمهای مسی بوده و همچنین استفاده از فیبرها نیز گرانتر است. فیبرهای نوری به دو نوع وجود دارند: Single-mode و Multimode . فیبرهای Multimode از LED برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کنند و ضخامت آنها 850 و یا 1200 نانومتر است. سرعت عبور اطلاعات از فیبرهای نوری Multimode در حدود صدها مگا بایت در ثانیه بوده و همچنین چندین سیگنال نوری به صورت همزمان می‌توانند از داخل یک قطعه از فیبر عبور بکنند. در مقایسه، فیبرهای نوری Single-mode از لیزر برای عبور اطلاعات استفاده می‌کنند و چون ظرفیت لیزر از LED بیشتر است، از اینرو سرعت عبور اطلاعات در این نوع فیبرها به 100 گیگابایت بر ثانیه و حداکثر فاصله 10 کیلومتر نیز می‌رسد. در این نوع فیبرها فقط یک سیگنال در واحد زمان می‌تواند از داخل فیبر عبور نماید. در سالهای اخیر به علت پیشرفتهایی که در زمینه تولید و استفاده از فیبرهای نوری به عمل آمده است خصوصیات پیشرفته زیادی به آنها اضافه گردیده که مهمترین آنها ویژگی WDM و DWDM می‌باشد. به وسیله استفاده از WDM می‌توان بیشتر از دو سیگنال نوری را به صورت همزمان از داخل فیبر عبور داد و با تکنولوژی امروز این مقدار در DWDM به 200 عدد سیگنال نوری در یک قطعه فیبر نوری نیز می‌رسد. البته مهمترین فایده استفاده از DWDM بهره بردن از خصوصیات انعطاف‌پذیری یا Flexibility و Transparency می‌باشد. یعنی می‌توان در یک قطعه از فیبر سیگنالهای نوری و با پروتکل‌های مختلف قرار داد. برای مثال یک سیگنال نوری ATM به همراه سیگنال نوری Ethernet و سیگنال نوری IP می‌توانند به صورت همزمان از فیبر عبور داده شوند. بنابراین به وسیله استفاده از تکنولوژی DWDM می توان با استفاده از یک فیبر نوری اتصالات مختلفی را به صورت همزمان ایجاد نمود و این ویژگی ما را از خریداری تعداد بیشتری فیبر نوری بی‌نیاز می‌کند. برخی از اصطلاحاتی که  در استفاده از فیبرهای نوری کاربرد دارند در زیر آورده شده‌اند

 آدرس دهی لایه دوم

Unicast

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین فایل ورد (word)

چکیده

مقدمه

مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن: ] 4[

اهمیت اطلاعات در محیط مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ

سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی (IOIS)

تجهیزات اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

نتیجه‌گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین فایل ورد (word)

1-   دکتر مهدی غضنفری، افشین ریاضی، مسعود کاضمی؛ مدیریت زنجیره‌ تامین، مجله تدبیر شماره 117 آبان

2-    جواد فیض آبادی؛ مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره‌ تامین، مجله تدبیر شماره 131 – فروردین

3-   دکتر مهدی عضنفری، افشین ریاضی، مسعود کاظمی؛ نقش نوین خریدار مدیریت زنجیره تامین – مجله مدیریت، شماره 55 و 56 – آذرودی ماه

4-   عزت الله عظیمی – ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره‌ تامین – پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)، دانشگاه تربیت مدرس – پائیز

5-   جواد فیض آبادی، مدیریت زنجیره تامین – پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه  علامه طباطبائی – پائیر

6-  هومن مستحسن، مدیریت زنجیره عرضه و چاشهای قرن 21 – پاین نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مهندسی سیستم‌ و بهره‌وری) – دانشگاه تربیت مدرس – بهمن

چکیده

رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می‌دهد. امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرایندهای تولیدی- از ماده خام تا مصرف کننده نهایی – ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این را داراست. و جایگاه اطلاعات و تکنولوژی برای موثر و کاراشدن فرآیندها در مدیریت زنجیره تامین امری بدیهی می باشد. در این مقاله سعی شده است نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت زنجیره تامین تشریح گردد

مقدمه

سرعت جهانی شدن اقتصاد و همبستگی فعالیتهای اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مرزهای جغرافیایی را به سرعت بی رنگ نموده و ظهور شرکتهای بین المللی شاهدی بر این مدعاست.ظهور این شرکتها به همراه خود روشهای بسیار پیچیده‌ای را در جستجو و خلق بازارها، روشهای نوین مدیریت در تولید و توزیع و کلیه عملیات بازرگانی، ایجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پیچیده شده که شرکتهای بزرگ از ملتهای متقاوت با یکدیگر ادغام شده و برای دست یابی به مزیت‌های ویژه در سطح بین‌المللی در کلیه بخشهای تولیدی و خدمات، روشهای نوین را به کار گرفته اند

در این مسیر بکارگیری تکنولوژیهای برتر در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات نیز در افزایش سرعت این تحولات سهم بسیار عمده‌ای را داشته است شبکه جهانی اینترنت باعث شده که در دوردست ترین نقاط بتوان به اطلاعات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دسترسی یافته و فرضیه دهکده  جهانی، پایه‌های خود را محکم کند. در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور، سازمانها دریافتند باید در مدیریت شکبه همه کارخانجات و شرکتهایی که ورودی سازمان آنها را – بطور مستقیم و غیر  مستقیم – تامین می کردند و همچنین شبکه شرکتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، درگیر شوند

با چنین نگرشی رویکردهای «زنجیره  تامین» و مدیریت زنجیره‌ تامین پا به عرصه وجود نهادند

برطبق این نظریه زنجیره‌ تامین در یک تعریف ساده، شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره‌ تامین در واقع، مدیریت این فعالیت‌ها در زنجیره تامین است

مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه فایل ورد (word)

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله پژوهش
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش

فصل دوم
1- هوش منطقی
1-1 مفهوم کلی هوش
1-2 عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هوش
1-3 هوش منطقی (هوش بهر)
2- هوش هیجانی
2-1 تعریف هیجان
2-2 ظهور و پیدایش هوش هیجانی
2-3 تأثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیتها
3- پیشرفت تحصیلی
3-1 تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی
3-2 کم آموزی و پیشرفت تحصیلی
3-3 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
3-4 عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
4- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
5- انگیزه
5-1 تعریف انگیزه
5-2 تأثیر انگیزه بر پیشرفتهای تحصیلی و یادگیری
6- پژوهشهای انجام شده در این زمینه

فصل سوم
روش پژوهش
نوع پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری
الف) روایی
ب) اعتبار
روش آماری

فصل چهارم
مقدمه
داده های تحقیق
محاسبات آماری

فصل پنجم
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات و انتقادات
الف: محدودیتها
ب: پیشنهادات
منابع و مآخذ
تست پل

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه فایل ورد (word)

-        احمدیه، ملک سیما، روان شناسی پرورش استعدادها/ ملک سیما احمدیه (ابتهاج).- تهران: انتشار، 1372

-   اکبرزاده، نسرین. هوش هیجانی: دیدگاه سالوی و دیگران/ تألیف و ترجمه نسرین اکبرزاده.- تهران: فارابی، 1383

-   تقی پور ظهیر، علی. مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی/ علی تقی پورظهیر.- تهران: آگاه، 1371

-   جینزبرگ، هربرت. رشد عقلانی کودک از دیدگاه پیاژه/ هربرت جینزبرگ، سیلویا اوپر، ترجمه فریدون حقیقی، فریده شریفی.- تهران: فاطمی، 1371

-        ذوالریاستین، مجید. روش تحقیق در مدیریت/ مجید ذوالریاستین.- تهران: پشوتن، 1380

-        رشیدپور، مجید. رشدعقلی/ مجید رشیدپور.- تهران: انجمن اولیاء و مربیان، 1371، 101

-   ژوزف فورگاس: جان مایو، سیاروچی ، جوزف، هوش عاطفی در زندگی روزمره/ ژوزف سیاروچی ترجمه اصغر نوری امام زاده ای. حبیب ا; نصیری.- اصفهان؛ نوشته، 1383

-        سیف، علی اکبر، اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی/ علی اکبر سیف.- تهران: آگاه، 1371

-   شرفی، محمدرضا. مراحل رشد و تحول انسان/ محمدرضا شرفی.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1364

-        فاطمی، سیدمحسن. هوش هیجانی/ سیدمحسن فاطمی.- تهران: سارگل، 1385

-   فرشاد گهر ناصر و شهیدی محمدحسن. روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی/ ناصر فرشادگهر و محمدحسن شهیدی.- تهران: دانشکده امور اقتصادی، 1381

-        گلمن، دانینل. هوش هیجانی/ دانیل گلمن، ترجمه نسرین پارسا.- تهران: رشد، 1383

-        مجلات استعدادهای درخشان؛ صاحب امتیاز: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

-   کاظمی حقیقی، ناصرالدین. روانشناسی کودکان تیزهوش و روش های آموزشی ویژه/ ناصرالدین کاظمی حقیقی.- تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، 1376

-        گنجی، محمد. روانشناسی عمومی/ محمد گنجی.- تهران: دانشگاه پیام نور، 1371

مقدمه

بی شک معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش کشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشکلات گوناگون کم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، کمک به دیگران درک ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، کنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد که سازمان آموزش و پرورش کشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده کشور را تربیت کند. بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی نشان داده است که هوش هیجانی در دانش آموزان خودنمایی می کند. و به همین علت است که در طول سالیان دراز مدارس جهت توجه به این نیازهای درونی اقداماتی مانند المپیادهای ورزشی، طرح پژوهش های دانش آموزی، ابداعات و خلاقیت در زمینه های علوم انسانی در برنامه های مدارس گنجانده شده است. تحقیقاتی در زمینه توضیح رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دنیا و در ایران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هیجانی خود به تنهایی تولیدکننده ی موفقیت نیست اما واقعیت این است که اسنادهای مثبت در درازمدت می تواند عامل پیش بینی کننده ی خوبی برای موفقیت باشد (سیارویی و همکاران، 1384)

بیان مسئله پژوهش

مسئله اصلی در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان است. تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در واقع سازه هایی هستند مستقل اما با یکدیگر ارتباط بسیار دارند. وجود هوش هیجانی و احساس در انسان واقعیتی انکار ناپذیر است و در انسان نیم کره ی راست مغز مربوط به هوش هیجانی است هوش هیجانی که مواردی از قبیل علاقه به شادی، ترس از تحقیر و غیره. هوش هیجانی توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و دیگران توانایی مواجه شدن با هیجانات شدید و مدیریت خود و ;. است. جان انیل، 1996 هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره ی مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در خود ایجاد انگیزه و امید می کند هم حس یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. نظریه پردازان می گویند که هوش هیجانی در واقع به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت تا بدانیم چه کسی هستیم و چه افکار، احساسات، عواطف و رفتاری داریم یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و شایستگی داشته باشیم

اهمیت پژوهش

 در واقع انجام  این پژوهش در راستای تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور و رشد سرمایه های اجتماعی دارای ضرورت بنیادی است و همچنین شناخت هوش هیجانی و ابعاد هوش هیجانی است و پی بردن به ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت دانش آموزان است و در صورت و جود این رابطه آن را به صورت علمی، عینی و آماری نشان دهیم

اهداف پژوهش

در این پژوهش اولویت با بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف تعیین شده است. هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد و توانایی کنترل حالتهای اضطراب و کنترل واکنش هاست

(گلبرگ و همکاران، 2005) نشان دادند که آموزش همدلی در دانش آموزان، هوش هیجانی و عملکرد اجتماعی آنها را افزایش می دهد

(شرما، 2004) اظهار داشت دانش آموزات که یادگیری پایین دارند. در تطابق هوش هیجانی و تحمل فشارهای روانی دچار مشکل می شوند

فرضیه های پژوهش

بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان ارتباط معنادار وجود دارد

1- هوش منطقی

1-1 مفهوم کلی هوش:

هوش یکی از مباحث اصلی و مهم در روان شناسی است. در تعریف آن (لغوی و اصطلاحی)، گفته شده است «هوش یا هش در لغت به معنای فهم، شعور، درک، آگاهی، بیداری، بجابودن حواس، متمایز کردن،  زیرکی، زرنگی، عقل و خرد استعمال شده است. و اما بررسی مفهوم اصطلاحی هوش نشان می دهد که علی رغم تعاریف گوناگون و متنوع از آن، مراد چیزی جز تعبیر ادبی و تاریخی “جوهر دانایی” و یا “توانایی یادگیری” نیست. هرگاه فرد در حوزه های خاص از توانایی یادگیری فوق العاده باشد، اصطلاحاً می گوییم وی فردی مستعد است و در آن زمینه از استعداد خاص برخوردار است» (کاظمی حقیقی، 1376: 1). ارائه ی تعریفی جامع که بتواند تمامی ابعاد “هوش” را در نظر بگیرد مشکل است زیرا اصولاً هوش صفتی فرضی و مفهومی انتزاعی است که از روی عملکرد افراد قابل تشخیص است. واژه ی هوش زیاد به کار می رود، ما پیوسته هم نوعان خود، به خصوص کودکان را تیزهوش، یا کم هوش یا بی هوش می نامیم یا در فکر خود یکی از صفات را به آنان نسبت می دهیم. با این وجود اگر از ما بپرسند که هوش چیست؟ در پاسخ به زحمت می افتیم علت این است که اولاً مسلم نیست که هوش به وجه مطلق و خالص و به صورت استعداد مستقل وجود داشته باشد، ثانیاً به فرض وجود داشتن، بتواند مستقیماً و به روش عینی و علمی مورد مطالعه قرار گیرد (پیازه، 1367). آلفرد بینه و سیمون که اولین آزمون هوش به نام آن هاست معتقد بودند «هوش یک قوه ی ذهنی بنیادی است که تغییر یا فقدان آن بیش ترین اهمیت را در زندگی علمی آدمی دارد. این قوه ذهنی، همان قضاوت است که گاه از آن تحت عنوان عقل سلیم، عقل عملی، ابتکار و توانایی تطبیق باشرایط یاد می شود: درست قضاوت کردن، درست درک کردن و درست استدلال کردن و اینهاست فعالیتهای بنیادین هوش» (بینه و سیمون، 1905، به نقل از هلیگارد، 1380: 47 و 48). در سال 1916، ترمن شاخص مناسبی برای هوش ارائه داد که نخستین بار توسط روان شناس آلمانی؛ ویلیام اشترن (1838- 1817) پیشنهاد شده بود. این شاخص هوش بهر نامیده می شود که در زبان انگلیسی به (IQ) شهرت دارد و هوش بهر را به صورت نسبت سن ذهنی به سن زمانی بیان می کند (همان منبع)

1-2 عامل وراثت و محیط- تأثیرگذار بر هوش:

«هم وراثت و هم محیط (فرصت های یادگیری) عوامل تعیین کننده ی مهمی در توانایی (به فعلیت رساندن) هوش هستند. وراثت، دامنه یا  حداقل و حداکثر هوش یک فرد را مشخص می کند، در حالی که محیط تعیین می کند فرد در کجای این دامنه باشد. برای مثال، وراثت مشخص می کند که هوش بهر یک فرد بین 80 تا 110 باشد، ولی این که فرد اکنون چه میزان بهره هوشی [هوش بهر] از این دامنه را دارد، محیط تعیین می کند. به عبارت دیگر، اگر این فرد در محیطی غنی و سرشار از محرک و تحریک بزرگ شده باشد، دارای بهره ی هوشی [هوش بهر] 110 خواهد بود (از آن بیش تر نخواهد بود) و اگر در محیطی بسیار فقیر (از لحاظ محرک ها و عواطف و غیره) هم بزرگ شده باشد دارای بهره ی هوشی (هوش بهر) 80  خواهد بود (کم تر از آن نخواهد بود). نکته ی حائز اهمیت آن است که اکثر ما متأسفانه به خاطر شرایط محیطی، از آن حداقل دامنه ی بهره ی هوشی [هوش بهر] که وراثت مشخص کرده، استفاده می کنیم» (بیابانگرد، 1384: 114 و 113). «یک کودک، به هنگام تولد، مقداری از توانائی های لازم برای رشد ذهنی را داراست. اما اگر محیط مناسب نباشد این توانایی به فعل در نمی آید. امکان دارد که توانایی بالقوه ی رشد ذهنی یک کودک در سطح پائینی باشد، در آن صورت هیچ محیطی نمی تواند ضریب هوشی بالایی را برای او فراهم آورد؛ بنابراین، توارث محدودیتی را بر این رشد ایجاد می کند. از طرف دیگر، اگر کودکی مغز بسیار مستعدی را به ارث ببرد، به طوری که امکان کسب ضریب هوشی [هوش بهر] بسیار بالا برای او میسر باشد، اما در محیط متغیر [فقر ارتباطی و ادراکی و ...] قرار گیرد درست همان حالت را خواهد داشت که مغز کاملی را به ارث نبرد» (گنجی، 1371: 125)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه نوزدهم 4 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X